ކ. މާލެ
|
1 ނޮވެންބަރ 2021 | ހޯމަ 14:43
އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫގައި ހުންނަ ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނު
އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫގައި ހުންނަ ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނު
ޕީއެސްއެމް
ައައްޑޫ ސިޓީ ކޯގަންނު
އައްޑޫ ކޯގަންނު ދުނިޔޭގެ ތަރިކައިގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ
 
އެކަމަށްޓަކައި އެ ސަރަޙައްދު ކައިރިން ބިމެއް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވެސް ދޫކޮށްފައިވޭ
 
އެ މަސައްކަތުގެ ކޮންސެޕްޓެއް ހަދަން ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން މިހާރު ކޮންސެޕްޓެއް އެކުލަވާލެވިފައިވޭ
 
ދޮންދީނިތައް އާލާ ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ސަރަޙައްދެއް އެކަށައެޅުމަށް ވެސް މިނިސްޓްރީން ދަނީ ވިސްނަމުން

އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫގައި ހުންނަ ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނު ދުނިޔޭގެ ތަރިކައިގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖުން ބުނެފިއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު ތޯރިޤު ވިދާޅުވީ، އައްޑޫ ސިޓީ ކޯގަންނު ދުނިޔޭގެ ތަރިކައިގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް މިނިސްޓްރީން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެކަމަށްޓަކައި އެ ސަރަޙައްދު ކައިރިން ބިމެއް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވެސް ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ތޯރިޤު ވިދާޅުވީ، އެތަނުގެ ކޮންސެޕްޓެއް ހަދާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިއުލާނުކޮށް، އެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން މިހާރު ކޮންސެޕްޓެއް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ކޮންސެޕްޓާ ގުޅޭ ތަފްސީލީ ކުރެހުމެއް ހެދުމުން، މަޝްރޫއަށް ބޭނުންވާ ފަންޑާއި، ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލުތައް އެނގިގެންދާނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އެ ސަރަޙައްދު ތަރައްޤީ ކުރާނީ މިއުޒިއަމް ސެޓަޕެއް ގޮތަކަށްކަން ފާހަގަކުރައްވައި ތޯރިޤު ވިދާޅުވީ، ލައިބްރަރީއަކާއި، ސުވެނިއަރ ފިހާރައިގެ އިތުރުން، ކެފޭއެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް އެ ސަރަޙައްދު ތަރައްޤީކޮށް، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވެސް މަޤުބޫލު މަންޒިލަކަށް ހެދުމަކީ މިނިސްޓްރީގެ ވިސްނުން ކަމަށެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ކޯގަންނު ހިމާޔަތްކޮށް އެ ސަރަޙައްދު ތަރައްޤީ ކުރާއިރު އައްޑޫ ސިޓީގެ ދޮންދީނިތައް އާލާ ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ވަކި ސަރަޙައްދެއް އެކަށައެޅުމަށް ވެސް މިނިސްޓްރީން ދަނީ ވިސްނަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް