ހޯމަ 10 އޯގަސްޓު 2020
13 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 20
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:36
ވަގުތުން

ކޮވިޑް-19: އެންމެ ފަހުގެ

965,696

ޚުލާސާ

  • ކޮރޯނާވައިރަސްގައި މިހާތަނަށް މީހުން މަރުވަމުން އައި ގޮތް އަދަދުތަކުން
  • ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ވެކްސިން 18 މަސް ތެރޭގައި އުފެއްދޭވަރުވާނެ ކަމަށް ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ އިން ބުނެފި
  • ޗައިނާއިން އައި މީހުންގެ ތެެރެއިން 75އިން ސައްތަ މީހުން ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް ޓެސްޓްކޮށްފިން: ނިއުދިއްލީ ސަރުކާރު

28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 12:15

22:03

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސްގައި މިހާތަނަށް މީހުން މަރުވަމުން އައި ގޮތް އަދަދުތަކުން

ކޮރޯނާވައިރަސްޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ ހާހަކަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާފަ އެވެ. ފުރަތަމަ ވައިރަސް ފެށުނު އިރު ދުވާލަކު މަދު ބަޔަކު މަރުވެގެން ދިޔަނަމަވެސް މިހާރު އެއަދަދު އުޅެނީ 100 އިން މަތީގަ އެވެ.

ފެބްރުއަރީ 10: 108 މަރު

ފެބްރުއަރީ 9: 97 މަރު

ފެބްރުއަރީ 8: 89 މަރު

ފެބްރުއަރީ 7: 86 މަރު

ފެބްރުއަރީ 6: 73 މަރު

ފެބްރުއަރީ 5: 73 މަރު

ފެބްރުއަރީ 4: 65 މަރު

ފެބްރުއަރީ 3: 64 މަރު

ފެބްރުއަރީ 2: 57 މަރު

ފެބްރުއަރީ 1: 45 މަރު

ޖެނުއަރީ 31: 46 މަރު

ޖެނުއަރީ 30: 43 މަރު

ޖެނުއަރީ 29: 38 މަރު

ޖެނުއަރީ 28: 26 މަރު

ޖެނުއަރީ 27: 26 މަރު

ޖެނުއަރީ 26: 24 މަރު

ޖެނުއަރީ 25: 15 މަރު

ޖެނުއަރީ 24: 16 މަރު

ޖެނުއަރީ 23: 8 މަރު

11 ފެބްރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 22:03

21:49

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ވެކްސިން 18 މަސް ތެރޭގައި އުފެއްދޭވަރުވާނެ ކަމަށް ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ އިން ބުނެފި

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ވެކްސިން 18 މަސް ތެރޭގައި އުފެއްދޭވަރުވާނެ ކަމަށް ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ އިން ބުނެފި އެވެ.

މީގެއިތުރުން ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ވަނީ ކޮރޯނާވައިރަސް "ކޮވިޑް-19" ގެ ނަން ދީފަ އެވެ. ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ވަނީ އޮޅުންއެރުންތައް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި މިވައިރަސްއަށް އެންމެންވެސް މިނަމުން މުޚާތަބުކުރުމަށް އެދިފަ އެވެ.

11 ފެބްރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 21:49

18:47

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޗައިނާއިން އައި މީހުންގެ ތެެރެއިން 75އިން ސައްތަ މީހުން ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް ޓެސްޓްކޮށްފިން: ނިއުދިއްލީ ސަރުކާރު

ފާއިތުވެ ދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ޗައިނާއަށް ދަތުރުކުރުމަށް ފަހު އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއުދިއްލީއަށް އެނބުރި އައި އިންޑިއާ މީހުންގެ ތެރެއިން 75 އިން ސައްތަ މީހުން ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ސްކްރީންކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ސިޓީގެ އިސް މަސްއޫލުވެރިން ބުނެފިއެވެ.

ޖެނުއަރީ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް 2،885 ޓްރެކްކޮށް ވައިރަސްއަށް ސްކްރީންކުރެވިފައިވާކަމަށް އެބޭފުޅުން ވިދާޅުވެއެވެ.

އިންޑިއާއިން މިހާތަނަށް ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ އެޤައުމުގެ ދެކުނު ކެރަލާ ސްޓޭޓުންނެވެ. ޕޮޒިޓިވްވި 3 މީހުން ކަރަންޓީންކޮށްގެން އަދިވެސް ދަނީ ފަރުވާދެމުންނެވެ.

11 ފެބްރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 18:47

18:41

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކެރެލާ ސްޓޭޓުގެ ޕަލައްކާޑު އަވަށުން ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޓެސްޓު ކުރި 14 މީހުންވެސް ނެގެޓިވް

ޕަލައްކާޑްގެ ޑިސްޓްރިކްޓް މެޑިކަލް އޮފިސަރ ޑރ. ކޭޕީ ރީތާއާއި ޢަންމު ކުރެއްވި "ދަ ހެލްތު ބުލެޓިން" ގައި ވާ ގޮތުން ޗައިނާއިން އެބުރި އައި 14 މީހެއްގެ ގައިން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަލާމާތްތައް ފެންނާތީ އެމީހުންގެ ހަޑިގަނޑުން ލޭގެ ސާމްޕަލް ނަގާ ޕޫނާގައި ހުންނަ ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮގް ވައިރޯލޮޖީއަށް ފޮނުވިއެވެ.

އަދި ނަތީޖާ އައިއިުރ އެ 14 މީހުންވެސް ވައިރަސްއަށް ނެގެޓިވް ކަމަށް ބުލެޓިންގ ގައިވެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މި 14 މީހުންނަށް އަދިވެސް އައިސޮލޭޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދެމުންދާކަމަށް ޑޮކްޓަރު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މިމީހުންނާއެކު ޖުމުލަ 127 މީހުން ޞިއްޙީއެހީތެރިންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މިހާރުވެސް ޕަލައްކާޑުގައި ދަނީ ފަރުވާދެމުންނެވެ.

11 ފެބްރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 18:41

18:31

ޒިހްނަތު ހަސަން

"ޑައިމަންޑް ޕްރިންސަސް" ގައި ތިބި އިންޑިއާ ރައްޔިތުންގެ ޙާލަތު ވަރަށް ގާތުން މިދަނީ ބަލަމުން: އިންޑިއާ އެމްބަސީ

ޗައިނާގައި ހުންނަ އިންޑިއާ އެމްބަސީން މިކަން ހާމަކޮށް ޢާންމުކޮށްފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ޖަޕާނުގެ ޔޮކޮހާމާ ގައި ބަނދަރުކޮށްފައިވާ ޖަޕާނުގެ ކްރޫސްލައިނަރ "ޑައިމަންޑް ޕްރިންސަސް" ގައި އިންޑިއާގެ 138 މީހުން އެބަތިބި ކަމަށެވެ. މީގެތެރޭގައި ފަޅުވެރިންނާއި ފަސިންޖަރުންވެސް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

ބަޔާނުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ، ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އެމީހުންގެ ޙާލަތު ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުންދާކަމަށާއި، އެމީހުންނަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ވެދެވެން އޮތް އެހީތެރިކަމެއް މިދަނޑިވަޅުގައި ވެދޭނެކަމަށެވެ.

"ޑައިމަންޑް ޕްރިންސަސް" ގައި ފަޅުވެރިންނާއި، ފަސިންޖަރުންނާއެކު ޖުމުލަ 3،711 މީހުން ތިބި އިރު މީގެތެރެއިން 130 މީހުން ވަނީ ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. 300 އެއްހާމީހުން ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް މިހާތަނަށް އައިރު ވަނީ ޓެސްޓްކޮށްފައެވެ. ޖަޕާނުގެ ޞިއްޙީ ވުޒާރާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މިމީހުންނަށް ދަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ. އަދި ކްރޫސްލައިނަރ ވަނީ ކަރަންޓީންކޮށްފައެވެ.

11 ފެބްރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 18:31

18:23

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޔޫއޭއީގައި ދިރިއުޅޭ އިންޑިއާ މީހަކު ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ޔޫއޭއީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު އެންޑް ޕްރިވެންޝަންއިން މިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ޢާންމުކޮށްފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އެޤައުމުގައ ދިރިއުޅޭ އިންޑިއާ މީހަކު ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަމަށާއި، އެމީހާއަށް ވައިރަސް ޖެހުނީ، ކުރިން ވައިރަސްޖެހިފައިވާ މީހަކާ ދިމާވެގެންކަން ހޯދުންތަކުން އެނގިފައިވާކަމަށެވެ.

މިއާއެކު، ޔޫއޭއީގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ ޢަދަދު ވަނީ 8 އަށް އަރާފައެވެ.

ޔޫއޭއީގައި، ދަނީ ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ ޗައިނާއާއި ފިލިޕީންސްފެ 2 ރައްޔިތަކަށްވެސް ފަރުވާދެމުންނެވެ.

11 ފެބްރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 18:23

18:19

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮރޯނާވައިރަސް ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ވުހާން ސިޓީގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށްފި

ޗައިނާގެ ނެޝަނަލް ހެލްތު ކޮމިޝަނުން ބުނީ ފާއިތުވެދިޔަ 3 ދުވަހު ކޮރޯނާވައިރަސްގައި މަރުވާ މީހުންނާއި، ވައިރަސް ޖެހޭ މީހުންގެ ނިޞްބަތް ބޮޑުތަނުން އިތުރު ވަމުންދާތީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.

ޖެނުއަރީ މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވޫހާން ސިޓި "ލޮކްޑައުން" ކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ވައިރަސް ހުއްޓުމެއް ނެތި ފެތުރެމުންދާކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިހާރު ވައިރަސް ނުޖެހި ސަލާމަތުން ތިބި މީހުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކަލެއްގެ ގޮތުން، އެމީހުން ބޭރަށް ނިކުމެ ނޫޅުމަށް މަނާކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި ހުން އައިސް އަރިދަފުސް ރޯގާ ޖެހުނު ނަމަވެސް، ހޮސްޕިޓަލަށް ދިއުން މިހާރު ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ. ގޭގައި ކަރަންޓީންކޮށްގެން ފަރުވާ ދިނުމުގެ ވިސްނުމެއް މިހާރު ގެންގުޅެނީ، މީހުން އިތުރަށް ބޭރަށް ނިކުމެ ހެލިފެލިވެ އުޅެންވެއްޖެނަމަ، ގިނަ ބަޔަކަށް ވައިރަސް އަސަރު ފޯރަފާނެތީ ކަމަށް ޗައިނާގެ ނެޝަނަލް ހެލްތު ކޮމިޝަނުން ބުނެއެވެ.

މި ދަނޑިވަޅުގައި ހުންއައިސް އަރިދަފުސް ރޯގާ ޖެހިއްޖެނަމަ، އެމަރޖެންސީ ރެސްޕޮންޒްއަށް ގުޅައިގެން ގޭގައި ފަރުވާ ހޯދުމަށް ޗައިނާގެ ނެޝަނަލް ހެލްތު ކޮމިޝަނުންވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. އަދި ޒަރޫރީ އެއްވެސް ބޭނުމެއްގައިވެސް މިދަނޑިވަޅުގައި ގެއިން ބޭރަށް ނުނިކުތުމަށްވެސް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

11 ފެބްރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 18:19

18:13

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކަމަށް ނިމުމެއް އަންނާނީ އެޕްރީލް މަހުކަމަށް ލަފާކުރެވޭ: ޗައިނާގެ ޑޮކްޓަރ

ޗައިނާއަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކަމަށް ނިމުމެއް އަންނާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ އަންނަ އެޕްރީލް މަހު ކަމަށް ޗައިނާގެ މިކަމަށް ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރޮއިޓަރސްއަށް ދެއްވި ބަސްދީގަތުމެއްގައި އުމުރުން 83 އަހަރުގެ އެޕިޑިއޮމޮލިޖިސްޓް ޑރ. ޒޮން ނަންޝަން ވިދާޅުވީ، އެންމެ ފަހުން ބެލި ބެލިމުން، މިމަހަކީ ޗައިނާއިން ކޮރޯނާގެ ވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކަމާއި އިންތިހާ ދަރަޖައަށް ކުރިމަތިލާންޖެހޭ މަސްކަން އިނގޭ ކަމަށެވެ. އަދި ބަލިމަޑުކަން އިންތިހާއަށް ގޮސްދާނެކަމުގެ ބިރުހީވެފައިވާއިރު، އެންމެ އަވަހަށް މި ބަލިމަޑުކަމުން ޗައިނާއަށް އަރައިގަނެވޭނީ އެޕްރީލް މަހުގައި ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް ޑޮކްޓަރު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ޑޮކްޓަރު ވިދާޅުވީ ވައިރަސް ފެނުނު ވުހާން ސިޓީން، އެވައިރަސް އެހެން ސިޓީތަކައް ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް ޗައިނާ ސަރުކާއުން އެސިޓީ "ލޮކްޑައުން" ކުރުމަކީ އެޅި ވަރަށް ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅެއް ކަމަށެވެ. އަދި މި ވައިރަސް އެހެން ޞަރަޙައްދުތަކަށް ފެތުރެން ދިމާވީ ވައިރަސް ޖެހުނު އާ ފުރަތަމަ ދުވަސްވަރުކަންވެސް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ޑރ. ޒޮން ނަންޝަން އަކީ 2003 ވަނަ އަހަރު ކުރިމަތިވި ސާރސް ވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކަމުގައިވެސް ފަންނުވެރިއެއްގެ ޙައިޞިއްޔަތުން މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާކާރު ޑޮކްޓަރެކެވެ.

11 ފެބްރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 18:13

10:18

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސް އިން ދިމާވާ ކަންކަމުގެ އަސަރުކުޑަކުރުމަށް ޗައިނާގެ ކުންފުނިތަކުން ލޯން ނަގަނީ

ކޮރޯނާވައިރަސް އިން ދިމާވާ ކަންކަމުގެ އަސަރުކުޑަކުރުމަށް ޗައިނާގެ ކުންފުނިތަކުން ލޯނުނަގަމުންދާ ކަމަށް އެގައުމުގެ ދެ ބޭންކަކުން ބުނެފި އެވެ.

އެގޮތުން އެގައުމުގެ 300 ށް ވުރެ ގިނަ ކުންފުނިން 57.4 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ލޯނު ނެގުމަށް އެދިފައިވާކަމަށް ބޭންކުތަކުން ބުނެއެވެ. މިކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކާބޯތަކެތި ޑެލިވަރ ކުރާ ކުންފުނިތަކާއި ދަތުރު ފަތުރާ ގުޅުންހުރި ކުންފުނިތަކާއި ޓެކްނޮލޮޖީ އާ ގުޅުންހުރި ކުންފުނިތަކެވެ.

11 ފެބްރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 10:18

10:15

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ވިއެޓްނާމްގައި ތިން މަހުގެ ކުޑަކުއްޖަކަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިއްޖެ

ވިއެޓްނާމްގައި ތިން މަހުގެ ކުޑަކުއްޖަކަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިއްޖެ އެވެ.

ވިއެޓްނާމުން ބުނާގޮތުގައި މިކުއްޖާއަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވަނީ އެކުއްޖާގެ މާމަގެ ފަރާތުންނެވެ. އެއާއެކު ވިއެޓްނާމްގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 15 އަށް އަރާފަ އެވެ.

11 ފެބްރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 10:15

10:13

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ 13 ވަނަ މީހާ އެމެރިކާއިން ފެނިއްޖެ

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ 13 ވަނަ މީހާ އެމެރިކާއިން ފެނިއްޖެ ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފިއެވެ.

މިމީހާއަކީ ވުހާން އިން އައި މީހުންގެ ތެރެއިން މީހެއްކަމަށް އެގައުމުން ބުނެ އެވެ.

11 ފެބްރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 10:13

10:01

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލްނުވެ ކުރިޔަށް، ހޫބޭ ޕްރޮވިންސްގެ ދެ އޮފިޝަލަކު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

ކޮރޯނާވައިރަސް އެންމެ ބާރަށް ފެތުރެމުންދާ ހޫބޭ ޕްރޮވިންސްގެ ހެލްތު ކޮމިޝަންގެ ދެ އޮފިޝަލަކު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވާ ޒެންގ ޖިން އަކީ ހެލްތު ކޮމިޝަންގެ ޕާޓީ ސެކެޓްރީއެވެ. ދެން މަގާމުން ވަކިކުރި ލިޔު ޔިންގޒި އަކީ ހެލްތު ކޮމިޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ އެވެ. މަގާމުން މި ދެ ބޭފުޅުން ވަކިކޮށްފައިމިވަނީ ހޫބޭ ޕްރޮވިންސްގެ ސިއްހަތާބެހޭ ތަންތަނުގެ ހާލަތު ބައްލަވާލެއްވުމަށް އެގައުމުގެ ރައީސް އެތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުމަށް ފަހުއެވެ.

މިހާތަނަށް އާއިރު ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން ހާހަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. އަދި ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ސާޅީސް ދެހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވަނީ ކޮށްފައެވެ.

11 ފެބްރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 10:01

09:55

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 1,016 ށް

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 1016 ށް އަރައިފި އެވެ.

ޗައިނާގެ ހެލްތު ކޮމިޝަނުން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާލާއިރު ފާއިތުވި 24 ގަޑީރު ތެރޭގައި ވަނީ 108 މީހުން މަރުވެފަ އެވެ. މިއީ މިހާތަނަށް މިވައިރަސް ޖެހިގެން އެއްދުވަހާ އެންމެ ގިނަ މީހުން މަރުވެގެން ރިޕޯޓް ކުރެވުނު ދުވަހެވެ. ވައިރަސްގެ އަސަރު ފާއިތުވި 24 ގަޑީރުތެރޭގައި އަލަށް 2,478 މީހުންނަށް ކޮށްފައިވެ އެވެ. ޖުމްލަ 42,638 މީހުންނަށް މިހާތަނަށް މިވައިރަސްގެ އަސަރުކޮށްފައިވެ އެވެ.

11 ފެބްރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 09:55

01:22

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނުން ޚާއްޞަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަނީ

ވިލާތުއިއްތިހާދުގެ ޤައުމުތަކުގައި ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީ، ވިލާތު އިއްތިހާދުން މިކަމަށް ޚާއްޞަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

އެއިއްތިހާދުން މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ބުނެފައިވަނި ވިލާތު އިއްތިހާދުގެ ޞިއްޙަތާއި ބެހޭ ވަޒީރުންގެ ބައްދަލުވުމެއް އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބާއްވާނެކަމަށާއި، ބައްދަލުވުން ކުރިޔަށްގެންދާނީ ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާ(ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) ގެވެސް ބައިވެރިވުން ހިމެނޭ ގޮތައްކަމަށެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގެ މައިގަނޑު ޢަމާޒަކީ ވިލާތުގެ ޤައުމުތަކުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާއިރު، އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ ކަންކަން ދެނެގަތުމަށާއި، އަދި ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް ކުރެވިދާނޭކަންތައްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުންކަމަށް އީޔޫގެ ކޮމިޝަނަރ ފޮރ ކްރައިސިސް މެނޭޖްމެންޓް ހާނޭޒް ލެނަރކިކް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ވިލާތުގެ ޤައުމުތަކަށް ބަލާއިރު، މިހާތަނަށް އައިއިރު ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ ޖުމުލަ 30 މީހުންނެވެ.

11 ފެބްރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 01:22

01:14

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޗައިނާގައި ބޭރު ޤައުމުގެ 27 މީހަކު ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ޗައިނާގެ ޚާރިޖީވުޒާރާއިން ހާމަކުރާގޮތުގައި ޗައިނާގައި އުޅޭ ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ 27 މީހަކަށް މިހާތަނަށް ވަނީ ކޮރޯނާ ވައިރަސްޖެހިފައެވެ. އަދި މީގެތެރެއިން 2 މީހުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެވުޒާރާއިން ބުނެއެވެ.

އެ ވުޒާރާއިން ވެރިރަށް ބެއިޖިންގ ގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި އެވުޒާރާގެ ތަރުޖަމާނު ގެންގ ޝުއާންގ ވިދާޅުވީ، ޗައިނާގައި ދިރިއުޅޭ ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޞިއްޙީ ގޮތުން ދޭންޖެހޭ ސަމާލަތާއި ރައްކާތެރިކަން ޗައިނާ ސަރުކާރުން ކަށަވަރުކޮށްދޭނެކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން ވޫހާން ސިޓިގައި މަރުވީ އެމެރިކާ އަންހެނަކާއި ޖަޕާނުގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ. އަދި ފަރުވާއަށް ފަހު އެކަކު ގެއަށް ދޫކޮށްލާފައިވާއިރު، އިތުރު 22 މީހުންނަށް އަދިވެސް ފަރުވާދެމުންދާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ފަރުވާދެމުންދާ މީހުންގެ ތެރޭގައި އޮސްޓްރޭލިޔާއާއި ޕާކިސްތާނުގެ ރައްޔިތުން ހިމެނެއެވެ.

11 ފެބްރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 01:14

01:00

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ޓޫރިޒަމް ސިނާޢަތައް ދަނީ ގެއްލުންވަމުން: ކެރަލާ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ

ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް އާއި ގުޅިގެން އިންޑިއާގެ ކެރަލާ ސްޓޭޓުގެ ޓޫރުޒަމް ސިނާއަތައް އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރަމުންދާކަމަށް އެސްޓޭޓުގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ކަޑަކަމްޕައްލީ ސުރެންދްރަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކެރަލާ ސްޓޭޓުގެ ޓޫރިޒްމް އެޑްވައިޒަރީ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން، ސުރެންދްރަން ވިދާޅުވީ، އެ ސްޓޭޓުން ވައިރަސް ފެނުމާއެކު، އެ ސްޓޭޓަށް ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާ މިންވަރު ނިޞްބަތުން މަދުވެގެން ހިނގައްޖެކަމަށެވެ. މީގެ ސަބަބުން ޓޫރިޒަމް ސިނާޢަތައް ގެއްލުން ވަމުންދާކަމަށެވެ.

ބައްދަލުވުމަށްފަހު ނޫސްވެރިންނާއި މުޚާޠަބު ކުރައްވާ ސުރެންދްރަން ވިދާޅުވީ، ފަތުރުވެރިކަމަށް ކުރަމުންދާ އަސަރު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން މަރކެޓިންގް ސްޓެރެޓެޖީއެއް އެކުލަވާލާނެކަމަަށެވެ. އަދި އުންމީދަކީ މިކަމުން އަރައިގަތުންކަމަށެވެ.

11 ފެބްރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 01:00

00:51

ޒިހްނަތު ހަސަން

އިންޑިއާގެ ހައިދަރްއާބާދުން ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޝައްކުކުރެވޭ 2 މީހަކު ފެނިއްޖެ

އިންޑިއާގެ ހައިދަރުއާބާދުގައި ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޝައްކުކުރެވިގެން ދެމީހަކު ރިޕޯޓުކޮށްފިއެވެ. މި 2 މީހުން ރިޕޯޓުކުރެވުނީ އެސިޓީގެ ސަރުކާރު ހޮސްޕިޓަލެއް ކަމަށްވާ ގާނދީ ހޮސްޕިޓަލުންނެވެ. މިހާރުމި 2 މީހުންގެ ލޭގެ ސާމްޕަލް ނަގާ ޓެސްޓުކުރުމުގެ މަރުޙަލާ ވަނީ ފަށާފައެވެ. މިދިޔަ ހޮނިހިރުުދުވަހުވެސް ހައިދަރު އާބާދުން 9 މީހަކު ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޓެސްޓު ކުރިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ އެންމެން ނެގެޓިވްވެފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. ހައިދަރު އާބާދުގައި މިހާތަނަށް 70 މީހަކު ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޝައްކު ކުރެވިގެން ޓެސްޓު ހަދާފައިވާއިރު އެންމެންވެސް މިބައްޔަށް ނެގެޓިވްވެފައިވާކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެއެވެ.

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަލާމަތްތައް ފެނުނު އިތުރު 72 މީހުން ގޭގައި 14 ދުވަސްވަންދެން ކަރަންޓީންކޮށްގެން ޞިއްޙީ އެހީތެރިންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މޮނިޓަރ ކުރާނެކަމަށް ޞަަރަޙައްދީ ސަރުކާރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

11 ފެބްރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 00:51

00:41

ޒިހްނަތު ހަސަން

ވުހާން ސިޓީގެ 500 ހާސް މީހުންނަށް ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރުކުރާނެކަމަށް ޗައިނާގެ ޕްރޮފެސަރަކު އަންދާޒާކޮށްފި

ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނު، އަދި މިހާރު ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ޗައިނާގެ ވުހާން ސިޓީގެ 500 ހާސް ރައްޔިތަކަށް ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ އަސަރު ކުރިޔަށް އޮތް ހަފުތާތަކުގައި ކުރާނެކަމަށް އެޤައުމުގެ ޕްރޮފެސަރަކު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިންފެކްޝަސް ޑިޒީސް އެޕިޑިއޮލޮޖީން ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރައްވައިގެން ހުންނެވި ޗައިނާގެ އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެސަރެއް ކަމުގައި ވާ ޑރ. އެޑަމް ކުޝާސްކީ ވިދާޅުވީ، ކޮރޯނާވައިރަސް މިހާރު ފެތުރެމުންމިދާ "ޓްރެންޑް" އަށް ބަލާނަމަ، ކުރިޔަށް އޮތް ހަފުތާތަކުގައި ފެތުރޭ މިންވަރު ނާޒުކު ޙާލަތަކައް ވެއްޓި، ވައިރަސް ޖެހެމުންދާ މީހުންގެ ނިޞްބަތް 500 ހާހަށް އަރާނެކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

ޕްރޮފެސަރ އަންދާޒާ ކުރައްވާ ގޮތައް ބަލާނާމަ ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކަން ޕީކަށް ދާއިރު، ވޫހާން ސިޓީގެ ކޮންމެ 20 މީހަކުން އެކަކަށް ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ކުރާނެއެވެ.

ވޫހާން ސީޓީގެ އާބާދީއަކީ 11 މިލިއަނެވެ.

11 ފެބްރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 00:41

00:12

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޖަޕާނުގައި ހުުންނަ ނިސާން ކުންފުނީގެ ކާރުޚާނާތައް ބަންދުކުރަނީ

ކިޔޫޝޫގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ނިސާންގެ ކާރުޚާނާއެއް

އެއްގަމު އުޅަނދު އުފެއްދުމުގައި މަޝްހޫރު ނިސާން ކުންފުނިން ޖަޕާނުގެ ދެ ކާރުޚާނާއެއް ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. އެކުންފުނިން ބުނާ ގޮތުގައި ބަންދުކުރަން ނިންމީ ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެގޮތުން ކަމަށެވެ. ބަންދުކުރަން ނިންމާފައިވަނީ ކިޔޫޝޫ ޕްލާންޓުގައި ހިންގަމުންދާ ދެ ކާރުޚާނާއެއް ކަމަށާއި މި ހިނގާ ފެބްރުއަރީމަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ބަންދުކުރާނެކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަލުން ހުޅުވާނެ ދުވަހެއް ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

ނިސާން ކުންފުންޏަކީ ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން، ޖަޕާނުގައި އެއްގަމު އުޅަނދު އުފައްދާ ކާރުޚާނާތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ބަންދު ކުރި ކުންފުންޏެވެ.

11 ފެބްރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 00:12

23:01

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހުން ގަދަކަމުންވެސް ކަރަންޓީންކުރާނަން: އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސަރުކާރު

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޑިޕާރޓްމެންޓް އޮފް ހެލްތު އެންޑް ސޯޝަލް ކެއަރ އިން ބުނެފައިވަނީ މިހާރުގެ ޙާލަތައް ރިޢާޔަތްކުރާނަމަ، ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހުން ގަދަކަމުންވެސް ކަރަންޓީން ކުރާނެކަމަށެވެ. އަދި ހަލުވިކަމާއެކު ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާ މިދަނޑިވަޅުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ އެއްވެސް މީހަކު މިނިވަންކަމާއެކު ދޫނުކޮށްލާނެކަމުގެ އިންޒާރު އެޑިޕާރޓްމެންޓުން ވަނީ ދީފައެވެ.

އެ ޑިޕާރްޓަމެންޓުންވަނީ ލަންޑަންގެ 2 ހޮސްޕިޓަލެއް ކަމުގައިވާ "ގައިސް އެންޑް ސެން ތޯމަސް" އާއި "ދަ ރޯޔަލް ފްރީ" އަކީ ކަރަންޓީން ކުރާނެ ދެ މަރުކަޒުގެ ގޮތުގައި މިހާރު ކަނޑައަޅާފައެވެ. އައިސޮލޭޝަންގެ ޚިދުމަތް މި ދެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ޤާއިމުކޮށް މިހާރުވަނީ ކުއްލި ޙާލަތަައް ގެނެސްފައެވެ.

އަދި އެޑިޕާރޓްމެންޓުން ވަނީ ޗައިނާގެ ވުހާން ސިޓީގެ އިތުރުން މުޅި ހުބެއި ޕްރޮވިންސަކީ "ވައިރަސް ފެތުރޭ ޞަރަޙައްދު" ގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާ އިޢުލާންކޮށްފައެވެ.

10 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޯމަ 23:01

22:52

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަނެވޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެބައޮތް: ޗައިނާގެ ރައީސް

ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންގ ޕިން، ކަމާއި ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތައް ބައްލަވާލައްވަނީ

ޗައިނާއަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބަލިމަޑަކަމުން އަރައިގަނެވޭނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އެބައޮތްކަމަށް ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންގ ޕިންގ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކަމުން އަަރައިގަތުމަށް އެޤައުމުގެ ކަމާއި ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތައް ބައްލަވާލެއްވުމަށް މިއަދު ވެރިރަށް ބެއިޖިންގ ގެ އެކިތަންތަނައް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތައް ފަހު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ، މިހާރު ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކަމާ ހުރެ ޗައިނާ އޮތީ ވަރަށް ސީރިއަސް ޙާލަތެއްގައި ކަމަށެވެ.

މިއީ ޗައިނާގެ ރިޔާސަތައް ކުރިމަތިވި އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުންގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރައްވާ ޝީ ޖިންގ ޕިންގ ވިދާޅުވީ ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި ފުރިހަމަ ކާމިޔާބީ ލިބޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެބައޮތްކަމަށެވެ.

10 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޯމަ 22:52

22:44

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޗައިނާގައި ހުރި "އެޗް އެންޑް އެމް" ގެ ގިނަ ފިހާރަތައް ބަންދުކޮށްފި

ޗައިނާގައި އޮޕަރޭޓްކުރާ "އެޗް އެންޑް އެމް" ގެ އައުޓްލެޓެއް

ޗައިނާގައި ހުރި "އެޗް އެންޑް އެމް" ގެ ގިނަ ފިހާރަތައް ބަންދުކޮށްފައި ވާކަމަށް އެކުންފުނިން އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ.

މިކަން ހާމަކޮށް އެކުންފުނިން ޢާންމުކޮށްފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ޗައިނާގައި މިހާރު އޮޕަރޭޓްކުރާ އައުޓްލެޓްތަކާއި، ފްރަންޗައިސްތަކުގެ ތެރެއިން 334 ތަން މިވަގުތައް ބަންދުކުރަން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ހުޅުވާނެ ތާރީޚަކާއި އެތަންތާނގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ޗައިނާގައި ހުރި "އެޗް އެންޑް އެމް" ގެ 520 އައުޓްލެޓްސް ހުރެއެވެ.

10 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޯމަ 22:44

17:12

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކެރަލާ ސްޓޭޓުގައި އިތުރު 223 މީހަކު ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޝައްކު ކުރެވިގެން ޓެސްޓް ކުރަނީ

ކެރަލާ ސްޓޭޓް ގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރ ކޭކޭ ޝައިލަޖާ

ކެރަލާ ސްޓޭޓުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރ ކޭކޭ ޝައިލަޖާ ވިދާޅުވީ ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޝައްކު ކުރެވިގެން އެމީހުންގެ ގައިން ލޭގެ ސާމްޕަލް ނަގާ ޕޫނާގައި ހުންނަ ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ވައިރޯލޮޖީ އަށް މިހާރު ފޮނުވާފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ކުރިން ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޓެސްޓް ކުރި 2 މީހަކުވެސް އަލުން ޓެސްޓް ހަދަން ސާމްޕަލް ފޮނުވާފައިވާކަމަށެވެ. ކެރަލާ ސްޓޭޓުގައި މިއަދު އެކަނިވެސް 153 މީހުން އަލުން ރިޕޯޓުކުރެވިފައިވާކަމަށާއި، އިތުރު 16 މީހުން އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާދެމުން ދާކަމަށް ޝައިލަޖާ ވިދާޅުވެއެވެ.

ޗައިނާގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުނު ޞަރަޙައްދުގައި ދިރިއުޅުނު ކެރަލާ ސްޓޭޓުގެ 2،528 މީހުން ވަނީ އެނބުރި ކެރަލާއަށް ގޮސްފައެވެ. މީގެ ތެރެއިން 2،435 މީހުން ޞިއްޙީ އިދާރާތަކުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ގޭގައި ކަރަންޓީންކޮށްގެން މޮނިޓަރ ކުރަމުންދާކަމަށާއި، ބާކީ ތިބި 93 މީހުން ހޮސްޕިޓަކުގައި ކަރަންޓީންކޮށްގެން ފަރުވާދެމުންދާކަމަށް ޝައިލަޖާ ވަނީ ވިދާޅުވަފައެވެ.

10 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޯމަ 17:12

16:40

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮރޯނާވައިރަސްއިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޅެންހުރި ހުރިހައި ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފިން: އިންޑިއާގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރ

އިންޑިއާގެ ޔޫނިއަން ހެލްތު މިނިސްޓަރ ޑރ. ހަރޝް ވަރްދާން

އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުން ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް އެޅެން ހުރި ހުރިހައި ފިޔަވަޅެއް ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާކަމަށް އިންޑިއާގެ ޔޫނިއަން ހެލްތު މިނިސްޓަރ ޑރ. ހަރްޝް ވަރްދާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެގޮތުން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ކަންކަން ވަރަށް ގާތުން މޮނިޓަރކޮށް، މުރާޖަޢާކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ވަގުތުން ކުރަމުން އަންނަކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެއިތުރުން ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް ސްކްރީން ކުރުމާއި، ފަރުވާ ދިނުމާއި، އައިސޮލޭޓް ނުވަތަ ކަރަންޓީންކޮށްގެން ފަރުވާދެވޭނެ ނިޒާމު ހަމަޖައްސަވާފައިވާކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑރ. ހަރްޝް ވިދާޅުވީ މިވަގުތު އެންމެ އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ދެނީ އިންޑިއާއަށް ވަންނަ ފަރާތްތައް ސްކްރީން ކުރުމަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް އައިއިރު އިންޑިއާގެ ވައިގެ ބަނދަރުތަކައް ޖެއްސި 1،118 ފްލައިޓެއްގެ ހުރިހައި ފަސިންޖަރުންނާއި ފަޅުވެރިން ޗެކްކޮށްފައިވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

10 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޯމަ 18:24

16:09

ޒިހްނަތު ހަސަން

"ޑައިމަންޑް ޕްރިންސެސް" އިން އިތުރު 66 މީހުން ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

"ޑައިމަންޑް ޕްރިންސެސް"

ޖަޕާނުގެ ޔުކޮހާމާ ސިޓިގައި ބަނދަރުކޮށްފައިވާ ކްރޫސް ލައިނަރ "ޑައިމަންޑް ޕްރިންސެސް" އިން އިތުރު 66 މީހުން ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މިއާއެކު އެ ކްރޫސްލައިނަރގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު މިވަނީ 136 އަށް އަރާފައެވެ.

ފަޅުވެރިންނާއި ފަސިންޖަރުންނާއެކު ޖުމުލަ 3,700 މީހުން ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ މި ކްރޫސްލައިނަރ އިން ގިނަ ބަޔަކު ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމާއި ގުޅިގެން، މިދިޔަ ހޯމަދުވަހުން ފެށިގެން އެ ކްރޫސްލައިނަރ ވަނީ ކަރަންޓީން ކޮށްފައެވެ. އިތުރު 10 ދުވަހަށް ކަރަންޓީން ކުރުމަށް ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

10 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޯމަ 16:09

08:13

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ޗައިނާގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް އާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން ބެލުމަށް ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ ޓީމު ޗައިނާއަށް ދާން ފުރައިފި

ޗައިނާގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް އާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން ބެލުމަށް ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ ޓީމު ޗައިނާއަށް ދާން ފުރައިފި އެވެ.

މިޓީމުގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ކަމާބެހޭ މާހިރުން ހިމެނެއެވެ. ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޓެޑްރޯސް މީގެ ދެހަފްތާ ކުރިން ޗައިނާއަށް ވަޑައިގެން ޗައިނާގެ ރައީސް އާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ޓީމެއް ޗައިނާއަށް ފޮނުވާނެކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ ޓީމު ޗައިނާއަށް ނުގޮސް މަޑުކޮށްފައިމިވަނީ އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން އެކަމަށް ހުއްދަ ދެންނެވެ.

10 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޯމަ 08:13

07:42

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

މިހާތަނަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން އެއްދުވަހާއި އެންމެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހު

ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން އެއް ދުވަހާ މަރުވެފައިވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހުކަމަށް ޗައިނާއިން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

ފާއިތުވި 24 ގަޑީރުގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ޗައިނާގެ ނޭޝަނަލް ހެލްތު ކޮމިޝަނުން ހާމަކޮށްފައިވާއިރު އާދީއްތަ ދުވަހު އެކަނި މިވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު އަރަނީ 97 ކަށެވެ. އެއާއެކު ޗައިނާއިން މިވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 908 ށް އަރާފަ އެވެ. މުޅި ދުނިޔެއިން މިވައިރަސްގެ އަސަރުކޮށްގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު އަރަނީ 910 ށެވެ. އެއީ ފިލިޕީންސް އާއި ހޮންގ ކޮންގ ގައި މަރުވި މީހުންގެ ލައިގެންނެވެ.

ޗައިނާގައި މިވައިރަސްގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ 40،171 މީހުން އެބަތިއްބެވެ. އަދި އޮބްޒަރވޭޝަންގައި 187،518 މީހުން ތިބިކަމަށް ޗައިނާއިން ބުނެއެވެ. މީގެއިތުރުން މިހާތަނަށް އާއިރު މިވައިރަސްގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ފަރުވާދީގެން ރަނގަޅުވެފައިވާ 3،281 މީހެއް ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލާފައިވާކަމަށްވެސް ޗައިނާއިން ބުނެއެވެ.

10 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޯމަ 07:42

07:32

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 910 ށް

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 910 ށް އަރައިފި އެވެ.

ޗައިނާ ނޭޝަނަލް ހެލްތު ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވަނީ ޗައިނާގައި މިވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް މަރުވެފައިވަނީ 908 މީހުންކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން މިވައިރަސްގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 40،000 ށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާފަ އެވެ.

10 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޯމަ 07:32

22:58

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން ފުރަތަމަ ފަރުވާދެވުނު 138 މީހުންގެ ފަރާތުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބައްޔަށް ހުށަހެޅުނުކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި

މެޑިކަލް ޖަރނަލް "ޖޭއޭއެމްއޭ" ގައި ޝާއިއު ކޮށްފައިވާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޝައްކުކުރެވިގެން ވުހާންގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ފަރުވާ ދެވުނު ފުރަތަމަ 138 މީހުންގެ ތެރެއިން 41 އިންސައްތަ މީހުންނަށް ބަލި ޖެހިފައިވަނީ އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ.

މި ދިރާސާގައި ބުނެފައިވަނީ މި މީހުންގެ ތެރެއިން ދެބައިކުޅަ އެއްބައި މީހުން ބައްޔަށް ހުށަހެޅުނީ ހޮސްޕިޓަކުގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ނޮސޯކޮމިއަލް ޓްރާންސްމިޝަން ނުވަތަ ބައްޔެއް ނުވަތަ އިންފެކްޝަނެއް ފެތުރިފައިވާ ސިއްހީ ހިދުމަތްދޭތަނެއްގައި އެ އިންފެކްޝަން ނުވަތަ ބައްޔެއް ފެތުރިގެން ދިއުމެވެ.

އަދި ވައިރަސް ފެތުރިގެން ދިޔައީ އަވަސް މުއްދަތެއްގައި ނުވަތަ ކުޑަ މުއްދަތެއްގައި ނޫން ކަމަށާއި، ސިއްހީ ފަރުވާ ދިނުމުގެ ތެރޭގައި ކުރެވޭ ކަމަކުން ގިނަ ބަޔަކަށް އެ އިންފެކްޝަން ފެތުރިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ބެލެނޭ ކަމަށް މި ދިރާސާގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބަލިމަޑުކަން ފެތުރިގެން ގޮސްފައިވަނީ ކަންބޮޑުވާ މިންވަރަށް ކަމަށާއި، މިކަމުގެ ސަބަބުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ސިއްހީ ފަރުވާދޭ މީހުންނާއި، އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެދުމަތިކޮށްފައިވާ ބަލި މީހުން އިންފެކްޓްވިކަމަށް މި ދިރާސާގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަދި ބައްޔަށް ޝައްކުކުރެވުނު މީހުންގެ އެކަނި ޓެސްޓްތައް ހެދިގެން ދިޔައިރު، އެމީހުންގެ ފަރާތުން އެހެން ބަޔަކަށް ބަލި ފެތުރި އެމީހުންގެ ފަރާތުން ހޮސްޕިޓަލުގައި ތިބި އިތުރު މީހުންނަށް ބަލި ފެތުރިފައިވާ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް މި ދިރާސާގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

9 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 22:58

21:12

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ފުރާންސުން 2 ސްކޫލެއްގެ ކިޔެވުން ވަގުތީގޮތުން ބަންދުކޮށްފި

ސްކީ ރިސޯޓާއި ކައިރީގައި ހިންގަމުންދާ ދެ ސްކޫލެއްގެ ކިޔެވުން މެދުކަނޑާލަން ފުރާންސުން ނިންމައިފިއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމީ ސްކީ ރިސޯޓުން ބްރިޓޮންސް އަށް ނިސްބަތްވާ 5 މީހަކު ނޮވެލް ކްރޯނާ ވައިރަސްއަށް ފަރުވާދޭން ފެށުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ސްކޫލްތައް ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާގައި ބަންދުކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އަދި ކޮރޯނާއަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ފަސް މީހުންނާ ކޮންޓެކްޓްވި މީހުންގެ މައުލޫމާތު ހޯދަމުންދާ އިރު، މި ފަސް މީހުންނަށް ފަރުވާ ދެމުންދަނީ އެ ރިސޯޓާއި ކައިރި ހޮސްޕިޓަލެއްގައެވެ.

9 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 21:12

21:05

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ސިއްހީ ސާމާނު ލިބުނު ނަމަވެސް އަދިވެސް އިތުރު ސާމާނު ހޫބޭ ޕްރޮވިންސަށް ބޭނުންވޭ

ހުބޭ ޕްރޮވިންސަށް ސިއްހީ އާލާތްތައް ލިބުނުނަމަވެސް އަދިވެސް ދަތަތަކެއް އުޅޭކަމަށް އެ ޕްރޮވިންސްގެ ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ހުބޭ ޕްރޮވިންސްގެ ސަރުކާރުގެ ވައިސް ގަވަރުނަރު ވިދާޅުވީ މެޑިކަލް ސަޕްލައިސް ލިބުނުނަމަވެސް ބަލިމަޑުކަން އިތުރުވެއްޖެނަމަ އަދިވެސް ސިއްހީ އާލާތްތަކަށް ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. މީގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޭނުންޖެހެނީ ސިއްހީ އޮފިޝަލުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ލާ ހެދުމާއި، މާސްކާއި ސޫޓްސް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ މިވަގުތަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ސާމާނު ހުރި ނަމަވެސް، ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ބަލީގެ ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވެއްޖެނަމަ އިތުރު އާލާތްތައް ބޭނުންވާނެ ކަމަށެވެ.

9 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 21:05

20:57

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ކެނެޑާއިން އިތުރު މީހަކު ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކެނެޑާއިން އިތުރު މީހަކު ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ ކަމަށް އެގައުމުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މިއާއެކު ކޮނެޑާގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 7 އަށް އަރާފައެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތެއް އެގައުމުން ހާމަކޮށްފައި ނުވާ އިރު، ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހާއަކީ ކޮލަމްބިއާއަށް ނިސްބަތްވާ މީހެއް ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

9 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 20:57

20:47

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ޗައިނާގެ ވުހާން ސިޓީގައި ތިބި 200 މީހުން އެމެރިކާއިން އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންގޮސްފި

ޗައިނާގެ ވުހާން ސިޓީގައި ތިބި 200 މީހުން އެމެރިކާއިން އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

އެމެރިކާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިއީ ވުހާންއިން އެގައުމުގެ މީހުން ގެންދިޔަ ފަހު ފުލައިޓް ކަމަށާއި، އިތުުރު ފުލައިޓެއް ދެން ދަތުރު ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ. ޗަރޓާ ކޮށްގެން މީހުން ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރި މި ފުލައިޓްގައި ހިމެނެނީ އެ ފުލައިޓްގެ ފަޅުވެރިންނާއި، ސިއްހީ އެހީތެރިންނާއި، ބްރިޓިޝްގެ ރައްޔިތުންގެ އިތުރުން އެހެން ގައުމުތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން ކަމަށެވެ.

9 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 20:47

20:11

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އަލަށް ފެނިފައިވާ ކޮރޯނާވައިރަސްއިން ރައްކާތެރިވުމަށް ނުވަތަ ފަރުވާކުރުމަށް ޚާއްޞަ ބޭހެއްވޭތަ؟

9 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 20:11

20:08

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އިނގިރޭސިވިލާތުން ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ ހަތަރު ވަނަ މީހަކު ފެނިއްޖެ

އިނގިރޭސިވިލާތުން ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ ހަތަރު ވަނަ މީހާ ފެނިއްޖެކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި އެވެ.

މިމީހާއަކީ ކުރިން ފްރާންސުން މިވައިރަސް ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކުރި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އާއިލާ އާ ދިމާވެފައިވާ މީހެއްކަމަށް އެގައުމުން ބުނެ އެވެ.

9 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 20:08

19:35

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ސިންގަޕޫރުގައި އިތުރު 3 މީހަކަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިއްޖެ، 4 މީހުން ދޫކޮށްލައިފި

ޗައިނާ އަށް ގޮސްފައިވާކަމުގެ ރިކޯޑެއް ނެތް އިތުރު ތިން މީހެއްގެ ގައިން ކޮރޯނާވައިރަސް ފެނިފައިވާކަމަށް ސިންގަޕޫރުން ބުނެފި އެވެ.

މީގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ސިންގަޕޫރުގެ ދެ މީހުންނާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ އެކަކެވެ. އެއާއެކު ސިންގަޕޫރުން ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު 43 ށް މިވަނީ އަރާފަ އެވެ. މީގެތެރެއިން 6 މީހުންގެ ހާލު ސީރިއަސްކަމަށް ސިންގަޕޫރުން ބުނެއެވެ.

މީގެއިތުރުން މިވައިރަސްގެ އަސަރުކޮށްގެން ފަރުވާކުރަމުންދިޔަ 4 މީހަކު ދޫކޮށްލާފައިވާކަމަށްވެސް އެގައުމުން ބުނެ އެވެ.

9 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 19:35

18:00

ޒިހްނަތު ހަސަން

ހުން އަންނަ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ސަރުކާރާއި ހިއްސާ ކުރާ ފަރާތްތަކައް ފައިސާގެ އިނާމެއް ޗައިނާ ސަރުކާރުން ދެނީ

ހުބެއި ޕްރޮވިންސްގައި ފަރުވާދޭ މަރުކަޒެއްގައި އެ ޕްރޮވިންސްގެ ޢާންމު ރައްޔިތުން ކިއުގައި

ޗައިނާގެ ނެޝަނަލް ހެލްތު ކޮމިޝަނުން ބުނާގޮތުގައި، އެޤައުމުގެ ސަރުކާރުން މިހާރުވަނީ މީހަކު އަމިއްލައަށް ހުންޖެހުމުން، ނުވަތަ އޭނާ ދަންނަ މީހަކަށް ހުންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، އެކަން ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ރިޕޯޓުކުރާ ފަރުދުންނަށް ފައިސާގެ އިނާމެއް ދޭ ގޮތައް ހުށަހަޅާފައެވެ.

އެގޮތުން އަމިއްލަ، ދަންނަ މީހަކަށް، އެނޫނަސް މީހަކު ހުން އައިސްގެން އެކަން ރިޕޯޓުކޮށްފައި ނުވާކަން އިނގޭ ހިސާބުން އެކަން ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާއި ޙިއްސާ ކުރާ ފަރާތަކައް ފައިސާގެ އިނާމުދޭން ވަނީ އިޢުލާންކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދެނީ ކަނޑައެޅިގެން ކޮން މިންވަރެއްކަމެއް އަދި ކަށަވަރެއް ނުވެއެވެ.

ޗައިނާ ސަރުކާރުން މިފަދަ ފިޔަވަޅެއް މި އެޅީ ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ދެކޮޅަށް އެޤައުމުގެ ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި ޢާންމުގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމާއެކު، ވައިރަސްއަށް މީހުން ސްކްރީން ކުރުން ހަރުދަނާކޮށް، ފަރުވާ ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އަވަސް ފަރުވާ ދިނުމުގެ މަޤުޞަދުގައެވެ.

9 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 18:00

17:33

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ ދެ ވަނަ މީހަކު ސްޕެއިން އިން ފެނިއްޖެ

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ ދެ ވަނަ މީހަކު ސްޕެއިން އިން ފެނިއްޖެކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި އެވެ.

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު ދެވަނަ މީހާއަކީ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ މީހެކެވެ. އަދި މިމީހާއަކީ ފްރާންސުން މިވައިރަސް އަށް ފަރުވާ ހޯދާފައިވާ މީހާއާ ދިމާވި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އާއިލާގެ މީހެއްކަމަށް ސްޕެއިނުން ބުނެ އެވެ.

9 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 17:33

17:26

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސް އާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ހަނގުރާމައަށް ޗައިނާއިން 10 ބިލިއަން ޔޫއެސްޑޮލަރު ހަމަޖައްސައިފި

ހަލުވިކަމާއެކު ޗައިނާގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް އާ ދެކޮޅަށް އެގައުމުގައި ކުރާ ކަންކަމަށް 10 ބިލިއަން ޔޫއެސްޑޮލަރު އެގައުމުން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

މިފައިސާއިން ކޮރޯނާވައިރަސް އާއި ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ކަމަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ޗައިނާގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެ އެވެ. އަދި މިފައިސާ އެންމެ ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ލިބޭތޯ ޔަގީންކުރާނެ ކަމަށްވެސް އެގައުމުން ބުނެއެވެ.

9 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 17:26

07:01

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ސައުތުކޮރެއާގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 25 ށް އަރައިފި

ސައުތުކޮރެއާގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 25 ށް އަރައިފި ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި އެވެ.

މިހާތަނަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން 20 ށް ވުރެ ގިނަ ކޭސް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ ސައުތުކޮރެއާ އާއި ޖަޕާނު އަދި ތައިލެންޑާއި ސިންގަޕޫރެވެ.

9 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 07:01

06:53

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 813 ށް އަރައިފި

ހަލުވިކަމާއެކު މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް ގައި މިހާތަނަށް މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 813 ށް އަރައިފި އެވެ.

ޗައިނާގެ ނޭޝަނަލް ހެލްތު ކޮމިޝަނުން ބުނާގޮތުން އިއްޔެ އެކަނިވެސް މިވައިރަސް ޖެހިގެން 89 މީހުން ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. އެއީ މިހާތަނަށް މިވައިރަސް ފެތުރެން ފެށިފަހުން އެންމެ ގިނަ މީހުން އެއް ދުވަހާ މަރުވި ދުވަހެވެ.

މިހާތަނަށް ޗައިނާއިން މިވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 37،198 މީހުންނަށް އަރާފަ އެވެ.

މިހާތަނަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 813 އަށް އެރުމާއެކު 2003 ވަނަ ފެތުރުނު ސަރސް ރޯގާ ގައި މަރުވި މީހުންނަށްވުރެ އިތުރު މިވަނީ ވެފައެވެ. ސަރސް ރޯގާގައި މަރުވީ 774 މީހުންނެވެ.

9 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 06:53

06:38

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ވުހާންގައި ތިބި ސިންގަޕޫރގެ މީހުން އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންދިޔުމަށް ދެވަނަ ފްލައިޓް ފުރައިފި

ވުހާންގައި ތިބި ސިންގަޕޫރގެ މީހުން އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންދިޔުމަށް ދެވަނަ ފްލައިޓް ވުހާން އިން ފުރައިފި އެވެ.

މި ފުލައިޓުން 174 މީހުން ސިންގަޕޫރަށް ދާނެ އެވެ. މީގެކުރިން އެގައުމުން ވަނީ ވުހާންގައި ތިބި 92 މީހުން ސިންގަޕޫރަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ. އަދި އޭގެތެރޭގައި މިވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހުން ތިބިކަން ވަނީ ޔަޤީންވެފަ އެވެ.

މިމީހުން ސިންގަޕޫރަށް ދިޔުމުން 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކަރަންޓީނުކޮށްފައި ބައިތިއްބާނެކަމަށް އެގައުމުން ބުނެ އެވެ.

9 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 06:38

04:38

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 780 ށް

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 780 ށް އަރައިފި އެވެ.

މިހާތަނަށް އާއިރު ހޫބޭ ޕްރޮވިންސްގައި މިވައިރަސްގެ އަސަރުކޮށްގެން 20،000 ށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް އަންނަނީ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި ފަރުވާދެމުންނެވެ. އަދި މީގެތެރެއިން 1154 މީހުންގެ ހާލު ސީރިއަސްކަމަށް ޗައިނާއިން ބުނެ އެވެ.

9 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 04:38

04:33

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ޗައިނާގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް ތަހުގީގުކުރުމަށް ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ ޓީމެއް މިހަފްތާތެރޭ ޗައިނާއަށް ދާނެ

ޗައިނާގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް ތަހުޤީޤުކުރުމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ އިން މިހަފްތާތެރޭ ޓީމެއް ޗައިނާއަށް ދާނެކަމަށް އެޖަމިއްޔާއިން ބުނެފި އެވެ.

މިހަފްތާގެ ހޯމަ ނުވަތަ އަންގާރަ ދުވަހު ފުރަތަމަ ޓީމު ޗައިނާއަށް ދާނެ އެވެ. އަދި އެއަށްފަހު އިތުރު މީހުންދާނެކަމަށް ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ އިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

9 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 04:33

02:21

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ވުހާންގައި ތިބި މީހުން ގެންދާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފަހު ފުލައިޓް ވުހާންއިން މީހުން ގޮވައިގެން ފުރައިފި

ވުހާންގައި ތިބި އިނގިރޭސިވިލާތާއި އެހެން ގައުމުތަކުގެ މީހުން ގެންދިޔުމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން ޗާރޓަރ ކޮށްގެން ވުހާންއިން ފޮނުވި ފަހު ފުލައިޓް މީހުން ގޮވައިގެން ވުހާންއިން ފުރައިފި އެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުން ބުނީ އެފުލައިޓްގައި 200 ށް ވުރެ ގިނަ ފަސިންޖަރުން ތިބިކަމަށެވެ. މިފުލައިޓް އިނގިރޭސިވިލާތަށް ދާނީ އާދީއްތަ ދުވަހު އެވެ.

9 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 02:21

01:43

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސް އާއި ގުޅިގެން އިތުރު ދިވެއްސަކު ކަރަންޓީނުކޮށްފި

ކޮރޯނާވައިރަސް އާއި ގުޅިގެން އިތުރު ދިވެއްސަކު ކަރަންޓީނުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.

ސަރުކާރުން ބުނީ މިމީހާ ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށެވެ.

ފާއިތުވި 14 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޗައިނާއަށް ގޮސް އައިސްފައިވާ ދިވެއްސަކު ހުރި ނަމަ އެމީހަކު ކަރަންޓީނުކުރާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ.

އެގޮތުގެ މަތިން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަވީރު އައި އެކަކު ކަރަންޓީނުކޮށްފައިވާއިރު އެދުވަހު އައި އިތުރު ދެ މީހަކުވެސް ކަރަންޓީނުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް މިމީހުންގެ ގައިން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ނުފެންނަ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ.

ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓްރެވެލް އެޑްވައިޒަރީގައިވާ މިންގަނޑުތަކުގެ ދަށުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، މި މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 27 ބިދޭސީއަކު ރާއްޖެ އެތެރެވިޔަ ނުދީފައިވާކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެ އެވެ.

ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް އައި މީހެއްގެ ކިބައިން ގައިން މިވައިރަހުގެ ޢަލާމާތްތައް ފެނުމާއި ގުޅިގެން ކޮރޯނާ ވައިރަސް ނެތްކަން ޔަގީންކުރުމަށް އޭނާގެ ސާމްޕަލްތައް އިންޑިއާއަށް ފޮނުވައިގެން ވަނީ ޓެސްޓު ހަދާފައެވެ. އޭނާގެ ސާމްޕަލާއި އެކު އިތުރު 6 މީހެއްގެ ސާމްޕަލް ޓެސްޓުކުރުމަށްވެސް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ފޮނުވި އެވެ. މިއެންމެންގެ ޓެސްޓުތައް ނެގެޓިވް ވިއިރު ރާއްޖޭގައި ކޮރޯނާއަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްވެސް މީހަކު މިވަގުތު ނެތްކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެ އެވެ. ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެންފެށި ޗައިނާގެ ވުހާންގައި ތިބި 7 ދިވެހިން ވަނީ އިންޑިޔާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އިންޑިޔާއަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ. އަދި މިހާރު އިންޑިއާގައި އެކަހެރިކޮށްފައި ތިބި ހަތް ދިވެހިންވެސް ބައްޔަށް ނެގެޓިވް ވެފައިވާކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހްމަދު ދީދީ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

9 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 01:43

01:27

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އިތުރު 7 މީހުންނަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުމާއެކު ސިންގަޕޯރގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 40 ށް އަރައިފި

ސިންގަޕޫރުން އިތުރު 7 މީހުންނަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހި މިހާތަނަށް އެގައުމުން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނުނު މީހުންގެ އަދަދު 40 ށް އަރައިފި އެވެ.

އެގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އިތުރަށް ފެނުނު 5 މީހުންނަކީ ކުރިން މިވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނުނު މީހުންނާއި ގުޅުންހުރި މީހުންކަމަށެވެ. އަނެއް ދެ މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކީ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރެކެވެ. އަދި އަނެއް މީހާއަކީ ޕްރައިވެޓް ކާރު ދުއްވާ މީހެކެވެ.

9 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 01:27

00:18

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކެނެޑާއިން ކޮރޯނާވައިރަސްޖެހިފައިވާ 7 ވަނަ މީހަކު ފެނިއްޖެ

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ 7 ވަނަ މީހަކު ކެނެޑާއިން ފެނިއްޖެ ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި އެވެ.

9 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 00:18

18:23

ޒިހްނަތު ހަސަން

ފަރުކޮޅުފުށި އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރ ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު ޢަބްދުﷲ އަމީން ފަރުކޮޅުފުށީގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީ އަށް މިއަދު ޒިޔާރަތްކުރައްވާފައިވާކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިކަމާއި ބެހޭ އިތުރު ތަފުޞީލެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީގެ ވޯޑެއް

8 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 18:24

18:07

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޔޫއޭއީން ކޮރޯނާވައިރަހަށް އިތުރު 2 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސް ގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ރަސްމީ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓުގައިވާ ގޮތުން މިއަދު އެޤައުމުގައި އިތުރު ދެމީހަކު ވަނީ ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ. އަދި މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކަކީ ފިލިޕީންސް ރައްޔިތެއްކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

މި 2 މީހުންނާއެކު، ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސްގައި ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 7 އަށް އަރާފައެވެ.

8 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 18:07

މުހައްމަދު ފަޒީން

IamFazeen

އައިޝަތު ޝާނީ

Shaaknee

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

DeNaseer

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

AzuAzlifa

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

އަމްނާ އިމާދު

amnabinthimad

އަލީ ސަމާޚް

AliSamah8

ދާނިޝް ނިޡާމް

Dhaanish_Nizam

އަމަން ހަލީމް

soupized

ލައިޝާ އަހްމަދު

LailaAhmeds

އަތޫފް އާތިފް

AthifAthoof

އުމްނާ އިސްމާއިލް

UmnaIsmail

ޒިހްނަތު ހަސަން

ziyo_mv

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

@makhuthoom

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

@schewra

ހުސައިން ފަރިޔާޒް

FariyaaxYaax

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ismaelschurh

22:03
ކޮރޯނާވައިރަސްގައި މިހާތަނަށް މީހުން މަރުވަމުން އައި ގޮތް އަދަދުތަކުން
21:49
ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ވެކްސިން 18 މަސް ތެރޭގައި އުފެއްދޭވަރުވާނެ ކަމަށް ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ އިން ބުނެފި
18:47
ޗައިނާއިން އައި މީހުންގެ ތެެރެއިން 75އިން ސައްތަ މީހުން ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް ޓެސްޓްކޮށްފިން: ނިއުދިއްލީ ސަރުކާރު
18:41
ކެރެލާ ސްޓޭޓުގެ ޕަލައްކާޑު އަވަށުން ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޓެސްޓު ކުރި 14 މީހުންވެސް ނެގެޓިވް
18:31
"ޑައިމަންޑް ޕްރިންސަސް" ގައި ތިބި އިންޑިއާ ރައްޔިތުންގެ ޙާލަތު ވަރަށް ގާތުން މިދަނީ ބަލަމުން: އިންޑިއާ އެމްބަސީ
18:23
ޔޫއޭއީގައި ދިރިއުޅޭ އިންޑިއާ މީހަކު ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
18:19
ކޮރޯނާވައިރަސް ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ވުހާން ސިޓީގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށްފި
18:13
ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކަމަށް ނިމުމެއް އަންނާނީ އެޕްރީލް މަހުކަމަށް ލަފާކުރެވޭ: ޗައިނާގެ ޑޮކްޓަރ
10:18
ކޮރޯނާވައިރަސް އިން ދިމާވާ ކަންކަމުގެ އަސަރުކުޑަކުރުމަށް ޗައިނާގެ ކުންފުނިތަކުން ލޯން ނަގަނީ
10:15
ވިއެޓްނާމްގައި ތިން މަހުގެ ކުޑަކުއްޖަކަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިއްޖެ
10:13
ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ 13 ވަނަ މީހާ އެމެރިކާއިން ފެނިއްޖެ
10:01
ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލްނުވެ ކުރިޔަށް، ހޫބޭ ޕްރޮވިންސްގެ ދެ އޮފިޝަލަކު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި
09:55
ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 1,016 ށް
01:22
ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނުން ޚާއްޞަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަނީ
01:14
ޗައިނާގައި ބޭރު ޤައުމުގެ 27 މީހަކު ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
01:00
ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ޓޫރިޒަމް ސިނާޢަތައް ދަނީ ގެއްލުންވަމުން: ކެރަލާ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ
00:51
އިންޑިއާގެ ހައިދަރްއާބާދުން ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޝައްކުކުރެވޭ 2 މީހަކު ފެނިއްޖެ
00:41
ވުހާން ސިޓީގެ 500 ހާސް މީހުންނަށް ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރުކުރާނެކަމަށް ޗައިނާގެ ޕްރޮފެސަރަކު އަންދާޒާކޮށްފި
00:12
ޖަޕާނުގައި ހުުންނަ ނިސާން ކުންފުނީގެ ކާރުޚާނާތައް ބަންދުކުރަނީ
23:01
ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހުން ގަދަކަމުންވެސް ކަރަންޓީންކުރާނަން: އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސަރުކާރު
22:52
ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަނެވޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެބައޮތް: ޗައިނާގެ ރައީސް
22:44
ޗައިނާގައި ހުރި "އެޗް އެންޑް އެމް" ގެ ގިނަ ފިހާރަތައް ބަންދުކޮށްފި
17:12
ކެރަލާ ސްޓޭޓުގައި އިތުރު 223 މީހަކު ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޝައްކު ކުރެވިގެން ޓެސްޓް ކުރަނީ
16:40
ކޮރޯނާވައިރަސްއިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޅެންހުރި ހުރިހައި ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފިން: އިންޑިއާގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރ
16:09
"ޑައިމަންޑް ޕްރިންސެސް" އިން އިތުރު 66 މީހުން ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
08:13
ޗައިނާގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް އާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން ބެލުމަށް ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ ޓީމު ޗައިނާއަށް ދާން ފުރައިފި
07:42
މިހާތަނަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން އެއްދުވަހާއި އެންމެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހު
07:32
ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 910 ށް
22:58
ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން ފުރަތަމަ ފަރުވާދެވުނު 138 މީހުންގެ ފަރާތުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބައްޔަށް ހުށަހެޅުނުކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި
21:12
ފުރާންސުން 2 ސްކޫލެއްގެ ކިޔެވުން ވަގުތީގޮތުން ބަންދުކޮށްފި
21:05
ސިއްހީ ސާމާނު ލިބުނު ނަމަވެސް އަދިވެސް އިތުރު ސާމާނު ހޫބޭ ޕްރޮވިންސަށް ބޭނުންވޭ
20:57
ކެނެޑާއިން އިތުރު މީހަކު ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
20:47
ޗައިނާގެ ވުހާން ސިޓީގައި ތިބި 200 މީހުން އެމެރިކާއިން އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންގޮސްފި
20:11
އަލަށް ފެނިފައިވާ ކޮރޯނާވައިރަސްއިން ރައްކާތެރިވުމަށް ނުވަތަ ފަރުވާކުރުމަށް ޚާއްޞަ ބޭހެއްވޭތަ؟
20:08
އިނގިރޭސިވިލާތުން ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ ހަތަރު ވަނަ މީހަކު ފެނިއްޖެ
19:35
ސިންގަޕޫރުގައި އިތުރު 3 މީހަކަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިއްޖެ، 4 މީހުން ދޫކޮށްލައިފި
18:00
ހުން އަންނަ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ސަރުކާރާއި ހިއްސާ ކުރާ ފަރާތްތަކައް ފައިސާގެ އިނާމެއް ޗައިނާ ސަރުކާރުން ދެނީ
17:33
ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ ދެ ވަނަ މީހަކު ސްޕެއިން އިން ފެނިއްޖެ
17:26
ކޮރޯނާވައިރަސް އާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ހަނގުރާމައަށް ޗައިނާއިން 10 ބިލިއަން ޔޫއެސްޑޮލަރު ހަމަޖައްސައިފި
07:01
ސައުތުކޮރެއާގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 25 ށް އަރައިފި
06:53
ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 813 ށް އަރައިފި
06:38
ވުހާންގައި ތިބި ސިންގަޕޫރގެ މީހުން އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންދިޔުމަށް ދެވަނަ ފްލައިޓް ފުރައިފި
04:38
ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 780 ށް
04:33
ޗައިނާގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް ތަހުގީގުކުރުމަށް ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ ޓީމެއް މިހަފްތާތެރޭ ޗައިނާއަށް ދާނެ
02:21
ވުހާންގައި ތިބި މީހުން ގެންދާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފަހު ފުލައިޓް ވުހާންއިން މީހުން ގޮވައިގެން ފުރައިފި
01:43
ކޮރޯނާވައިރަސް އާއި ގުޅިގެން އިތުރު ދިވެއްސަކު ކަރަންޓީނުކޮށްފި
01:27
އިތުރު 7 މީހުންނަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުމާއެކު ސިންގަޕޯރގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 40 ށް އަރައިފި
00:18
ކެނެޑާއިން ކޮރޯނާވައިރަސްޖެހިފައިވާ 7 ވަނަ މީހަކު ފެނިއްޖެ
18:23
ފަރުކޮޅުފުށި އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރ ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
18:07
ޔޫއޭއީން ކޮރޯނާވައިރަހަށް އިތުރު 2 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ