ހޯމަ 10 އޯގަސްޓު 2020
13 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 20
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:36
ވަގުތުން

ކޮވިޑް-19: އެންމެ ފަހުގެ

965,691

ޚުލާސާ

  • ވުހާން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް ސެންޓަރުވެސް ކޮރޯނާއަށް ފަރުވާދޭ މަރުކަޒަކަށް ބަދަލު ކުރަނީ
  • ޗައިނާގައި ކޮރޯނާވައިރަސްގައި މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު 490 އަށް އަރައިފި
  • އިންޑިއާގެ ކެެރެލާއަށް ދަތުރު ނުކުރަން ސަރުކާރުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 12:15

07:42

ޒިހްނަތު ހަސަން

ވުހާން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް ސެންޓަރުވެސް ކޮރޯނާއަށް ފަރުވާދޭ މަރުކަޒަކަށް ބަދަލު ކުރަނީ

ހަލުވުކަމާއެކު ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާ ޗައިނާގެ ވުހާން ސިޓީގެ "އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް އެންޑް އެކްޒިބިޝަން ސެންޓަރ" ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ފަރުވާދޭ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ފަށައިފިއެވެ.

ޗައިނާގެ ސީސީޓީވީން ޚަބަރު ފަތުރާގޮތުގައި އެސެންޓަރުގެ އެއްވަނަ އަދި ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ފަރުވާދޭ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަންނީ މާހިރުން މިހާރު ވަނީ ފަށާފައި. މި ސެންޓަރުގައި ޤާއިމުކުރާނީ 1،000 އެނދުކަމަށާއި، މިތަނުގައި ފަރުވާދޭނީ ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހޭ މީހުންގެ ތެރެއިން އޭގެ އަސަރު ކުޑަކޮށް ހުންނަ މީހުންނަށް ކަމަށް ސީސީޓީވީންގެ ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ވުހާން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް އެންޑް އެކްޒިބިޝަން ސެންޓަރ ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ފަރުވާދޭ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ

5 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުދަ 07:42

07:26

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޗައިނާގައި ކޮރޯނާވައިރަސްގައި މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު 490 އަށް އަރައިފި

ޗައިނާގެ ނެޝަނަލް ހެލްތުން ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ޢާންމުކޮށް ރޭ ޢާންމު ކުރި ބަޔާނުގައި ވަނީ ރޭ އިރުއޮއްސުމާއި ހަމަޔަށް އެޤައުމުގައި މަރުވި މީހުންގެ ނިޞްބަތަކީ ޖުމުލަ 490 ކަމަށެވެ. އަދި ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް މިހާރު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ މީހުންގެ ޖުމުލަ ޢަދަދަކީ 24،324 ކަމަށްވެސް އެކޮމިޝަނުގެ ބަޔާނުގައި ވެއެވެ. ޗައިނާގެ އިތުރުން ދެން މިބަލިމަޑުކަމުގައި މީހަކު މަރުވެފައިވަނީ ފިލިޕީންސްއިންނެވެ. އެއީ އެންމެ މީހެކެވެ.

5 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުދަ 07:26

07:19

ޒިހްނަތު ހަސަން

އިންޑިއާގެ ކެެރެލާއަށް ދަތުރު ނުކުރަން ސަރުކާރުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

5 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުދަ 07:20

20:58

އުމްނާ އިސްމާއިލް

ރާއްޖޭގެ ހަދިޔާ ޗައިނާއަށް: އެއް މިލިއަން މަސްދަޅު

ޗައިނާގައި މިހާރު ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއާ ގުޅިގެން އެގައުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖެއިން ޗައިނާއަށް 1 މިލިއަން މަސްދަޅު ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމަވާފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ކުއްލި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް އިން އަރައިގަތުމަށް ޗައިނާއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި ދިވެހި ރާއްޖެ އޮތީ ޗައިނާ އާއި އެކުކަމަށެވެ. އަދި ޗައިނާގައި މިހާރު ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށާއި، އެބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް ޗައިނާއިން ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަށް ފާހަގަކުރާ ކަމަށާއި ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގްގެ ވެރިކަމުގެ ދަށުން މި ބަލިން އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އަރައިގަނެވޭނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރު އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

4 ފެބްރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 20:58

18:10

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ކޮރޯނާވައިރަސްއާ ގުޅިގެން ރައީސްގެ ތައުޒިޔާގެ މެސެޖެއް ޗައިނާ ރައީސަށް ފޮނުއްވައިފި

4 ފެބްރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 18:11

17:28

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ސަރުކާރުން އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެނީ ރާއްޖެއަށް ކޮރޯނާވައިރަސް އައުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަކުރުމަށް: ރައީސް ޞާލިޙު

މިދުވަސްވަރަކީ ވަރަށްގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ދުވަސްވަރެއް ކަމަށާއި, އެންމެ ޚާއްޞަ އިސްކަމެއް ދެއްވަނީ، ރާއްޖެއަށް ކޮރޯނާ ވައިރަސް އައުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަކުރެއްވުމަށް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާ ގުޅޭގޮތުން ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީތަކުން އަޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭގޮތުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ، ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ނުރައްކާތެރި ޚަބަރު ސަރުކާރަށް ލިބިވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެން، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ކުރައްވައި އަޅުއްވަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅުއްވަމުން ގެންދެވި ކަމަށެވެ. އެކަމުގައި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާތަކުގެ ވަޒީރުންނާއި، އެ ވުޒާރާތަކުގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންނާއި، ސަރުކާރާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ސަރުކާރަށް ލިބެމުންދާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

5 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުދަ 07:21

14:24

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް އަފްޣާނިސްތާން ފުރިހަމަޔަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ހާމިދު ކަރްޒާއީ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި ފަސިންޖަރަކު ސްކްރީން ކުރަނީ

ޗައިނާއާއި ދުނިޔޭގެ އެހެން 27 ޤައުމެއްގައި ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީ އަފްޣާނިސްތާނުންވެސް، ވައިރަސް އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. އެޤައުމުގެ ދައުލަތުގެ މީޑީއާއިން ރިޕޯޓުކުރާގޮތުގައި މިހާތަނަށް އައިއިރު އެޤައުމުން ކޮރޯނާވައިރަސް ފެނިިފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރިދާނެކަމުގެ ބިރު އޮތުމާއެކު ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ވެރިރަށް ކާބުލްގެ މައި ހޮސްޕިޓަލުގައި 100 އެދުގެ އައިސޮލޭޝަން ވޯރޑެއް ޤާއިމުކޮށްފައެވެ. އަދި ޤައުމުގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި އިތުރު އައިސޮލޭޝަން ވޯރޑް ޤާއިމުކޮށް، އެއަރޕޯޓުތަކާއި، އެއްގަމު ޞަރަޙައްދީން ޕޯސްޓުތަކުގައި ތާރމަލް ކެމެރާ ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށް އަފްޣާނިސްތާނުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

4 ފެބްރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 14:24

13:59

ޒިހްނަތު ހަސަން

ވޫހާން ސިޓީން ގެނައި ޕާކިސްތާން ކިޔަވާކުދިން ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ނެގެޓިވް

ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޞިއްޙަތާއި ބެހޭ ވުޒާރާއިން މިއަދު ބުނެފައިވަނީ، ހަލުވިކަމާއެކު ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާ ޗައިނާގެ ވުހާން ސިޓީގައި ތިބި ޕާކިސްތާނުގެ 10 ދަރިވަރުން އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި ސައުދީ ޢަރަބިއްޔާއަށް ގެނެސް އެކުދިން ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޓެސްޓްކުރި ކަމަށެވެ. އަދި މިއަދު ނަތީޖާ ލިބުނު އިރު ހުރިހައި ކުދިން ވައިރަސްއަށް ނެގެޓިވް ކަމަށް އެވުޒާރާއިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. މި ކުދިން ވައިރަސް އަށް ނެގެޓިވްވި ނަމަވެސް ރިޔާދު ހޮސްޕިޓަލުގައި 14 ދުވަސްވަންދެން ކަރަންޓީންކުރާނެ ކަމަށާއި، އަދި ފަރުވާދެމުންދާއިރު ފަހުގެ މަރުޙަލާގައިވެސް ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް އަލުން ޓެސްޓްކުރާނެކަމަށް ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޞިއްޙަތާއި ބެހޭ ވުޒާރާއިން ބުނެއެވެ.

4 ފެބްރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 13:59

13:40

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮރޯނާވައިރަސްއާއި ގުޅޭ މަޢުލާތެއް ހޯދަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ އެޗްޕީއޭއަށް ގުޅުއްވާ!

ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއާއި ގުޅުން ހުރި އެެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންވާނަމަ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ ނަންބަރު 7377004 އަށް ގުޅަން އެއޭޖެންސީން އެދިފައެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް މި ދުވަސްވަރު ކޮރޯނާވައިރަސްއާއި ގުޅުވައިގެން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެކި ބާވަތުގެ މަޢުލޫމާތު ފަތުރަމުންދާއިރު، އަބަދުވެސް އޭގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކޮށްފައި ނޫނީ އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. މިދަނޑިވަޅުގައި ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު ހޯދަން ބޭނުންވާނަމަ، ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ އެޗްޕީއޭގެ މަސްދަރުތަކުގެ އެހީގައި ޞައްޙަ މަޢޫލޫމާތު ހޯދުމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ އެދިފައެވެ.

4 ފެބްރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 13:48

12:51

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮރޯނާވައިރަސް ފަދަ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ނުރަނގަޅު އާދަތައް ހުއްޓާލަން ޖެހޭ

ހޭލުންތެރިކުރަން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ބޭނުން ކުރާ ޕޯސްޓަރ އެއް

ކުޑަކުދިންގެ ބަލިތަކަށް ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުﷲ ނިޔާފު ވިދާޅުވީ، ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާ މިދަނޑިވަޅުގައި އަމިއްލަ ރައްކާތެރިކަމާއި ސަލާމަތައް ޢާންމު ސާފުތާހިރުކަމުގެ މިންގަޑެއް ގެންގުޅުމަކީ އެންމެ އެދެވިގެންވާގޮތް ކަމަށެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ކޮރޯނާވައިރަސްއާއި، ނޭވާލާނިޒާމަށް ޖެހޭ ބަލިތަކާއި، އަރިދަފުސް ފަދަ ރޯގާތައް ފެތުރެމުންދާއިރު، އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުމަތަމަޢުން ފެންނަ މިކަމަށް މަގުފަހިވާ އާދަތައް ދޫކޮށްލަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ފަރުދީ ޒިންމާއެއްކަމުގައި ދެކިގެން، މިފަދަ ކަންކަމަށް ސަމާލުވެ، އަމިއްލައަށް އިޞްލާޙުވުމުގެ އިތުރުން މިފަދަ އާދަތަކުން އެހެން ފަރުދުން ދުރުކުރުމަށް ނުވަތަ އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ބާރުއެޅުމަށްވެސް ޑރ. ނިޔާފުވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. މުޖުތަމަޢުން ފެންނަ މިކަމާއި ގުޅުން ހުރި ނުރަގަނޅު އާދަތަކުގެ ގޮތުގައި ނިޔާފް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެެރޭގައި، މަގުމައްޗަށް ކުޅުޖެހުމާއި، ރޯގާ ފޮޅުމަށްފަހު އަރިދަފުސް ތަންތަނުގައި އުނގުޅުން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ. ޑރ ނިޔާފު ގެންދަވަނީ ޢާންމުން މިފަދަ ކަންކަމަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އެކި ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންނެވެ.

4 ފެބްރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 14:09

12:41

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮރޯނާވައިރަސްއާއި ބެހޭ ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު ފެތުރުން ހުއްޓުވަން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިޔާގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޓެޑްރޯސް އެޑެނޯމް ގެބްރިޔޭސަސް ވިދާޅުވީ، ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާއި ބޭހޭ ގޮތުން ޞައްޙަ ނޫން ނުވަތަ ދޮގު މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމާއި ދެކޮޅަށް ޤައުމުތަކުން ތެދުވާންޖެހޭ ކަމަށެވެ. މި ދަނޑިވަޅުގައި އެފަދަ މަޢުލޫމާތުތައް ފަތުރަމުންދާނަމަ، އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާނެކަމަށް ވިދާޅުވެ ގެބްރިޔޭސަސްވަނީ އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ، މި ވަގުތު އިސްކަންދޭންވީ ވައިރަސްއިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށާއި، ބަލި ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށާއި، ބަލިޖެހިފައިވާ މީހުން އެކަހެރިކޮށްގެން ފަރުވާދިނުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި މިބައްޔަށް ވެކްސިންއާއި ތެރަޕިއުޓިކް އަދި ޑައިގްނޯސްޓިކް ޚިދުމަތް އީޖާދުކޮށް ވުޖޫދުކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

4 ފެބްރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 12:41

12:30

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮރޯނާވައިރަސްއާއި ގުޅުން ހުރި ޑޭޓާއާއި މަޢުލޫމާތު ޑަބްލިއުއެޗްއޯއާއި ހިއްސާކުރަން ގޮވާލައިފި

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިޔާގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޓެޑްރޯސް އެޑެނޯމް ގެބްރިޔޭސަސް ވިދާޅުވީ، ކޮރޯނާވައިރަސް އާއި ގުޅުން ޑޭޓާތަކާއި، އަދި ޤައުމުތަކުގައި މިކަމާއި ގުޅިގެން ހިންގާ ކަންތައްތަކާއި، މަޢުލޫމާތާއި، ތަޖުރިބާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯއާއި ހިއްސާކުރުމަށް ދުނިޔޭގެ ހުރިހައި ޤައުމުތަކަށް ގޮވާލާކަމަށެވެ. މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ނުރައްކާތެރި ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަނެވޭނީ، މުޅި ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޖުތަމަޢު މިކަމުގައި އެކަތިގަނޑަކަށް ވެގެން އެއްރޫޙެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްގެންކަމަށްވާއިރު، ހުރިހައި ޤައުމަކުން މިކަމުގައި ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އެއްބާރުލުންދިނުމަށްވެސް ގެބްރިޔޭސަސްވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ.

ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިޔާގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޓެޑްރޯސް އެޑެނޯމް ގެބްރިޔޭސަސް

4 ފެބްރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 12:30

12:22

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޞައްޙަ ހެކިތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ނޫނީ މިދަނޑިވަޅުގައި ގޮތެއް ނުނިންމުމަށް އިލްތިމާސް ކުރަން: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިޔާގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޓެޑްރޯސް އެޑެނޯމް ގެބްރިޔޭސަސް ވިދާޅުވީ ކޮރޯނާވައިރަސް ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ މިދަނޑިވަޅުގައި ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް ޤައުމަކުން، މިކަމާއި ގުޅުން ހުރި ކަންކަމުގައި ގޮތް ނިންމާއިރު، ޚާއްޞަކޮށް ފިޔަވަޅު އަޅާއިރު، އެކަށީގެންވާ ހޯދުންތައް ނެތި، އަދި ހެއްކެއް ނެތި ކަންކަން ނުނިންމަން ގޮވާލާކަމަށެވެ. އަދި ކަންކަން ނިންމުމުގައި ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމާއި އިރުޝާދު ދިނުމުގައި ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އަބަދުވެސް ތައްޔާރަށް އޮތް ކަމަށް ގެބްރިޔޭސަސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޚާއްޞަކޮށް ކޮރޯނާވައިރަސްއާއި ގުޅިގެން މިދަނޑިވަޅުގައި ގޮތެއް ނިންމާނަމަ، ނުވަތަ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ފިޔަވަޅެއް އަޅާނަމަ، އެކަމުގައި ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ދިނުމުގައި ދެމިހުންނަވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ގެބްރިޔޭސަސް ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.

ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިޔާގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޓެޑްރޯސް އެޑެނޯމް ގެބްރިޔޭސަސް

4 ފެބްރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 12:22

12:07

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮރޯނާވައިރަސްއާއި ބެހޭ މަޝްވަރާތައް ޑަބްލިއއެޗްއޯގެ ހެލްތު ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލުން ފަށައިފި

ދުނިޔޭގެ ޞިއްހަތު ޖަމްޢިއްޔާ(ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) ގެ ހެލްތު ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމެއް ފަށައިގެން ކުރިޔަށް އެބަދެއެވެ. އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ މައި މަރުކަޒުގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ މިބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި މިއަދު މަޝްވަރާ ކުރަމުންދަނީ ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޑައިގްނޯޒް ކުރަން ބޭނުން ކުރާ ޓޫލްސް އާއި، ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް ހަލުވި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި ބެހޭ ގޮތުންނެވެ.

ހެލްތު ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން

4 ފެބްރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 12:07

11:50

ޒިހްނަތު ހަސަން

ދެކުނު ކޮރެއާ އަންހެނަކު ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ދެކުނު ކޮރެއާގެ "ސެންޓަރ ފޮރ ޑިޒީޒް ކޮންޓްރޯލް އެންޑް ޕްރިވެންޝަން" އިން ބުނާ ގޮތުގައި މިފަހަރު ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހުނީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ތައިލޭންޑަށް ގޮސް އެނބުރި އައި އުމުރުން 42 އަހަރުގެ ދެކުނު ކޮރެއާ އަންހެނަކަށް ކަމަށެވެ. ޖެނުއަރީ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު އޭނާ ހުންއައިސްގެން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކި ހިސާބުން ފަރުވާ ކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި، ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަލާމާތްތައް ފެންނަން ހުރުމުން ލޭގެ ސާމްޕަލް ނަގައިގެން ޓެސްޓު ހެދީކަމަށެވެ. އިއްޔެ ނަތީޖާ ލިބުނު އިރު އޭނާ އެބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާކަށާއި، އެހެންކަމުން ކަރަންޓީންކޮށްގެން އޭނާއަށް ފަރުވާދެމުންދާކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެއެވެ.

މިއާއެކު ދެކުނު ކޮރެއާގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ ޢަދަދު މިހާރު ވަނީ 19 އަށް އަރާފައެވެ.

4 ފެބްރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 11:59

11:39

ޒިހްނަތު ހަސަން

އިންޑިއާގެ ކެރެލާ ސްޓޭޓުގައި 2،155 މީހުން ކަރަންޓީން ކޮށްފި

ކެރެލާ ސްޓޭޓުގެ ޑިސާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރާއި ޙަވާލާދީ އިންޑިއާގެ ނިއުސް އޭޖެންސީތަކުން ރިޕޯޓުކުރާގޮތުގައި، ޗައިނާގެ އިތުރުން ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރިފައިވާ ޤައުމުތަކަށް ފާއިތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ދަތުރު ކުރި އެސްޓޭޓްގެ މީހުން ހޯދުމަށް ސަރވައިލެންސް ޕްރޮގުރާމެއް މިހާރު ވަނީ ފަށާފައެވެ. މިހާތަނަށް އައިއިރު 2،239 މީހުން ހޯދާފައިވާއިރު، މީގެ ތެރެއިން 2،155 މީހުން ގޭގައި ކަރަންޓީންކޮށްގެން ބޭނުންވާ ޞިއްޙީ އެހީތެރިކަން ދަނީ ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. ހަމަ އެއާއެކު، ބާކީ ތިބި 84 މީހުން ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ އައިސޮލޭޓް ވޯރޑްތަކުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާދެމުން އަންނަކަމަށް އެސެންޓަރުން ބުނެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން 82 މީހުންނަނީ ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވި 3 މީހުންނާ އެކި ގޮތްގޮތުން ދިމާވެފައިވާ މީހުންކަމަށްވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

4 ފެބްރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 11:39

11:34

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކެރެލާ ސްޓޭޓުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ ޢާއިލާތަކަށް ކައުންސެލިންގ ދެނީ

އިންޑިއާގެ ކެރެލާ ސްޓޭޓުގައި ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ކަރަންޓީން ކުރެވޭ މީހުންނަށާއި އެމީހުންގެ ޢާއިލާގެ މެންބަރުންނަށް ސައިކޯ ސޯޝަލް ޕްރޮގުރާމް ހިންގުމަށް ޞަރަޙައްދީ ސަރުކާރުން 178 ކައުންސިލަރުން ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް ކެރެލާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. މިހާތަނަށް އައިއިރު 371 މީހަކަށް ކައުންސެލިންގެ ދީފައިވާކަމަށް ވެސް އެމިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

4 ފެބްރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 11:34

11:32

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކަމުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 427 އަށް އަރައިފި

ޗައިނާގެ ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ޚަބަރުފަތުރާ ގޮތުގައި، ކޮރޯނާވައިރަސް ގައި ރެއާ ހަމަޔަށް ޗައިނާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 425 އަށް އަރާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ހޮންގްކޮންގާއި ފިލިޕީންސްއިން ވަނީ 2 މީހުން މަރުވެފައެވެ. މިއާއެކު މިބަލީގައި މުޅި ދުނިޔެއިން މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު މިވަނީ 427 އަށް އަރާފައެވެ.

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރެމުންދާ ގޮތައް ބަލާއިރު، ޗައިނާގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމުލަ ޢަދަދަކީ 20,438 ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. އަދި ދުނިޔޭގެ 27 ޤައުމަކުން 151 މީހުން މިހާރުވަނީ މިބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ.

4 ފެބްރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 11:59

10:00

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން ހޮންގްކޮންގުން މީހަކު މަރުވެއްޖެ

މަރުވި މީހާއަކީ އަމިއްލަ ބޭނުމަކަށް ވޫހާން ސިޓީއަށް ދަތުކުރުމަށްފަހު ހޮންގްކޮންގަަށް އެބުރި އައި މީހެއްކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެއެވެ.

4 ފެބްރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 10:00

09:56

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޑައިގްނޯޒްކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން އެބަހުރި: ޕާކިސްތާން

ޕާކިސްތާނުގެ ސްޕެޝަލް އެސިސްޓެންޓް ޓު ޕްރައިމް މިނިސްޓަރ އޮން ނެޝަނަލް ހެލްތު ރެގިއުލޭޝަންސް އެންޑް ކޯޑިނޭޝަން، ޑރ. ޒަފަރް މިރްޒާ ކޮރޯނާ ވައިރަސް ބަލި ދެނެގަނެ އެބަލި ޑައިގްނޯޒްކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން އެޤައުމުގައި މިހާރު އެބަހުރި ކަމަށެވެ.

އަލްހަމްދުލިﷲ! މިއަދުން ފެށިގެން ޕާކިސްތާނުގައި ކޮރޯނާ ވައިރަސް އަށް ޓެސްޓު ކޮށް ޑައިގްނޯޒް ކުރެވޭނެ. މި އިންތިޒާމު މިވަނީ ހަމަޖެހިފައި. މިކަން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުނީ ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ގެ މަސްއޫލުވެރިންނާއި ފަންނީ ޓީމުގެ މިންނެތް މަސައްކަތުން. މިދަނޑިވަޅުގައި އެޓީމަށް ސާބަސް ދީ ޝުކުރު ދަންނަވަން.

~ ޑރ. ޒަފަރް މިރްޒާ

ޑރ. ޒަފަރް މިރްޒާ

4 ފެބްރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 09:56

02:55

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޗައިނާގައި ތިބި ޕާކިސްތާނުގެ ކިޔަވާކުދިން އަނބުރާ ޤައުމަށް ގެންގޮސްފި

ޗައިނާގައި ތިބި ޕާކިސްތާނުގެ 97 މީހުން އަނބުރާ ޤައުމަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ވޫހާން ސިޓީގައި ކިޔަވަމުން ދިޔަ 40 ދަރިވަރުން ހިމެނެއެެވެ. މިމީހުން ގެނެސްފައިވަނީ ދެފްލައިޓެއްގައެވެ. އެއީ ޤަތަރު އެއަރލައިންގެ ފްލައިޓަކާއި، ޗައިނާ ސަދަން އެއަރލައިންގެ ފްލައިޓެއްގައެވެ. މި ދެފްލައިޓުގައި އައި މީހުންވެ ހެލްތު ސްކްރީނިންގ ހެދުމަށް ފަހު މިހާރު ޢާއިލާތަކާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ޚަބަރު ލިބެއެވެ.

ޗައިނާގައި ޕާކިސްތާނުގެ 30،000 މީހުން ދިރިއުޅެއެވެ. މީގެތެރޭގައި ވޫހާން ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ 500 ދަރިވަރުންވެސް ހިމެނެއެވެ. މީގެތެރެއިން 4 ދަރިވަރަކު ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޕާކިސްތާނުން މިހާތަނަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހަކު ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ.

4 ފެބްރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 02:55

02:45

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޕާކިސްތާން-ޗައިނާ ފްލަައިޓް ދަތުރުތައް އަލުން ފަށައިފި

ޗައިނާގެ ޤައުމީ އެއަރލައިން

ޕާކިސްތާނުން ޗައިނާއަށް ދަތުރުކުރުން ހުއްޓާލީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 29 ވަނަދުވަހުއެވެ. އެއީ ޗައިނާގައި ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކަން ފެތުރިފައިވާތީ، ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާއިން "ގްލޯބަލް ހެލްތު އެމަރޖެންސީ" އިޢުލާންކުރުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ހޯމަ ދުވަހު އަލުން ތާވަލު ފްލައިޓް ފެށީ ދެޤައުމުގެ ކަމާއިބެހޭ މަސްއޫލުވެރިންނާއެކު މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހުގައެވެ.

4 ފެބްރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 02:46

02:35

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކެރެލާ ސްޓޭޓުގައި 2000އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކަރަންޓީންކޮށްފި

ކެރެލާ ސްޓޭޓުގެ ޑިސާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރާއި ޙަވާލާދީ އިންޑިއާގެ ނިއުސް އޭޖެންސީތަކުން ރިޕޯޓުކުރާގޮތުގައި، ޗައިނާއާއި ،ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރިފައިވާ އެހެން ޤައުމުތަކަށް ފާއިތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ދަތުރު ކުރި އެސްޓޭޓްގެ މީހުން ހޯދުމަށް ސަރވައިލެންސް ޕްރޮގުރާމެއް ހިންގާ މިހާތަނަށް އައިއިރު 2،239 މީހުން ހޯދިފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން 2،155 މީހުންގެ ގޭގައި ކަރަންޓީންކޮށްފައިވާއިރު، ދެންތިބި 84 މީހުން ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ އައިސޮލޭޓް ވޯރޑްތަކުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާދެމުން އަންނަކަމަށް އެސެންޓަރުން ބުނެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން 82 މީހުންނަނީ ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވި 3 މީހުންނާއި އެކި ގޮތްގޮތުން ދިމާވެފައިވާ މީހުންކަމަށްވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ކެެރަލާ ސްޓޭޓުން ކަރަންޓީންގ މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާފައިވަނީ 28 ދުވަހެވެ.

4 ފެބްރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 02:35

00:54

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮރޯނާވައިރަސްއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޓީއެމްއޭގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދީފި

ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ(އެޗްޕީއޭ) ކުރިޔަށްގެންދާ ޕްރޮގުރާމުގެ ތެރެއިން، ޓީއެމްއޭގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަން އެއް ހިންގައިފިއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން މަޢުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި މި ސެޝަންގައި ކޮރޯނާވައިރަހާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއި އެވައިރަސް ފެތުރޭ ގޮތާއި އޭގެއިން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭ މަޢޫލޫމާތު ދިން ކަމަށެވެ.

4 ފެބްރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 00:54

00:28

ލައިޝާ އަހްމަދު

ކެރެލާއިން ކޮރޯނާއަށް ޕޮޒިޓިވް ވީ ވުހާން އިން އެނބުރި އައި 3 ދަރިވަރުން

ކެރެލާއިން ކޮރޯނާއަށް ޕޮޒިޓިވް ވީ ވުހާން އިން އެނބުރި އައި 3 ދަރިވަރުން، ކެރެލާއިން ޓެސްޓުކުރި 140 ސާމްޕަލްގެ ތެރެއިން 46 ސާމްޕަލް މިހާތަނަށް ވަނީ ނެގެޓިވްވެފައި، އަދި 3 ސާމްޕަލް ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައި.

4 ފެބްރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 00:28

00:19

ލައިޝާ އަހްމަދު

ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަކީ ކެރެލާ ސްޓޭޓަށް ކުރިމަތިވި ގެއްލުންދެނިވި ކާރިޘާއެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފި

އިންޑިއާގެ ކެރެލާ ސްޓޭޓުން، ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަކީ އެސްޓޭޓަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކާރިޘާއެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. ކެރެލާއިން ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޝައްކު ކުރެވިގެން ޓެސްޓް ކުރި 3 މީހުންވެސް ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ.

4 ފެބްރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 01:10

22:39

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

އެމެރިކާގައި 260 މީހަކު ކޮރޯނާއަށް ޓެސްޓް ކުރަނީ

އެމެރިކާގެ ސެންޓަރ ފޮރ ޑިޒީސް ކޮންޓްރޯލް އެންޑް ޕްރިވެންޝަންއިން 260 މީހެއްގެ ތަހުލީލުކުރަމުންދާ ކަމަށް ހާމަކޮށްފިއެވެ. ސީޑީސީން ބުނެފައިވަނީ އެމީހުން ތަހުލީލުކުރަމުންދަނީ ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޝައްކުކުރެވިގެން ކަމަށެވެ.

މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އެމެރިކާގެ 36 ސްޓޭޓެއްގެ މީހުންނެވެ. އަދި މިއީ އެންމެ ފަހުން ސީޑީސީން އާންމުކުރި މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ މީހުންނަށްވުރެ 19 މީހުން ގިނަ އަދަދެކެވެ. ތަހުލީލު ކުރަމުންދާ 260 މީހުންގެ ތެރެއިން 11 މީހުން ޕޮޒިޓިވްކަމަށް ދައްކައެވެ. އަދި 167 މީހުން ވައިރަސްއަށް ނެގެޓިވް އިރު 82 މީހެއްގެ ޓެސްޓް ނަތީޖާ އަދި ނުލިބެއެވެ.

3 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޯމަ 22:39

20:08

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ކޮރޯނާއަށް ޕޮޒިޓިވް މީހުންގެ އަދަދު 17000 ގައި

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ފެތުރެމުންދާ ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް މިހާތަނަށް 17386 މީހުންނަށް ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އަދި މި ބަލީގައި މިހާތަނަށް 362 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.

ޗައިނާ ފިޔަވައި ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވް މީހުން އެންމެ ގިނައީ ޖަޕާނުގައެވެ. ޖަޕާނުން މި ބައްޔަށް 20 މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާއިރު، ދެން އެންމެ ގިނައިން މި ބަލި ފެނިފައިވަނީ ތައިލެންޑުންނެވެ.

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް

3 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޯމަ 20:08

20:02

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ޗައިނާގެ މެއިން ލޭންޑުން ހޮންގުކޮންގް އަށް މީހުން އެތެރުން މަނާކޮށްފި

ޗައިނާގެ މެއިން ލޭންޑުން ހޮންގުކޮންގް އަށް މީހުން އެތެރުން މަނާކޮށްފިއެވެ. ހޮންކޮންގް އިން މި ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ 2003 ވަނަ އަހަރު ޗައިނާގައި ފެތުރުނު ސާސް ރޯގާގައި މަރުވި މީހުންނަށްވުރެ ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވުމާއި ގުޅިގެން ސަލާމަތީގޮތުން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

3 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޯމަ 20:02

19:59

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ސާސް ރޯގާގައި މަރުވި މީހުންނަށްވުރެ ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު އިތުރު

2000 ގެ ކުރީ ކޮޅުގައި ޗައިނާގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރުނު ސާސް ރޯގާއަށްވުރެ ޗައިނާގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ޗައިނާގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފިއެވެ.

ޗައިނާގެ ހޫބޭ ޕްރޮވިންސްގެ ވޫހާން ސިޓީން ފުރަތަމަ ފެނުނު ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޗައިނާގެ ހުރިހާ ސިޓީއަކަށް ފެތުރި ދުނިޔޭގެ 24 ގައުމަކުން މި ވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހުން ވަނީ ފެނިފައެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހާ ހަމައަށް ޗައިނާގައި އެކަނި ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިގެން 361 މީހަކު މަރުވެފައިވާކަމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހާމަކޮށްފައިވާ އިރު، ސާސް ރޯގާއާއި ގުޅިގެން ޗައިނާއިން މަރުވެފައިވަނީ 349 މީހުންނެވެ. ކޮރޯނާވައިރަސް 17200 މީހުން މިހާތަނަށް ޖެހިފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރެވިފައިވާ އިރު، މިއީ 2003 ވަނަ އަހަރު ސާސް ރޯގާ ފެތުރުނު އިރު އެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންނަށްވުރެ އިތުރު އަދަދެއްކަމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

މިހާތަނަށް 361 މީހަކު ކޮރޯނާވައިރަސްގައި މަރުވެފައިވާ އިރު، ޗައިނާއިން ހާމަކޮށްފައިވަނީ މި ވައިރަސް ޖެހުނު 480 މީހަކު ރަނގަޅުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ޗައިނާގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ބުނެފައިވަނީ ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ނުރައްކާ ކުޑަ ކަމަށާއި، މި ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ 6 އިންސައްތަ މީހުން މަރުވި ނަމަވެސް، އެ ހާލަތު މިހާރު ބަދަލުވެގެން އަންނަ ކަމަށެވެ.

3 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޯމަ 19:59

13:45

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޗައިނާގެ އިތުރުން މިހާތަނަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެނިފައިވަނީ 24 ޤައުމަކުން

ޗައިނާގެ އިތުރުން މިހާތަނަށް 24 ޤައުމަކުން ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެނިފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނައިން ވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހުން ފެނިފައިވަނީ އިރުމަތީ އޭޝިޔާގެ ޤައުމުތަކުންނެވެ. އެގޮތުން ބަލާއިރު އެންމެ ގިނަ ކޭސް މިހާތަނަށް ރިކޯޑުކުރެވިފައިވަނީ ޖަޕާނުންނެވެ. އެއީ 20 މީހުންނެވެ. ދެވަނަޔަށް އެންމެ ގިނައިން ފެނިފައިވަނީ ތައިލޭންޑުންނެވެ. އެއީ 19 މީހުންނެވެ. ޔޫރަޕަށް ބަލާއިރު، ޖަރުމަންވިލާތުން 10 މީހުން، ފްރާންސުން 6 މީހުން، އިގިރޭސި ވިލާތުން 2 މީހުން، އިޓަލީން 2 މީހުން، ފިންލޭންޑާއި، ސްވިޑަން އަދި ސްޕެއިން، މިއިން ކޮންމެ ޤައުމަކުންވެސް އެކަކު ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް ވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ރަޝިޔާއިން ވެސް މިހާތަނަށް 2 މީހަކު ވަނީ މި ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. މީގެއިތުރުން އެމެރިކާ، ކެނެޑާ އިންވެސް ވައިރަހަޑށް މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވެއެވެ.

3 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޯމަ 13:45

13:38

ޒިހްނަތު ހަސަން

ވިއެޓްނާމުގައި "ޕަބްލިކް ހެލްތު އެމަރޖެންސީ" އިޢުލާންކޮށްފި

ވިއެޓްނާމް ސަރުކާރުން އެޤައުމުގައި "ޕަބްލިކް ހެލްތު އެމަރޖެންސީ" އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. މިކަން ހާމަކޮށް އެޤައުމުގެ ޚާރިޖިއްޔާއިން ބުނެފައިވަނީ މިފަދަ ޙާލަތެއް ކަނޑައަޅަން ޖެހުނީ އެޤައުމުގެ 63 ޕްރޮވިންސްގެ ތެރެއިން 4 ޕްރޮވިންސަކުން ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ މީހުން ފެނުމާއި ގުޅިގެން ކަމަށެވެ. ވިއެޓްނާމުގެ 8 މީހަކު މިހާރުވަނީ ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. މި އެންމެންނަކީވެސް އެކީ ބޭނުންތަކަށް ޗައިނާގެ ވުހާންސިޓީއަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާ މީހުންކަމަށް ޚަބަރު ލިބެއެވެ.

3 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޯމަ 13:38

13:35

ޒިހްނަތު ހަސަން

ވިއެޓްނާމުން އިތުރު 3 މީހަކު ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ވިއެޓުނާމުގެ ކަމާއި ބެހޭ އިދާރާތަކުން ހާމަކުރާ ގޮތުގައި، ޗައިނާގެ ވުހާން ސިޓީއަށް ދަތުރުކުރުމަށް ފަހު އަނބުރާ ޤައުމަށް އައި 3 މީހުން ޓެސްޓުކުރި އިރު 3 މީހުންވެ ވެސް ވަނީ ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. މިއާއެކު ވިއެޓްނާމުން ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމުލަ ޢަދަދަކީ 8 އެވެ.

3 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޯމަ 13:35

13:31

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޖަޕާނުން ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ އިތުރު 3 މީހުން ފެނިއްޖެ

ޖަޕާނުގެ ޞިއްޙަތާބެހޭ ވުޒާރާއާއި ޙަވަލާދީ އެޤައުމުގެ ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ރިޕޯޓުކުރާގޮތުގައި، ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ އަލާމާތްތައް ފެނުނު ތިން މީހެއްގެގައިން ލޭގެ ސާމްޕަލް ނަގައިގެން ޓެސްޓް ކުރި އިރު، އެތިން މީހުންވެސް ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަމަށެވެ. މިއަދު އަލަށް ރެކޯޑުކުރެވުނު ކޭސްތަކާއެކު، ޖަޕާނުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު މީހުގެ ޢަދަދު ވަނީ 20 އަށް އަރާފައެވެ.

3 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޯމަ 13:31

13:27

ޒިހްނަތު ހަސަން

ހުބޭއި ޕްރޮވިންސްގައި ތިބި ޖަޕާނު ރައްޔިތުން އަންނަ ހަފުތާގައި ބާލާނެކަމަށް ޖަޕާނުން ބުނެފި

މިކަން ހާމަކޮށް ޖަޕާނުގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާއިން ޢާންމުކޮށްފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ، ހަލުވިކަމާއެކު ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރަމުންދާ ޗައިނާގެ ހުބެއި ޕްރޮވިންސްގައި ތިބި ޖަޕާނު ރައްޔިތުން އެ ޕްރޮވިންސުން ބޭލުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ފަށާފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ބާކީ ތިބި ޖަޕާނު ރައްޔިތުން ނަގަން މި ހަފުތާގެ މެދުތެރޭގައި ޗާޓަރު ފްލައިޓެއް ޗައިނާއަށް ފޮނުވާނެކަމަށެވެ.

3 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޯމަ 13:27

13:25

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޗައިނާ މީހުންނަށް ނޮން-ރެޒިޑެންޓް ވިސާ ދޫކުރުން ނިއުޒިލޭންޑުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލައިފި

ނިއުޒިލޭންޑުގައި ޢާންމުކޮށް ދިރިނޫޅޭ ޗައިނާ ރައްޔިތުން ފިޔަވައި ޗައިނާ އެހެން ރައްޔިތުންނަށް ނޮން-ރެޒިޑެންޓް ވިސާ ދޫކުރުން ޗައިނާއިން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލައިފިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ނިއުޒިލޭންޑުން ވަނީ ޗައިނާއަށް ދަތުރުނުކުރުމަށް އެޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަރުކަށި އިންޒާރެއް ނެރެފައެވެ.

3 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޯމަ 13:25

13:21

ޒިހްނަތު ހަސަން

ވުހާން ސިޓީގައި ތިބި ވިލާތު ޤައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުން އެސިޓީން ބާލައިފި

އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރުތަކައް ބަލާލާއިރު، ފްރާންސްގެ ފްލައިޓެއްގައި ވުހާން ސިޓިގައި ތިބި ވިލާތުގެ އިއްތިހާދުގެ ޤައުމުތަކަށް ނިޞްބަތްވާ 254 މީހުން މިއަދުގެ ހެދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ވަނީ ވުހާން ސިޓީން ނެރެފައެވެ. މިމީހުން ގެންދިޔައީ ދެކުނު ފްރާންސްގެ އިސްތްރޭސް އެއަރ ބޭސް އަށެވެ. ފްރާންސްގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަގްނޭސް ބުޒީން ވިދާޅުވީ، އިތުރު ޓެސްޓުތަކަށް ފަހު މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި މީގެތެރެއިން 124 މީހުން އެމީހުން ޤައުމުތަކަށް ފޮނުވާލާނެކަމަށެވެ. ބާކީ ތިބި މީހުންގެ ތެރޭގައި ޔޫރަޕުގެ 30 ޤައުމަކަށް ނިޞްބަތްވާ މީހުންނާއި އެހެން ބައްރުތަކުގެ މީހުން ހިމެނެއެވެ. މީގެތެރޭގައި މެކްސިކޯ، ރުވާންޑާ، ޖޯޖިއާ ފަދަ ޤައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުން ހިމެނެއެވެ. މި 60 އަނބުރާ ޤަައުމަށް ފޮނުވާލާނީ 14 ދުވަސްވަންދެން ފްރާންސްގައި ކަރަންޓީކޮށް ފަރުވާދިނުމަށްފަހުގައި ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

3 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޯމަ 13:21

12:45

ޒިހްނަތު ހަސަން

އެމެރިކާއިން 11 މީހުން ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ބެހޭ ގޮތުން އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކުރައްވަމުން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ އެމެރިކާގެ 11 ރައްޔިތަކަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާކަން މިހާތަނަށް ކަށަވަރުވެފައިވާކަމަށާއި، މިކަމާއި ގުޅިގެން އާންމު ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ފިޔަވަޅުތަކެއް ސަރުކާރުން އަޅާނެކަމަށެވެ. އަދި އެމެރިކާ ރައްޔިތުން ކޮރޯނާވައިރަސްއާމެދު ކަންބޮޑުނުވުމަށް ޓްރަމްޕްވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

އެމެރިކާއިން މިހާރުވަނީ ޕަބްލިކް ހެލްތު އެމަރޖެންސީ އިޢުލާންކޮށްފައެވެ. އެޤައުމުގެ ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީން މިކަމަށް ޚާއްޞަ ޕްރޮޓޮކޯލްއެއް އެކުލަވާލާ ތަންފީޒުކުރަން ފަށާފައެވެ. އެގޮތުން ފާއިތުވެދިޔަ 14 ދުވަހު ޗައިނާއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުން 14 ދުވަސްވަންސެން ކަރަންޓީން ކުރުމަށް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. ޓެރެވެލް އެޑްވައިޒަރީތަކަށް ބަލާއިރު، ޗައިނާއިން އަންނަ ފަތުރުވެރިން އެމެރިކާއަށް މިދަނޑިވަޅުގައި ނޭރުވުމަށް ނިންމާ، ކުރިޔާލާ ޗައިނާއަށް ދަތުރުކުރަން ބުކިންގ ހަދާފައިވާ އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުން އެެހެން މަންޒިލްތަކަށް ދަތުރުތައް ބަދަލުކުރަން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

3 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޯމަ 12:45

10:40

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޗައިނާގައި "ފޭސް މާސްކް" އުފައްދާ މިންވަރު ދެގުނަ އިތުރުކޮށްފި

ޗައިނާގެ ނެޝަނަލް ޑެވެލޮޕްމެންޓް އެންޑް ރީފޯރމް ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވަނީ، އެޤައުމުގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ބަލިމަޑުކަމާހުރެ، މާސްކް ފަދަ ޒަރޫރީ މެޑިކަލް އާލާތްތައް އުފައްދާ މިންވަރު ދެގުނަ އިތުރުކުރަން ޖެހިފައިވާކަމަށެވެ. މީގެތެރެއިން މިހާރު އެންމެ އަހައްމިއްޔަތުކަމެއްދެނީ މާސްކް އުފައްދާ މިންވަރު އިތުރުކުރަން ކަމަށެވެ. މާސްކް އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުގެ މަސައްކަތުގެ މިންވަރު އިތުރުކުރަން ޖެހުމުން އެކުންފުނިތަކައް ލިބެމުންދާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ސަރުކާރުން ދޭނޭކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަރުވާ އެކޮމިޝަނުން ވަނީ މާސްކް އުފައްދާ މިންވަރު ދެގުނައަށް އިތުރު ކުރަން އެފަދަ ކުންފުނިތަކައް އަންގާ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްފައެވެ. އެކޮމިޝަނުގެ ޑެޕިއުޓީ ހެޑް ލިއާން ވެއިލިއާން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ކުންފުނިތަކުގެ މަސައްކަތް ދެގުނަ އިތުރުކުރުމުން، ކުންފުނި އޮޕަރޭޓް ކުރުމަށް އުދަނގޫތަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހޭކަން ޤަބޫޅުފުޅު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މި ފަދަ ޙައްޞާޞީ ދަނޑިވަޅެއްގައި ޤައުމުގެ ޙާލަތައް ބަލައި ހުރިހައި ކުންފުނިތަކުން މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް ލިއާން ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

3 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޯމަ 10:40

10:28

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޗައިނާގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު 361 އަށް އަރައިފި

ޗައިނާގެ ނެޝަނަލް ހެލްތު ކޮމިޝަން އިން ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ޙާލަތާއި ބެހޭ ގޮތުން މިއަދު ހެދުނު ޢާންމު ކުރި ބަޔާނުގައި ވަނީ ކޮރޯނާވައިރަސް ގައި މިހާތަނަށް 361 މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު، އިތުރު 2،829 މީހަކު މިބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާކަމަށެވެ. މިއާއެކު ޗައިނާގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމުލަ ޢަދަދަކީ 17،205 ކަމަށް ކޮމިޝަނުގެ ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

3 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޯމަ 11:02

09:33

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ރާއްޖޭން ޓެސްޓްކުރި އެންމެން ކޮރޯނާވައިރަހަށް ނެގެޓިވް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

މިއަހަރަށް ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ރާއްޖެއިން ޓެސްޓުކުރި އެންމެންގެ ނަތީޖާ ލިބިފައިވާ ކަަމަށާއި އެންމެންގެ ނަތީޖާވެސް ނެގެޓިވް ކަމަށެވެ.

3 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޯމަ 09:33

03:27

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ޗައިނާއިން އަންނަ ފަތުރުވެރިން އެމެރިކާއަށް ވަނުން މަނާކޮށްފި

ޗައިނާގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސްއާއި ގުޅިގެން، ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިން އެމެރިކާއަށް އެެރުން މަނާކޮށްފިއެވެ.

އެމެރިކާގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އިން ބުނެފައިވަނީ ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާއި ގުޅިގެން ޗައިނާއަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާ ފަރަތްތަކާއި ޗައިނާއިން އަންނަ ފުލައިޓްތައް އެގައުމަށް އެތެރެވުން މަނާކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

3 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޯމަ 03:27

00:05

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ވުހާންގައި ތާށިވެ ޕާކިސްތާން ދަރިވަރުން ގޮތްހުސްވެފައި

ވުހާންގައި ތިބި ޕާކިސްތާނުގެ ދަރިވަރުން ގޮތް ހުސްވެ އެ ސިޓީގައި ތަށިވެފައިތިިބި ކަމަށް އެ ދަރިވަރުން ބުނެފިއެވެ. އެ ދަރިވަރުން ވަނީ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އެ ސިޓީން ނެރެ ޕާކިސްތާނަށް އަބުރާ ގެންދިއުމށް އެދިފައެވެ.

ވުހާންގައި ތިބި ޕާކިސްތާން ދަރިވަރުން ބުނެފައިވަނީ ކުރިއަށް އޮތް 10 ވަރަކަށް ދަވަހު އެ ސިޓީގައި ވައިރަސް ފެތުރެމުންދާ މިންވަރު އިތުރުވެގެންދާނެކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ވަގުތު އެމީހުން ތިބީ ހާސްކަމެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށާއި، ސަރުކާރުގައި އެދެނީ ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް އަބުރާ ރައްކާތެރި ތަނަކަށް ގެންދިއުމަށް ކަމަށެވެ.

ވުހާންގައި ތިބި ޕާކިސްތާނުގެ ދަރިވަރުންގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުދިންވެސް ތިބި ކަމަށް އެ ދަރިވަރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި ކުޑަކުދިންނަކީ ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ނުރައްކާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ބައެއްކަން ފާހަގަކުރަމުން ޕާކިސްތާނުގެ ދަރިވަރުން ބުނެފައިވަނީ މިހާތަނަށް ފޯނުން ގުޅުން ނޫން އިތުުރު ކަމެއް ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

3 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޯމަ 00:06

23:33

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ކޮރޯނާވައިރަސްއާއި ގުޅިގެން އެމެރިކާއިން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް ނެތް: ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރު

އެމެރިކާގެ ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރު ރޮބަރޓް އޯ ބްރެއިން ވިދާޅުވީ މިވަގުތައް އެމެރިކާ ރައްޔިތުން ކޮރޯނާވައިރަސްއާއި ގުޅިގެން ހާސްވާންޖެހޭ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުންނަށް ބިރު އޮތް ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ޗައިނާގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާއި ގާތުން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށާއި، ވައިރަސް ފެތުރެން ދިމާއި އަސްލު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި ކާރިސާއާއި ގުޅިގެން ޗައިނާއަށް އެހީތެރިވުމަށް އެގައުމުން ނިންމި ނަމަވެސް، އެގައުމުން އެކަމާއި ގުޅިގެން ޗައިނާއިން މިހާތަނަށް ވަކި އެއްޗެއް ހާމަކޮށްފައި ނުވާކަމަށެވެ. އަދި މިކަމުގައި ޗައިނާއިން ކުރަމުންދާ ކަންކަން ދެފުށް ފެންނަ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

2 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 23:33

22:35

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އެމެރިކާއިން ޗައިނާއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން އަދި ޗައިނާއިން ގަބޫލުނުކުރާ ކަމަށް އެމެރިކާއިން ބުނެފި

ޗައިނާގައި ހަލުވިމިނުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީ އެމެރިކާއިން ޗައިނާއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން އަދި ޗައިނާއިން ގަބޫލުނުކުރާ ކަމަށް އެމެރިކާއިން ބުނެފި އެވެ.

2 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 22:35

21:09

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޝައްކުކުރެވިގެން ކަރަންޓީނުކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްސަ ޗުއްޓީ އެއް ދެނީ

ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޝައްކުކުރެވިގެން ކަރަންޓީނުކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްސަ ޗުއްޓީ އެއް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

އެކޮމިޝަނުން ބުނީ ރޯގާއާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން އަޅުއްވަމުންގެންދަވާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި މި ރޯގާއަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހުން ކަރަންޓީނުކުރުމަށް ނިންމަވާފައިވާތީ، މި ރޯގާއާ ގުޅިގެން ކަރަންޓީނުކުރެވޭ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން، ކަރަންޓީނުކުރެވިފައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި އޮފީހަށް ހާޟިރުނުވެވޭނެތީ، އެ ދުވަސްތަކަށްޚާއްސަ ޗުއްޓީއެއް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. ވުމާއެކު، މި ގޮތުން ކަރަންޓީނުކުރެވޭ މުވައްޒަފުން ކަރަންޓީނުކުރެވޭ މުއްދަތަށް ޗުއްޓީގެ ކަންތައްތައް އެ އިދާރާއަކުން ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދޭކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެދެއެވެ.

2 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 21:09

20:53

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހަކު މެކްސިކޯގައި އުޅުމަށްފަހު އެގައުމުން ފުރައިފި

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހަކު މެކްސިކޯގައި އުޅުމަށްފަހު އެގައުމުން ފުރައިގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް މެކްސިކޯއިން ބުނެފި އެވެ.

މެކްސިކޯއިން ބުނީ އެކަން އެނގިފައިވަނީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ފަރާތްތަކުން ދިން މައުލޫމާތުގެ އަލީގައި ކަމަށެވެ. މިހާތަނަށް އާއިރު މެކްސިކޯއިން މިވައިރަސްގެ އަސަރު ހުރި މީހަކު ފެނިފައެއްނުވެ އެވެ.

2 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 20:53

20:26

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ކޮށްގެން ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކުރި 37 މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރުކޮށްގެން ވުހާންގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައި ތިބި 37 މީހަކު ރަނގަޅުވެގެން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

މީގެތެރޭގައި 88 އަހަރުގެ މުސްކުޅިއަކުވެސް ހިމެނެއެވެ. މިމީހުން ދެ ހަފްތާވަންދެން ގޭގައި ކަރަންޓީނުވެގެން ތިބޭނެކަމަށް ވުހާންގެ އޮފިޝަލުން ބުނެއެވެ.

2 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 20:26

20:19

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ހޫބޭ ޕްރޮވިންސްގެ ހާލަތު އަދިވެސް ރަނގަޅުނޫން ކަމަށް އެޕްރޮވިންސްގެ ވައިސް ގަވަރނަރ ވިދާޅުވެއްޖެ

ހޫބޭ ޕްރޮވިންސްގެ ހާލަތު އަދިވެސް ރަނގަޅުނޫން ކަމަށް އެޕްރޮވިންސްގެ ވައިސް ގަވަރނަރ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މީގެއިތުރުން ބޭނުންވާ ސިއްހީ އާލާތްތައް ލިބުމުގައި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިބެފައިވާ ކަމަށްވެސް ވައިސް ގަވަރނަރ ވިދާޅުވި އެވެ.

2 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 20:19

20:10

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޗައިނާގެ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރައްވާ ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި

ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޒެންގް ލިޒޮން އާ ބައްދަލުކުރައްވާ ޝުކުރުއަދާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

2 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 20:11

މުހައްމަދު ފަޒީން

IamFazeen

އައިޝަތު ޝާނީ

Shaaknee

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

DeNaseer

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

AzuAzlifa

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

އަމްނާ އިމާދު

amnabinthimad

އަލީ ސަމާޚް

AliSamah8

ދާނިޝް ނިޡާމް

Dhaanish_Nizam

އަމަން ހަލީމް

soupized

ލައިޝާ އަހްމަދު

LailaAhmeds

އަތޫފް އާތިފް

AthifAthoof

އުމްނާ އިސްމާއިލް

UmnaIsmail

ޒިހްނަތު ހަސަން

ziyo_mv

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

@makhuthoom

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

@schewra

ހުސައިން ފަރިޔާޒް

FariyaaxYaax

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ismaelschurh

07:42
ވުހާން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް ސެންޓަރުވެސް ކޮރޯނާއަށް ފަރުވާދޭ މަރުކަޒަކަށް ބަދަލު ކުރަނީ
07:26
ޗައިނާގައި ކޮރޯނާވައިރަސްގައި މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު 490 އަށް އަރައިފި
07:19
އިންޑިއާގެ ކެެރެލާއަށް ދަތުރު ނުކުރަން ސަރުކާރުން އިލްތިމާސްކޮށްފި
20:58
ރާއްޖޭގެ ހަދިޔާ ޗައިނާއަށް: އެއް މިލިއަން މަސްދަޅު
18:10
ކޮރޯނާވައިރަސްއާ ގުޅިގެން ރައީސްގެ ތައުޒިޔާގެ މެސެޖެއް ޗައިނާ ރައީސަށް ފޮނުއްވައިފި
17:28
ސަރުކާރުން އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެނީ ރާއްޖެއަށް ކޮރޯނާވައިރަސް އައުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަކުރުމަށް: ރައީސް ޞާލިޙު
14:24
ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް އަފްޣާނިސްތާން ފުރިހަމަޔަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ
13:59
ވޫހާން ސިޓީން ގެނައި ޕާކިސްތާން ކިޔަވާކުދިން ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ނެގެޓިވް
13:40
ކޮރޯނާވައިރަސްއާއި ގުޅޭ މަޢުލާތެއް ހޯދަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ އެޗްޕީއޭއަށް ގުޅުއްވާ!
12:51
ކޮރޯނާވައިރަސް ފަދަ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ނުރަނގަޅު އާދަތައް ހުއްޓާލަން ޖެހޭ
12:41
ކޮރޯނާވައިރަސްއާއި ބެހޭ ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު ފެތުރުން ހުއްޓުވަން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ
12:30
ކޮރޯނާވައިރަސްއާއި ގުޅުން ހުރި ޑޭޓާއާއި މަޢުލޫމާތު ޑަބްލިއުއެޗްއޯއާއި ހިއްސާކުރަން ގޮވާލައިފި
12:22
ޞައްޙަ ހެކިތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ނޫނީ މިދަނޑިވަޅުގައި ގޮތެއް ނުނިންމުމަށް އިލްތިމާސް ކުރަން: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ
12:07
ކޮރޯނާވައިރަސްއާއި ބެހޭ މަޝްވަރާތައް ޑަބްލިއއެޗްއޯގެ ހެލްތު ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލުން ފަށައިފި
11:50
ދެކުނު ކޮރެއާ އަންހެނަކު ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
11:39
އިންޑިއާގެ ކެރެލާ ސްޓޭޓުގައި 2،155 މީހުން ކަރަންޓީން ކޮށްފި
11:34
ކެރެލާ ސްޓޭޓުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ ޢާއިލާތަކަށް ކައުންސެލިންގ ދެނީ
11:32
ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކަމުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 427 އަށް އަރައިފި
10:00
ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން ހޮންގްކޮންގުން މީހަކު މަރުވެއްޖެ
09:56
ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޑައިގްނޯޒްކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން އެބަހުރި: ޕާކިސްތާން
02:55
ޗައިނާގައި ތިބި ޕާކިސްތާނުގެ ކިޔަވާކުދިން އަނބުރާ ޤައުމަށް ގެންގޮސްފި
02:45
ޕާކިސްތާން-ޗައިނާ ފްލަައިޓް ދަތުރުތައް އަލުން ފަށައިފި
02:35
ކެރެލާ ސްޓޭޓުގައި 2000އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކަރަންޓީންކޮށްފި
00:54
ކޮރޯނާވައިރަސްއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޓީއެމްއޭގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދީފި
00:28
ކެރެލާއިން ކޮރޯނާއަށް ޕޮޒިޓިވް ވީ ވުހާން އިން އެނބުރި އައި 3 ދަރިވަރުން
00:19
ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަކީ ކެރެލާ ސްޓޭޓަށް ކުރިމަތިވި ގެއްލުންދެނިވި ކާރިޘާއެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފި
22:39
އެމެރިކާގައި 260 މީހަކު ކޮރޯނާއަށް ޓެސްޓް ކުރަނީ
20:08
ކޮރޯނާއަށް ޕޮޒިޓިވް މީހުންގެ އަދަދު 17000 ގައި
20:02
ޗައިނާގެ މެއިން ލޭންޑުން ހޮންގުކޮންގް އަށް މީހުން އެތެރުން މަނާކޮށްފި
19:59
ސާސް ރޯގާގައި މަރުވި މީހުންނަށްވުރެ ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު އިތުރު
13:45
ޗައިނާގެ އިތުރުން މިހާތަނަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެނިފައިވަނީ 24 ޤައުމަކުން
13:38
ވިއެޓްނާމުގައި "ޕަބްލިކް ހެލްތު އެމަރޖެންސީ" އިޢުލާންކޮށްފި
13:35
ވިއެޓްނާމުން އިތުރު 3 މީހަކު ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
13:31
ޖަޕާނުން ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ އިތުރު 3 މީހުން ފެނިއްޖެ
13:27
ހުބޭއި ޕްރޮވިންސްގައި ތިބި ޖަޕާނު ރައްޔިތުން އަންނަ ހަފުތާގައި ބާލާނެކަމަށް ޖަޕާނުން ބުނެފި
13:25
ޗައިނާ މީހުންނަށް ނޮން-ރެޒިޑެންޓް ވިސާ ދޫކުރުން ނިއުޒިލޭންޑުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލައިފި
13:21
ވުހާން ސިޓީގައި ތިބި ވިލާތު ޤައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުން އެސިޓީން ބާލައިފި
12:45
އެމެރިކާއިން 11 މީހުން ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
10:40
ޗައިނާގައި "ފޭސް މާސްކް" އުފައްދާ މިންވަރު ދެގުނަ އިތުރުކޮށްފި
10:28
ޗައިނާގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު 361 އަށް އަރައިފި
09:33
ރާއްޖޭން ޓެސްޓްކުރި އެންމެން ކޮރޯނާވައިރަހަށް ނެގެޓިވް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
03:27
ޗައިނާއިން އަންނަ ފަތުރުވެރިން އެމެރިކާއަށް ވަނުން މަނާކޮށްފި
00:05
ވުހާންގައި ތާށިވެ ޕާކިސްތާން ދަރިވަރުން ގޮތްހުސްވެފައި
23:33
ކޮރޯނާވައިރަސްއާއި ގުޅިގެން އެމެރިކާއިން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް ނެތް: ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރު
22:35
އެމެރިކާއިން ޗައިނާއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން އަދި ޗައިނާއިން ގަބޫލުނުކުރާ ކަމަށް އެމެރިކާއިން ބުނެފި
21:09
ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޝައްކުކުރެވިގެން ކަރަންޓީނުކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްސަ ޗުއްޓީ އެއް ދެނީ
20:53
ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހަކު މެކްސިކޯގައި އުޅުމަށްފަހު އެގައުމުން ފުރައިފި
20:26
ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ކޮށްގެން ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކުރި 37 މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި
20:19
ހޫބޭ ޕްރޮވިންސްގެ ހާލަތު އަދިވެސް ރަނގަޅުނޫން ކަމަށް އެޕްރޮވިންސްގެ ވައިސް ގަވަރނަރ ވިދާޅުވެއްޖެ
20:10
ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޗައިނާގެ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރައްވާ ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި