ކ. މާލެ
|
4 މެއި 2021 | އަންގާރަ 13:26
ކުރީގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން
ކުރީގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލަ
ވެންޓިލޭޓަރުގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލުކުރުމުގެ ނޯޓިސް ފޮނުވައިފި
 
އެއްބަސްވުން ބާތިލު ކުރުމުގެ ނޯޓިސް ފޮނުވާފައިވަނީ މި މަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހު
 
ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް އާބިޓްރޭޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައި
 
އާބިޓްރޭޝަން ހިންގާނީ މޯލްޑިވްސް އިންޓަނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރުގައި

ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ވެންޓިލޭތަރުތައް ހޯދުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީއާއި ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާތިލުކުރުމުގެ ނޯޓިސް، އެކުންފުންޏަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.

އެއްބަސްވުން ބާތިލުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނެރެފައިވާ ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އެގްޒެކިއުޓާސް ކުންފުންޏާ އެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި، އެޑްވާންސް ފައިސާ ދައްކާތާ  29 މަސައްކަތު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މުދާ ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ބުނެފައި ވާކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުދާ ފޯރު ކޮށްދީފައިނުވާތީ، މިމަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހު ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އެކުންފުންޏަށް ޓާމިނޭޝަން ނޯޓިސް ފޮނުވާފައިވާކަމަށް އޭޖީ އޮފީހުގެ ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

އެއްބަސްވުން ބާތިލުކުރާ ދުވަހާ ހަމައަށް މުދާ ފޯރުކޮށްދީފައި ނުވާނަމަ، އެހާތަނަށް ކުންފުންޏަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ރައްދުކޮށްދޭން ވާނެ ކަމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މިގޮތުން، އެ ކުންފުނިން ފޯރުކޮށްދީފައިނުވާ މުދަލަށް އެޑްވާންސްކޮށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާއާއި، އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް މުދާ ފޯރުކޮށް ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން ލިބިފައިވާ ސީދާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު އެ ކުންފުނިން ނުދައްކައިފިނަމަ، އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް އާބިޓްރޭޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާކަމަށް މީގެ ކުރިން ވެސް ސަރުކާރުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

މި އާބިޓްރޭޝަނާ ބެހޭގޮތުން އޭޖީ އޮފީހުން ބުނީ، އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އުފެދޭ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރާނީ އާބިޓްރޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ކަމަށެވެ. އަދި އާބިޓްރޭޝަން ހިންގާނީ މޯލްޑިވްސް އިންޓަނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރުގައި ކަމަށާއި، އަމަލުކުރެވޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނަށް ކަމަށް އޭޖީ އޮފީހުން ބުނެއެވެ. ހަމައެހެންމެ، މައްސަލަ ބަލާނީ އެއް އާބިޓްރޭޓާއެއް ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ އިންޓަނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ބޭރުގެ ތަޖުރިބާކާރުން ކަން އޭޖީއޮފީހުން ފާހަގަކުރެއެވެ.

އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިން އަކީ ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސް(ޔޫއޭއީ)ގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ކުންފުންޏެއްކަމުން ބޭރު ގައުމެއްގެ ކުންފުންޏަކާއެކު ހިންގޭނީ އިންޓްނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަންގެ މައްސަލައެކެވެ. ރާއްޖެއާއި ޔޫއޭއީއަކީ "ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ރިކޮގްނިޝަން އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް އޮފް ފޮރިން އާބިޓްރަލް އެވޯޑްސް" (ނިއުޔޯކް ކޮންވެންޝަން) ގެ ބައިވެރިންނެވެ. އެ މުއާހަދާގައި 168 ގައުމަކުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. އެއިން ކޮންމެ ގައުމެއްގައި ހިންގާ އާބިޓްރޭޝަނަކުން ނިންމާ ނިންމުމެއް އެ މުއާހަދާގެ އެހެން ގައުމުތަކުގައި ތަންފީޒު ކުރެވެއެވެ.

އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއާ އެކު 75 ވެންޓިލޭޓަރު ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެކަމަކު މިހާތަނަށް ލިބިފައިވަނީ އެންމެ 15 ވެންޓިލޭޓަރެވެ. އެއްބަސްވުން ހެދި އިރު އެއްވެސް ގެރެންޓީއަކާ ނުލާ އެ ކުންފުންޏަށް ވަނީ އެޑްވާންސަށް 30.91 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
50%
25%
0%
25%
0%
0%
ކޮމެންޓް
4 މެއި 2021 | އަންގާރަ 15:35
އަހުމަދު.ޖ
ތި ޖ ަަރިމާހިންގި މީހުން ކޮބާ