ކ. މާލެ
|
13 މާރޗް 2022 | އާދީއްތަ 19:47
މުހައްމަދު ރާފިލް އޭނާގެ ފޯނުން ސަރއަށް ކޮށްފައިވާ އެންމެ ފަހު މެސެޖްތަކާއި، ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔެކިއުންތައް
މުހައްމަދު ރާފިލް އޭނާގެ ފޯނުން ސަރއަށް ކޮށްފައިވާ އެންމެ ފަހު މެސެޖްތަކާއި، ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔެކިއުންތައް
ރާއްޖެއެމްވީ
ރާފިލްގެ ކުއްލި މަރު
ރާފިލްގެ ފަހު މެސެޖް ''އައްސަލާމް އަލައިކުމް ސަރ، އަޅުގަނޑު ވަރަށް ގަދައަށް ހުން އައިސްގެން މިއުޅެނީ''
 
އެމްއެންޑީއެފްއަށް ގިނަ ތުހުމަތުތަކެއް އާއިލާއިން ކުރޭ
 
ނިޔާވީ މިމަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު
 
މާފިލާފުއްޓަށް ޓްރެއިނިންއަށް ފުރީ މިމަހުގެ 5 ދުވަހު

''އައްސަލާމް އަލައިކުމް ސަރ، އަޅުގަނޑު ވަރަށް ގަދައަށް ހުން އައިސްގެން މިއުޅެނީ. ކިހިނެތް ހަދަންވީ''މިއީ މޯލްޑިވްސް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް)ގެ ތަމްރީން ފުރިހަމަ ކުރަމުން ދަނިކޮށް މި ދުނިޔެއާ އަލްވަދާ ކިޔުމުގެ ކުރިން މުހައްމަދު ރާފިލް އޭނާގެ ފޯނުން ސަރއަށް ކޮށްފައިވާ އެންމެ ފަހު މެސެޖެއެވެ.

ނޭވާލާން އުނދަގޫވެ، މީހާ ހާސްވަމުން ދިޔަ ވަގުތު ވެސް އޭނާ ދިޔައީ އެހީތެރިކަމަށް އެދެމުންނެވެ. ސަރއަށް މެސެޖް ކުރުމުގެ އިތުރުން އޭނާ ވަނީ އިމަރޖެންސީ ނަންބަރަށް މިމަހުގެ 5 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެންދަމު 3:45ން ފެށިގެން ފަތިހު 5:45 އާ ހަމައަށް ގުޅަން މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. ޖުމްލަ 11 ފަހަރު އެ ނަންބަރަށް އޭނާ ގުޅާފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެހީތެރިކަމަށް އެދި ކުރި އެ ފޯނު ކޯލަށް ޖަވާބު ލިބުނީ ފަތިހު 5:49 އެއްގައެވެ. ފޯނު ނަގާ 31 ސިކުންތު ވަންދެން ވާހަކަވެސް ދައްކާފައިވެއެވެ.

އެ ހާދިސާއަށް ފަހު އޭގެ ދެން އިވިގެން ދިޔައީ ރާފިލް ނިޔާވި ޚަބަރެވެ. މުޅި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މީހުން އެކަމުގެ ހިތާމަ ފާޅުކުރަމުން ދިޔައިރު އާއިލާގައި އެންމެ ބޮޑަށް ހުރި ފިރިހެން ދަރިފުޅު ނިޔާވި ޚަބަރު އިވިގެން ދިޔުމާއެކު ރާފިލްގެ ބައްޕަ އަހްމަދު ރަބީލު ހޭނެތުނެވެ. ހޭ ޖެހުނުއިރު އޭނާ އޮތީ ގައްދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައެވެ. އޭރުވެސް އާއިލާގެ އެހެން މެމްބަރުންނަށް ރާފިލް މި ދުނިޔެ ދޫކުރިކަމެއް ނޭނގެއެވެ. ރާފިލް ނިޔާވި ޚަބަރު އާއިލާގެ މީހުންނަށް ލިބުމާއެކު އެންމެންނަށް ވެސް އެކަން ޤަބޫލުކުރަންވީ ދަތިކަމަކަށެވެ. ސަބަބަކީ އިއްޔެ ހެވިފައި، އެންމެންނާއި ވާހަކަ ދެއްކި ރާފިލް މިއަދު އެންމެންނާއި ވަކިވުމުންނެވެ. ކޮންމެ މީހެއްގެ އަނގައިން ވެސް ބޭރުވި ބަހަކީ، "ތީ ދޮގެއް، ނުވާނެއް އެހެނެއް" މިއެވެ.

އަޅުގަނޑަށް ފޯނު ކޯލު އަންނަނީ 7 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10 އަކާއި 11 އާ ދޭތެރޭގައި. ސިދާ ގަޑިއެއް ނޭނގޭ. ފުރަތަމަ ކޯލް އަންނަނީ ރާފިލް ނޭވާގެ އުނދަގޫވެގެން ނައިފަރު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދާ ވާހަކަ. ދެން އަޅުގަނޑު ބެލީ ޓްރެއިނިންގައި ވީމަ ދިމާވި ކަމެއް ކަމަށް. ސީރިއަސް ކަމަށް ނުބަލަން. ދެން އޭރު ވެސް އެހިން ސީރިއަސްތޯ. އެހީމަ ބުނީ ސީރިއަސް ނޫނޭ. އޭގެ ފަހުން ދެވަނަ ކޯލެއް މިއަންނަނީ ރާފިލްއަށް މިދަނީ ނައިފަރު ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދެމުންނޭ. ދެން އިތުރު މައުލޫމާތު ލިބޭ ވަރަކަށް ހިއްސާކޮށްދޭނަމޭ. ތިން ވަނަ ކޯލް މިއަންނަނީ 12:03 ގައި. އެވަގުތު އަޅުގަނޑު ހަނދާން އެބަހުރި ވަރަށް ރަނގަޅަށް. އެފަހަރު މިބުނަނީ ނިޔާވެއްޖޭ. އެހިސާބުން އަޅުގަނޑަށް ވެސް ނޭނގޭވީ ގޮތެއް. ހޭއެރީ ގައްދޫ މަރުކަޒުގައި އޮއްވާ.
އަހްމަދު ރަބީލު - ރާފިލްގެ ބައްޕަ

ރާއްޖެއެމްވީއާއި ވާހަކަ ދައްކަމުން، ރާފިލްގެ ބައްޕަ، ރަބީލު ބުނީ ރާފިލް އަކީ ކުޑަ އިރުއްސުރެ ގައުމަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށް އެމްއެންޑީއެފްއާ ގުޅެން ބޭނުންވި ކުއްޖެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސްކޫލުގެ ދައުރު ގދ. ގައްދޫ ސްކޫލުން ނިންމާލާފައިވަނީ ކެޑޭޓްގެ އެކިއެކި ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ، މަތީ ވަނަތަކާއެކުއެވެ. އަދި ސީއެޗްއެސްސީން އޭލެވެލް ނިންމާލުމަށްފަހު އެމްއެންޑީއެފްއަށް ވަނުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ރާފިލް ފެށީ ގައުމަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ހިތުގައި އޮތް އަޒުމާއެކުއެވެ.

ރަނގަޅު ސިއްޙަތެއްގައި ހުރި މިޒުވާނާ އެމްއެންޑީއެފްގެ ތަމްރީނަށް ފުރުމުގެ ކުރިން ހެދި މެޑިކަލް ރިޕޯޓުގައި ސިއްޙީ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ފާހަގަވެފައެއް ނެތެވެ. އަދި ދުވަހަކު ވެސް ނޭވާލާން އުނދަގޫވެ، ސިއްޙީ ބޮޑު ބައްޔަކަށް ފަރުވާ ހޯދާފައެއް ވެސް ނުވެއެވެ.

ރާފިލް ތަމްރީނަށް ދިއުމަށް މާފިލާފުއްޓަށް ފުރާފައިވަނީ 5 މާޗް 2022 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ފުރަމުން އާއިލާއަށް ގުޅައި، ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް ބުންޏެވެ. އަދި ފޯނަށް ނުގުޅޭނެކަމަށް ބުނެ އޭނާގެ ބައްޕައަށް އެމެޖެންސީ ނަންބަރު ދިނެވެ. ވަރުގަދަ އަޒުމަކާއެކު ތަމްރީނަށް ފުރި ރާފިލްއަށް ކަންތައް ދިމާވީ އުއްމީދުކުރި ގޮތާއި މުޅިން ޚިލާފަށެވެ. ތަމްރީނަށް މާފިލާފުށްޓަށް އޭނާ ދިޔަ ރޭގެ މެންދަމުގެ ވަގުތު ރާފިލްގެ ފޯނުން އެބެޗާއި ހާވަލުވެ ހުންނެވި އެމްއެންޑީއެފްގެ ބޭފުޅާއަށް ގުޅިއެވެ.

މިކަން ހާމަވެގެންދިޔައީ ރާފިލްގެ ޖަނާޒާގެ ހުރިހާ ކަމެއް ނިމި، އާއިލާއަށް ރާފިލްގެ ފޯނު ލިބުނު ހިސާބުންނެވެ. މިކަމަށް އިޝާރާތްކޮށް ރާފިލްގެ ބައްފަ، ވަނީ އެމްއެންޑީއެފްގެ އިހުމާލު މިކަމުގައި އޮތް ކަމަށް ބުނެފައެވެ. ކަންތައްތަކެއް ސިއްރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރާފިލްގެ ބައްޕަ ތުހުމަތުކުރެއެވެ.

19 އަހަރުގެ ރާފިލް ނިޔާވީ 7 މާޗް 2022 ގައި

ރާފިލް ނިޔާވި ދުވަހުގެ ކަންކަން ހިނގާދިޔަ ގޮތް ހިއްސާކުރަމުން ރާފިލްގެ ބައްޕަ ބުނީ މިމަހުގެ 7 ވީ ހޯމަ ދުވަހު ޅ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ރާފިލް ގެންދިޔައިރު އޮކްސިޖަން ހުރީ ޒީރޯގައި ކަމަށާއި، އޭރު ވެސް ނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް އެހޮސްޕިޓަލުން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ނޭވާއަށް އުނދަގޫވެގެން ފަރުވާއަށް ގެންދާ ކަމަށް އާއިލާއަށް އެންގި ނަމަވެސް މާފިލާފުށީގައި ހުރި ވަގުތުކޮޅު ސިއްހީ އެއްވެސް ފަރުވާއެއް ދީފައިނުވާ ކަމަށާއި، އޮކްސިޖަން ވެސް ގުޅާފައިނުވާ ކަމަށް ހޮސްޕިޓަލާއި ހަވާލާދީ ބުނެފައިވެއެވެ. ނޭވާ އުނދަގޫވާ މީހަކަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ދޭން ޖެހޭ ފަރުވާއަކީ އޮކްސިޖަން ދިނުމުގެ ފަރުވާ ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ބުނެއެވެ.

ރާފިލްގެ ބައްޕަގެ ތުހުމަތުތަކާއެކު ރާއްޖެމްވީން ޅ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ މެނޭޖަރު ޖައުފަރު އަބްދުﷲށް ގުޅާލުމުން ވިދާޅުވީ ނިޔާވި ކަމަށް ނިންމީ ފަރުވާ ދިނުމަށްފަހު ޑޮކްޓަރު ޑިކްލިއަރ ކުރުމުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނައިއިރު ވެސް ހަށިގަނޑުގައި ވިންދު ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި ލޯންޗް މަތީގައި ރާފިލްގެ ހަރަކާތް އެއްކޮށް ހުއްޓުމާއި ގުޅިގެން ނޭވާލެއްވުމަށްޓަކައި ސީޕީއާރް ދީފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާފިލްގެ އެއްބަޑުއެއްބަފާ ދެ ކޮއްކޮއާއެކު

މީގެ އިތުރުން މާފިލާފުށީގައި ކްލިނިކެއް ގާއިމްކޮށްފައި ހުންނައިރު، ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި ފަރުވާ ދިނުމަށް މެޑިކަލް ޓީމާއި ގުޅޭގޮތުން ވެސް ސުވާލު އުފައްދާފައިވެއެވެ.

ރާފިލްގެ ހަށިގަނޑު އިރުއޮއްސި 6:20 ގައި މާލެއަށް ގެނެވޭނެ ކަމަށް އެންގުމާއެކު، އޭނާގެ އާއިލާއިން ވެސް މާލެއަށް އައުމަށް ދަތުރު ފެށިއެވެ. ނަމަވެސް ދަތުރުގެ ވަކި ހިސާބަކުން ރާފިލް ނިޔާވެފައިވަނީ ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވްގެން ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން އާއިލާއަށް އެންގިއެވެ. މިއީ ވެސް ލިބުނު އިތުރު ހިތްދަތިކަމެއްގެ ގޮތުގައި ރާފިލްގެ ބައްޕަ ސިފަކުރިއެވެ. ކުއްލިއަކަށް ދަރިފުޅު ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވްވީތޯ މިއީ ވެސް އޭނާ ކުރި ސުވާލެކެވެ. އެއީ ޅ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްފައިވާ މަރު ފޯމުގައި ނިޔާވެފައިވަނީ ހިތް ހުއްޓިގެން ކަމަށް ލިޔެފައިވާތީއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންގީ އިރުއޮއްސި 6:20 ގައި ރަސްމީ ފާލަމަށް ކައިިރި ކުރާނެ ކަމަށް، އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކަމަށް ޖަނާޒާގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށްދާނީ. އޭގެ ފަހުން މާލެއާ ކައިރިވި ތަނުން ޅ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ކޮވިޑް ކަމުގައި ނިންމާފިއޭ ކިޔާފައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިންފޯމް ކުރީ. މިއީ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ދެރަވާ ކަމެއް.
އަހްމަދު ރަބީލު - ރާފިލްގެ ބައްޕަ

އިތުރު ހިތްދަތި ކަމެއް އާއިލާއަށް ލިބިގެންދިޔައީ ރާފިލްގެ ހަށިގަނޑު މާލެ ގެނައުމަށްފަހު ހުޅުމާލެ ސަހަރާގައި އެތައް އިރަކު ބާއްވަން ޖެހުމުންނެވެ. އެއީ ކޮވިޑް މަރެއްކަން ނޭނގޭތީ އެތަނުގެ އިންތިޒާމުތައް ކުރިން ހަމަޖެހިފައި ނެތުމުންނެވެ.

ރާފިލް ކެޑޭޓްގައި އުޅުނު ދުވަސްވަރު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް

ރާފިލްގެ ބައްޕަ އަސަރާއެކު އެދެނީ ރާފިލް ނިޔާވި ގޮތް ހާމަކޮށްދިނުމަށެވެ. އެދުވަހުގެ ކަން ހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ދިނުމަށެވެ. އިހުމާލެއްވާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުމަށެވެ. އަދި މިފަދަ ހިތާމެރި ހާދިސާތައް ހިނގިޔަ ނުދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ވެސް ވަނީ އެދިފައެވެ.

ރާފިލް އޭނާގެ މަންމައާއި ބައްޕައާއެކު

މިހާދިސާއާ ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފައިވަނީ ޓްރެެއިނިންގ ހަދަން މާފިލާފުއްޓަށް ދިޔަ ޓްރެއިނިންގ ބެޗުން ތިން ޒުވާނަކަށް ސިއްހީ މައްސަލަ ދިމާވެ, އެކަކު ނިޔާވި މައްސަލަ ބެލުމަށް ޚާއްސަ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލައި ތަހުގީގު ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. ބަލަން ޖެހޭކަންކަން ބެލުމަށް އެކިދާއިރާތަކުގެ ތަޖުރިބާކާރުން ހިމެނޭހެން ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލެވި މަސައްކަތް ފަށާފައިވާކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ. އަދި މިކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މައުލޫމާތެއް ހާމަކުރެވޭނީ ކޮމެޓީން އެ މައްސަލަ ބަލައި ތަހުގީގުކޮށް ނިމުމުންކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
8%
2%
78%
8%
2%
2%
ކޮމެންޓް
14 މާރޗް 2022 | ހޯމަ 15:26
އަލީ
ހަރުކަށިކޮށް ތިމައްސަލަ ބަލަންޖެހޭނެ. މާ 'ގައްޑާ' ބައެއް ތި ޓްރެއިނަރުންނަކީ. އިންޓަރނޭޝަނަލް ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްއަށް ފޮލޯ ކުރުމަކީ އަދި 'ގައްޑާ' ވުމެއް ނޫން..
14 މާރޗް 2022 | ހޯމަ 09:43
ޭހެންމީހުނq
މަރުހޫމް ރަފިލްގެ އާއިލާގެ ފަރާތުން މީހަކު އިނުން މުބިއްމު
14 މާރޗް 2022 | ހޯމަ 07:57
Ahmed
ކޮމިޓީ މިހަދަނީ އެމް އެން ޑީ އެފް އިން؟
14 މާރޗް 2022 | ހޯމަ 02:31
ޢަލީ
ސިފައިންގެ އަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒާއެކު ފިޓްނަސްއިން ފާސްނުވިޔަސް ވަރަށް ގިނަކުދިން ވައްދަމުން އެބަދޭ ... ޢެކުދިންނައްޓަކާ ސިފައިންގެ ޓްރެއިނިންގް ސްޓޭންޑަޑް ދަށެއްނުކުރާނެ... ޙެންވުމަކީވެސް މިކަހަލަ ހިތާމަވެރި ހާދިސާ ހިގަން މެދުވެރި ވެދާނެ ސަބަބެއް...
14 މާރޗް 2022 | ހޯމަ 01:52
ޭިއިމާދު ގައްދޫ
ތިކޮމެޓީގަ މަރުހޫމް ރާފިލް ގެ ފަަރާތުން މީހަކު އިނުން މުހިންމު
14 މާރޗް 2022 | ހޯމަ 01:11
sumann
މައްސަލަ ދޫކޮށްނުލާ ފުރިހަމަ ތަހުގީހެއްކުރުމަށް ގޮވާލަން.ތިކަމުގަ އިހުމާލު އެބައޮތް.ފިޔަވަޅު އަޅާ...
13 މާރޗް 2022 | އާދީއްތަ 20:26
ތެދުބާ
ޓްރޭނިންގ އަށް ފުރި އިރު ފޯނަށް ނުގުޅޭނެ ކަމަށް ބުނުމާއި، ސިފައިންގެ އަސާސީ ތަމްރީނެއްގައި ދަރިވަރުން އަތުގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގުޅަން ފޯނު ނޯންނައިރު އެރޭ 11 ފަހަރު ރާފިލް ގެ ފޯނުން އެ ގުޅި މީހަކަށް ގުޅޭނެ ގޮތެއް އޮންނާނެބާ؟؟؟