ކ. މާލެ
|
25 އޭޕްރިލް 2021 | އާދީއްތަ 22:38
 އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން،
އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން،
ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު
ޕްލާސްޓިކާ ނުލައި ކެމްޕެއިން
"ޕްލާސްޓިކާ ނުލައި" ކެމްޕެއިން އިފްތިތާހްކޮށްފި
 
މި ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުމުގައި މުވައްސަސާތަކުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބިގެންދާނެ
 
މިއީ އެކި މުވައްސަސާތަކާއި މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުގެ އެހީތެރިކަމާ އެކީ ހިންގޭ މަލްޓިސެކްޓޯރަލް އެވެއަރނެސް ކެމްޕެއިނެއް
 
އާއްމުން ހޭލުންތެރި ކުރުވިގެންދާނެ

އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ޕްލާސްޓިކުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދުމަށްޓަކައި ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ސިންގަލްޔޫސް ޕްލާސްޓިކާ ދެކޮޅަށް "ޕްލާސްޓިކާ ނުލައި" ގެ ނަމުގައި ޢާއްމުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ޤައުމީ ކެމްޕެއިނެއް އިފްތިތާހުކޮށްފިއެވެ.

މި ކެމްޕެއިން ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކުރެއްވީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ވާރޗުއަލްކޮށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަންއެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތުގައި ސިންގަލްޔޫސް ޕްލާސްޓިކް ފޭސްއައުޓް ޕްލޭނާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ "ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް ފޭސްއައުޓް ޕްލޭން" ގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ފޮލިސީ ޕްރެޒެންޓޭޝަންގެ ވީޑިއޯއެއް ގެނެސްދީފައިވެއެވެ. މި ޕްރެޒެންޓޭޝަންގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަލިއަޅުވާލާފައިވަނީ ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް ފޭސްއައުޓް ޕްލޭންގެ ދަށުން ޖުމްލަގޮތެއްގައި ކުރެވެމުންދާ އަދި ކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށެވެ. މީގެ އިތުރުން " ޕްލާސްޓިކާ ނުލައި" ކެމްޕެއިންގެ ލޯގޯ އަދި "ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް ފޭސްއައުޓް ޕްލޭން" ރަސްމީކޮށް މި އިވެންޓްގައި ދައްކާލެވުނެވެ.

މި ކެމްޕެއިނަކީ ސަރުކާރުގެ އެކި މުވައްސަސާތަކާއި މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއެކީ ހިންގޭނެ މަލްޓިސެކްޓޯރަލް އެވެއަރނެސް ކެމްޕެއިނެކެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސިންގަލްޔޫސް ޕްލާސްޓިކް ފޭސް އައުޓް ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުމުގައި ޝާމިލްވާ އެކި މުވައްސަސާތަކުގެ އެއްބާރުލުން ހިއްސާކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯއެއް ގެނެސްދީފައިވެއެވެ. މި މުވައްސަސާތަކުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ ބައެއް ވުޒާރާތަކާއި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކާއި މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަށް ހިމެނެއެވެ.

Advertisement

މި ވީޑިއޯއިން ދައްކުވައިދޭ މެސެޖަކީ ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް ފޭސްއައުޓް ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުމުގައި މުވައްސަސާތަކުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބިގެންދާނެކަމާއި، މިހާރުވެސް ބައެއް މުވައްސަސާތަކުން ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާކަމެވެ. މި ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން އެކި މުވައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން "ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް ފޭސްއައުޓް ޕްލޭން" ތަންފީޒުކުރުމުގައި ކުރެވިގެންދާނެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ދެވި އެކަންތައްތަކަށް އާއްމުން ހޭލުންތެރި ކުރުވިގެންދާނެއެވެ. އެގޮތުން، ގާނޫނީ ގޮތުން ގެނެވޭ ބަދަލުތަކާއި ޕްލާސްޓިކާ ނުލައި ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި ބަދަލުކުރެވޭނެ ތަފާތު އެކި ބައިތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން އާއްމުނަށް ހޭލުންތެރިކަމުގެ ތަފާތު އެކި ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ.

އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ޕްލާސްޓިކް ރާއްޖޭގައި އުފެއްދުމާއި، އެތެރެކުރުމާއި އަދި ބޭނުންކުރުން މަނާކުރުމަށް 05 ނޮވެމްބަރު 2020 ވަނަ ދުވަހު ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއާއިއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ " ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް ފޭސްއައުޓް ޕްލޭން" ފާސްކޮށްފައެވެ. އަދި، މި މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓު އިމްޕޯޓު ގާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން މަނާ ކުރާ ސިންގަލްޔޫސް ޕްލާސްޓިކްގެ ވަކި ބާވަތްތަކެއް މަނާކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަނީ 30 ޑިސެމްބަރު 2020 ގައި ގަރާރެއް ފާސްކޮށްދެއްވާފައެވެ. މިގަރާރުގެ ދަށުން 12 ބާވަތެއްގެ ޕްލާސްޓިކް 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއި އުފެއްދުން މަނާކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ޕްލާސްޓިކް މަދުކުރުމާ ގުޅޭ މަސައްކަތަކީ ސަރުކާރުން ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއްވައިގެން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް