ކ. މާލެ
|
7 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 12:19
ޕީއެސްޖީ އަބްދުﷲ ޝާހިދު، ރާއްޖެޓީވީގެ 'ފަށާއިރު' ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ
ޕީއެސްޖީ އަބްދުﷲ ޝާހިދު، ރާއްޖެޓީވީގެ 'ފަށާއިރު' ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލުން
ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ޚިޔާލަކީ ނުލަފާ ޚިޔާލެއްގެ ގޮތުގައި ޝާހިދު ސިފަކުރެއްވި
 
މިފަދަ ފުރުސަތެއް ބޭނުން ކުރަން ޖެހޭނީ ރާއްޖެއަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި
 
ދޯދިތަކުން އަބަދުވެސް ރާއްޖެ ތަމްސީލްވަމުންދާނެ
 
'ނުލަފާ' ޚިޔާލުތަކަށް އެމަނިކުފާނު ފުރުސަތު ނުދެއްވާ

ރާއްޖޭގެ ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތި ލެއްވުމުގެ ޚިޔާލަކީ 'ނުލަފާ' ޚިޔާލެއް ކަމަށް އދ.ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި، ރާއްޖޭގެ ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ލަފާ ދެއްވިތޯ ދެންނެވުމުން ޝާހިދު ވިދާޅުވީ، އެކަހަލަ 'ނުލަފާ' ޚިޔާލުތަކަށް އެމަނިކުފާނު ފުރުސަތު ނުދެއްވާ ކަމަށެވެ. ހިނިފުޅުވަޑުވައި ވިދާޅުވީ އެއީ ލަފައެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެއީ ނުލާފާ ޚިޔާލެއް ކަމަށެވެ.

ޕްރޮގްރާމްގައި އެމަނިކުފާނުވަނީ އެކި ދާއިރާތަކުން ކުރެއްވި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވާފައެވެ. މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ޝާހިދު ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެންނެވީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ގައުމަކުން ރާއްޖޭގެ ޒައާމަތު ބަލައިގެންފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ގުޅުންތައް ވަރުގަދަވެފައިވާ މިންވަރުން ކޮންމެ ގައުމަކުން ވެސް ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ކަންކަމުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. ދިވެހިންނަކީ ކެރޭ ތަހުޒީބު ބައެއްކަން ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުން މިހާރު ގަބޫލް ކުރައްވާ ކަމުގައި ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ރިޔާސަތާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން މަސައްކަތް ކުރައްވާނީ އެމަނިކުފާނުގެ އުންމީދުގެ 5 ދޯދި ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އުންމީދުގެ ދޯދިތައް ގެންދިޔުމުގެ ބޭނުކީ، މިވަގުތު ދުނިޔެ ތަހައްމަލްކުރަމުންދާ ހިތްދަތިކަމުން އަރައިގަނެވޭނެ މާހައުލެއް ނެތް ހާލަތެއްގައި، އުންމީދު އައު ކުރެވޭނެ ޝިއާރެއް ގެންދިޔުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށެވެ. އަދަށްވުރެ ފަހިފެހި މާދަމައެއް އެބައޮތްކަން ޔަގީންކަން ދެއްވުމުގެ ގޮތުން ގެންދިޔަ ދޯދިތަކެއް ކަމުގައި ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ އުންމީދުގެ 5 ދޯދީގައި ހިމެނެނީ، އާލަމީ ވަބާ، ކޮވިޑުން އަރައިގަތުމާ، ވެކްސިން ދުނިޔޭގެ އެންމެނަށް ފޯރުކޮސްދިނުމާއި، ތަރައްގީގެ މަސައްކަތްތައް އަލުން ފެށުމާއި، ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ދިމާވެފައިވާ ކަަންކަމުގައި ފިޔަވަޅު އަޅައި ހައްލު ހޯދައިދިނުމާއި، އެންމެންގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް އިހުތިރާމްކޮށް އަޅާން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން އަދި އދ.ގެ އާއްމު މަޖިލީހާއި ސަލާމަތީ މަޖިލިސް އިސްލާހުކުރުމެވެ.

މި ދޯދިތަކުން އަބަދުވެސް ރާއްޖެ ތަމްސީލްވަމުންދާނެ ކަމަށާއި، މިފަދަ ފުރުސަތުގައި، ރާއްޖޭގެ ވާހަކަ އަބަދު އެތަނުގައި ދެކެވެން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިފަދަ ފުރުސަތެއް ބޭނުން ކުރަން ޖެހޭނީ ރާއްޖެއަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
20%
60%
0%
20%
0%
0%
ކޮމެންޓް