ކ. މާލެ
|
20 އޭޕްރިލް 2021 | އަންގާރަ 17:03
ކަނޑުގައިވާ އެންމެ ބޮޑު މިޔަރުގެ ބާވަތް- ފެހުރިހި
ކަނޑުގައިވާ އެންމެ ބޮޑު މިޔަރުގެ ބާވަތް- ފެހުރިހި
އަހުމަދު ފާރިހް ރަޝީދު
މިޔަރު މަސްވެރިކަން ކުރުން
މިޔަރު މަސްވެރިކަންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމުގެ ވާހަކަ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ސާފުކޮށްދީފި
 
މިނިސްޓްރީން ބުނީ، މިޔަރު މަސްވެރިކަންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ވިސްނުން އެ މިނިސްޓްރީން އެއްވެސް ވަރަކަށް ނުގެންގުޅޭކަމަށް
 
ދިރާސާތަކުގެ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން މިޔަރުގެ އާބާދީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި އިތުރުވެފައެއް ނުވޭ

މިޔަރުގެ މަސްވެރިކަންކުރުން މަސްވެރިކަމާބެހޭ ގާނޫނުގައި މަނާކޮށްފައި އޮތް އޮތުމަށް ބަދަލު ގެނައުމާއި ގުޅޭގޮތުން ފިޝަރީސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓަރ ޒަހާ ވަހީދު ދެއްކެވި ވަހަކަފުޅު އެ މިނިސްޓްރީން ސާފުކޮށްދީފިއެވެ.

މިޔަރުގެ މަސްވެރިކަން ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޖިލީހުގެ އިގްތިޞާދީ ކޮމެޓީގައި، މިނިސްޓަރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅާއި ގުޅިގެން ގިނަބައެއްގެ މެދުގައި ކަންބޮޑުވުން އުފެދިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބަޔާނެއް ނެރެފައެވެ. އެ ބަޔާނުގައި ވާގޮތުން ލޯ ބޮޑުކަންނެލީގެ ލޭނު މަސްވެރިކަން އަލުން ފެށުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ޒަހާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، އެފަދަ މަސްވެރިކަމެއްގެ ތެރެއިން މިޔަރު ބޭނުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަން ފާހަގަ ކުރެއްވި ކަމަށާއި އެކަން މެނޭޖް ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ. އަދި އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި، އޭގެ މަގްސަދަކީ މިޔަރުގެ މަސްވެރިކަން މަނާކޮށްފައި އޮތްއޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނައުން ނޫންކަމަށް ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

މިނިސްޓްރީން ބުނީ، މިޔަރުގެ މަސްވެރިކަން މަނާ ކުރިފަހުން ފާއިތުވި 10 އަހަރު ދުވަހުގެތެރޭ، މިޔަރުގެ އާބާދީ އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަމަށާއި ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމަށް އަސަރުކުރާކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް ލިބިފައި ވާކަމަށެވެ. އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން، މޯލްޑިވްސް މެރިން ރިސާޗް ސެންޓަރުން ކުރިއަށް ގިނަ ދިރާސާތަކެއް ކުރެވުނު ކަމަށްވެސް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ ދިރާސާތަކުގެ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން، މިޔަރުގެ އާބާދީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި އިތުރުވެފައި ނުވާކަން މިނިސްޓްރީން ފާހަގަކުރެއެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓްރީން ބުނީ، މިޔަރުގެ އުނދަގޫ އިތުރުވަނީ، އާދަވެގެން މިޔަރަށް ކާންދިނުމާއި، ކުނިވެ ހަލާކުވާ ޒާތުގެ ތަކެތި މޫދަށް އެޅުމުގެ ސަބަބުންކަމަށްވުމީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން މިޔަރު އާންމުކޮށް ޝިކާރަކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ އުކުޅުތަކަށް ނޭދެވޭ ބަދަލު އަންނަ ކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން މިޔަރަށް ކާންދިނުންފަދަ ކަންކަމުން ދުރުހެލިވުމަށް، އާންމުންނާއި، ޑައިވަރުންނާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ގޮވާލާފައި ވެއެވެ.

މިނިސްޓްރީން ބުނީ، މިޔަރު މަސްވެރިކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ވިސްނުން އެ މިނިސްޓްރީން އެއްވެސް ވަރަކަށް ނުގެންގުޅޭ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މަސްވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އަޑުއަހާ، އާންމު ދިރިއުޅުމަށް އަސަރު ނުކުރާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް، ގުދުރަތީ ދިރުންތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ތައްޔާރަށް އޮތްކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް