ރާއްޖެ
ބިގޭ ހުށައެޅުއްވި މަސްވެރިކަމާއި ބެހޭ ބިލް އަނބުރާ ނަގައިފި
5 އަހަރު ކުރިން
ކާޑެއްދޫއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
5 އަހަރު ކުރިން
ސަސްޕެންޝަންގައި ހުރި އެޑިއުކޭޝަންގެ ޕީއެސް ސައީދު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި
5 އަހަރު ކުރިން
ސީއެސްސީގެ މެމްބަރުން ހާޒިރުކުރަން ބާއްވަން އުޅުނު ކޮމެޓީ ކެންސަލް!
5 އަހަރު ކުރިން
ނައިބު ރައީސްކަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނަށް 35،000ރ. ދިނުމަށް ފާސްކޮށްފި
5 އަހަރު ކުރިން
ތިނަދޫ ޑްރަގް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
5 އަހަރު ކުރިން
މިއަދު ވެސް ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ ރަށްރަށަށް މޫސުން ގޯސް
5 އަހަރު ކުރިން
ސީއެސްސީގެ މެމްބަރުން މިއަދު މަޖިލީހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ
5 އަހަރު ކުރިން
ރައީސް ޔާމީނާއި އާޒިމާގެ މައްސަލަ ހުއްޓިފައި؟
5 އަހަރު ކުރިން
އަދީބާ ދޭތެރޭ ކަންތައް ހިގަނީ ބޭ އިންސާފުން: މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް
5 އަހަރު ކުރިން
ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް އެވެއަރނަސް ވޯރކްޝޮޕެއް ފަށައިފި
5 އަހަރު ކުރިން
ގއ. ކޮލަމާފުށީ ކަރަންޓު މައްސަލައަށް ހައްލެއް ލިބިދާނެ ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ކައުންސިލް
5 އަހަރު ކުރިން