ކ. މާލެ
|
9 މެއި 2021 | އާދީއްތަ 07:31
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
އެމްއެމްޕީއާރްސީ ޚިޔާނާތް
އެމްއެމްޕީއާރްސީ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގެ ލިސްޓަށް މީހުން އިތުރުވެއްޖެ!
 
ތަހުގީގީ އިދާރާތަކުން ކުރިން އާންމު ކުރި ލިސްޓުގައި ހިމެނެނީ 267 މީހުން
 
އީވާ އަބްދުﷲގެ ބަދަލުގައި، ހިސާން ހުސެއިން ކޮމިޓީގައި ހިމެނުމަށް އެމްޑީޕީން ވަނީ ހުށަހަޅާފައި
 
ސިއްރު މައުލޫމާތު ބެލޭނީ ހަމައެކަނި ކޮމެޓީގައި ކަމަށާއި މެންބަރުންނަށް ވެސް އެ މައުލޫމާތު ނުގެންދެވޭ ގޮތަށް ނިންމާފައިވޭ

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުންގެ ލިސްޓު މަޖިލީހަށް ފޮނުވިއިރު، އަދަދު އިތުރުވެ 281ށް އަރައިފިއެވެ.

މި ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ތަހުގީގީ އިދާރާތަކުން ކުރިން އާންމު ކުރި ލިސްޓުގައި ހިމެނެނީ ފައިސާ ލިބުނު 267 ބޭފުޅުންނެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ވައްކަމާއި ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލަތަކާއި، އެ މައްސަލަތައް ގޮސްފައިވާ ހިސާބާއި، އަދި އެ މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ނުގޮސް ލަސްވާ ސަބަބު ސާފުކުރުމަށް މަޖިލީހުން ވަނީ ތަހުގީގީ އިދާރާތަކުގައި އެދިފައެވެ.

މަޖިލީހުގެ އެދުމުގެ މަތިން، އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުންނާއި، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުންނާއި، ދިވެހި ފުލުހުންނާއި، ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އެ ކޮމެޓީއަށް ސިޓީތަކެއް ފޮނުވާފައިވެއެވެ. މި ސިޓީ ތަކުގައި ޚިޔާނާތުގައި ޝާމިލްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ މެންބަރުންނާއި، ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ މެންބަރުންނާއި، މިނިސްޓަރުންނާއި، ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނާއި، ޝަރުއީ ދާއިރާ އަދި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އަދި ކުރީގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. މި ސިޓީތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީ އާއި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީގެ ޖޮއިންޓް ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ.

ތަހުގީގު އިދާރާތަކުގެ ޖަވާބު ސިޓީ:

ޖޮއިންޓް ކޮމެޓީއަށް ޕީޖީން ފޮނުވި ޖަވާބުގައި މި ތަހުގީގަކީ ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަނެއްކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މިހާރު މި މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލިފައިވަނީ ކޮން ފަރާތްތަކެއްގެ މައްޗަށް ކަމާއި، ތަހުގީގު ފުރިހަމަކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތައް ހިމަނާފައިވާކަމަށް ޖޮއިންޓް ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ (އިންތި) ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ފުލުހުންނާއި އޭސީސީގެ ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަންއަކަށް ވާތީ، ކޮމެޓީއަށް ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރާނީ އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން ކަމަށެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚިޔާނާތުގައި ހިމެނޭ 281 މީހުންގެ ލިސްޓް ފޮނުވާފައިވަނީ އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުންނެވެ. މި ފަރާތްތަކަކީ، އެފަރާތްތަކެއްގެ މައްޗަށް އިތުރަށް ތަހުގީގެއް ހިންގުމަށް ފަހުގައި މެނުވީ ޖިނާއީ ނުވަތަ މަދަނީ ދައުވާއެއް އުފުލޭނެ ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައި ކަނޑަނޭޅޭނެކަމަށް ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެކަމަކު ޖިނާއީ ނުވަތަ މަދަނީ އެއްވެސް ދައުވާއެއް އުފުލުމުގެ ފުރުސަތު ނެތް ފަރާތްތަކާއި ވަކި ފަރާތެއްކަން ކަށަވަރު ކުރެވެން ނެތް ފަރާތްތައް މި ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައި ނުވާނެ ކަމަށް ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ކޮމެޓީގައި އީވާ ނުހިމެނޭ:

ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީގެ މެންބަރު، މަޖިލީހުގެ ނާއިބުރައީސް އީވާ އަބްދުﷲގެ ބަދަލުގައި، ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހިސާން ހުސެއިން ކޮމިޓީގައި ހިމެނުމަށް އެމްޑީޕީން ހުށަހަޅާފައި ވާކަމަށް ކޮމެޓީގައި އިންތި ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން އީވާ ވިދާޅުވީ، ކޮމެޓީން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވީ ކަންދިމާކުރި ގޮތުން، ބުރަވެދާނެ ކަމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާތީކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މި ޖޮއިންޓް ކޮމެޓީން މިހިންގާ މައްސަލަ، ޚާއްސަ އަހަންމިއްޔަތު ކަމެއް ދެއްވައިގެން ބައްލަވަން ބޭނުންފުޅުވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ނުލިބުނު ކަމުގައި ވިޔަސް ވީވަރަކުން ކޮމެޓީގެ މަޝްވަރާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން އިންތި ވިދާޅުވީ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމުގަ ވަނީ ނަމަ އީވާ އެދިވަޑައިގެންނެވި ގޮތަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ނުލިބޭހެން، އެކަމަކު ޚިޔާލުފުޅު ފާޅު ކުރެއްވޭ ގޮތަށް ކޮމެޓީ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެއްވެސް މެންބަރަކު މިކަމަށް އިއުތިރާޒް ކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި އިވާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، މި ކޮމެޓީގެ މި މަސައްކަތާއި، 241 ކޮމެޓީން ބަލަމުންދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގެ މައްސަލައަށް އަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.  އަދި މެއި 17 ގައި މަޖިލީސް ރިސެސްއަށްފަހު އަލުން ފެށެއިރު އެޖެންޑާ ކުރެވޭ ވަރަށް ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ މެންބަރުން ސަބްކޮމެޓީން ވަކިކުރުން:

ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލިޔާސް ލަބީބް ހުށަހެޅުއްވީ، މި މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް، ފެންނަން ހުރި ކަންތައްތަކާ ރިކަމެންޑޭޝަނާ އެކު ކޮމެޓީއަށް ގެނެސްދިނުމަށް ޖޮއިންޓް ކޮމެޓީގެ ސަބްކޮމެޓީއަށް ގެންދިޔުމަށެވެ. އަދި ސަބްކޮމެޓީގައި ތިއްބެވި މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ މެންބަރުން ވަކިކުރަން ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. މި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ލަތީފް ތާއީދު ކުރެއްވިއެވެ.

މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ކޮމެޓީގެ މެންބަރެއް ކަމަށްވާ، ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސައުދު ހުސައިންގެ ބަދަލުގައި، ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހިސާން ހުސައިން އެކޮމެޓީގަ ހިމެނުއްވުމަށް ހަސަން ލަތީފް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. މި ކަމަށް ކޮމެޓީގެ މެންބަރުން ތާއީދު ކުރެއްވިއެވެ.

މަސްލަހަތު ފުށުއެރުމުގެ މައްސަލައިގައި އިންތި ވިދާޅުވީ، އެކަން ބަލާ އެކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމަވާނެ ކަމަށެވެ.

މައުލޫމާތު ބެލޭނީ ހަމައެކަނި ކޮމެޓީގައި:

މި ބައްދަލު ވުމުގައި ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވީ ސަބްކޮމެޓީން މައްސަލަ ދިރާސާކުރި އިރު ލިބިފައިހުރި ސިއްރު މައުލޫމާތު ބެލޭނީ ހަމައެކަނި ކޮމެޓީގައި ކަމަށާއި، މެންބަރުންނަށް ވެސް އެ މައުލޫމާތު ނުގެންދެވޭ ގޮތަށް ނިންމާފައި ވާކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ހަމަ އެ އުސޫލުން އަމަލުކުރަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. މިހުށަހެޅުމަށް މެންބަރުން ތާއީދު ކުރެއްވިއެވެ.  

ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ހިނގި އެންމެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ތަހުގީގީ އިދާރާތަކުން ކުރިން އާންމުކުރި ލިސްޓުގައި 267 ބޭފުޅުން ގެ ލިސްޓުގައި، 18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި, ކުރިއަށްމިދާ 19 ވަނަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްކޮށް ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ. ހަމައެއާއެކު ސަރުކާރުގެ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނާއި, ކުރީ ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި، ފަނޑިޔާރުންނާއި، ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގައި ތިއްބެވި އޮފިސަރުންނަށް ވެސް މި ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބިވަޑައިގަންނަވާފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
14%
86%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އިންތިހާބާ ގުޅޭ ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރައްވައިފި ނަމަ، ރައީސް ގާނޫނާ ޚިލާފުވެވަޑައިގެންނެވީ: ހިސާން
ރައީސްގެ ނުސީދާ ރައްދެއް: މަޖިލީހުގައި ތިބީ އަޅުންތަކެއް، އިންތިހާބު އޮންނާނީ 17 މާރިޗުގައި
ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުތައް ފުއްދައި، ގައުމުގެ މިސްރާބު ހަމަމަގަށް އަޅުވަން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައި ކުއްލި މައްސަލައެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި
އިންތިޚާބާއި ގުޅޭގޮތުން އީސީން އަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބެލުމަށް ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކުރަނީ
އިންތިޙާބުތައް ރޯދަ މަހު ނުބޭއްވޭ ގޮތަށް ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހް ފާސްކޮށްފި
ވަޒީރުންނަށް ރުހުންދިން ދުވަހު މަޖިލިސް ކައިރިއަށް ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތްތަކާއެކު ގޭންގުތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންވެސް އެއްވި - ޕޮލިސް
ދަޢުލަތުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ޒަރިއްޔާއިން ރައްޔިތުންނަށް ދައްކަނީ ބިރު: ޖީހާން
ސިޔާސީ މަގާމުތަކަށް މީހުން އައްޔަން ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޕީއެންސީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުމުން ނައިބު ވަޒީރުކަން ދެއްވައިފި