ހޯމަ 10 އޯގަސްޓު 2020
13 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 20
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:36
ވަގުތުން

ކޮވިޑް-19: އެންމެ ފަހުގެ

965,693

ޚުލާސާ

  • ޗައިނާގައި ތިބި ރަޝިޔާގެ ރައްޔިތުން ގެނައުމަށް އަސްކަރީ ފަސް މަތިންދާ ބޯޓު ބޭނުންކުރަނީ
  • ކޮރޯނާވައިރަސް އާ ގުޅޭގޮތުން ސައިން ލޭންގުޔެޖުން ދޭ އެނައުންސްމެންޓް
  • ކޮރޯނާ ވައިރަސް އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެކުލަވާލި ޓާސްކްފޯސްގެ މެންބަރުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 12:15

19:41

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ޗައިނާގައި ތިބި ރަޝިޔާގެ ރައްޔިތުން ގެނައުމަށް އަސްކަރީ ފަސް މަތިންދާ ބޯޓު ބޭނުންކުރަނީ

ޗައިނާގައި ތިބި ރަޝިޔާގެ ރައްޔިތުން ގެނައުމަށް އަސްކަރީ ފަސް މަތިންދާ ބޯޓު ބޭނުންކުރާނެ ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި އެވެ.

ރަޝިޔާގެ 130 ރައްޔިތުން ހޫބޭ ޕްރޮވިންސުން ފުރުމަށް ވަނީ ތައްޔާރުވެފައެވެ.

2 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 19:41

18:10

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސް އާ ގުޅޭގޮތުން ސައިން ލޭންގުޔެޖުން ދޭ އެނައުންސްމެންޓް

2 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 18:10

17:48

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާ ވައިރަސް އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެކުލަވާލި ޓާސްކްފޯސްގެ މެންބަރުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުންދާ "ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް" އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޅެން ހުރި ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި އެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އެކުލަވާލެއްވި ޚާއްޞަ ޓާސްކްފޯހުގެ މެންބަރުންނާ އެމަނިކުފާނު މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައި ކަމާގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުއްވައި އިރުޝާދު ދެއްވައިފިއެވެ.

2 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 17:48

17:39

ލައިޝާ އަހްމަދު

ރާއްޖޭގެ ހާރިޖީ ވުޒާރާއިން އަދި ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީތަކުން ދޭންޖެހޭ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދަނީ ދެމުން

ރާއްޖޭގެ ހާރިޖީ ވުޒާރާއިން އަދި ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީތަކުން ދޭންޖެހޭ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދަނީ ދެމުން، ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ކޮރޯނާ ވައިރަސް އައިއިރު މިނިސްޓްރީގައި މަސައްކަތް ކުރަން ހުރި ޒުވާނެއް އަމިއްލައަށް ވޮލަންޓިޔަރ ކުރައްވައިގެން މިހާރު ވީ ޗައިނާއަށް ގޮސް، އަދި ތަފާތު އެކި ލެވެލްގައި ތިބި މުވައްޒަފުންވެސް ފަސްޖެހުމެއް ނެތި ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ރެއާ ދުވާލު އެބަ މަސައްކަތް ކުރައްވާ، -މިނިސްޓަރ އަލީ ވަޙީދު

2 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 17:39

17:34

ލައިޝާ އަހްމަދު

އެ ނިންމެވުމުގެ މަޤްސަދަކީ ރައްޔިތުންގެ ސިއްޙަތާއި ސަލާމަތްތެރިކަން އެންމެ އިސްކަމެއްގެގޮތުގައި ކަނޑައެޅުން

ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން އެމަރޖެންސީ އިއުލާނުކުރާއިރު އެމަރޖެންސީ އިއުލާނުކުރާ މައިގަނޑު އަސާސްގައި ވަނީ އެ ޤައުމެއްގެ ސިއްޙީ ޙާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެ ޤައުމަކަށް ލިބިފައިހުރި ފުރުސަތުތަކާއި ޙާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް އެ ޤައުމަކުން ކަންކަން ނިންމުމަށް ބާރު އެޅުން، އެހެންވީމާ ރައީސްގެ މި ނިންމެވުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ ސިއްޙަތާއި ސަލާމަތްތެރިކަން އެންމެ އިސްކަމެއްގެގޮތުގައި ކަނޑައަޅައި ނިންމެވި ނިންމެވުމެއް- ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީން

2 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 17:34

17:30

ލައިޝާ އަހްމަދު

ޗައިނާއިން އަންނަ މީހުން ރާއްޖެ ވަނުން މަނާކުރީ މިވަގުތަށް އެޅޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު ފިޔަވަޅަކީ އެއީކަމަށް ވުމުން

ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަޙީދު ވިދާޅުވީ، މިއީ ދުނިޔޭގައި މި ބަލި ފެތުރެމުންދާ ބާރުމިނަށް ބަލައި، ދިވެހިންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ނިންމި ނިންމުމެއްކަމަށް، އަދި މިއީ ސީދާ ރައީސް ސޯލިޙުގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން ނިންމެވި ނިންމުމެއްކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވި ، އަދި މި ނިންމުން ނިންމެވުމުގެ އިތުރުން، ޑަބްލިއު އެޗް އޯގެ މިންގަނޑުތަކަށްވެސް އަމަލު ކުރަމުންދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި.

2 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 17:30

17:26

ލައިޝާ އަހްމަދު

ޗައިނާއިން އަންނަ މީހުން ރާއްޖެ ވަނުން މަނާކޮށްފި

ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން ޗައިނާއިން މީހުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެވުން ސަރުކާރުން މަނާކޮށްފި

2 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 17:26

12:59

ލައިޝާ އަހްމަދު

މިވަގުތާ ހަމައަށް ޗައިނާގައި ކޮރޯނާއަށް ޔަޤީން ކުރެވިފައިވާ 14380 ކޭސް، އަދި ޝައްކު ކުރެވޭ 19544 ކޭސް- ސަފީރު

2 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 12:59

12:57

ލައިޝާ އަހްމަދު

އިންޑިއާއާ ޗައިނާ ސަރުކާރަށް ރައީސް ވަނީ ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވާފައި

ވުހާންގައި ދިރިއުޅެމުންދިޔަ 7 ދިވެހިން އެއަރ އިންޑިއާގެ B747 ފްލައިޓުން އިންޑިއާގެ ދިއްލީއަށް ގެނެސްފައިވާއިރު، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އާދިއްތަ ދުވަހު ރައީސް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އެކަމަށްޓަކައި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީއާއި، އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒް މިނިސްޓަރ ޑރ ޖައި ޝަންކަރުގެ އިތުރުން، އިންޑިއާ ސަރުކާރަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވާ ކަމަށް.

އޭގެ އިތުރުން، ރައީސް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ ވުހާންގައި ތިބި ދިވެހިން އަނބުރާ ގެނައުމުގައި ޗައިނާއިން ވެދިން އެހީތެރިކަމަށް ޗައިނާ ސަރުކާރަށާއި، ޗައިނާ އިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޒަންގް ލީ ޖޮންގްއަށްވެސް ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވާފައި.

2 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 12:57

12:56

ލައިޝާ އަހްމަދު

ވުހާންގައި ތިބި ދިވެހިން އިންޑިއާއަށް ގެނައުމުގައި އެހީވި ފަރާތްތަކަށް ރައީސް ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވައިފި

2 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 12:56

12:43

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮރޯނާވައިރަސް އާއި ގުޅިގެން ޗައިނާއަށް އުދުހުން ހުއްޓާލި އެއަރ ލައިންތައް

* ޑެލްޓާ އެއަރލައިންސް

* ބްރިޓިޝް އެއަރވޭސް

* އެއަރ އޭޝިޔާ

* ކެތޭއި ޕެސިފިކް

* އެއަރ އިންޑިއާ

* އިންޑިގޯ

* ލުފްތެންސާ

* ފިންއެއަރ

* ކުއާންތާސް

* ޤަތަރު އެއަރވޭސް

2 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 12:43

11:56

ލައިޝާ އަހްމަދު

ފަރުކޮޅުފުށީގައި އިތުރު ފެސިލިޓީއެއް ޤާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ދަނީ ކުރަމުން

ފަރުކޮޅުފުށީގައި އިތުރު ފެސިލިޓީއެއް ޤާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ދަނީ ކުރަމުން، މިރެއާ ހަމައަށް (އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރެއާ ހަމައަށް)ވެސް އިތުރު ރޫމްސްތައް ނިމިގެންދާނެ، އަދި އޭގެ އިތުރުން ޓޯޓަލް އައުޓްބްރޭކްއަކަށް ގޮސްދާނެ ޙާލަތަކަށް ވަކި އައިސޮލޭޝަން ރަށެއް (ހަމައެކަނި ކޮރޯނާ އަަށް ޚާއްސަ) ޤާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް އެބަ ކުރަން، - މިނިސްޓަރ އަލީ ވަޙީދު

2 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 11:56

11:52

ލައިޝާ އަހްމަދު

އާރަށް ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސް އަމިއްލަފުޅަށް ހުށައަޅުއްވައިފި

އިތުރު ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީސްއާ ގުޅޭގޮތުން އިސްނަންގަވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ އާރަށް ބޭނުން ކުރުމަށް އޮފަރ ކުރައްވާފައި، އެހެންވީމާ އާރަށް އެހުރީ ފުލީ ތައްޔާރުވެ ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން ދިވެހި ރައްޔިތުންވެސް އަދި ފަތުރުވެރިންވެސް ކަރަންޓީން ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ފެސިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި އެ އޮޕްޝަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ޓާސްކްފޯސްއަށް ދެއްވާފައި، - މިނިސްޓަރ އަލީ ވަޙީދު

2 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 11:52

11:42

ލައިޝާ އަހްމަދު

ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރިސޯޓެއްގައި ފުރައިގެން އަނބުރާ ޤައުމަށް ނުދެވޭ ވަރުގެ ބަލި ހާލުގައި އޮތް ފަތުރުވެރިއަކު ނެތް،

ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރިސޯޓެއްގައި ފުރައިގެން އަނބުރާ ޤައުމަށް ނުދެވޭ ވަރުގެ ބަލި ހާލުގައި އޮތް ފަތުރުވެރިއަކު ނެތް، ރިސޯޓް ތަކާއި ގުޅިގެން އަސްލެއް ނެތް ހަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތައްވެސް ފެތުރެމުންދާކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ، މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު

2 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 11:42

11:36

ލައިޝާ އަހްމަދު

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރެއާ ހަމައަށް ރާއްޖޭގެ އާބާދީއަށް ކޭޓަރ ކުރެވޭ ވަރަށް މާސްކް ލިބެން ހުންނާނެ

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރެއާ ހަމައަށް ރާއްޖޭގެ އާބާދީއަށް ކޭޓަރ ކުރެވޭ ވަރަށް މާސްކް ލިބެން ހުންނާނެ، އަދި އޭގެ އިތުރުން އިތުރު ޝިޕްމަންޓްތައްވެސް މި ހަފްތާގެ އެކި ތާރީޚުތަކުގައި ރާއްޖެއަށް އަންނާނެ، އެންމެ "ވޯރސް ކޭސް ސިނާރިއޯ"އަކަށްވެސް ތައްޔާރުވާ ވަރަށް ރައީސް ވަނީ ކަންކަން ތަރުތީބު ކުރައްވާފައި.

2 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 11:36

11:34

ލައިޝާ އަހްމަދު

26 ޖެނުއަރީން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް ގާތްގަނޑަކަށް 11،115 ކެންސެލޭޝަން އެބަ އޮތް- މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު

26 ޖެނުއަރީން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް ގާތްގަނޑަކަށް 11،115 ކެންސެލޭޝަން އެބަ އޮތް، އެއީ 26 ޖެނުއަރީން ފެށިގެން 2 ފެބްރުއަރީ އާ ހަމައަށް. 24،759 ބުކިންގ ވެސް ހަމަ އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވޭ،

2 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 11:34

11:29

ލައިޝާ އަހްމަދު

ރިސޯޓެއްގައި ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ދިމާވިޔަސް މެނޭޖް ކުރެވޭނެކަން ވަނީ ކަށަވަރު ކުރެވިފައި- މިނިސްޓަރ

މިހާރު އޮޕަރޭޓް ކުރަމުންދާ ރިސޯޓް ތަކުގެ ތެރެއިން 3 ރިސޯޓެއް ނޫން އެހެން ހުރިހާ ރިސޯޓެއްގައި މެޑިކަލް އުސޫލުން އެޗްޕީއޭ މިންގަނޑަށް ބަލާއިރު މީހަކަށް ޝައްކު ކުރެވުނަސް ދެން ހަދާނެ ގޮތުގެ ތަރުތީބުތައް ރޭވިފައި އެބަހުރި، އަދި އެ 3 ރިސޯޓުގައި އެ މިންގަނޑު ނެތުމާއި ގުޅިގެން އެ ރިސޯޓްތަކުގެ މެނޭޖްމަންޓާއި ގުޅިގެން އެ ސެޓަޕް ހަދާނެ ގޮތް ވަނީ ތަރުތީބު ކުރެވިފައި، އަދި ރިސޯޓެއްގައި ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ދިމާވިޔަސް މެނޭޖް ކުރެވޭނެކަން ވަނީ ކަށަވަރު ކުރެވިފައި- މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު

2 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 11:29

11:25

ލައިޝާ އަހްމަދު

ރާއްޖެއިން ފުރާނެ ގޮތެއް ނެތިފައި ތިބި ބައެއް ފަތުރުވެރިން ފުރޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދީފި

ޗައިނާއިން ޑައިރެކްޓް ފްލައިޓްތައް ހުއްޓާލުމަށް ނިންމި ނިންމުމާ ގުޅިގެން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި އާޖެންޓީނާގެ 8 ފަތުރުވެރިން އަދި ޗައިނާގެ 16 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއިން ފުރާނެ ގޮތެއް ނެތިފައި ތިއްބައި ގަޑި އިރެއްގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުން އެކޮމޮޑޭޝަން ހަމަޖައްސާދީފައިވޭ އަދި އާދިއްތަ ދުވަހުގެ (މިއަދުގެ) ވަގުތެއްގައި އެ ފަތުރުވެރިން ފުރޭނެ އިންތިޒާމް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި، - މިނިސްޓަރ އަލީ ވަޙީދު

2 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 11:25

11:21

ލައިޝާ އަހްމަދު

31 ޖެނުއަރީން ފެށިގެން އިތުރު ތަރމަލް ކެމެރާތައް ވަނީ ރާއްޖެއަށް ގެނެވިފައި

ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ، 31 ޖެނުއަރީން ފެށިގެން އިތުރު ތަރމަލް ކެމެރާތައް ރާއްޖެ ގެނެވިފައިވާ ކަމަށް، އަދި ރާއްޖެއަށް އެތެރެވާ ތަންތަނުގައި ތަރމަލް ކެމެރާތައް ހަރު ކުރެވި ގާތުން ބަލަމުން ގެންދާ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން މިނިސްޓަރ ދެއްވި، އަދި 4 ފެބްރުއަރީގައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން އިތުރު ކެމެރާ ސެޓަޕްތަކެއްވެސް ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި،

2 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 11:21

11:15

ލައިޝާ އަހްމަދު

މިވަގުތު ޗައިނާގައި ތިބީ 43 ދިވެހިން- ފޮރިން މިނިސްޓަރ

ފޮރިން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މިވަގުތު ޗައިނާގައި ތިބީ 43 ދިވެހިން ކަމަށް، އަދި ހުރިހާ ދިވެހިންގެ ހާލުވެސް ގާތުން ބަލަމުންދާ ކަމަށާއި، ދިވެހިންނަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި، އޭގެ އިތުރުން، މިހާރު ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ޑައިރެކްޓް ފްލައިޓްތައް ހުއްޓާލާފައިވާއިރު، މިހާރު ހަމައެކަނި އަންނާނީ ރާއްޖޭގައި ތިބި ޗައިނާ ފަތުރުވެރިން ގެންދިއުމަށް އަންނަ ފްލައިޓްތައްކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި، އަދި އެކަމުގައި ޗައިނާގެ ހައި ކޮމިޝަނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި،

2 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 11:15

11:10

ލައިޝާ އަހްމަދު

ދިއްލީއަށް ގެންދިޔަ ދިވެހިން ބައިނަލްއަޤުވާމީ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަރަންޓީންގެ މުއްދަތު ފުރިހަމަކުރާނެ

ރައީސްގެ އިރުޝާދުފުޅަށް ވުހާންގައި ތިބި ދިވެހިން ވަނީ ދިއްލީއަށް ގެންދެވިފައި، ދިއްލީގެ ވައިގެ ބަނދަރުން އެ 7 ދިވެހިންނާއި، ބޯޓުގައި ދަތުރުކުރި އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުން އިންޑޯ ޓިބެޓަން ބޯޑަރ ޕޮލިސް ޗައުލާ ކޭމްޕަށް މިއަދު ގެންދާނެ، ގޮސް ކޭމްޕަށް ފޯރާނެ މިއަދު މެންދުރު 12 ޖަހާއިރު، ކޭމްޕުގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަރަންޓީންގެ މުއްދަތު ފުރިހަމަކުރާނެ، އަދި އެ ފަރާތްތައް އާއިލާތަކާއި ގުޅޭނެ ގޮތް ހައި ކޮމިޝަނަރު ހަމަޖައްސަވައިދެއްވާނެ، ސަރުކާރުން ވަރަށް ގާތުން އެމީހުންގެ ހާލަތު ބަލަމުން ގެންދާނެ- ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު (ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން)

2 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 11:10

09:14

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮރޯނާވައިރަސްއާއި ގުޅިގެން އެމެރިކާގައި ކަރަންޓީން ކުރާ މީހުންނަށް ޕެންޓެގަން އިން އެހީވަނީ

ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއާއި ގުޅިގެން އެމެރިކާގައި ކަރަންޓީން ކުރާ މީހުން ބައިތިއްބާ ތަނެއް އެޤައުމުގެ ދިފާޢީ ވުޒާރާ ޕެންޓެގަން އިން ހަމަޖައްސައިދީފިއެވެ. ޕެންޓެގަން އިން ބުނީ، 10،000 މީހުން ކަރަންޓީން ކުރެވޭ ވަރުގެ ހައުސިންގ ފެސިލިޓީއެއް ، އެޤައުމުގެ ޞިއްޙަތާއި ބެހޭ ވުޒާރާގެ އެދުމުގެ މަތިން، ޕެންޓެގަން އިން ހަމަޖައްސައިދީފައިވާނެކަމަށެވެ. އެމެރިކާއިން ވަނީ ފާއިތުވެ ދިޔަ 14 ދުވަހު ޗައިނާއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ އެޤައުމުގެ ރައްޔިތުން ވަކި މުއްދަތަކަށް ކަރަންޓީން ކުރަން ނިންމާފައެވެ.

2 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 09:14

09:04

ޒިހްނަތު ހަސަން

އިންޑިއާގެ ކެރެލާއިން އަނެއްކާވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހަކު ފެނިއްޖެ

އިންޑިއާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހަކު ކެރެލާއިން ފެނިފައިވާކަމަށެވެ. އޭނާއަށް ފަރުވާދެމުންދާކަމަށާއި އޭނާނެ ޙާލަތު ރަނގަޅުކަމަށް އެމިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މިއާއެކު އިންޑިއާއިން ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ ޢަދަދު ވަނީ 2 އަށް އަރާފައެވެ.

2 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 09:05

09:03

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޗައިނާގައި ދުވާލަކު 8 މިލިއަން ފޭސް މާސް އުފައްދާ،އެވަރުންވެސް ނުވޭ

ޗައިނާއަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޤައުމުން ދަނީ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެއްކަމަކީ އެޤައުމުގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުން ފޭސް މާސްކް ބޭނުންކުރަން އިލްތިމާސް ކުރުމެވެ. ޗައިނާގެ ބާޒާރުގައި މިހާރު މާސްކަށް ޖެހިފައިވާއިރު، އެޤައުމުން ދަނީ ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 8 މިލިއަން މާސްކް އުފައްދަމުންނެވެ. މީގެ ސަބަބުން މާސްކް ހޯދުމުގައި ހުރި ދަތިތަކައް ޙައްލެ ލިބިގެންދާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. ޗައިނާއިން ވަނީ ޞިއްޙީ ޕްރޮކިއުމެންޓް އާލާތްތައް ހޯދުމަށް އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމަށްވެސް އެދިފައެވެ. މީގެތެރޭގައި މާސްކްވެސް ހިމެނެއެވެ.

2 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 09:03

08:50

ޒިހްނަތު ހަސަން

ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއާއި ބެހޭ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު މިއަދު 11 ޖަހާއިރު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ބުނީ ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއާއި ބެހޭ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާ ކުރުމަށް ބާއްވާ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސެއް މިއަދު ހެދުނު 1100 ޖަހާއިރު އޮންނާނެކަމަށެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ބާއްވާ މި ޕްރެސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނީ 3 ޑޮކްޓަރުންކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ބުނެއެވެ.

މި ޕްރެސް ރާއްޖެ ޓީވީން ވަގުތުން ދެއްކުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

2 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 08:58

08:39

ޒިހްނަތު ހަސަން

ފިލިޕީންސް މީހަކު ކޮރޯނާވައިރަސްގައި މަރުވުމާއި ގުޅިގެން އެޤައުމުން ދަތުރުފަތުރުގެ ސަމާލެއް ނެރެފި

ފިލިޕީންސްގައި ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިގެން މީހަކު މަރުވުމާއި ގުޅިގެން އެޤައުމުން ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން ފިލިޕީންސް ގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާރެޓޭ ވަނީ ޗައިނާއިގެ މެއިން ލޭންޑުންނާއި،މަކާއޯ އަދި ހޮންކޮންގ އަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ޤައުމެއްގެ މީހަކު ފިލިޕީންސްއަށް ނާރުވަން ނިންމަވާފައެވެ. އަދި ޗައިނާއިން އަންނަ ފިލިޕީންސް ރައްޔިތުން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަލާމާތެއް ނެތް ނަމަވެސް 14 ދުވަސްވަންދެން ކަރަންޓީންކުރުމަށް ވެސް ރައީސް ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

2 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 08:39

08:34

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކަމާބެހޭ ގޮތުން ކެނެޑާއާއި އެމެރިކާގެ ވެރިން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރު ވައިޓްހައުސްއިން ޢާންމުކޮށްފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ބެހޭ ގޮތުން ދެބޭފުޅުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައިވަނީ ފޯނުން ގުޅުއްވައިގެން ކަމަށެވެ. އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕާއި، ކެނެޑާގެ ބޮޑުވަޒީރު ޖަސްޓިން ޓްރޫޑީޯގެ މި ފޯންކޯލުގައި ކޮރޯނާ ވައިރަސް މޮނިޓަރ ކުރުމަށާއި، ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށާއި، މިކަމަށް ހުރި ހިރާސްތައް ނައްތާލުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ކަމަށް މިކަމާއި ބެހޭ ގޮތުން ވައިޓްހައުސް އިން ޢާންމު ކުރި ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

2 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 08:34

08:28

ޒިހްނަތު ހަސަން

ވޫހާން ސިޓީގައި ތިބި ހަތް ދިވެހިން އިންޑިއާއަށް ގެންގޮސްފި

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާ އެމްބަސީން މަޢުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީގައި ތިބި 9 ދިވެހިންގެ ތެރެއިން 7 ދިވެހިން އިންޑިއާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މިހާރު ވަނީ އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއުދިއްލީއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

2 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 08:28

08:27

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޗައިނާގެ ވުހާންގައި ތިބި އިންޑިއާގެ 323 މީހުން އިންޑިއާއަށް ގެންގޮސްފި

އިންޑިއާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒުން މަޢުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި މިމީހުން އިންޑިއާއަށް ގެނައިީ އެއަރ އިންޑިއާގެ ޚާއްޞަ ފްލައިޓެއްގައި ވެރިރަށް ނިއުދިއްލީއަށެވެ. މިއީ ވުހާން ސިޓީން އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުން ބޭލި ދެވަނަ ފަހަރެވެ. އިންޑިއާއިން ދަނީ ވުހާން ސިޓީގައި ތިބި އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުން އެސިޓީން ބޭލުމުގައި ވެސް އެހީތެރިވަމުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ މީހުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

2 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 08:27

08:16

ޒިހްނަތު ހަސަން

ވޫހާންގައި ތިބި ދިވެހިން ކަރަންޓީނު ކުރާނީ އިންޑިއާގައި: ފޮރިން މިނިސްޓަރ

ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ، ޗައިނާގެ ތިބި 7 މީހުން ގެންދާނީ އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއުދިއްލީއަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެމީހުން އިންޑިއާއަށް ގެންދާނީ އެއަރ އިންޑިއާގެ ޚާއްޞަ ފްލައިޓެއްގައި ކަމަށެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އެމީހުން ދިއްލީގައި ވަކި މުއްދަތެއް ވަންދެން ކަރަންޓީނު ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން، މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވަނީ އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީއަށާއި އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒް މިނިސްޓަރ ޑރ ސުބްރަމާނިޔަމް ޝަންކަރުގެ އިތުރުން އިންޑިއާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރުއަދާ ކުރައްވާފައެވެ.

2 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 08:16

08:11

ޒިހްނަތު ހަސަން

ރާއްޖެއިން ކޮރޯނާއަށް ޓެސްޓް ހަދަން ފޮނުވި މީހުންގެ ނަތީޖާ މިއަދު ލިބޭނެ: ހެލްތު މިނިސްޓަރ

ހެލްތު މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވީ، ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޝައްކުކުރެވިގެން ތިން މީހެއްގެ ލޭގެ ސާލްޕަލް ނަގާ، ޓެސްޓްތައް ހެދުމަށްޓަކައި ވަނީ އިންޑިއާގެ ޕޫނާގައި ހުންނަ ލެބޯރެޓަރީއަކަށް ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ފޮނުވާފައިވާކަމަށެވެ. އަދި މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި އޭގެ ނަތީޖާ ލިބޭނެކަމަށެވެ.

2 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 08:11

08:07

ޒިހްނަތު ހަސަން

މުޅި ރާއްޖެއަށް ކޮރޯނާވައިރަސްގެ މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދޭނަން: ހެލްތު މިނިސްޓަރ

ހެލްތު މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވީ، މިހާތަނަށް ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ މަޢުލޫމާތު ދެމުން އައިން މާލޭގައިމަރުކަޒުކޮށްގެން ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކުރިޔަށް އޮތް 3 ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ހުރިހައި ކަންކޮޅުތަކަށް ޢަމާޒުކޮށްގެން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށްގެންދިއުމުގެ އިންތިޒާމު މިހާރު ހަމަޖައްސަމުން އަންނަކަމަށެވެ. އެގޮތުން އަތޮޅުތެރޭގައި މަޢުލޫމާތުދޭނީ، އެއަތޮޅުތަކުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުންނާއި، އަދި ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ޓީމުތައް އަތޮޅުތަކަށް ގޮސްގެން ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއެވެ.

2 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 08:07

08:01

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮރޯނާވައިރަސްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޗައިނާއިން ބޭރުން މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް ގައި ފިލިޕީންސް އިން މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތުޖަމްޢިއްޔައިން ބުނެފައިވަނީ މިއީ ޗައިނާއިން ބޭރުން މިބަލީގައި މީހަކު މަރުވި ފުރަތަމަ ފަހަރުކަމަށެވެ.

2 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 08:01

07:55

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ސައުތުކޮރެއާއިން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު 15 އަށް އަރައިފި

އިތުރު ތިން މީހުންނަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހި ސައުތުކޮރެއާއިން ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 15 ށް އަރައިފި އެވެ.

އެންމެފަހުން ވައިރަސް ޖެހިފައިވާ 28 އަހަރުގެ މީހާ އަކީ ވުހާން އިން އެގައުމަށް ގެނައި މީހުންގެ ތެރެއިން މީހެކެވެ. ދެން ވައިރަސް ޖެހުނު 40 އަހަރުގެ މީހާ މިހާރުވެސް ހުރީ ކަރަންޓީނުކޮށްފައި ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެއެވެ. އަދި މީނާއަކީ ދެން މިވައިރަސް ޖެހުނު އަނެއް މީހާގެ ތިމާގެ މީހެއްކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެ އެވެ.

2 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 07:55

07:10

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވާ މީހުންގެ ޖަނާޒާ ނުބާއްވާ އަވަހަށް ނައްތާލުމަށް ސިއްހީ އޮފިޝަލުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ޗައިނާގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ސަބަބުން މަރުވާ މީހުންގެ ޖަނާޒާ ނުބާއްވާ އެމީހުން އަވަހަށް ނައްތާލުމަށް ސިއްހީ އޮފިޝަލުން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

އެމީހުންގެ ހަށިގަނޑު އިތުރުތަނަކަށް ނުގެންގޮސް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އަންދާލުމަށް ސިއްހީ އޮފިޝަލުން ވަނީ ލަފާދީފަ އެވެ. މިހާތަނަށް އާއިރު ޗައިނާގައި ވަނީ މިވައިރަސް ޖެހިގެން 304 މީހުން މަރުވެފަ އެވެ.

2 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 07:10

05:47

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 304 ށް އަރައިފި

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 304 ށް އަރައިފިކަމަށް ޗައިނާއިން ބުނެފި އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު އެކަނިވެސް ޗައިނާއިން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު 2590 މީހަކަށް ކޮށްފައިވެ އެވެ. އެއާއެކު މިހާތަނަށް ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ކުރި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 14،380 ށް ވަނީ އަރާފަ އެވެ.

2 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 07:05

04:58

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އެމެރިކަން އެއަރލައިން އިން ހޮންގ ކޮންގ އަށް ދާ ފްލައިޓްތައްވެސް ކެންސަލްކޮށްފި

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީ އެމެރިކަން އެއަރލައިން އިން ހޮންގ ކޮންގ އަށް ކުރަން ހުރި ދަތުރުތައްވެސް ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ. މީގެކުރިން އެއެއަރލައިނުން ވަނީ ޗައިނާއަށް ކުރަން ހުރި ދަތުރުތައް ކެންސަލްކޮށްފަ އެވެ.

އެމެރިކަން އެއަރލައިނުން ބުނެފައިވަނީ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ހާލަތަށް ބެލުމަށްފަހު ހޮންގ ކޮންގ އަށް ދަތުރުކުރުމަށް ހުރި ފްލައިޓްތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނެ ކަމަށެވެ.

2 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 04:58

04:23

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރުކޮށްގެން ހޫބޭ ޕްރޮވިންސުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 294 ށް

އިތުރު 45 މީހުންގެ މަރާއެކު ހޫބޭ ޕްރޮވިންސުން ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 294 ށް އަރައިފި އެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހު ހޫބޭ ޕްރޮވިންސުން ވަނީ އިތުރު 2000 މީހުންނަށް މިވައިރަސް ޖެހިފަ އެވެ. މިއާއެކު ޗައިނާއިން ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 13،700 ށް އެރީއެވެ.

2 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 04:23

03:58

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ފާއިތުވި ދެ ހަފްތާގައި ޗައިނާއަށް ގޮސްފައިވާ އެއްވެސް މީހަކު އިސްރޭލަށް ނުވަދެވޭގޮތަށް ކަނޑައަޅައިފި

ފާއިތުވި ދެ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ޗައިނާއަށް ގޮސްފައިވާ އެއްވެސް މީހަކަށް އިސްރޭލަށް އެތެރެނުވެވޭ ގޮތަށް އެގައުމުން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

އިސްރޭލުން ބުނީ އިސްރޭލްގެ ރައްޔިތުން ނޫން އެއްވެސް މީހަކަށް ވައިގެ މަގުންވެސް، ކަނޑުމަގުން ވިއަސް އަދި ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށްފައިވެސް އެގައުމަށް ނުވަދެވޭނެ ކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން ޗައިނާއިން އައި އެގައުމުގެ ރައްޔިތުން 14 ދުވަހު ގޭގައި ކަރަންޓީނު ވެގެން ތިބުމަށްވެސް އެގައުމުން ވަނީ އަންގާފައެވެ. ވައިރަސްގެ އަލާމާތެއް ނުފެނުނު ކަމުގައިވިޔަސް ގޭގައި ތިބުމަށް އެގައުމުން ވަނީ ޗައިނާއިން އައި ރައްޔިތުންނަށް އަންގާފަ އެވެ.

2 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 03:58

03:41

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ޗައިނާއަށް ގޮސްފައިވާ އެއްވެސް މީހަކު އޮސްޓްރޭލިއާއަށް ނުވަދެވޭގޮތަށް އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅައިފި

ޗައިނާއަށް ގޮސްފައިވާ އެއްވެސް މީހަކު އޮސްޓްރޭލިއާއަށް ނުވަދެވޭގޮތަށް އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

ހަލުވިކަމާއެކު ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީ ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި ޗައިނާއަށް ގޮސްފައިވާ އެއްވެސް މީހަކަށް އޮސްޓްރޭލިޔާއަށް ނުވަދެވޭނެކަމަށް އެގައުމުން ބުނެއެވެ. އަދި މިފަޔަވަޅު މިއެޅީ އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެ އެވެ.

2 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 03:41

03:26

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ހިލޭ ވިސާގައި ރަޝިޔާއަށް ޗައިނާއިން ފަތުރުވެރިން އައުމާއި ދިޔުން މެދުކަނޑާލައިފި

ޗައިނާގައި ހަލުވުމިނުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީ ހިލޭ ވިސާގައި ޗައިނާއިން ފަތުރުވެރިން އައުމާއި ދިޔުން ރަޝިޔާއިން މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ.

ރަޝިޔާ ސަރުކާރުން ބުނާގޮތުން ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިވިސާ ދޫކުރުން ހުއްޓާލާނެ އެވެ. އަދި ޗައިނާ މީހުންނަށް ވޯރކް ވިސާ ދޫކުރުންވެސް ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލާނެ ކަމަށް ރަޝިޔާއިން ބުނެއެވެ.

2 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 03:26

01:45

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ 8 ވަނަ މީހާ ޖަރުމަނުވިލާތުން ފެނިއްޖެ

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ 8 ވަނަ މީހާ ޖަރުމަނުވިލާތުން ފެނިއްޖެ އެވެ. ޖަރުމަނުން ބުނީ މިއީ 33 އަހަރުގެ މީހެއްކަމަށާއި މިއީ ކުރިން މިވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނުނު ހަ މީހުންނާއެކު މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔަ މީހެއްކަމަށެވެ.

2 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 01:45

01:25

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ޗައިނާގައި ހުރި އެޕަލްގެ ހުރިހާ ސްޓޯރުތަކެއް އެޕަލް އިން ބަންދުކޮށްފި

ޗައިނާގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީ އެގައުމުގައި ހުރި އެޕަލްގެ ހުރިހާ ސްޓޯރުތަކެއް ބަންދުކުރުމަށް އެޕަލް އިން ނިންމައިފި އެވެ. އެޕަލް އިން ބުނީ ފެބްރުއަރީމަހުގެ 9 އާ ހަމައަށް އެޕަލްގެ ހުރިހާ ސްޓޯރުތަކެއް ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

2 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 01:25

01:18

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ވުހާންގައި ތިބި ތުރުކީ ރައްޔިތުން ގޮވައިގެން އައި ފްލައިޓް ތުރުކީއަށް އައިސްފި

ވުހާންގައި ތިބި ތުރުކީ ރައްޔިތުންގެ ގޮވައިގެން އައި ފްލައިޓް ތުރުކީއަށް އައިސްފިކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފިއެވެ.

މިއީ ކާރގޯ ފްލައިޓެ ކެވެ. މި ފްލައިޓުން ގެނައީ ތުރުކީ އާއި ޖޯރޖިއާގެ ރައްޔިތުންނެވެ.

2 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 01:18

00:42

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ޗައިނާއަށް ކުރާ ދަތުރުތައް އިރާނުން މެދުކަނޑާލައިފި

ހަލުވިކަމާއެކު ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީ އިރާނުން ޗައިނާއަށް އަންނަ ފްލައިޓްތަކާއި ދާ ފްލައިޓްތައް ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ. އަދި މިހާތަނަށް އާއިރު އިރާނުން މިވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނިފައެއްނުވެ އެވެ.

2 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 00:42

00:02

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ޤަތަރު އެއަރވޭސް އިން ޗައިނާއަށް ދަތުރުކުރާ ފްލައިޓްތައް މެދުކަނޑާލައިފި

ޤަތަރު އެއަރވޭސް އިން ޗައިނާއަށް ދަތުރުކުރާ ފްލައިޓްތައް މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ. އެއަރލައިނުން ބުނެފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޗައިނާއަށް ކުރާ ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލާނެ ކަމަށެވެ.

2 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 00:02

23:44

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ފެބްރުއަރީ 13 އާ ހަމައަށް އައު އަހަރުގެ ޗުއްޓީ ދިގު ދަންމާލައިފި

އައު އަހަރާދިމާކޮށް ދިން ޗުއްޓީ ހޫބޭ ޕްރޮވިންސްގައި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ. ކޮރޯނާވައިރަސް އަދިވެސް ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ފެތުރެމުންދާތީ ޗުއްޓީ ދިގުދަންމާލީ ކަމަށް ހޫބޭގެ ނޫހަކުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

1 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 23:44

23:38

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ޔޫއޭއީން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނިފައިވާ އިތުރު މީހަކު ފެނިއްޖެ

ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) ން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ކޮށްފައިވާ 5 ވަނަ މީހާ ފެނިފައިވާކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި އެވެ.

މިމީހާއަކީ ވުހާން އިން އައިސްފައިވާ މީހެއް ކަމަށާއި މިމީހާގެ ހާލު ރަނގަޅުކަމަށް އެގައުމުން ބުނެއެވެ.

1 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 23:38

23:35

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ 8 ވަނަ މީހާ އެމެރިކާއިން ފެނިއްޖެ

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ 8 ވަނަ މީހާ އެމެރިކާއިން ފެނިފައިވާކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި އެވެ.

އެންމެފަހުން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ކޮށްފައިވާ މީހަކީ ދާދިފަހުން ވުހާން އަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާ މީހެއްކަމަށް އެމެރިކާގެ އޮފިޝަލުން ބުނެ އެވެ. އެމީހާ ވުހާން އިން އެމެރިކާއަށް އައުމާއެކު އައިސޮލޭޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އަދިމިހާރުވެސް ހުރީ އެކަހެރިކޮށްފައި ކަމަށް އެމެރިކާއިން ބުނެ އެވެ.

1 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 23:35

21:58

ދާނިޝް ނިޡާމް

ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް ޝައްކުކުރެވިގެން އައިސޮލޭޓްކުރި ތިން މީހުންގެ ފަރާތުން އެކަމުގެ އަލާމާތެއް މިހާރު ނުފެނޭ: މިނިސްޓަރ

ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް ޝައްކުކުރެވިގެން ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް އެކަހެރި ކުރި އެއްވެސް މީހެއްގެ ފަރާތުން އެ ވައިރަހުގެ އަލަމަތެއް މިހާރު ނުފެންނަ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާއި ބެހޭ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ ވަނީ ޗައިނާއަށް ދަތުރުކުރުމަށްފަހު މާލެ އައިސް ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ފެނުނު 20 އަހަރުގެ ޒުވާނާގެ ގައިންވެސް އެ އަލާމާތްތައް މިހާރު ނުފެންނަކަމަށެވެ. އަދި އޭނާގެ ހާލު ރަނަގަޅުކަމަށާއި އެންމެ ފަހުން ސަސްޕެކްޓް ކުރެވުނު ދެމީހުންގެ ފަރާތުންވެސް އަލާމާތް ފެންނަން ނެތްކަމަށް މިނިސްޓަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

1 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 21:58

މުހައްމަދު ފަޒީން

IamFazeen

އައިޝަތު ޝާނީ

Shaaknee

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

DeNaseer

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

AzuAzlifa

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

އަމްނާ އިމާދު

amnabinthimad

އަލީ ސަމާޚް

AliSamah8

ދާނިޝް ނިޡާމް

Dhaanish_Nizam

އަމަން ހަލީމް

soupized

ލައިޝާ އަހްމަދު

LailaAhmeds

އަތޫފް އާތިފް

AthifAthoof

އުމްނާ އިސްމާއިލް

UmnaIsmail

ޒިހްނަތު ހަސަން

ziyo_mv

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

@makhuthoom

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

@schewra

ހުސައިން ފަރިޔާޒް

FariyaaxYaax

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ismaelschurh

19:41
ޗައިނާގައި ތިބި ރަޝިޔާގެ ރައްޔިތުން ގެނައުމަށް އަސްކަރީ ފަސް މަތިންދާ ބޯޓު ބޭނުންކުރަނީ
18:10
ކޮރޯނާވައިރަސް އާ ގުޅޭގޮތުން ސައިން ލޭންގުޔެޖުން ދޭ އެނައުންސްމެންޓް
17:48
ކޮރޯނާ ވައިރަސް އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެކުލަވާލި ޓާސްކްފޯސްގެ މެންބަރުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
17:39
ރާއްޖޭގެ ހާރިޖީ ވުޒާރާއިން އަދި ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީތަކުން ދޭންޖެހޭ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދަނީ ދެމުން
17:34
އެ ނިންމެވުމުގެ މަޤްސަދަކީ ރައްޔިތުންގެ ސިއްޙަތާއި ސަލާމަތްތެރިކަން އެންމެ އިސްކަމެއްގެގޮތުގައި ކަނޑައެޅުން
17:30
ޗައިނާއިން އަންނަ މީހުން ރާއްޖެ ވަނުން މަނާކުރީ މިވަގުތަށް އެޅޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު ފިޔަވަޅަކީ އެއީކަމަށް ވުމުން
17:26
ޗައިނާއިން އަންނަ މީހުން ރާއްޖެ ވަނުން މަނާކޮށްފި
12:59
މިވަގުތާ ހަމައަށް ޗައިނާގައި ކޮރޯނާއަށް ޔަޤީން ކުރެވިފައިވާ 14380 ކޭސް، އަދި ޝައްކު ކުރެވޭ 19544 ކޭސް- ސަފީރު
12:57
އިންޑިއާއާ ޗައިނާ ސަރުކާރަށް ރައީސް ވަނީ ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވާފައި
12:56
ވުހާންގައި ތިބި ދިވެހިން އިންޑިއާއަށް ގެނައުމުގައި އެހީވި ފަރާތްތަކަށް ރައީސް ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވައިފި
12:43
ކޮރޯނާވައިރަސް އާއި ގުޅިގެން ޗައިނާއަށް އުދުހުން ހުއްޓާލި އެއަރ ލައިންތައް
11:56
ފަރުކޮޅުފުށީގައި އިތުރު ފެސިލިޓީއެއް ޤާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ދަނީ ކުރަމުން
11:52
އާރަށް ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސް އަމިއްލަފުޅަށް ހުށައަޅުއްވައިފި
11:42
ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރިސޯޓެއްގައި ފުރައިގެން އަނބުރާ ޤައުމަށް ނުދެވޭ ވަރުގެ ބަލި ހާލުގައި އޮތް ފަތުރުވެރިއަކު ނެތް،
11:36
އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރެއާ ހަމައަށް ރާއްޖޭގެ އާބާދީއަށް ކޭޓަރ ކުރެވޭ ވަރަށް މާސްކް ލިބެން ހުންނާނެ
11:34
26 ޖެނުއަރީން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް ގާތްގަނޑަކަށް 11،115 ކެންސެލޭޝަން އެބަ އޮތް- މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު
11:29
ރިސޯޓެއްގައި ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ދިމާވިޔަސް މެނޭޖް ކުރެވޭނެކަން ވަނީ ކަށަވަރު ކުރެވިފައި- މިނިސްޓަރ
11:25
ރާއްޖެއިން ފުރާނެ ގޮތެއް ނެތިފައި ތިބި ބައެއް ފަތުރުވެރިން ފުރޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދީފި
11:21
31 ޖެނުއަރީން ފެށިގެން އިތުރު ތަރމަލް ކެމެރާތައް ވަނީ ރާއްޖެއަށް ގެނެވިފައި
11:15
މިވަގުތު ޗައިނާގައި ތިބީ 43 ދިވެހިން- ފޮރިން މިނިސްޓަރ
11:10
ދިއްލީއަށް ގެންދިޔަ ދިވެހިން ބައިނަލްއަޤުވާމީ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަރަންޓީންގެ މުއްދަތު ފުރިހަމަކުރާނެ
09:14
ކޮރޯނާވައިރަސްއާއި ގުޅިގެން އެމެރިކާގައި ކަރަންޓީން ކުރާ މީހުންނަށް ޕެންޓެގަން އިން އެހީވަނީ
09:04
އިންޑިއާގެ ކެރެލާއިން އަނެއްކާވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހަކު ފެނިއްޖެ
09:03
ޗައިނާގައި ދުވާލަކު 8 މިލިއަން ފޭސް މާސް އުފައްދާ،އެވަރުންވެސް ނުވޭ
08:50
ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއާއި ބެހޭ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު މިއަދު 11 ޖަހާއިރު
08:39
ފިލިޕީންސް މީހަކު ކޮރޯނާވައިރަސްގައި މަރުވުމާއި ގުޅިގެން އެޤައުމުން ދަތުރުފަތުރުގެ ސަމާލެއް ނެރެފި
08:34
ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކަމާބެހޭ ގޮތުން ކެނެޑާއާއި އެމެރިކާގެ ވެރިން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
08:28
ވޫހާން ސިޓީގައި ތިބި ހަތް ދިވެހިން އިންޑިއާއަށް ގެންގޮސްފި
08:27
ޗައިނާގެ ވުހާންގައި ތިބި އިންޑިއާގެ 323 މީހުން އިންޑިއާއަށް ގެންގޮސްފި
08:16
ވޫހާންގައި ތިބި ދިވެހިން ކަރަންޓީނު ކުރާނީ އިންޑިއާގައި: ފޮރިން މިނިސްޓަރ
08:11
ރާއްޖެއިން ކޮރޯނާއަށް ޓެސްޓް ހަދަން ފޮނުވި މީހުންގެ ނަތީޖާ މިއަދު ލިބޭނެ: ހެލްތު މިނިސްޓަރ
08:07
މުޅި ރާއްޖެއަށް ކޮރޯނާވައިރަސްގެ މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދޭނަން: ހެލްތު މިނިސްޓަރ
08:01
ކޮރޯނާވައިރަސްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޗައިނާއިން ބޭރުން މީހަކު މަރުވެއްޖެ
07:55
ސައުތުކޮރެއާއިން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު 15 އަށް އަރައިފި
07:10
ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވާ މީހުންގެ ޖަނާޒާ ނުބާއްވާ އަވަހަށް ނައްތާލުމަށް ސިއްހީ އޮފިޝަލުން އިލްތިމާސްކޮށްފި
05:47
ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 304 ށް އަރައިފި
04:58
އެމެރިކަން އެއަރލައިން އިން ހޮންގ ކޮންގ އަށް ދާ ފްލައިޓްތައްވެސް ކެންސަލްކޮށްފި
04:23
ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރުކޮށްގެން ހޫބޭ ޕްރޮވިންސުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 294 ށް
03:58
ފާއިތުވި ދެ ހަފްތާގައި ޗައިނާއަށް ގޮސްފައިވާ އެއްވެސް މީހަކު އިސްރޭލަށް ނުވަދެވޭގޮތަށް ކަނޑައަޅައިފި
03:41
ޗައިނާއަށް ގޮސްފައިވާ އެއްވެސް މީހަކު އޮސްޓްރޭލިއާއަށް ނުވަދެވޭގޮތަށް އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅައިފި
03:26
ހިލޭ ވިސާގައި ރަޝިޔާއަށް ޗައިނާއިން ފަތުރުވެރިން އައުމާއި ދިޔުން މެދުކަނޑާލައިފި
01:45
ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ 8 ވަނަ މީހާ ޖަރުމަނުވިލާތުން ފެނިއްޖެ
01:25
ޗައިނާގައި ހުރި އެޕަލްގެ ހުރިހާ ސްޓޯރުތަކެއް އެޕަލް އިން ބަންދުކޮށްފި
01:18
ވުހާންގައި ތިބި ތުރުކީ ރައްޔިތުން ގޮވައިގެން އައި ފްލައިޓް ތުރުކީއަށް އައިސްފި
00:42
ޗައިނާއަށް ކުރާ ދަތުރުތައް އިރާނުން މެދުކަނޑާލައިފި
00:02
ޤަތަރު އެއަރވޭސް އިން ޗައިނާއަށް ދަތުރުކުރާ ފްލައިޓްތައް މެދުކަނޑާލައިފި
23:44
ފެބްރުއަރީ 13 އާ ހަމައަށް އައު އަހަރުގެ ޗުއްޓީ ދިގު ދަންމާލައިފި
23:38
ޔޫއޭއީން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނިފައިވާ އިތުރު މީހަކު ފެނިއްޖެ
23:35
ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ 8 ވަނަ މީހާ އެމެރިކާއިން ފެނިއްޖެ
21:58
ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް ޝައްކުކުރެވިގެން އައިސޮލޭޓްކުރި ތިން މީހުންގެ ފަރާތުން އެކަމުގެ އަލާމާތެއް މިހާރު ނުފެނޭ: މިނިސްޓަރ