ކ. މާލެ
|
15 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ހުކުރު 19:55
ޖަމްޝާދު މިހާރު ހުރީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި،
ޖަމްޝާދު މިހާރު ހުރީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި،
ރާއްޖެއެމްވީ
މަހްމޫދުގެ މަރުގެ މައްސަލަ
ނުރައްކާ ފެށުނީ މޫނުމަތީގައި ޖެހި އެތިފަހަރާ ހިސާބުންތަ؟
 
ފުލުހުންނަށް އިތުބާރު ނުކުރާ ކަމަށް ބުނެ، މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުމެއް ނުވި
 
ރެސްޓޯރެންޓުތަކާއި، ދަނޑުތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ދިނުމާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުން ނުކުމެ ޖަމްޝާދު ރަށުން ބޭލުވި
 
ތޮއްޑޫގެ ވަރަށް ގިނަ ސްކޫލު ކުދިން މަސްތުވާތެކެއްޗެއް ވެއްދުމަށް މަސައްކަތްކުރި ކަމަށް ބުނޭ

ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު މުޅި ރާއްޖެ އަނެއްކާ ވެސް ސިއްސުވާލާފައިވަނީ އަނިޔާވެރި ގަތުލަކުންނެވެ. އދ.ދަނގެތީގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހުގެ ވަގުތެއްގައި ފަޅުގެއެއްގެ ވަޅެއްގެ ތެރެއިން ފެނުނީ ގިނަ ބައެއްގެ ލޯބި ލިބިފައިވާ ވިޔަފާރިވެރިޔާ މަހްމޫދު އަބޫބަކުރު އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މާރާލާފައި އޮތްތަނެވެ. ފަޔަށާއި، ބޮލަށް ގޯންޏެއް ލައްވާ އޭނާ އޮތީ އެކޮޅުކޮޅުން އެލުވާފައެވެ. އެވަޅުން މަހްމޫދުގެ ހަށިގަނޑު ނެގި ވަގުތު ވަރަށް ގިނަ ލޭ ފޭބި ކަމަށް މަންޒަރު ދުށް މީހުން ބުނެއެވެ. އަދި ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާކޮށްފައިވާކަމުގެ ނިޝާންތައް ފެނިފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެމީހުން ބުނެއެވެ. މިމަރާއި ގުޅިގެން ދަނގެތީގެ ރައްޔިތުން، ތުހުމަތުގެ އިނގިލި ދިއްކުރަމުންދަނީ އެރަށަށް ގޮސް އުޅުނު ދެޒުވާނުންނަށެވެ. އެއީ 31 އަހަރުގެ މުހައްމަދު ޖަމްޝާދާއި، 20 އަހަރުގެ ސާރިހު އަލީއަށެވެ.

ދަނގެތީގެ ރައްޔިތުން ޝައްކުނުކުރަންވީ ސަބަބެއް ނެތެވެ. ޖަމްޝާދަކީ އއ.ތޮއްޑޫގެ ރައްޔިތުން ނުކުމެ އެރަށުން ބޭލި ޒުވާނެކެވެ. ޖަމްޝާދާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުބާރު ހުރި ފަރާތަކުން ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއްކޮށް ރާއްޖެއެމްވީއަށް ބުނީ މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ތޮއްޑޫގައި މަސްތުވާތެކެތީގެ ބޮޑު ވިޔަފާރިއެއް ކުރަމުން އައީ އޭނާ ކަމަށެވެ. މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން ޖަމްޝާދުމެން ގޭގައި އެކަމަށް ޚާއްސަކޮށް ބޮޑު ޖަގަހައެއް ހަދާފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް އޭރު ޖަމްޝާދަކީ މީހުންނަށް އަނިޔާވެރިވެ، ގެތަކަށް ވަދެ، ވައްކަންކޮށް، މުދަލަށް ގެއްލުން ދީ އުޅުނު މީހެއް ނޫން ކަމަށް އެމީހުން ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް ރަށުގެ ސްކޫލުގައި ތައުލީމު ހާސިލްކުރަމުން އައި ގްރޭޑް 8 ،9 އަދި 10 ގެ ދަރިވަރުންނަށް މަސްތުވާތެކެތި ދީ އެކުދިން އެގުރޫޕަށް ވެއްދުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމުގެ ތުހުމަތުތައް އޭނާއަށް ކޮށްފައިވެއެވެ.

ދަނގެތީ ފިރިހެނަކަށް ތޮއްޑޫ މީހަކާ އިނދެގެން ލިބިފައިވާ ޖަމްޝާދުގެ އާއިލާއަކީ މުއްސަނދި އާއިލާއެއް ނޫނެވެ. ޖަމްޝާދު ބޮޑުވެގެން އައީ ބައްޕައެއްގެ ލޯތްބާ ނުލައި، ވަރަށް ނިކަމެތި ހާލުގައެވެ. ތައުލީމުން މަހުރޫމްވެ، ގިނަ ބައެއްގެ ބުލީގެ ޝިކާރައަކަށް ޖަމްޝާދު ވެގެންދިޔަ ކަމަށް އެރަށުން ވާހަކަދެއްކި މީހުން ބުނެއެވެ. އެހެންކަމުން ޖަމްޝާދު ބޮޑުވެގެން އައީ ވަރަށް އެކަނިވެރިކޮށެވެ. ނަމަވެސް ކުއްލި އަކަށް އޭނާގެ ދިރިއުޅުން ބަދަލުވެ، ހީވެސް ނުކުރާ ވަރަށް އެއްފަހަރުން މުއްސަނދިވިއެވެ. އެގޮތުން 18 ފޫޓުގެ އަމިއްލަ ލޯންޗެއް ގެންގުޅުނު ކަމަށާއި، އެންމެ ފަހުގެ ސައިކަލެއް ގެންގުޅުނެވެ. އަދި އަތުގައި ވެސް އޮތީ އެންމެފަހުގެ ފޯނެކެވެ. އެހެންކަމުން ކުއްލި އަކަށް މިހައި އަގުބޮޑެތި ތަކެތި ހޯދި ގޮތަކާއި މެދު ރައްޔިތުން ސުވާލު އުފެއްދިއެވެ.

Advertisement

މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ތޮއްޑޫގެ ޒުވާން ފިރިހެން ކުދިން އަޅުވެތިވަމުންދިޔަ އެދުވަސްވަރު ގިނަ ބެލެނިވެރިން ތިބީ ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއްގެ ތެރޭގައެވެ. ހަދާނެ ގޮތް ހުސްވެފައެވެ. ޖަމްޝާދު ހައްޔަރު ކުރެވޭނެ ގޮތެއް މަގެއް ނުފެނިފައެވެ. ފާޅުކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި އެވިޔަފާރި ކުރަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް ހެއްކެއް ނުލިބޭ ކަމަށް ބުނެ، ޖަމްޝާދު ހައްޔަރުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އޭގެ ފަހުން އައިސް ތޮއްޑޫ ރައްޔިތުން ވެސް ތިބީ ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައެވެ. ދުވަސްތަކަކަށް މިކަން ދެމިގެން ދިޔައެވެ.

ކައުންސިލްގެ ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވީ ޖަމްޝާދު ސައިކަލުގައި ވަރަށް ބާރަށް ދަނިކޮށް މީހެއްގެ ގައިގައި ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއްވި ކަމަށާއި، އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި ފިރިހެން މީހާ ގޮސް ޖަމްޝާދު ގައިގައި ޖެހި ކަމަށެވެ. ޖަމްޝާދު ގައިގައި ޖެހި ހިސާބުން މައްސަލަ ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ޖަމްޝާދުގެ ގޭންގު ގުރޫޕަކުން ގޮސް އެކްސިޑެންޓްވި ފިރިހެން މިހާގައިގައި ތަޅައިގަނެ، ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާ ކުރި ކަމަށެވެ.

މިމަންޒަރުތައް ކައިރިން ފެނުނު މީހަކު ބުނެފައިވަނީ އެ މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން އަނިޔާވި ފިރިހެން މިހާގެ އާއިލާގެ ބައެއް މެމްބަރުންނާއި، ރައްޓެހިން ގޮސް، ޖަމްޝާދުމެން ގޭގައި ހަދާފައި އިން ޖަގަހަ ސުންނާފަތިކޮށްލި ކަމަށެވެ. އެކަމާއި ގުޅިގެން ޖަމްޝާދު އިސްކޮށް ހުރެ، ދެފިހާރައަކާއި، ރެސްޓޯރެންޓެއްގެ އިތުރުން ދަނޑުބިންތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުންދީ، ވައްކަން ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކޮށްފައިވެއެވެ. މިގެއްލުންތައް ދީފައިވަނީ އެކްސިޑެންޓް ހިނގި ފިރިހެންމީހާއާ ގުޅުން އޮތް މީހުންގެ މުދަލަށް ކަމަށް އެނގިފައިވެއެވެ.

އަހަރެމެން މިއީ އެކަމުގައި އުޅުނު ބައެއް ނޫން. އެކަމަކު އަހަރެމެންގެ ރެސްޓޯރެންޓަށް ވަދެ ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ދިނީ. ސީސީޓީވީ ފޫޓޭޖަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް މޫނު އަރާ. އެކަމަކު ސާބިތެއް ނުވި. ފުލުހުން ހަމަ އޭނާ ދޫކޮށްލަނީ.
ގެއްލުން ލިބުނު ރެސްޓޯރެންޓެއްގެ އޯނަރު

މިހާހިސާބަށް މައްސަލަ ދިއުމުން ރަށުގެ ރައްޔިތުން ޖަމްޝާދު ހޯދަން ނުކުތެވެ. އޭނާ ގެންގުޅޭ ލޯންޗުގައި ފިލަން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް އެކަން އޭނާއަށް ވަނީ ކާމިޔާބުވާ ގޮތް ނުވެފައެވެ. އެންމެފަހުން ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުގައި އޭނާ ހޯދައި ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާކޮށް ތޮއްޑޫ ބޮޑުމަގު ހޭޅިއަށް އެއްލާލީއެވެ. ބޮޑަށް އަނިޔާކޮށްފައިވަނީ ފަޔަށް ކަމަށްވާއިރު، އޭނާ ވަނީ ވަރަށް ދުވަސްވަންދެން އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާ ހޯދާފައެވެ.

ޖަމްޝާދުގެ ފައި، ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާވެފައިވޭ

ގޭންގު އުފެދުނު ގޮތާއި ބެހޭ ގޮތުން ނަން ނުޖެހުމަށް ޝަރުތުކޮށް އެމީހާ ބުނީ އދ.މަހިބަދޫން ދެ މީހަކު ތޮއްޑޫއަށް ދިޔަ ކަމަށެވެ. އަދި ޖަމްޝާދާއެކު ދުވަސްކޮޅަކު ރަށުގައި ދިރިއުޅުނު ކަމަށެވެ. މަހިބަދޫން އައި ދެމީހުންގެ ތެރެއިން އެއް ޒުވާނަކީ ނުބައި ނުލަފާކަމުން ''ދައްޖާލު''ގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ ޒުވާނެއް ކަމަށެވެ. އެދުވަސްވަރު ޖަމްޝާދުގެ އެއްބަނޑު ދައްތަގެ ދަރި ކަމަށްވާ ސާރިހު ވެސް މަސްތުވާތެކެއްޗަށް ގޮސް ހުސްވީ ކަމަށް އެމީހާ ތުހުމަތުކޮށްފައިވެއެވެ.

ޖަމްޝާދަކީ ޑްރަގް ވިއްކުމަށް ބަހައްޓާފައި ހުންނަ އެޖެންޓެއް ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރޭ

ރާއްޖެއެމްވީއަށް ކިޔާދިން ގޮތުގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ޑީލްތައް ހެދުމަށް ޖަމްޝާދު އޭނާ ގެންގުޅުނު ލޯންޗުގައި ހަވީރާއި، ފަތިސް ވަގުތު ކަނޑު މައްޗަށް ނުކުމެއެވެ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ކައިރިކޮށް، ކަނޑުމަތީގައި ޑީލްތައް ނިންމާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވެއެވެ. ޖަމްޝާދު ގެންގުޅުނު ލޯންޗަކީ މާލޭގެ ގޭންގަކަށް ނިސްބަތްވާ ލޯންޗެއް ކަމަށާއި، ޖަމްޝާދުގެ ގައިގައި ތަޅައިގަނެ އެއްލާލި ދުވަހު ލޯންޗު ރޯކޮށްލާނެކަމުގެ އިންޒާރާއެކު، މާލެއިން ދެތިން މީހަކު ލޯންޗު ބަލައި ރަށަށް ދިޔަ ކަމަށް އެމީހާ ބުންޏެވެ. ރަށުގެ ބައެއް ރައްޔިތުންނާއި ވާހަކަ ދެއްކުމަށްފަހު އެހެން މީހެއްގެ މުދަލަށް ގެންލުން ނުދޭން އެދުމުން ލޯންޗަށް ގޮތެއް ނުހަދައި އެމީހުންނާ ހަވާލު ކުރީ ކަމަށް އެމީހާ ބުނެއެވެ.

މައްސަލަ ނިންމާލާފައިވަނީ ދެފަރާތުން ސުލްހަވެގެންނެވެ. އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅަން އެކަމުގައި އުޅުނު މީހުން ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ. އެމީހުން ބުނެފައިވަނީ ފުލުހުންނަށް އިތުބާރު ނުކުރާ ކަމަށާއި، ހައްޔަރު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްފިކަމުގައިވާނަމަ އެކަމުގެ ބަދަލު ހިފާނެކަމުގެ ނުރައްކާތެރި އިންޒާރު ވެސް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެމީހުން ބުނެއެވެ.

މިހުރިހާ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން މިއަދު ޖަމްޝާދު ގިނަ ބަޔަކު ސިފަ ކުރަނީ ބޮޑު ކުއްވެރިއެއް ގޮތުގައެވެ. މަހުމޫދުގެ ގާތިލް ކަމަށް ވެސް ބައެއް މީހުން ދެކެއެވެ. ނަމަވެސް ޖަމްޝާދުގެ ހިސާބުން މައްސަލަ ނިންމާލެވިދާނެތޯ މިއީ އުފެދޭ ސުވާލެކެވެ. އަދި ރަށެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިރިނޫޅެވޭ ވަރަށް އުނދަގޫވެ، ދަރިންތައް މަސްތުގެ އަޅުންނަށް ހަދާއިރު، ހިފާ ހައްޔަރު ކުރެވޭނެ ހަމައެއްވެސް ގޮތެއް ނެތީތޯއެވެ. ނުރައްކާ ފެށުނީ މޫނުމަތީގައި ޖެހި އެތިފަހަރާ ހިސާބުންތޯއެވެ؟

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
25%
3%
11%
50%
4%
6%
ކޮމެންޓް
19 އޮކްޓޯބަރ 2021 | އަންގާރަ 22:07
ނަމެއްނެތް
ފުވައްމުލަކުގައިވެސް ޑުރަގު ވިޔަފާރި ކުރާމީހުން އެމެންނަށްވެސް އެގޭ އެމީ ވަޒީފާޔަކަށް ނުގޮސް އަމިއްލަ އާއިލީ ވިޔަފާރިއެއް ނެތި 6ލައްކަ ރުފިޔާ 8ލައްކަ ރުފިޔާގެ ކާރުގަ، ޒުވާން ކުޅިވަރު ޓީމުތަކަށް ޚަރަދު ވެސް ކުރަން ފަށާ އެމީހުން ވެރިންނަށް ވެއްޖެ. މިކަން ބެލޭނެ ބަލާނެ ބަޔަކުނެތް . ވޯޓެއް ނަގައްޏާ އެމީހުންގެ މީހަކު ޖަލުގަ ހުއްޓަސް އެމީހާ ދޫނުކުރަނީސް ވޯޓުލާން ނުނިކުމޭ، ދެން ގުޅަނީ ސަރުކާރު އެއްމެ ޓޮޕް ލެވެލuން
16 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 07:14
މާލިމީ
ކީއްކުރާނީ މިހާރު ހުރިހާ ރަށެއްގައި ހެން މަސްތުވާތަކެތި ވިޔަފާރީ ކުރާމީހުން އުޅޭ... ހެކިނުލިބޭތީ ތިބެނީ ފުލީ ކަވަރ ވެފައި އާއިލާގެ މީހުންވެސް ތިބޭނީ އެމީހަކު ވަރަށް ފޮރުވައިގެން ޒުވާން ޖީލު މުޅިން ހަލާކުކޮށްފި.....
16 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 02:02
ވިސްވިސް ނަސްރާ
އައްޑޫ ސިޓީގަވެސް ތިފަދަ ކުޅަދާނަ ރައްޔިތުން އުޅޭނަމަ ކިހާ ރަނގަޅު. ޒުވާން ޖީލު އެއް އެއްކޮށް ދުއްވާލަނީ މަސްތުވާ ތަކެތި ވިއްކައިގެން. އަތުން ފައިން އާމްދަނީ ހޯދަން ކުރާ މަސައްކަތެއް ނެއް އެކަމަކު އަގު ބޮޑު ކާރާ ލޯންޗް ފަހަރު ބުރި ބުރިޔައް ގެ ނަގަމުން މިމީހުންގެ މައިންބަފައި ތިބެނީ ހެވި ދިއްލިފަ ވެރިން ތިބީ ފެއިލްވެފަ
16 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 00:23
ކިލެގެ
ދ.މީދޫ ގައިވެސް އުޅޭ އެންމއންނަށް އެނގި ޑްރަގް ވިއްކާ ބޮޑެއް. އަބްދުލް ޙައްނާނު. މީނާ ހއްޔަރު ކިރެވޭނެ ހަމ އެއްވެސް ގޮތެއް ނުފެނޭ. މުޅި މީދޫ ހަލާކު ކޮށްފި
15 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ހުކުރު 21:57
މަހިބަދޫ
މިރަށުގަ ތިނަމުން މައްސޫރު މީހެއްނޫޅޭ. މަހިބަދޫއޭ ޖެހިފަތީނީ އޮޅިގެން