ކ. މާލެ
|
27 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ބުދަ 14:35
މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު ދޫނި ހިއްޕަވަން ދުރުވި ތުނޑީ ސަރަޙައްދުން ފެނިފައިވާ ވަޅު
މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު ދޫނި ހިއްޕަވަން ދުރުވި ތުނޑީ ސަރަޙައްދުން ފެނިފައިވާ ވަޅު
ފޭސްބުކް- އުތީމު ކައުންސިލް
އުތީމު އާސާރީ ތަރިކަ
އުތީމުގައި ބޮޑުތަކުރުފާނު ދޫނި ހިއްޕަވަން އުޅުއްވިކަމަށް ބުނާ ތުނޑިން އާސާރީ ވަޅެއް
 
ތަރިކަ ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ހުރިހާ ރަށެއްގެ ރައްޔިތުން ވެސް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް އެދޭ
 
އެއާމެދު އަމަލުކުރާނީ މިނިސްޓްރީގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެ ދަށުން
 
އެތަނުން މީގެ ކުރިން ވެސް އާސާރީ ބައެއް ތަކެތި ފެނިފައިވޭ

ހއ އުތީމު ތުނޑީ ސަރަޙައްދުން އާސާރީ ވަޅެއް ފެނިއްޖެއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީއާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އުތީމު ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ރަޝީދު ވިދާޅުވީ، އެ ސަރަޙައްދަކީ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު ދޫނި ހިއްޕަވަން ދުރުވި ތުނޑީ ސަރަޙައްދުކަމަށް ޒަމާނުއްސުރެ ވާހަކަ ދެކެވޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ސަރަޙައްދަކީ މިހާރު ގިރާ ސަރަޙައްދެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި އޭނާ ވިދާޅުވީ، އެތަނުން މީގެ ކުރިން ވެސް އާސާރީ ބައެއް ތަކެތި ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މީގެ ކުރިން ވެސް ރުނބައާއި، ޖާޑިއާއި، ސީނުތަށި ފަދަ ތަކެތި އެ ސަރަޙައްދު ގިރަމުން ދިޔައިރު ފެނިފައިވާކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އަބްދުﷲ ރަޝީދު ވިދާޅުވީ، އުތީމު ރައްޔިތުންނަކީ ތާރީޚަށް ލޯބިކުރާ އަދި ތަރިކަ ރައްކާކުރުމަށް ޚާއްސަ ޝައުޤުވެރިކަމެއް ހުންނަ ބައެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ފެނިފައިވާ ވަޅު ވެސް ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެ ދަށުން، ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އުތީމު ކައުންސިލުން މިހާރު ވަނީ އެ މައުލޫމާތުތައް މިނިސްްޓްރީއާ ވެސް ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އަދި އެއާމެދު އަމަލުކުރާނީ މިނިސްޓްރީގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެ ދަށުންކަން ވެސް އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

" އެ ވަޅު އެ ސަރަޙައްދުގައެއް ނުބޭނދޭނެ، އެއީ އެ ސަރަޙައްދު މިހާރު ވެސް ގިރަމުން ދަނީ"އަބްދުﷲ ރަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު ދޫނި ހިއްޕަވަން ދުރުވި ތުނޑީ ސަރަޙައްދުން ފެނިފައިވާ ވަޅު - ފޭސްބުކް- އުތީމު ކައުންސިލް

ކައުންސިލުން ވަނީ އެކަން ރައްޔިތުންގެ ސަމާލުކަމަށް ވެސް ގެނެސްފައެވެ. އަދި މި ވަޅު ހިމާތްޔަތް ކުރުމަށްޓަކައި އުތީމު ކައުންސިލާއި ، ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ހަނދާނީ މަރުކަޒާއި، ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒާ ގުޅިގެން މިހާރު ދަނީ މަޝްވަރާތައް ކުރަމުންނެވެ.

މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު ދޫނި ހިއްޕަވަން ދުރުވި ތުނޑީ ސަރަޙައްދުން ފެނިފައިވާ ވަޅު - ފޭސްބުކް- އުތީމު ކައުންސިލް

އަބްދުﷲ ރަޝީދު ވަނީ ތަރިކަ ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ހުރިހާ ރަށެއްގެ ރައްޔިތުން ވެސް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވާފައެވެ. އަދި ސަރުކާރުން ވެސް މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް އެކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ ރަށްރަށުން ހޯދާ ތަރިކަތައް ހިމާޔަތްކޮށް އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރެއްވުމަށް އޭނާ ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
50%
50%
0%
ކޮމެންޓް