ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށްދިން ހަމަލާ
އެންމެންގެ ބޮޑު ސުވާލު: ހަމަލާގެ ހިލަމެއް އިންޓަލްއަށް ނުވަނީ؟
 
އިންޓަލް މައުލޫމާތެއް ފުލުހުންނަށްވެސް އަދި އެމްއެންޑީއެފަށްވެސް ލިބިފައިނުވާކަމަށް ވިދާޅުވި
 
24 ގަޑިއިރު ރައީސް ނަޝީދަށް އަންނަނީ ސެކިޔުރިޓީ އަރުވަމުން
 
އެސެސްމަންޓްތަކަށް ބަލާއިރު ރައީސް ނަޝީދަކީ އެންމެ ހައި ރިސްކު ބޭފުޅާ
ކ. މާލެ |
ރައީސް ނަޝީދަށް ހަމަލާދިން ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ޕޮލިސް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާއެކު ގިނަ ބަޔެއްގެ ހިތުގައި އުފެދުނު ސުވާލަކީ އެހާ ހައި ސެކިޔުރިޓީ ބޭފުޅަކަށް އެފަދަ ހަމަލާއެއް އަމާޒުވިއިރު އެކަން އިންޓަލް އަށް ހަމަ ނޭނގެނީ ތޯއެވެ. ރޭގަނޑު ކާރުބާރު ބޮޑު ގަޑިއެއްގައި މަޖީދީމަގުގައި ޕާކުކޮށްފައި ހުރި ސައިކަލެއްގައި އައިއީޑީއެއް ހަރުކޮށްގެން ގޮއްވާލިއިރު އެކަމުގެ ކުޑަނަމަވެސް ހިލަމެއް ފުލުހުންނާއި އެމަނިކުފާނުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަލަހައްޓަވާ ފަރާތްތަކަށް ހަމަނުވަނީތޯއެވެ. މިހަމަލާގައި ރައީސް ނަޝީދު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ފަސް މީހަކަށް ވަނީ އެކިވަރުގެ އަނިޔާތައް ލިބިފައެވެ. ނަމަވެސް އެންމެ ބޮޑެތި އަނިޔާތައް ލިބިވަޑައިގެންނަވާފައިވަނީ މިހަމަލާ އަމާޒުކުރި ރައީސް ނަޝީދަށެވެ. ލިބިވަޑައިގެންނެވި އަނިޔާތަކަށް ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް އޭޑީކޭގައި އައިސީޔޫގައި މިހާރުވެސް އެމަނިކުފާނު އޮންނެވިއިރު 16 ގަޑިއިރަށް ދިގުދެމިގެންދިޔަ ހަތަރު ސަރޖަރީއެއް ވަނީ ކޮށްފައެވެ.

ހަމަލާ ދިންތާ ފުރަތަމަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ހަމަލާ އާއި ގުޅޭގޮތުން ހާމަކުރެވެން ހުރި ތަފްސީލުތައް ކަމަށް ބުނެ ފުލުހުންނާއި އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށްފައެވެ. ވަކިވަކިން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި ދެ ބައްދަލުވުމުގައިވެސް އެންމެ ބޮޑު ސުވާލަކަށް ނޫސްވެރިން އަމާޒުކުރި ސުވާލަކީ މިފަދަ ހަމަލާއެއް ބަޔަކު ރާވާ ހިންގަމުން އަންނަކަމުގެ ކުޑަނަމަވެސް އިޝާރާތެއް، އިންޓަލިޖެންސް މައުލޫމާތެއް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ނުވަނީތޯއެވެ. އެކަމުގައި ފެއިލްވެފައިވާ ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވަންތޯއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު މެންދުރު ފަހު އެންމެ ފުރަތަމަ ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރީ ފުލުހުންނެވެ. ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދުގެ އިތުރުން ޑެޕިޔުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ރިޔާޒު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވިއިރު އެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިން އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ކުރި ސުވާލަކީވެސް ހަމަލާއާ ގުޅޭ އިންޓަލް ލިބިފައިވޭތޯއެވެ.

އެސުވާލުގެ ޖަވާބު ދެއްވަމުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވީ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާ މިހަމަލާގެ އިންޓަލިޖެންސް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވޭތޯ މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ. ހަމަލައާ ގުޅޭ އިންޓަލިޖެންސް މައުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާކަމަށް ހަމީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަމަލައާ ގުޅިގެން އިންޓަލިޖެންސް އިމްޕުޓެއް ލިބިފައިނުވޭ. އަބަދުވެސް މުޖުތަމައުގައި ހިނގާ މިފަދަ ކަންކަމަށް ތައްޔާރުވެ ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން މިދަނީ
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު

މިއާއެކު ދެން އުފެދޭ ސުވާލަކީ ރާއްޖޭގައި ގާއިމުވެފައިވާ މިފަދަ އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތް އެދެވޭ ގޮތުގައި ކުރިޔަށް ނުދަނީތޯއެވެ. އެފަދަ މައުލޫމާތު އެއްގޮތަކަށްވެސް ހަމަ ފުލުހުންނަށް ނުލިބެނީތޯއެވެ.

އެސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ހަމީދު ވިދާޅުވީ އިންޓަލިޖެންސްގެ ކަންކަން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ކުރިޔަށްދާ ކަމަށެވެ.

އެކަން މެދުނުކެނޑި ކުރިޔަށްދޭ. އެމަސައްކަތް ނުހުއްޓޭ. މިހަމަލާއާ ގުޅިގެން ފުލުހުންނަށް އިންޓަލިޖެންސް މައުލޫމާތު ލިބިފައެއްނުވޭ. ދެން އިންޓަލިޖެންސް ނުލިބުނީ ކީއްވެތޯ އާއި ނުހޯދުނީ ކީއްވެތޯ އާއި މިކަންކަން ރަނގަޅަށް ނުހިނގަނީ ކީއްވެތޯ އެކަންކަން ބަލަންޖެހޭ. ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބަލާ އެކަން ކުރާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. އަޅުގަނޑުމެން މިކުރާ ކަމަކީ މިކަން ކުރިބަޔަކު ހޯދުން.
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު

ދެން އުފެދޭ ސުވާލަކީ މި ހަމަލާގެ އިންޓަލް މައުލޫމާތު ލިބިފައިނުވުމަކީ ފުލުހުންގެ އިދާރާގެ ފެއިލިއަރ އެއްކަމަށް އެމުއައްސަސާގެ ވެރިން ގަބޫލުކުރައްވާތޯ އެވެ. އެސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ހަމީދު ވިދާޅުވީ މީގެކުރިންވެސް އިންޓަލް މައުލޫމާތު ލިބިގެން މިފަދަ އެތައް ކަމެއް ހުއްޓުވާފައި ހުންނާނެކަމަށާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކުރެވޭކަމަށް ކަނޑައަޅާނީ އިންކުއަރީއަކުން ބެލުމަށްފަހު ކަމަށެވެ.

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ފެއިލްވެފައިވާ ކަމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބަލަންޖެހޭނީ. ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާ މިފަދަ ހަމަލާއެއް ދީފައިވާތީ މިކަން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ބައްލަވާނެ ދައުލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން. އެފަރާތްތަކުން ކުރިޔަށްގެންދާ އިންކިޔުރީއަށް ފުރިހަމައަށް ޖަވާބުދާރީ ވާނަން.
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު

ދެން ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރީ އެމްއެންޑީއެފުންނެވެ. ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ އާއި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދު ﷲ ޝަމާލް، އެމްއެންޑީއެފްގެ އިންޓަލިޖެންސްގެ ވެރިޔާ، ވައިސް ޗީފް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުލް ލަތީފް އަދި އެންސީޓީސީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ބްރިގޭޑިއާ ޖެނެރަލް ޒަކަރިއްޔާ މަންސޫރު ވަނީ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައިވެސް ނޫސްވެރިންގެ އެންމެ އާންމު ސުވާލަކަށްވީ އިންޓަލް އާ ގުޅުންހުރި މައުލޫމާތު ސިފައިންނަށް ލިބިފައިވޭތޯއެވެ. ރައީސް ނަޝީދުގެ ސެކިޔުރިޓީގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަވަމުން ގެންދަވަނީ އެމްއެންޑީއެފުންނެވެ. އެހެންކަމަށްވާނަމަ އެމަނިކުފާނުގެ ސަލާމަތާއި ގުޅުންހުރި އިންޓަލް މައުލޫމާތު އެމްއެންޑީއެފަށް ލިބިފައި އޮންނަންޖެހެއެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދު ﷲ ޝަމާލް ވިދާޅުވީ ރައީސް ނަޝީދަކީ ގައުމީ ދިފާއީ ބާރުގެ ސްޕެޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ގްރޫޕް(އެސްޕީޖީ) އާއި ޑިފެންސް އިންޓަލިޖެންސް ގްރޫޕާއެކު ހަދާފައިވާ އެސެސްމަންޓްތަކުގައި ސެކިޔުރިޓީ ލެވެލް އެންމެ ހައި ބޭފުޅާކަމަށެވެ. އެއީ އެންމެ ހައި ރިސްކު ބޭފުޅާ ކަމަށްވުމުން ރައީސް ނަޝީދަށް ސެކިޔުރިޓީ އަރުވަނީ ގައުމުގައި ދެން ތިއްބެވި އެހެން ވެރިންނަށްވުރެވެސް މަތީ ދަރަޖައިގެ ކަމަށެވެ.

އަދި އެބޭފުޅާ އާއި ގުޅޭ އިންޓަލިޖެންސް އިމްޕުޓް އެއީ އަބަދުމެ އަންނަ އިމްޕުޓް. ހައިރިސްކު ބޭފުޅެއްކަމާއި އަދި ހުރި ތްރެޓްތަކުގެ މައުލޫމާތުތަކަކީ އަބަދުމެ އަންނަ މައުލޫމާތު ތަކެއް. އަދި މައުލޫމާތު އަބަދުމެ ލިބޭ. ލިބިގެން އެކަމާއި ގުޅިގެން ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅެމުންދަނީ. އެކަމާއި ގުޅިގެން ސެކިޔުރިޓީ ފުޅާ ކުރުމަށް ސެކިޔުރިޓީ އެންހޭންސް ޕްލޭނެއްގެ ތެރެއިން އެބެފުޅާގެ ސެކިޔުރިޓީ އެންހެންސް ކުރެވިފައިވަނީ. އާންމު ގޮތެއްގައި ކުރީގެ ރައީސެއް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އިސްވެރިއަކަށް މިސާލަކަށް ޗީފް ޖަސްޓިސް އަށް އަރުވާ ސެކިޔުރިޓީއަށްވުރެ އެތައް ދަރަޖައެއް މަތީ ސެކިޔުރިޓީ އެއް ރައީސް ނަޝީދަށް އަރުވަނީ.
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދު ﷲ ޝަމާލް

ރާއްޖޭގައި އެންމެ މަތީ ސެކިޔުރިޓީ އަރުވާ ބޭފުޅާއަށް އަމާޒުކޮށް މިފަދަ ހަމަލާއެއް ރޭވިކަމުގެ އެއްވެސް އިޝާރާތެއް ލިބިފައިވޭތޯ ކުރެވުނު ސުވާލުގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ވިދާޅުވީ އިންޓަލިޖެންސް މައުލޫމާތު އަބަދުވެސް ލިބޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެމައުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް ސެކިޔުރިޓީ ޓީމު ފުޅާކުރެވި އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރާކަމަށެވެ.

ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދިޔައީ ކުރަމުން. ސީދާ ރޭގައި މިވެނި ގަޑިއެއްގައި މިވެނި ތަނެއްގައި ހަމަލާ ދޭނެ މައުލޫމާތު ނުލިބުނަސް އިނގޭ އިންޓަލިޖެންސް އެސެސްމަންޓްތަކުން އެބޭފުޅާއަކީ ހައިރިސްކު ބޭފުޅެއްކަން. ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އަޅަމުން ދިޔައީ. ރިއެކްޝަން ދިޔަގޮތުންނާއި އެހާއަވަހަށް ހޮސްޕިޓަލާއި ހިސާބަށް އެބޭފުޅާ ފޯރުކޮށްދިނުމާއި އެބޭފުޅާ އަށް ލިބުނު ޒަހަމްތަކާއެކު އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުދިންނަށް ލިބުނު ޒަހަމްތަކާއެކު އެމީހުން އެބޭފުޅާގެ ފުރާނަ ކުރިމައްޗަށް ލައިގެން މަސައްކަތްކުރި. އެހެންވީމާ އެކުދިންނަށް ތައުރީފް އޮންނާނެ
މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ/ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ

އެހާދިސާއާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ސީދާ ނުލިބޭކަމަށް ވިދާޅުވެ މީގެކުރިން ލިބިފައި ހުރި މިފަދަ މައުލޫމާތުތަކަށް ބިނާކޮށް ކަންކަން ހުއްޓުވާފައި ހުންނާނެކަމަށް އެމްއެންޑީއެފްގެ އިންޓަލިޖެންސްގެ ވެރިޔާ ވައިސް ޗީފް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުލް ލަތީފްވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޚާއްސަކޮށް ރާއްޖެއާއި ބޭރުގެ އެކުވެރި ގައުމުތަކުގެ އެޖެންސީތަކުން އެކިކަހަލަ މައުލޫމާތުތައް އަބަދުވެސް ފޯރުކޮށްދޭ. ތަކުރާރުކޮށް ލިބޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރަން ޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ފޯރުކޮށްދެމުންދަން ވަގުތުން ވަގުތަށް. މިހާތަނަށްވެސް ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން އިންޓަލިޖެންސް މައުލޫމާތަށް ބިނާކޮށް ހުއްޓުވާފައި ހުންނާނެ. ނަޝީދުގެ ސެކިޔުރިޓީއަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ސެކިޔުރިޓީ ކަންކަން އަބަދުވެސް އެސެސްމަންޓް ހަދަމުން ގެންދަން. ސްޓެޕްތައް ވަރުގަދަކުރެވިފައި ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބޭ ވަރަކުން.
ވައިސް ޗީފް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުއްލަތީފް

ރައީސް ނަޝީދުގެ ސެކިޔުރިޓީއާ ގުޅޭ ގޮތުން ލިބިފައި ހުރި އިންޓަލް މައުލޫމާތަށް ބިނާކޮށް 24 ގަޑިއިރު އެމަނިކުފާނުގެ ސެކިޔުރިޓީ ކަންކަން އަންނަނީ ބަލަހައްޓަމުން ކަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެކަން ކުރަމުންދަނީ ހަތިޔާރާއެކު ކަމަށްވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ނަމަވެސް އެހުރިހާ ސެކިޔުރިޓީ އާއި އެހުރިހާ އެސެސްމަންޓް ތަކާއެކުވެސް އިންޓަލް އަށް މިހަމަލާ އާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު މިވަނީ ނުލިބިއެވެ. އެކަމާއި ގުޅޭ ދެ މުއައްސަސާގެ ވެރިން ވަނީ އިންޓެލް ފެއިލްވެފައިވާކަން ގަބޫލުކުރެއްވުމަށް ސީދާ ގޮތުންނާއި ނުސީދާ ގޮތުން ދެކޮޅު ހައްދަވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
100%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved