ކ. މާލެ
|
11 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ހޯމަ 15:34
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް އެވޯޑް މީގެ ކުރިން ޙާސިލުކުރި ބައެއް ނޫސްވެރިން
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް އެވޯޑް މީގެ ކުރިން ޙާސިލުކުރި ބައެއް ނޫސްވެރިން
ރާއްޖެއެމްވީ
މީޑިއާ ކައުންސިލު އެވާރޑް
މީޑިއާ ކައުންސިލު އެވޯޑާ ގުޅިގެން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި
 
މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅި ޕެޓިޝަނެއް އެ ކައުންސިލުން ނުބެލޭނެކަމަށް ވަނީ ބުނެފައި
 
މައްސަލަ ހުށައަޅާފައިވަނީ އަވަސް ނިޔާގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ސެކްޝަނަށް
 
މި މައްސަލަ ބެލޭނީ އިދާރީ މައްސަލަތައް ބަލާ ސެކްޝަނުން

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދަނީ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ނޫސްވެރިންނާއި އެޑިޓަރުން ސޮއިކޮށް ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފިއެވެ.

މި މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލާފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ. އެގޮތުން މި މައްސަލައިގައި ޑިސްޕިއުޓް މަރުހަލާގައި އެކަށީގެންވާ ހައްލެއް ނައުމުން ހޯމަ ދުވަހު ވަނީ މި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ސިވިލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މި އަޑުއެހުމުގައި މައްސަލަ ބެއްލެވި ގާޒީ ވަނީ މިއީ ބެލޭނެ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށް ނިންމަވާފައެވެ. ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވަނީ މި މައްސަލަ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސެކްޝަން ނޫން ސެކްޝަނަކަށް ހުށަހަޅާފައިވުމެވެ.

20 ނޫސްވެރިން އިސްވެ ހުށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ އަވަސް ނިޔާގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ސެކްޝަނަށެވެ. ނަމަވެސް ގާޒީ ވިދާޅުވީ މި މައްސަލަ ބެލޭނީ އިދާރީ މައްސަލަތައް ބަލާ ސެކްޝަނުން ކަމަށެވެ.

އިނާމު ދިނުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދަނީ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ނޫސްވެރިންނާއި އެޑިޓަރުން ސޮއިކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް މައްސަލައެއް ވެސް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ފޮނުވާފައިވާ މި ސިޓީގައި 15 މީޑިއާއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ 80 އެއްހާ ނޫސްވެރިންނާއި އެޑިޓަރުން ސޮއިކޮށްފައިވެއެވެ. މި ސިޓީގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މީޑިއާ ކައުންސިލުން މި މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު ދޭން ތައްޔާރުވެފައިވާ ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ 22 ގައި ކައުންސިލުން އާންމުކޮށްފައިވާ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމް ދިނުމުގެ އުސޫލާ ޚިލާފަށެވެ.

މި ސިޓީ ފޮނުވާފައި ވަނީ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ގުޅިގެން މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅި ޕެޓިޝަނެއް އެ ކައުންސިލުން ނުބެލޭނެކަމަށް ބުނެފައިވަނިކޮށެވެ.

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ހަފްލާ މި އަހަރު ބާއްވާނީ  11 އޮކްޓޯބަރ ގައި ކަމަށެވެ. 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު ދިނުމަށް 12 ދާއިރާއަކުން ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. މީޑިޔާ ކައުންސިލުން ބުނީ ހުށަހެޅުންތައް ލިބިފައި ވަނީ އޭގެ ތެރެއިން 10 ދާއިރާއަކަށް ކަމަށެވެ.

މީޑިއާ ކައުންސިލުން ބުނީ މިއަހަރުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމަށް 10 ދާއިރާއަކުން ޖުމްލަ 87 ހުށަހެޅުން ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޣައިރު ހާޒިރުގައި، ދަރަންޏެއް ސާބިތުވާގޮތަށް ކަނޑައެޅީ ސިޔާސީ މަގުސަދެއްގައި - މެމްބަރު އިސްމާއީލް
އެކްސްކްރޯ އެކައުންޓުގައި ހުރި 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދުމަށް ޔާމީނު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ބެލޭނެކަމަށް ނިންމުމުން، ބޭންކުން ހައިކޯޓަށް
އެމްއާރްއެމް އުވާލުން: އިލެކްޝަންގެ ނިންމުން ގޯސްކަމަށް ނިންމައި، އެމްއާރްއެމްއަށް 50،000 ރުފިޔާ ދިނުމަށް ޙުކުމްކޮށްފި
4 މިލިއަން ރުފިޔާ ދެއްކުމަށް އާޒިމާގެ މައްޗަށް ކުރި ޙުކުމް މަޑުޖައްސާލުމުގެ އަމުރެއް
ކޯޓަށް އަދި ހުށަހެޅިފައިނެތަސް، އާޒިމާ ދައްކަވަންޖެހޭ 1.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދުމަށް ދައުވާކުރުމަށް ދަނީ ތައްޔާރުވަމުން
އިސްލާމިކް ބޭންކުން ނަގާފައިވާ ފެސިލިޓީއަކަށް 4 މިލިއަން ރުފިޔާ ދެއްކުމަށް އާޒިމާގެ މައްޗަށް ހުކުމްކޮށްފި
އޮތޮރައިޒް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރ ނޫން ކުންފުންޏަކުން "ކެމަލް" ބްރޭންޑު ކަމަށް ދައްކައިގެން ގެނައި ސިގިރޭޓުތައް ވިއްކުން މަނާކުރަން އަމުރެއް
ކޭޕާކްގެ އެޕާޓްމަންޓެއް ގަތް މީހަކަށް 2 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދެއްކުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފި