ކ. މާލެ
|
31 އޮކްޓޯބަރ 2021 | އާދީއްތަ 13:26
މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތުގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާގެ ސަބަބުން ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތައް
މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތުގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާގެ ސަބަބުން ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތައް
ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީ
ހުކުރު މިސްކިތުގެ އަލިފާނުގެ ޙާދިސާ
ހުކުރު މިސްކިތުގެ އަލިފާނުގެ ޙާދިސާ: އަނދައިގެން ދިޔައީ 300 އެތައް އަހަރެއްވީ ލިއުމެއް
 
ރޯވި ބެރީގައި ލިޔެފައިވާ ލިއުމަކީ 300 އެތައް އަހަރެއް ވެފައިވާ އާސާރީ ލިއުމެއް
 
ޙާދިސާ ހިނގި ވަގުތު އެއްވެސް ސެކިއުރިޓީއެއް އެތަނުގައި ނެތް
 
އެ ގެއްލުން މިނިސްޓްރީން ވަޒަން ކުރަނީ ބޮޑު ގެއްލުމެއްގެ ގޮތުގައި

މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތުގައި ހިނގާދިޔަ އަލިފާނުގެ ޙާދިސާގެ ސަބަބުން ތާރީޚީ ގޮތުން ބަލާނަމަ ލިބިފައިވަނީ ނުހަނު ބޮޑު ގެއްލުމެއް ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރްޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖުން ބުނެފިއެވެ.

ކަރަންޓު ސޯޓެއްވުމުގެ ސަބަބުން ފަންކާއެއްގައި ރޯވެ، މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތުގައި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާއެއް ހިނގާފައިވާއިރު، މިސްކިތުގެ ހިރިގަލަށާއި މަތިވަޑާންގަނޑަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީއާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ނާޒިމް ވިދާޅުވީ، ތާރީޚީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު މިސްކިތަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުން މިނިސްޓްރީން ވަޒަން ކުރަނީ ބޮޑު ގެއްލުމެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ. އަދި މި ޙާދިސާގައި ރޯވި ބެރީގައި ލިޔެފައިވާ ލިއުމަކީ 300 އެތައް އަހަރެއް ވެފައިވާ އާސާރީ ލިއުމެއްކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މާލޭ ހުކުުރު މިސްކިތަކީ 360 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާ އާސާރީ ބިނާއެކެވެ.

ނާޒިމް ވިދާޅުވީ، މިސްކިތަކީ އާސާރީ ތަރިކައަކަށް ވުމާއެކު، އެތަނުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރަނީ މިނިސްޓްރީން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ނަމާދު ކުރުމާއި، އިމާމުން ހަމަޖެއްސުން ފަދަ ކަންކަން ކުރަނީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ކަމަށާއި، މިސްކިތް ސާފު ކުރުމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަމުންދަނީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުންކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ހުކުރު މިސްކިތުގައި ތިބެ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުން ފަދަ މައްސަލަތައް ފެންމަތިވުމާއެކު މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެތަން ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން ބަޔަކާ ކޮންޓްރެކްޓު އުސޫލުން ތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ޙަވާލުކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުގެ މަތިން 3 ސެކިއުރިޓީން ނެގި ނަމަވެސް، ޙާދިސާ ހިނގި ވަގުތު އެއްވެސް ސެކިއުރިޓީއެއް އެތަނުގައި ނެތްކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ނާޒިމް ވިދާޅުވީ، އެތަނުގައި ހުރި ކަރަންޓު ވިއުގައަކީ ދުވަސްވެފައިވާ އެއްޗެއް ކަމަށް ވުމާއެކު، މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިންޑިއާގެ އެހީގައި 3 ފަހަރެއްގެ ޓީމުތަކުން އައިސް ތަން ބަލާފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކޮވިޑުގެ މި ޙާލަތުގައި ދިމާވި އެކި ގޮންޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން އެ މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި އޮތީކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މިފަދަ ކަމެއް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވޭތޯ މިނިސްޓްރީން ގެންދަނީ އިތުރަށް ކަށަވަރު ކުރަމުންނެވެ. ނާޒިމް ވިދާޅުވީ، ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީގެ އިތުރުން ވެސް މުޅި ރާއްޖޭގައި ސެކިއުރިޓީ ކުންފުނިތަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަމުންދާ ތަންތަނުން އިތުރަށް ފާރަވެރިވާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ސެކިއުރިޓީގެ ފެންވަރު މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅުވާން ޖެހޭކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިސްކިތް ބޭނުންކުރާ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމާއި، ދުނިޔޭގެ ތަރިކައިގެ ވަގުތީ ލިސްޓުގައި ދަފްތަރު ކުރެވިފައިވާ އެ މިސްކިތުގެ ޢިމާރާތް ރައްކާތެރިކުރުމަކީ އެމަރުކަޒުގެ ޒިންމާއެއް ކަމުން، އެ މަރުކަޒާއި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއިން މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު، ތަނުގެ ކަރަންޓު ވަޔަރިންގ ހުރި ޙާލަތު ބަލައި ތަން ބޭނުންކުރުން ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރެވެންދެން ވަގުތީ ގޮތުން މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތް އާންމުންނަށް ވަނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް