raajjemv logo
ބެލްޖިއަމް- ފްރާންސް ބޯޑަރު
އޮޅިގެން ބޯޑަރު ބަދަލު ކުރެވުމުން، މައްސަލަ ހައްލުކުރީ ހިނިތުންވުމަކާއެކު
 
ބޯޑަރު ވަކި ކުރުމަށް ބަހައްޓާފައިވަނީ މީގެ 1819 އަހަރުގެ ދިގު ތާރިޚެއް އޮންނަ ގާތަކެއް
 
ގާގަނޑު އަނބުރާ ހުރި ތަނަށް ގެންދިއުމަށް ދަނޑުވެރިޔާއަށް އަންގާނެ
 
ގާގަނޑުތައް ބަދަލުކުރީ ޓްރެކްޓަރުގައި އެ ސަރަޙައްދުން ދުއްވުމަށް ދަތިވުމުން
ލައިޝާ އަހްމަދު
ކ. މާލެ |
ބެލްޖިއަމް- ފްރާންސް ބޯޑަރު ވަކި ކުރުމަށް ބަހައްޓާފައިވާ ގާގަނޑެއް
ޑޭވިޑް ލަވާޒް

ފްރާންސްއާއި ބެލްޖިއަމް ވަކި ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބޯޑަރު މާރކުތައް ބެލްޖިއަމްގެ ދަނޑުވެރިއަކަށް އޮޅުމަކުން ބަދަލު ކުރެވިއްޖެއެވެ.

ބީބީސީގައި ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ގޮތުން އެކަން ފުރަތަމަ ފާހަގަ ކުރެވިފައިވަނީ ތާރީޚު ދިރާސާ ކުރާ މީހަކަށެވެ. އެގޮތުން ދެ ޤައުމުގެ ބޯޑަރު ވަކި ކުރަން ބަހައްޓާފައި ހުރި ގާގަނޑުތައް 7.5 ފޫޓަށް ދުރުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނުކަމަށް އެމީހާއާ ޙަވާލާދީ ބީބީސީގައި ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވެއެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން ބޯޑަރު ވަކި ކުރުމަށް ބަހައްޓާފައި ހުރި ގާގަނޑުތައް ދުރުކޮށްފައިވަނީ ބެލްޖިއަމްގެ ދަނޑުވެރިއެކެވެ. އޭނާ ގާގަނޑުތައް ބަދަލުކުރީ ޓްރެކްޓަރުގައި އެ ސަރަޙައްދުން ދުއްވުމަށް ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވުމުގެ ސަބަބުން އެކަމާއި ހިތްހަމަނުޖެހި، އޮޅުމަކުންނެވެ.

އާންމުކޮށް ބޯޑަރުތަކުގެ މައްސަލައިގައި އެއް ޤައުމު އަނެއް ޤައުމާ ތަޅާފޮޅައި އުޅުނު ނަމަވެސް، މި ޙާލަތުގައި ފްރާންސާއި ބެލްޖިއަމްއިންވެސް ވަނީ ހިނިތުންވުމަކާއެކު މި މައްސަލަ ޙައްލު ކޮށްފައެވެ. ބީބީސީގައި ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ގޮތުން ދެ ޤައުމުގެ އޮފިޝަލުން ވެސް ވަނީ ސަމާސާ ރާގެއްގައި އެކަމާ ގުޅިގެން ވާހަކަ ދައްކަވައި، އެ މައްސަލަ މިހާރު ހައްލުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެ ގާގަނޑު އަނބުރާ ހުރި ތަނަށް ގެންދިއުމަށް ދަނޑުވެރިޔާއަށް އެންގުމަށް މިހާރު ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ނުކޮށްފިނަމަ އޭނާގެ މައްޗަށް އަދަބުތަކެއް އައުން އެކަށީގެންވާކަމަށް ބީބީސީގައި ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވެއެވެ.

ފްރާންސާއި ބެލްޖިއަމްގެ ބޯޑަރު 390 މޭލު ދުރަށް ދެމިގެން ގޮސްފައިވާއިރު، ބޯޑަރު ވަކި ކުރުމަށް ގާތަކެއް ބަހައްޓާފައިވަނީ 1819 ވަނަ އަހަރު ކަމަށް ބީބީސީގައި ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 21 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
25%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
25%
ދެރަ ވެއްޖެ
25%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
25%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް