raajjemv logo
ވެކްސިން ދިނުމުގައި ތަފާތުކުރުން
ވެކްސިން ދިނުމުގައި ވަކިބަޔަކަށް ވަކި އުސޫލެއް، އެޗްޕީއޭއަށް އެކަން އެނގުނީ ނޫސްވެރިން ސުވާލުކުރުމުން!
 
ވަކި މިވެނި ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާތީވެ ނުވަތަ ތިމާގެ ނުފޫޒު އެކަމެއްގެ އޮންނާތީވެ ވެކްސިން ދިނުމުގައި ތަފާތުވާން ނުޖެހޭ
 
ވެކްސިން ދިނުމުގައި ތަފާތުކުރުންތައް ބޮޑުވެ އާއްމުންގެ ޝަކުވާ ގިނަވެއްޖެ
ޝިއުނާ ސޯލިހް
ކ. މާލެ |
ވެކްސިން ޖެހުމަށް ރޯދަމަހުގެ ކުރިން އާޓް ގެލަރީ ކައިރީގައި ހަދާފައިވާ ކިއުއެއް

ވެކްސިން ދިނުމުގައި ބައެއް ސެންޓަރުތަކުން ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅޭކަން އެނގުނީ ނޫސްވެރިން ސުވާލުކުރުމުންކަމަށް އެޗްއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ޖެހުމަށް ރަމަޟާން މަހު ފުރަތަމަ ކަނޑައެޅީ 2 ގަޑިއިރެވެ. އާންމުންގެ ޝަކުވާތައް ގިނަވުމުން ގަޑިއިތުރު ކުރިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކިއުގައި ތިބޭ އާއްމު ރައްޔިތުންގެ އަދަދަށް ބަދަލު އައިތަން ނުފެނެއެވެ. ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ. ކިއު ހަދައިގެން އާއްމު ރައްޔިތުން ކިއުގައި ތިބޭއިރު، ބައެއް ވެކްސިން ސެންޓަރުންތަކުގައި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން އެމީހުންގެ އާއިލާ މީހުންނާއި ރަށްޓެހިން ގޮވައިގެންގޮސް ކިއު ފަޅާފައި ވެކްސިން ޖަހައިގެން ނުކުމެގެން ދަނީއެވެ. ހަމައެކަނި ފުލުހުންނާއި ސިފައިގެ އާއިލާ މީހުން އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ހެލްތް މިނިސްޓްރީ އާއި އެޗްއީއޯސީގެ އިސްވެރިންގެ އާއިލާ މީހުންނާ ރައްޓެހިންގެ ކަންކަން އޮތީވެސް ހަމަ މި އުސޫލުންނެވެ.

އުމުރުން 60 އަހަރުންމަތީގެ މީހުންނަށް ކިއުގައި ނުޖެހި ވެކްސިން ޖެހޭނެ އުސޫލެއް އޮތްނަމަަވެސް ވަކި މިވެނި ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާތީވެ ނުވަތަ ތިމާގެ ނުފޫޒު އެކަމެއްގެ އޮންނާތީވެ، އެތައް ގަޑިއިރެއްވަންދެން ކިއުގައި ޖެހިގެން ވެކްސިން ޖަހަން ހުންނަ މީހާގެ ހައްގު ނިގުޅައި ގަންނަންވީ ހެއްޔެވެ. މިކަންކަން އިންތިޒާމުކުރަން ތިބި މީހުންނަށް މިއަދާ ހިސާބަށް މިހެން މިކަން ހިނގަމުން އަންނަކަން ނޭނގެނީ އޭ ބުނެ މިކަމުން ރެކެވޭކަށްނެތެވެ. 9:00 ޖަހާއިރު ކިއު ނަމްބަރު ނަގައިގެން ހުންނަ މީހާގެ ކިއު ނަމްބަރު މިޖެހެނީ ވަކި ބައެއްގެ އާއިލާއާއި ރަށްޓެހިންނަށް ވެކްސިން ދިނުމަށްފަހުގައެވެ. މިހެން މިކަން ހިނގާއިރު، ފުލުހުންނާއި ސިފައިން އަދި ސިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ އިސް ބޭބޭފުޅުންގެ އާއިލާއާއި ރައްޓެހިންނަށް ވެކްސިން ދީ ނިމުމުން އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ވެކްސިން ދޭން ހުޅުވާލާނެކަމަށް ބުނެ ވަކިން އިއުލާނެއް ކުރެއްވުން ކިހިނެތްވާނެތޯއެވެ. އޭރުން އާއްމު ރައްޔިތުމީހާ ކޮންމެ ރެއަކު ކިއުގައި ޖެހިގެން އެ އުފުލާ ތަކުލީފަށް ގައިމު ލުޔެއް ލިބޭނެއެވެ.

އެޗްއީއޯސީއަށް މިކަން މިހެން ހިނގަމުން އަންނަކަން ނޭގެނީ ބާއެވެ. ނޫނީ އެނގޭއިރުވެސް އެކަން އެގޮތަށް ހިންގުމަށް ފުރުސަތު ދެނީ ބާއެވެ. އާދީއްތަ ދުވަހު އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިކަން ހިނގާކަން ނޭގޭކަމަށް އެޗްއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެކި ތަންތަނުން ވެކްސިން ސެންޓަރުތައް ހިންގަމުން މިދަނީ، އޯވާރޯލްކޮށް އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންގެ ދަށުން. ބައެއް ތަންތަނުގައި ތިކަހަލަ ކަންކަން ހުރިކަން ތިބޭފުޅުން ފާހަގަކުރެއްވީމަ ތިމައުލޫމާތު ލިބުނީމަ އަޅުގަނޑުމެން އެބޭފުޅުންނާ ވާހަކަދައްކައިގެން ގިނައިރު މީހުންނަށް މަޑުކުރަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް، އަދި އެކި މީހުންނަށް ތަފާތު ކުރުމެއް ނާންނަގޮތަށް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ކަންކަން އިންތިޒާމުކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަރާތުން އިންސްޓްރަކްޝަންސް ދޭނަން.
ޑރ ނަޒްލާ ރަފީގު - އެޗްއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާނު

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ވެކްސިން ދެވަނަ ޑޯޒް ޖެހުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލީ އެޕްރީލް މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އާއްމުންގެ ޝަކުވާތައް ބަނޑުންވަމުން އަންނައިރު އެބޭފުޅުންނަށް މިކަން މިހެން ހިނގާކަން ނޭގި އޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވުމަކީ ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަަން ކުޑަކަމެކެވެ. އަދި ވެކްސިން ޖެހުން ކުރިއަށްގެންދަނީ އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިނާ އެއްގޮތަށްކަން ގަބޫލުކުރެވޭނެ ހަމަ އެއްގޮތެއްވެސްނެތެވެ.

ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާތާ 8 ހަފްތާ ފަހުން ދެވަނަ ޑޯޒް ފުރިިހަމަ ކުރަން ޖެހޭއިރު، ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާތާ 12 ހަފްތާކުރިން 2ވަނަ ޑޯޒް ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހެއެވެ. މިހެން މިކަން އޮތްއިރު ފުރަތަމަ ޑޯޒް ފުރިހަމަކުރި އާއްމު ރައްޔިތުން ދެވަނަ ޑޯޒް ޖެހުމަށް ކިއުތައް ދަމާލާފައިވާއިރު، މިކަން ވެފައި މިއޮތީ ބޮޑު ވޭނަކަށެވެ. ރަމަޟާންމަހުގެ ކުރިންވެސް މިކަމުގެ ޝަކުވާތައް އާއްމުން ކުރިއިރު މިކަމަށް ހައްލެއް ނުލިބި، ލިބޭ ކުޑަވަގުތުކޮޅުގައި އާއްމު ރައްޔިތުން ކިއުގައި ޖެހުމުންވެސް އެ ރައްޔިތުމީހާއަށް ވެކްސިން ނުޖެހި މާޔޫސްކަމާއެކު އެނބުރި ގެއަށްދާން ޖެހެނީ އެއްކަލަ ވަކި ވަޒީފާއެއްގައި އުޅޭ، ނުވަތަ މަތީ ފަންތީގެ ބޭފުޅެއްގެ އާއިލާ ނުވަތަ ރައްޓެހިންނަށް އުސޫލުގެ ބޭރުން ވެކްސިން ދިނުމަށް ވަގުތު ހޭދަވެ، ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ ވަގުތު ހަމަވުމުންނެވެ.

ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނާ ގުޅިފައި އޮންނަ މިފަދަ ކަންކަމުގައި އުސޫލްތަކަށް އަމަލުކުރަންތިބޭ ފަރާތްތަކުން މިއަށްވުރެ ޒިންމާދާރުވާންޖެހެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
25%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
50%
ދެރަ ވެއްޖެ
25%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
21 އޭޕްރިލް 2021 | ބުދަ 16:06
ޢަނާ
Divehi fasq ގަނޑުގައި divehinq ބިދޭސީންނާ އެއްކިއުއެއްގައި ކިއުހަދުވައިގެން gana taLuvanI
20 އޭޕްރިލް 2021 | އަންގާރަ 03:20
މުޙައްމަދު ޝ....
އަހަރެންގެ ބައްޕަ އަކީ އެކްސިޑެންޓެއްގެ ސަބަބުން އަނިޔާލިބިފައިވާ މީހެއް. ބައްޕަގެ ސިކުނޑިއަށް އޭރު ލޭވެސް އެޅުނު. ބައްޕަގެ ހާލު މިހާރު ރަނގަޅު ނަމަވެސް، މިޒާޖު ތަފާތު. ބައްޕަ ވަރުބަލިވާނެ ފަސޭހައިން. ސިކުނޑިއަށް ލިބޭ ގެއްލުމަކީ އެއްކޮށް ރަނގަޅު ނުކުރެވޭ ކަމެއްކަމަށް ވަނީ. ބައްޕަގެ އުމުރުން 65 އަށް ވުރެ މަތި. އެކަމު ކިއުގައި އެތައް އިރެއް ވި އިރުވީ ފަހުން އަހަރެންގެ އަންހެނުން ގުޅާފަ ބުނީ އަންނާށޭ އެތެރެއަށް ކިއުގަ ނުހުރެ. އަންހެނުންނަކީ ވެކްސިން ދޭ ޓީމުގެ އެހީތެރިއަކަށް ހުރި ނަރުހެއް ކަމުން ބައްޕަ އަށް އެހީތެރިވެދިނީ. އަންހެނުން ކުރީ ގޯސް ކަމެއްތަ؟
19 އޭޕްރިލް 2021 | ހޯމަ 12:18
ާއަހްފާނު
އަސްލު ވަގުތު އިތުރު ކޮށްލާނަމަ 2 ޖަހަންދެން ވަރު
19 އޭޕްރިލް 2021 | ހޯމަ 00:35
ޢަލީ
ތީ ހުރިހާ ކަމެއްގެ ވެސް އޮންނަ އާއްމު އުސޫލު.
18 އޭޕްރިލް 2021 | އާދީއްތަ 18:16
ޢަހާނަމާ
ޥަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކައެއް... އެއްކަމެއް ނޫހުގަ ފާހަގަ ކޮށްލިނަމަ ވ ރަނގަޅުވީސް. ޢެއީ ވީއައިޕީ ގެ ނަމުގައި ނުފޫޒު ގަދަ މީހުން ގޭގެއަށް ވެކްސިން ކެރިއަޜު ހިފައިގެން ވެކްސިން ޖަހަން ދާވާހަކަ...