ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު
އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ދާއިމީ ނަތީޖާ އިއުލާނުކުރަން ފަށަނީ
 
ދާއިމީ ނަތީޖާ ކަށަވަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ 90 އިންސައްތައަށްވުރެ ބޮޑުބައި މިހާރުވަނީ ނިމިފައި
 
ދާއިމީ ނަތީޖާ އިއުލާނުކުރަން ފަށާތާ ތިން ދުވަސްތެރޭ ހުރިހާ ވޯޓު ފޮއްޓެއްގެ ނަތީޖާ އިއުލާނުކޮށް ނިމޭނެ
 
ދާއިމީ ނަތީޖާ އިއުލާނުކުރުން ނިމުމާއެކު އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރެއް ބާއްވަން ޖެހޭނަމަ އެކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއުލާނު ކުރާނެ
ނަހުފާ މުހައްމަދު
ކ. މާލެ |
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު 2020
ރާއްޖެއެމްވީ

މިއަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި، އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ އިއުލާނު ކުރަން ފަށާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަހްމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ ކަށަވަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ 90 އިންސައްތައަށް ވުރެ ބޮޑުބައި މިހާރު ނިމިފައި ވާކަމަށެވެ. އަދި ދާއިމީ ނަތީޖާ އިއުލާނުކުރަން ފަށާތާ ތިން ދުވަސްތެރޭ ހުރިހާ ވޯޓު ފޮއްޓެއްގެ ނަތީޖާ އިއުލާނުކޮށް ނިމޭނެކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  

މިހާރު ވަގުތީ ނަތީޖާ މިވަނީ ނިންމާފަ. މިއަދާ ހަމައަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދާއިމީ ނަތީޖާގެ 90 ޕަސެންޓަށް ވުރެ މަތީ ޕަސެންޓަކަށް ދާއިމީ ނަތީޖާ ވެރިފައިކޮށް ނިމިއްޖެ. އޭގެ މާނައަކީ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މާދަމާރޭގަ އަޅުގަނޑުމެން ދާއިމީ ނަތީޖާ އިއުލާނުކުރަން ފަށާނަން. އަޅުގަނޑުމެން އުންމީދު މިކުރަނީ، ދާއިމީ ނަތީޖާ އިއުލާނު ކުރުމަށްޓަކައި ތިން ދުވަހެއް ބޭނުންވާނެ، އެހެންވީމަ ކުރިއަށް އޮތް ތިން ދުވަސްތެރޭ ދާއިމީ ނަތީޖާ އިއުލާނުކޮށް ނިމޭނެކަމަށް
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަހްމަދު ޝަރީފް

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، ދާއިމީ ނަތީޖާ އިއުލާނުކުރުން ނިމުމާއެކު، އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރެއް ބާއްވަން ޖެހޭނަމަ، އެކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއުލާނުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އިންތިޚާބާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާތަކަށް ބެލުމަށްފަހު، ތިން ވޯޓުފޮށްޓެއްގެ ވޯޓުލުން އަލުން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމާފައި ވާކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ. އެއީ، ތ. ގާދިއްފުށީ ވޯޓު ފޮއްޓެއްގެ އިތުރުން،  ލ. މާވަށު ދެ ފޮއްޓެއްގެ ވޯޓުލުމެވެ. މި ތިން ފޮށީގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވަނީ، ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްނުވާ މީހުން އެ ފޮށިތަކަށް ވޯޓުލީ މައްސަލައާ ގުޅިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް