ފުވައްމުލަކުގައި ފެންބޮޑުވުން
ފުވައްމުލަކުގައި ފެންބޮޑުވެގެން 15 ގެއަކުން މީހުން ބަދަލުކޮށްފި
 
ރަށުގެ މެދުތެރޭގައިވާ ގޭގެއަށް ލިބުނު ގެއްލުންތައް ބޮޑު
 
ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރުވެސް ވާރޭ ވެހޭނެކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައި
 
87 ގެއެއްގެ ހިފާ ގެންގުޅޭ ތަކެއްޗަށް ވަނީ ގެއްލުން ލިބިފައި
ކ. މާލެ |
ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ފެން ބޮޑުވެ 300ށް ވުރެ ގިނަ ގެއަކަށް ފެން ވަދެފައިވޭ

ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ކުރަމުން އަންނަ ވިއްސާރާގައި 15 ގެއަކުން މީހުން ބަދަލު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރ އަލީ މަސީހު ވިދާޅުވީ، ބުދަދުވަހުން ފެށިގެން ފުވައްމުލަކަށް ކުރަމުން އަންނަ ވިއްސާރާގައި ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ގިނަ އަދަދެއްގެ ގޭގެއަށް ފެންވަދެފައިވާ ކަމަށެވެ. 300 އާއި 400 އާ ދެމެދުގެ އަދަދެއްގެ ގޭގޭގައި މިހާރު ވެލި ބަސްތާ ޖަހާފައިވާ ކަމަށާއި، ރަށުގެ މެދުތެރޭގައި ހުރި ގެތަކަށް ފެނުގެ އަސަރު ބޮޑަށް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް މަސީހު ވިދާޅުވިއެވެ. މަސީހު ވިދާޅުވީ، މިފަހަރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި، ކުރިން ދުވަހަކުވެސް ފެނުގެ އަސަރު ނުކުރާ ގޭގެއަށްވެސް ފެން ވަދެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފެނުގެ އަސަރު ކުރުމުގެ ސަބަބުން 87 ގެއެއްގެ ހިފާ ގެންގުޅޭ ތަކެއްޗާއި ފަރުނީޗަރު ބޭނުން ނުކުރެވިގެން އުކާލަން ޖެހުނު ކަމަށް ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. މިކަމުގައި އެމްއެންޑީއެފާއި ފުލުހުން, ވެމްކޯ އަދި އާންމު ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން ކައުންސިލައަށް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ. މެދެކެނޑުމެއްނެތި ވާރޭ ވެހޭނަމަ ވެލި ބަސްތާ ޖެހުމުގައި ލަސްތަކެއް ހުރެދާނެ ކަމަށް ފާހަގަ ކުރަމުން ކައުންސިލުން ބުނީ، ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށްވެސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ރަށުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ޕަމްޕު ޖަހައިގެން ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

ރަށުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ޕަމްޕު ޖަހައިގެން ފެން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ

ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑު ވުމުގެ ހާދިސާތައް އާންމުކޮށް ކުރިމަތިވާ ފުވައްމުލަކުގައި، މި ފަހަކަށް އައިސް ކުރިމަތިވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ވާރޭ ވެހުމުގެ ސަބަބުން ނަރުދަމާ ނިޒާމުގައި މައްސަލަޖެހި ނަޖިސްފެން ބޭރުވުމެވެ. މިފަހަރުވެސް މި މައްސަލަ ކުރިމަތިވެ، ބައެއް ގޭގޭގެ ފާޚާނާއިން ނަޖިސްފެން ބޭރުވެ، ރަށުގެ ފެން ތަޣައްޔަރު ވެފައި ވާކަމަށް ކައުންސިލުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މާރޗު މަހުގެ ފަހުކޮޅު ކުރި ވިއްސާރާގައިވެސް ރަށުގެ ފެން ތަޣައްޔަރުވުމުގެ ސަބަބުން ވަޅުފެން ކްލޮރިނޭޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސިޓީ ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ ކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި ފަހަރު އަދި މިހާތަނަށް މި މަސައްކަތް ފަށާފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
100%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved