ހޮނިހިރު 11 ޖުލައި 2020
11 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ކަރަންޓް

ކަރަންޓު ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރު ވަގުތުން ބަލާލެވޭ ސްމާޓް މީޓަރ އަންނަ އަހަރު ތައާރަފް ކުރަނީ

  • އަންނަ ހަފްތާގައި އެކަމާއި ގުޅޭ ޓީއޯއާރް ތައްޔާރުކޮށް އިއުލާނު ކުރާނެ
  • މީޓަރު މެދުވެރިކޮށް ބިލުގެ މައުލޫމާތު ސްޓެލްކޯއަށް އެނގިގެންދާނެ
  • ކަރަންޓްގެ އަގު ކުޑަކުރުމަކީ ރައީސް ސޯލިހުގެ ރިޔާސީ ވައުދުފުޅެއް

ކ. މާލެ | 22 ނޮވެންބަރ 2019 | ހުކުރު 09:12 | 4,583

ސްޓެލްކޯގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ މުހައްމަދު ސައިފް - ރާއްޖެއެމްވީ

ކަރަންޓު ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރު ވަގުތުން ބަލާލެވޭ "ސްމާޓް މީޓަރ" އަންނަ އަހަރު ތައާރަފް ކުރާނެ ކަމަށް ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ (ސްޓެލްކޯ) އިން ބުނެފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަސުރުޙީ" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ސްޓެލްކޯގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ މުހައްމަދު ސައިފް ވިދާޅުވީ، ސްމާޓް މީޓަރ ތައާރަފް ކުރުމަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ ކަަމަށާއި، އަންނަ ހަފްތާގައި އެކަމާއި ގުޅޭ ޓީއޯއާރް (ޓާމްސް އޮފް ރިފަރެންސް) ތައްޔާރުކޮށް، އިއުލާނު ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

ސައިފް ވިދާޅުވީ، ސްމާޓް މީޓަރ ތައާރަފް ކުރެވުމުން ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ލުއިފަސޭހަކަމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށާއި، ރީޑިންގް ނަގަން ގެއަށް ދިއުމުގެ ބަދަލުގައި މީޓަރު މެދުވެރިކޮށް ބިލުގެ މައުލޫމާތު ސްޓެލްކޯއަށް އެނގިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ސްމާޓް މީޓަރ ސިސްޓަމް ތައާރަފް ވުމަށްފަހު ރައްޔިތުންނަށް އޭގެންވާނެ އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއަކީ ކޮބައިތޯ އުފެދޭނެ ސުވާލަކީ، މިހާރު މީހުންނެއް ބޭނުމެއް ނުވޭ ކަންނޭނގެ އެހެން މީހަކު އެގެއަށް ވަނުން ދެއްތޯ، މިހާރު ވާގޮތަކީ ރީޑިންގް ނަގަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ސްޓާފަކު ވަންނާނެ، އޭރުންނެއް (ސްމާޓް މީޓަރ ތައާރަފް ވުމުން) އަޅުގަނޑުމެންގެ ސްޓާފަކު ނުވަންނާނެ

~ ސްޓެލްކޯގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ މުހައްމަދު ސައިފް

ސައިފް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ސްމާޓް މީޓަރު ތައާރަފް ކުރެވުމުން ބިލުގެ މައުލޫމާތާއި، ކަރަންޓު ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރު އެޕްލިކޭޝަނެއް މެދުވެރިކޮށް ގޭގެ ވެރިމީހާއަށް ބެލޭނެ ކަމަށާއި، އޭގެ ސަބަބުން ކަރަންޓު ބިލާއި ގުޅިގެން އަންނަ ޝަކުވާތައްވެސް މަދުވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ސްޓެލްކޯއިންދޭ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ލިބިގަނެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު، ހުޅުމާލެ، ހުޅުލެ އަދި މާލޭގެ ކަރަންޓު އެއް ވިއުގައަކުން ގުޅާލެވުމުން ކަރަންޓަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރެވޭނެ ކަމަށްވެސް ސައިފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކަރަންޓްގެ އަގު ކުޑަކުރުމަކީ ރައީސް ސޯލިހުގެ ވައުދެފުޅެއް ކަމަށް ވުމާ އެކު އޭޕްރީލް މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު ސަރުކާރުން ވަނީ ކަރަންޓްގެ އަގު ހެޔޮކުރިކަން އިއުލާނުކޮށްފައެވެ. އަދި މާލެއެކޭ އެއް ހަމައެއްގައި ރަށްރަށުގެ ކަރަންޓް ރޭޓް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.