raajjemv logo
ސުކޫކު ވިއްކައިގެން ދަރަނި އަދާކުރުން
ސުކޫކު ވިއްކައިގެން 190 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ދަރަނި ދައްކައިފި
 
މީގެ ހަފްތާއެއް ކުރިން ރާއްޖޭގެ ދަރަނީގެ ހާލަތު ހުރިވަރަށްވުރެ މިހާރުގެ ހާލަތު ވަނީ ރަނގަޅުވެފައި
 
250 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޔޫރޯ ބޮންޑުގެ 191 މިލިއަން ޑޮލަރު ވަނީ ދައްކާފައި
 
އައިސީޑީ މެދުވެރިވެގެން ސަރުކާރުން 200 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސުކޫކެއް ލިސްޓު ކޮށްފައިވޭ
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
ކ. މާލެ |
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް އަމީރު
މަޖިލިސް

ސަރުކާރުން ވިއްކި ސުކޫކުން ލިބުނު ފައިސާ އިން އަންނަ އަހަރު ދަންކަންޖެހޭ 250 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޔޫރޯ ބޮންޑުގެ ބޮޑު ބަޔެއް ދައްކާފައިވާކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުން ބުނެފައިވަނީ ކްރެޑިޓް ސޫއިޒް އާއި އެމިރޭޓްސް އެންބީޑީ ކެޕިޓަލްގެ އިތުރުން އެސްއެސްބީސީ އަދި އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން ފޯ ދަ ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފް ޕްރައިވެޓް ސެކްޓާ (އައިސީޑީ) މެދުވެރިވެގެން ސަރުކާރުން 200 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސުކޫކެއް ލިސްޓު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ސުކޫކުން ލިބޭ ފައިސާ ބޭނުންކުރާނީ ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި ވިއްކާފައިވާ 250 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޔޫރޯ ބޮންޑު އަންނަ އަހަރު މެޗުއާވާތީ އެ ބޮންޑަށް ފައިސާ ދައްކަން ކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އޯވަރޑްރޯ ކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރި ވަގުތީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިސުކޫކާ ގުޅޭގޮތުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވަނީ މައުލޫމާތުދެއްވާފައެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އަންނަ 2022 ވަނަ އަހަރު މެޗުއަވާ 250 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޔޫރޯ ބޮންޑަކީ އެކީ އެއްފަހަރާ ދައްކަންޖެހޭ ބޮންޑެއް ކަމަށެވެ. އެބޮންޑުގެ ސަބަބުން ލިކިޔުޑިޓީ މެނޭޖްމަންޓަށް ބޮޑު އަސަރެއް ކުރާކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިހާލަތުގައި އިންވެސްޓަރުންނަށްވެސް 2022 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް އެދެއްކޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ނެތް ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ސުކޫކު އިޝޫ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ރަނގަޅު ރޭޓެއް ހޯދުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރީ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންވީމާ ސުކޫކު އިޝޫ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ރަނގަޅު ރޭޓެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ލިކިޔުޑީޓީ މެނޭޖްމަންޓް އެކްސަރސައިޒެއް ހިންގާފައި އޮޕްޝަނެއް ދިނީ މިހާރު އެގްޒިސްޓިންގ ބޮންޑް ހޯލްޑަރސް އަށް ޓެންޑަރ ކުރަން މިހާރު އެބޭފުޅުން ހޯލްޑް ކުރާ އަދަދު. އެބެފުޅުން ޓެންޑަކުރީމާ މި 200 މިލިއަން ޑޮލަރު ގެ ސުކޫކު އިޝުސް އިން ސަކްސެސްފުލްކޮށް އެކަން ކޮށްފައިވާނީ. އޭގެން އަޅުގަނޑުމެންށް ޔޫރޯ ބޮންޑް 191 މިލިއަން ޑޮލަރ ޔުރޯ ބޮންޑް ހޯލްޑަރސްގެ ތެރެއިން ދައްކައިފިން
އިބްރާހީމް އަމީރު/ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އެހެންކަމުން މީގެ ހަފްތާއެއް ކުރިން ރާއްޖޭގެ ދަރަނީގެ ހާލަތު ހުރިވަރަށްވުރެ މިހާރުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކަމަށެވެ. އަދި މިބޮންޑުގެ ތެރެއިން އަންނަ އަހަރު ދެން ދައްކަން ޖެހޭނީ 58 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ދެން މާކެޓަށް ދާނަމަ ރާއްޖޭގެ ރޭޓިންގްސް ރަނގަޅުވާނެކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާރު މޫޑީސްގެ އެންމެ ފަހުގެ ރިޕޯޓް ތިބޭފުޅުން ބަލާކަމުގައި ވަނީނަމަ ފާހަގަވެގެންދާނެ އިމިޑިއެޓް ލިކިޔުޑިޓީ ރިސްކެއް ނެތްކަމާއި ރޯލް އައުޓް ރިސްކެއް ނެތްކަމަށް. އެހެންވީމާ ދެން އަންނަ ރޭޓިންގ ރިވިއުއިން ރޭޓިންގ ރަނގަޅުވާނެކަމަށް މި އުންމީދުކުރަނީ.
އިބްރާހީމް އަމީރު/ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ

ކުރީގެ ސަރުކާރުން 2017 ވަނަ އަހަރު ހަތް ޕަސަންޓުގެ އިންޓަރެސްޓު ރޭޓެއްގައި 200 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސަވަރިން ނުވަތަ ޔޫރޯ ބޮންޑެއް ދޫކުރީ ފަސް އަހަރުން އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ ގޮތަށެވެ.

މީގެއިތުރުން މި އަހަރަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ބޭރުގެ ފަރާތަކަށް 300 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސުކޫކެއް ވިއްކަން ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން ފޮރ ދި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ (އައިސީޑީ) އާއި އެކު ވިއްކުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ މި ސުކޫކުގެ މައިގަނޑު އަސާސަކީ އެސެޓް ބޭސްޑް ސުކޫކެވެ. އެގޮތުން އެއީ ދަރަނި ނަގާ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ 100 އިންސައްތަ ދައުލަތުން ހިއްސާވާ ސްޕެޝަލް ޕާރޕޯސް ވެހިކަލް (އެސްޕީވީ) އެއް ގޮތުން 100 އިންސައްތަ ހިއްސާވާ ދައުލަތުގެ ކުންފުންޏަކަށް ދައުލަތުގެ އެސެޓެއްގެ ބެނެފިޝަލް އޯނަރޝިޕް ބަދަލުކޮށް، ސުކޫކުގެ އިންވެސްޓަރުންގެ ފަރާތުން އެސްޓީވީ ގެ ބެނެފިޝަލް އޯނަރޝިޕްގައިވާ އެސެޓް ދައުލަތަށް އިޖާރާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ދަރަންޏަށް ނަގާ ފަރާތަށް ލީސް ކުރުން ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ކުރިން މައުލޫމާތުދީފައެވެ.

މިނިސްޓްރީން ބުނީ، ސުކޫކުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އެސެޓްގެ ބެނެފިޝަލް އޯނަރޝިޕް ދައުލަތުގެ 100 އިންސައްތަ ހިއްސާވާ އެސް.ޕީ.ވީ އިން އަނބުރާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް ނެގޭނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މި ސުކޫކު ވިއްކުމަށް އެސެޓެއްގެ ގޮތުގައި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ ބެނެފިޝަލް އޯނަރޝިޕް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ބަދަލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
100%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
25 އޭޕްރިލް 2021 | އާދީއްތަ 00:15
ކކކކ
ކެކެކެ އެސޮރު ގާތު އަހާބަލަ ކަލޭ ހަމަތޯ