ކ. މާލެ
|
4 އޯގަސްޓް 2021 | ބުދަ 12:55
ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕޭންގެ ތެރެއިން ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި ވެކްސިން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕޭންގެ ތެރެއިން ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި ވެކްސިން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް
ކޮވިޑުން ދިފާއުވުމަށް ވެކްސިން ޖެހުން
ވެކްސިން ޖެހޭ އުމުރުފުރައިގެ 90 އިންސައްތައަށް 31 ރަށަކުން ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒުދީފި
 
ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ 50 އިންސައްތައަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މިހާތަނަށް ވަނީ ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފައި
 
ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ އަންނަ އޮގަސްޓް މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ 90 އިންސައްތަ މީހުން ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަކުރުން

ވެކްސިން ޖެހޭ އުމުރުފުރައިގެ 90 އިންސައްތައަށް މިހާތަނަށް 31 ރަށަކުން ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒު ދީފައިވާ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ހެލްތް މިނިސްޓްރީން އާންމު ކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން އެރަށެއްގެ އާބާދީގެ 18 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންގެ ތެރެއިން 90 އިންސައްތަ ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް 31 ރަށަކުން ވެކްސިންގެ ޑޯޒުތައް ދީފައިވާއިރު ދެ ރަށަކުން ވަނީ މި އުމުރުފުރައިގެ 99 އިންސައްތަ މީހުންނަށް ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒު ދީފައެވެ.

އެއީ އއ. މަތިވެރި އަދި ވ. ރަކީދޫއެވެ. މީގެ އިތުރުން ބ. ދޮންފަން، ބ. ފެހެންދޫ އަދި ނ. މަގޫދޫގައި ދިރިއުޅޭ ވެކްސިން ޖެހޭ އުމުރުފުރައިގެ 98 އިންސައްތަ މީހުންނަށް ދެ ޑޯޒު ވަނީ ދީފައެވެ. އަދި ބ. ހިތާދޫން 97 އިންސައްތަ މީހުން، ބ. ކަމަދޫން 97 އިންސައްތަ މީހުންނަށް ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒު ދީފައިވާއިރު ށ. ކޮމަންޑޫ އާއި ގއ. ދެއްވަދޫން 96 އިންސައްތަ މީހުންނަށް ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒު ދީފައިވެއެވެ.

ވެކްސިން ޖެހޭ އާބާދީގެ 95 އިންސައްތަ މީހުންނަށް ވެކްސިން ގެ ދެ ޑޯޒް ދީފައިވަނީ ބ. ގޮއިދޫ، ތ. ވަންދޫ، އަދި ވ. ތިނަދޫންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ނ. ފޮއްދޫ، ހދ. ނެއްލައިދޫ، ވ. ފުލިދޫ، އއ. އުކުޅަސް، އދ. ހަންޏާމީދޫ، ކ. ހިންމަފުށި އަދި ބ. ފުޅަދޫން ވެކްސިން ޖެހޭ އާބާދީގެ 94 އިންސައްތަ މީހުން ވަނީ ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ.

Advertisement

އަދި ހއ. އުލިގަމް، ށ. މަރޮށި، ށ. ގޮއިދޫ، ނ. މާޅެންދޫ، ނ. ޅޮހި، ބ. ކިިހާދޫ، ލ. މުންޑޫ، ތ. އޮމަދޫ، ދ. ރިނބުދޫ، މ. ރަތްމަންދޫ، ކ. މާފުށި އަދި ބ. ދަރަވަންދޫން ވެސް އުމުރުން 18 އަހަރުން މަތީގެ އުމުރުފުރައިގެ 90 އިންސައްތަ މީހުން ވަނީ ވެކްސިންގެ ޑޯޒުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ވެކްސިން ދިނުމުގެ ކެމްޕެއިން ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަށްދާއިރު ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ފަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން އަންގާރަ ދުވަހު ވެކްސިން ޖެހި 3397 މީހުންނާއެކު ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަކުރި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 274،949ށް އަރާފައެވެ. އަންގާރަ ދުވަހު ދެވަނަ ޑޯޒް ފުރިހަމަކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މާލެ ސަރަޙައްދުން ވެކްސިން ޖެހި 1298 މީހުންނާއި، އަތޮޅު ތެރެއިން ވެކްސިން ޖެހި 2099 މީހުންނެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އިތުރު 1492 މީހަކު ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މާލެ ސަރަޙައްދުން ވެކްސިން ޖެހި 860 މީހުންނާއި، އަތޮޅުތެރެއިން ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ 632 މީހުންނެވެ. އެއާއެކު ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 325،060ށް އަރާފައެވެ. ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ 50 އިންސައްތައަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މިހާތަނަށް ވަނީ ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ. ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ އަންނަ އޮގަސްޓް މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ 90 އިންސައްތަ މީހުން ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަކުރުމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް