ކ. މާލެ
|
29 ނޮވެންބަރ 2021 | ހޯމަ 15:36
ރައީސް ޔާމީނުގެ ވަކީލުން
ރައީސް ޔާމީނުގެ ވަކީލުން
މުހައްމަދު ފަޒީން
ޔާމީނުގެ ވަކީލުން
ޔާމީނުގެ ވަކީލުންވެސް ޔާމީނަށް ދޯކާ؟
 
ޑެ ޖަމީލު ވެސް ހިމެނޭ ޓީމުގެ ވާހަކަތަކުގެ އޮށްޓަރު ދެރަ
 
ވަކީލުންނަށް ވުރެ ޔާމީންގެ ވާހަކަތައް ވަރުގަދަ

މާދަމާއަކީ ބޮޑު ދުވަހެކެވެ. މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށް ސާބިތުވެ ފަސްއަހަރުގެ ޖަލުހުކުމެއްގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ޙުކުމާމެދު އެންމެމަތީ  ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމާ ދުވަހެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިޔާ ކަނޑައަޅާ ދުވަހެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޔާމީނަށް ހުކުމް ކުރުން ބޯމަތިވަމުން އައިއިރު މިފަދަ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި މީގެ ކުރިން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތް ނިންމުން ކައިރިވަމުން އަންނަ ވަރަކަށް ފެންނަ މަންޒަރުތަކާއި އިވޭ އަޑުތައް މިފަހަރަކު ނުއިވެއެވެ. މީގެ ކުރިން ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި އެފަދަ ހުކުމެއް އަންނަން އުޅޭއިރު، ގާތްގަޑަކަށް އަންނާނެ ހުކުމް ޕީޕީއެމްގެ އިސްވެރިންނަށް އޮންނަނީ ވިދާޅުވެވިފައެވެ. ސީދާ ހުކުމޭ ނުބުންޏަސް ނިމޭނެގޮތް އޮންނަނީ ހާމަވެފައެވެ. އެހެން މީހުން ކޮށް އުޅެނީ އެންމެ ސުވާލެކެވެ. މިކޮޅަށްތިބީ ކިތައް ފަނޑިޔާރުންތޯ އާއި އެކޮޅަށް ތިބީ ކިތައް ފަނޑިޔާރުންތޯއެވެ.

އެކަމަކު މިފަހަރު މިހާރު މިއޮތް ސަރުކާރުން އެއްޗެއް ބުނިއަޑެއް އެފަދަ ޓްވީޓެއް އަދި މަންޒަރެއް ނުފެނެއެވެ. އަމުދުން އެކަމާ ގުޅޭ އެއްވެސް އެއްޗެކޭ ސަރުކާރަކުން އަދި ސަރުކާރުގެ މަތިފަޑީގައި ހިމެނޭ މީހަކުވެސް ނުބުނެއެވެ. ނަމަވެސް ޕީޕީއެމްގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުން ހުކުމާ ގުޅޭގޮތުން ބައެއް ވާހަކަތައް ދައްކަވާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެކަމަކު ސީދާ ހުކުމް އަންނާނެ ގޮތަކާ ދޭތެރޭއެއް ނޫނެވެ. އެވެރިންވެސް ވިދާޅުވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިންސާފް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. ރައީސް ޔާމީނަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމް ބާތިލްކުރާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އޮތްކަމަށް ބުނެއެވެ. ތެދުތެދަށް ބުނާނަމަ މިހާރު މިއޮތް ސުޕްރީމް ކޯޓާމެދު ސަރުކާރުވެސް އަދި އިދިކޮޅުގެވެސް އިތުބާރު އެބައޮތެވެ. އިންސާފްވެރިވާނެކަމުގެ އިހްސާސް މިވަގުތު ކުރެވެއެވެ. ހުކުމަށްފަހު ދެން ކިޔާފާނެ އެއްޗަކާ ކަންވެދާނެ ގޮތެއް އަދި ނޭނގެއެވެ.

މިކަންކަމަށްވުރެ މިމައްސަލައިގާ މާބޮޑު އެހެންކަމެއް މިހާރު ވަނީ ސާފުވެފައެވެ. ނޫންނަމަ ބޮޑުކަމެއްވަނީ ފަޅާއަރާފައެވެ. އެއީ ރައީސް ޔާމީންގެ ދިފާއީ ވަކީލުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވި ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ވާހަކައެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ލައިވްކޮށް ކުރިއަށް ގެންދެވި ޝަރީއަތްތަކުގައި ފެނިގެން ދިޔައީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވަކީލުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވި ފުންނާބު "އުސް" ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށް މާބޮޑުވަރެއް ނުދެއްކުނުތަނެވެ. ތައްޔާރުވުން ކުޑަވެފައި ދިފާއީ ވާހަކަތަކުގެ އޮށްޓަރު ނުވަތަ ހުށަހެޅުން ދަށްކަމެވެ.

Advertisement

އެކަމުގެ އެންމެބޮޑު އެއް ހަޤީގަތަކީ ދައުލަތުގެ ވަކީލުންގެ ވާހަކަތަކަށް ފުރިހަމަ ރައްދެއް ނުދެވުމުން ޚުދު ރައީސް ޔާމީން ބަސްވިދާޅުވުމެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަތައް ވަކީލުންނަށްވުރެ ވަރުގަދައެވެ. މިއީކީ ތޯތޯ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. ޚުދު އެމަނިކުފާނުގެ ލޯޔަރުންނާއި ޕީޕީއެމް މީހުންވެސް ޤަބޫލު ކުރާނެ ހަޤީގަތެކެވެ. މިހެން މިކަންވުމުން ހަމަގައިމުވެސް އުފެދޭނެ ސުވާލުތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. ޕީޕީއެމްގެ ތެރެއިން ހާމަނުވިއަސް އަދި ސީދާ ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވިއަޑު އަދި ބޭރުނުވިއަސް ވަރިހަމައެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާމެދު ޝައްކު އުފެދެއެވެ. ހަމައެކަނި އެންމެ މިސާލަކުން އެވާހަކަ ނިންމާލާނަމެވެ.

ރައީސް ޔާމީނަށް ހުކުމްކުރުމާ ހަމައަށް އައިރު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ފާހަގަވި ޗެކުގެ ނަންބަރު ދިމާނުވި ވާހަކަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވުމުގެ ކުރިން ރައީސް ޔާމީންގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށް ރޭކާވެސް ނުލިއެވެ. އެފަދަ ވާހަކައެއްވެސް ނުދައްކަވައެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ދިފާއުގައި އެވަކީލުން އޭގެ ނަންވެސް ނުގަނެއެވެ. އަދި އެކަން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ނެންގެވުމުން ދައުލަތުން ދެއްވި ރައްދާ އެކަން ވެފައި އޮތްގޮތް ސާފުކޮށްދެއްވިއިރު ރައީސް ޔާމީނުގެ ލޯޔަރުންނަކަށް އެއަކަށް ރައްދެއް ނުދެވުނެވެ. މިއީކީ ކޮންމެހެން އަޅުގަނޑު ދައްކާ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. ޝަރީއަތަށް ދިޔަ އަދި ޓީވީން ބެލި ރައީސް ޔާމީންގެ ސަޕޯޓަރުންނަށާއި ޕީޕީއެމް މީހުންނަށް ފެންނާނެ މަންޒަރެކެވެ. އެނގޭނެ ޙަޤީގަތެކެވެ.

ކޮންމެއަކަސް ކަން އެއޮތީ ނިމިފައެވެ. ދެން ހޯދޭނެ މާގިނަ އެއްޗެއް ދައްކާނެ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނެތެވެ. ފަހުވަގުތު ޖެހުނީއެވެ. މާދަމާ ހުކުމް ކުރާނެއެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތް ނިންމަވާނެއެވެ. އުފެދޭ ސުވާލަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށް ހަމަ ނޭނގުނީ ހެއްޔެވެ. ނޫނީ އެވަރުގެ ތަޖުރިބާއެއް ނެތީ ހެއްޔެވެ. ނޫންނަމަ ރައީސް ޔާމީނުގެ ނާއިބުރައީސް ކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ވަރަށް އިހާނެތި ގޮތަކަށް މަޤާމުން ދުރުކުރެވުނު ޑރ މުހައްމަދު ޖަމީލް ހިމެނޭ ޤާނޫނީ ޓީމުން ގަސްދުގައި ކުރެއްވި ކަމެއް ހެއްޔެވެ. ހަޤީގަތް ދެނެވޮޑިގެންވާނީ ޚާލިޤުވަންތަ މާތް ﷲ އެވެ. މަށަކުވާ އެއްޗެއް ބުނާކަށް ނެތީމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
50%
0%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް