އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
އިވާ އަބްދުﷲ

އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ބޭނުންވީ މަރު ކޮމިޝަން ހާޒިރު ކުރަން، ފާހެއް ނުވި

  • އެ ހުށައެޅުއްވުން ހުށައެޅި ޢައްސާން
  • ކޮމިޓީގައި ހޫނު ޒުވާބެއް ކުރިޔަށް ދިޔަ
  • އަވަސް ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ މެމްބަރުން

ކ. މާލެ | 21 ނޮވެންބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 22:55 | 4,917

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި 241 ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

އަވަހާރަކޮށްލާފައިވާ ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީން ތައްޔާރު ކުރި ރިޕޯޓަށް އިދިކޮޅުން ހުށައެޅި ހުށައެޅުން ފާސްނުވެ ކޮމިޓީން ފާސްކުރި ގޮތަށް ތަޅުމަށް ފޮނުވަން ނިންމައިފިއެވެ.

ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫން ހުށައެޅުއްވީ ރިޕޯޓުގެ ސައްހަކަން ޔަގީން ކުރުމަށްޓަކައި މަރު ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލު ކުރުމަށެވެ.

އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި މި ފަދަ ގައުމީ މަސައްކަތެއް ކުރިޔަށްދާއިރު ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކޭ މަރުތަކާއި ބެހޭ ކޮމިޝަނުން ނެރުއްވާފައިވާ ރިޕޯޓުގެ ސައްހަކަމާއި މެދު އެބޭފުޅުންނާއި މެދު ސުވާލުކުރުން

~ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ~ މުހައްމަދު ޣައްސާން

އައްސާންގެ ހުށައެޅުމަށް ތާއިދުކުރެއްވީ ޕީއެންސީ އަށް ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފެވެ. ރިޕޯޓުގެ ސައްހަކަން އިތުރަށް ކަަށަވަރު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ޢައްސާން އަށް ރައްދު ދެއްވަމުން ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވިދާޅުވީ، ރިޕޯޓާއި ބެހޭ ގޮތުން ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން ތިން ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވާއިރު މިހާރުމީ ރިޕޯޓާއި މެދު ސުވާލު އުފައްދަން ޖެހޭ ވަގުތެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓަކީ ހުރިހާ މެމްބަރުންވެސް ތިއްބަވައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ރިޕޯޓަކަށްވާއިރު ވަކި ބަޔަކާއި މެދު ވަކިގޮތެއް ނިންމަން ޖެހޭ ކަމަށް ނެތް ކަމަށެވެ.

ދެން ހަމަ ވަކި ބައެއްގެ ނަންކިޔައިގެން ރަށުތެރޭގައި ޖުގަޑު ހަދަންވެގެން މުޅިއެތި ހަލާކު ކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ކޮން ބޭނުމެއްތޯ އޮތީ.

~ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ~ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

ޢަފޫރު ވިދާޅުވީ ގޮތުގައި، ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ހިންގާފައިވާ ކަންތައް ބަލަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އެއަށްވުރެ އިތުރަ ކަމެއް ރިޕޯޓުގައި ނެތް ކަމަށެވެ.

އިދިކޮޅުގެ ހުށައެޅުން ބަލައި ނުގަތުމުން ކޮމިޓީގެ ޢައުލަބިއްޔަތުން ފާސްވީ ސަބްކޮމިޓީން ފާސްކުރި ގޮތަށް ތަޅުމަށް ރިޕޯޓް ފޮނުވުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.