ކޮވިޑް-19: އެންމެ ފަހުގެ

1,044,429
  • ހަމައަކަށް އެޅެން އަހަރެއްހާ ދުވަސް ނަގާނެ: ރައީސް
  • އެއްވެސް ގައުމަކުން ކަށަވަރުކޮށް ފައިސާގެ އެހީއެއް އަދި ނުލިބޭ: ރައީސް
  • އެންމެ ގޯހަށް ގޮއްސިއްޔާ ވައިރަސް ޖެހޭނެ އަދަދުވެސް ވަނީ ހޯދިފައި: ރައީސް
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
ހަމައަކަށް އެޅެން އަހަރެއްހާ ދުވަސް ނަގާނެ: ރައީސް

އިގްތިޞާދީ ގޮތުން ކުރިމަތިވާ ކަންކަން ހަމައަކަށް އަޅަން އަހަރެއްހާ ދުވަސްނަގާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެންކަމުން ސަރުކާރުގެ ޕެކޭޖްގެ ބޭނުންކުރުމަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

25 މާރޗް 2020 | ބުދަ 18:01
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
އެއްވެސް ގައުމަކުން ކަށަވަރުކޮށް ފައިސާގެ އެހީއެއް އަދި ނުލިބޭ: ރައީސް

އެއްވެސް ގައުމަކުން ކަށަވަރުކޮށް ފައިސާގެ އެހީއެއް އަދި ނުލިބޭ ކަަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

25 މާރޗް 2020 | ބުދަ 17:58
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
އެންމެ ގޯހަށް ގޮއްސިއްޔާ ވައިރަސް ޖެހޭނެ އަދަދުވެސް ވަނީ ހޯދިފައި: ރައީސް

ރާއްޖެ އެންމެ ގޯސް ހިސާބަށް ގޮސްފިނަމަ ވައިރަސް ޖެހޭނެ އަދަދު ހޯދިފައިވާކަމަށާއި އެކަމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

25 މާރޗް 2020 | ބުދަ 17:54
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
މިވައިރަސް އައިސްފިނަމަ ކަންކަންވެގެންދާނެ ގޮތުގެ ދިރާސާއެއް ވަނީ ހެދިފައި: ރައީސް

މިވައިރަސް ރާއްޖެއަށް އައިސްފިނަމަ ކަންކަން ވެގެންދާނެގޮތުގެ ދިރާސާއެއް ހެދިފައިވާކަމަށާއި މިހާރު ތިން ފަހަރަށް އެ ދިރާސާ އިތުރަށް ރިވައިސްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ. ގައުމުތަކުން އަޅަންވާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅިނަމަ މިހިސާބަށް ކަންކަން ނުދާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

25 މާރޗް 2020 | ބުދަ 17:53
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
މެއި މަހާ ހިސާބަށް މިކަންތައް ކުރިޔަށްދާނެ ކަމަށް ބަލަންވާނެ: ރައީސް

މެއި މަހާ ހިސާބަށް މިކަންތައް ކުރިޔަށްދާނެ ކަމަށް ބަލަންވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ. ނަމަވެސް މުޅި ދުނިޔެއިން މިކަން ހުއްޓިގެން ނޫނީ ރާއްޖެއަށް އަދި ރަނގަޅުވާން ނެތްކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

25 މާރޗް 2020 | ބުދަ 17:51
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
ޗައިނާއިން ނަގާފައިވާ ލޯންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ޗައިނާގެ ރައީސަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވައިފިން: ރައީސް

ޗައިނާއިން ނަގާފައިވާ ލޯންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ޗައިނާގެ ރައީސަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވައިފިކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އެކަމަށް ޖަވާބެއް ނުލިބޭކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

25 މާރޗް 2020 | ބުދަ 17:49
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
އުންމީދުކުރަނީ މުވައްޒަފުން ވަކިނުކުރާނެ ކަމަށް: ރައީސް

އުންމީދުކުރައްވަނީ މުވައްޒަފުން ވަކިނުކުރާނެ ކަމަށާއި ސަރުކާރުން ޕެކޭޖް އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ އެހެންވެގެން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ. އެގޮތަށް އަމަލުކުރާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

25 މާރޗް 2020 | ބުދަ 17:47
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
މިހާތަނަށް 50 ރިސޯޓް ބަންދުކޮށްފި: ރައީސް

މިހާތަނަށް 50 ރިސޯޓް ބަންދުކޮށްފައިވާކަމަަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި އިތުރު ރިސޯޓްތައް ބަންދުކުރާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

25 މާރޗް 2020 | ބުދަ 17:46
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
ރާއްޖެ މިއޮތީ ލޮކްޑައުންއަކަށް ގޮސްފައި، އެނޫންގޮތެއް މިވަގުތު ނެތް: ރައީސް

ރާއްޖެ މިއޮތީ ލޮކްޑައުންއަކަށް ގޮސްފައިކަމަށާއި މީގެ 24 ގަޑިއިރު ފަހުން ރާއްޖެއަށް އެއްވެސް މީހަކަށް ނާދެވޭނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ. މިވަގުތު އެނޫންގޮތެއް ނެތްކަމަށާއި އެކަމަށް ރާއްޖެއޮތީ ތައްޔާރަށްކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

25 މާރޗް 2020 | ބުދަ 17:42
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
މިއީ ގުޅިގެން އެންމެން މަސައްކަތްކުރަންވީ ވަގުތު: ރައީސް

މިއީ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަންވީ ވަގުތު ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

25 މާރޗް 2020 | ބުދަ 17:41
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
އޭޕްރީލް 15 ގެ ކުރިން 10 މަހަށްވާ ވަރުގެ ކާޑުގެ ބާވަތްތައް އެބަގަންނަން: ރައީސް

ފުޑް ސެކިޔުރިޓީއާ ދޭތެރޭ ކުރިޔަށް އޮތް 10 މަސް ދުވަހު ވިސްނަންނުޖެހޭވަރަށް ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ލިބޭނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

25 މާރޗް 2020 | ބުދަ 17:38
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
ޑޮލަރު ޝޯޓޭޖެއް ކުރިޔަށް އޮތް ދެތިން މަހު ނާންނާނެ: ރައީސް

ޑޮލަރު ޝޯޓޭޖެއް ކުރިޔަށް އޮތް ދެތިން މަހު ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިނުވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ވިސްނާގައިވަނީ ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުން ލޯން ނެގުމަށްކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

25 މާރޗް 2020 | ބުދަ 17:37
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
ގައުމުތަކުގައި ތިބި ދިވެހި ރައްޔިތުން ގެންނަންޖެހިއްޖިއްޔާ ގެންނާނަން: ރައީސް

ގައުމުތަކުގައި ތިބި ދިވެހި ރައްޔިތުން ގެންނަންޖެހިއްޖެނަމަ އެކަމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދުތައް މިހާރު އެކުލަވާލާފައިވާ ކަމަށާއި އެއްވެސް ރައްޔިތަކު ގެންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެކަން ކުރަމުންދާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ. ޚާއްސަކޮށް ނޭޕާލްގައި ތިބި ކުދިން ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ލަންކާ އާއި އިންޑިޔާ އަދި މެލޭޝިޔާ ގައި ތިބި ދިވެހިންނާމެދު ކަންކަން ކުރާނީ އެގޮތަށްކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

25 މާރޗް 2020 | ބުދަ 17:33
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
ގެއްލުން ލިބޭ ވިޔަފާރިތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ލޯނު ދޫކުރުމަށް އަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުން: ރައީސް

ގެއްލުން ލިބޭ ވިޔަފާރިތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް، ބީ.އެމް.އެލް އާއި އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ މެދުވެރިކޮށް، ލޯނު ދޫކުރުމަށް މިހާރު އަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ. މި ލޯނުތަކަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް، އަންނަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި އިޢުލާން ކުރެވޭނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

25 މާރޗް 2020 | ބުދަ 17:31
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
ވޯލްޑް ބޭންކުން 10 މިލިއަން ޑޮލަރު މިހާރުވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބިފައި: ރައީސް

ވޯލްޑް ބޭނުންކުން ކޮރޯނާވައިރަސް ފަންޑަށް 10 މިލިއަން ޑޮލަރު ވަނީ ދީފައި ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

25 މާރޗް 2020 | ބުދަ 17:29
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
ކޮންމެ ރަށެއްގައި އިތުރު 1 މަސް ދުވަހަށް ކާޑުގެ ބާވަތް ހުންނާނެ: ރައީސް

ކުރިޔަށް އޮތް 10 މަސް ދުވަހަށް ވާވަރަށް ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ގެނައުމަށް އެސްޓީއޯއިން އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

25 މާރޗް 2020 | ބުދަ 17:25
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
ސްޓޫޑެންޓް ލޯން ދެއްކުމަށް ލުއިގޮތްތަކެއް ހޯދައިދޭނަން: ރައީސް

ސްޓޭޑަންޓް ލޯން ދެއްކުން 6 މަސްދުވަހަށް ފަސްކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައިކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

25 މާރޗް 2020 | ބުދަ 17:23
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
އިންޓަނެޓްގެ އަގަށް ލުއި ދޭނަން: ރައީސް

އިންޓަނެޓްގެ އަގަށް ވެސް މިދަނޑިވަޅުގައި ލުޔެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާއެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަން އިއުލާން ކުރެވޭނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

25 މާރޗް 2020 | ބުދަ 17:22
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
އެންމެ ފަހު ފަތުރުވެރިޔާ ފުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 14 ދުވަސް ހަމަވުމުން ރިސޯޓްތަކުން މީހުންނަށް ދެވޭނެ : ރައީސް

ރިސޯޓްތަކުގައި ތިބި ފަތުރުވެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަހު ފަތުރުވެރިޔާ ފުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން 14 ދުވަސް ހަމަވުމުން އެރިސޯޓެއްގައި ތިބި މީހުންނަށް އެހެން ތަންތަނަށް ދިޔުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

25 މާރޗް 2020 | ބުދަ 17:16
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހުންފެށިން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް އެއް ހަފްތާއަށް ބަންދުވާނެ: ރައީސް

ސްކޫލްތަކާއި ޔުނިވަރސިޓީތައްވެސް މިމުއްދަތަށް ބަންދުވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ. މިމަހުގެ 27 އިން ފެށިގެން ރާއްޖެއިން އޮންއެރައިވަލް ވިސާ ދިނުން ހުއްޓާލާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

25 މާރޗް 2020 | ބުދަ 17:14
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ފަށައިފި

46 އިދާރާއެއް ގުޅިގެން އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އެފަރާތްތަކަށް ޝުކުރުއަދާކުރެއްވި އެވެ.

ޗައިނާގައި ބަލި ފެތުރެން ފެށުމާއެކު ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން އަންނަނީ ސިއްހީ ތަޖުރިބާގެ ލަފަޔާއެކު ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ. މިކަމުގައި އެންމެ އިސްބަސްވެސް އަދި އެންމެ ފަހުބަސްވެސް ބުނާނީ ސިއްހީ ތަޖުރިބާކާރުންކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ރައްޔިތުންވެސް އަމަލުކުރަންވީ ސިއްހީ ތަޖުރިބާކާރުން ވިދާޅުވާ ގޮތަށްކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ. ތިބޭފުޅުން ކުރަންވީކަމަކީ ބޭރަށް ނިކުމެވަޑައިގެން ގޭގައި ތިއްބެވުންކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ،

25 މާރޗް 2020 | ބުދަ 17:11
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދީގެން 3 ކެފޭ/ރެސްޓޯރެންޓް ޖޫރުމަނާކޮށްފި

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދީގެން 3 ކެފޭ/ރެސްޓޯރެންޓް ޖޫރުމަނާކޮށްފައިވާ ކަަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މަރޗް މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު 1 ކެފޭ އަދި މަރޗް މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު 2 ކެފޭ/ރެސްޓޯރެންޓް ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޝީޝާ ބޮއިގެން 20 މަރޗްގައި 2 ކެފޭއެއް ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

25 މާރޗް 2020 | ބުދަ 16:46
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
ކޮވިޑް-19: ސްޕެއިންއިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ޗައިނާއަށް ވުރެމައްޗަށް، 3434 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ސްޕެއިން އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 3434 މީހުންނަށް އަރައިފި އެވެ. އެއާއެކު ސްޕެއިން ވެގެންގޮސްފައިމިވަނީ ޗައިނާއަށް ވުރެ ގިނައިން މިވައިރަސް ޖެހިގެން މީހުން މަރުވެފައިވާ ދެ ވަނަ ގައުމަށެވެ. ސްޕެއިން އިން މިއަދު އެކަނިވެސް 443 މީހުން ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. އެގައުމުން މިހާތަނަށް 47,610 މީހުންނަށް ވަނީ މިވައިރަސް ޖެހިފަ އެވެ.

25 މާރޗް 2020 | ބުދަ 16:14
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
 
ޕްރިންސް ޗަރލްސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ޕްރިންސް ޗާރލްސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން ބުނެފި އެވެ. އެއާއެކު މިހާރު ހުންނެވީ އައިސޮލޭޝަންގައި ސްކޮޓްލޭންޑްގައި ކަމަށް އެކަމާއި ގުޅިގެން ނެރެފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

25 މާރޗް 2020 | ބުދަ 15:48
އިސްމާޢީލް ޝާހް
 
ކޮވިޑް-19: ވަޓްފޯޑުގެ ދަނޑު ނެޝަނަލް ހެލްތު ސާވިސަސްއަށް ދޭން ހުށަހަޅައިފި

އިނގިރޭސި ކްލަބު ވަޓްފޯޑުގެ ދަނޑު އެ ގައުމުގެ ނެޝަނަލް ހެލްތު ސާވިސަސްއަށް ދޭން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަކުރަމުން އަންނަ ވަޓްފޯޑުން އެޓީމުގެ ދަނޑު ނެޝަނަލް ހެލްތު ސާވިސަސްއަށް ދޭން ހުށަހެޅިއިރު، އެ ދަނޑު ހުންނަނީ ވަޓްފޯޑް ޖެނެރަލް ހޮސްޕިޓަލާ ޖެހިގެންނެވެ. ވަޓްފޯޑުގެ ޗެއާމަން ސްކޮޓް ޑަކްސްބަރީ ވިދާޅުވީ މި ދަނޑިވަޅުގައި ނެޝަނަލް ހެލްތު ސާވިސަސްއަށް ދެވެން އޮތް އެހީތެރިކަމެއް ދޭން ތައްޔާރު ކަމަށާއި، ނެޝަނަލް ހެލްތު ސާވިސަސްއިން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ އެ ދަނޑު ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

25 މާރޗް 2020 | ބުދަ 15:47
raajjemv logo

All rights reserved