ކ. މާލެ
|
24 ފެބްރުއަރީ 2022 | ބުރާސްފަތި 06:49
ކައުންސިލްތަކުން ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ކަންކަން ކުރަން ޖެހޭނީ އެރަށެއްގައި ހުންނަ ހޮސްޕިޓަލެއް ނުވަތަ ސިއްހީ މަރުކަޒަކާއި ގުޅިގެން
ކައުންސިލްތަކުން ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ކަންކަން ކުރަން ޖެހޭނީ އެރަށެއްގައި ހުންނަ ހޮސްޕިޓަލެއް ނުވަތަ ސިއްހީ މަރުކަޒަކާއި ގުޅިގެން
މިހާރު
ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ރަށްރަށުގައި ކޮވިޑް ފެތުރޭ ހާލަތުގައި، ކައުންސިލްތަކުން އަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ އުސޫލު އާންމުކޮށްފި
 
ދަތުރުކުރުމާއި ގުޅިގެން އެޗް.ޕީ.އޭއިން އެއިރަކު ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ހޯމް ކަރަންޓީން ވާން ޖެހޭ ފަރާތްތައް ހޯމް ކަރަންޓީނަށް ލާން ޖެހޭ
 
މީހުން އެއްވެގެން ހިންގާ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތަކުގައި އެޗް.ޕީ.އޭ އިން އެވަގުތެއްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރޭތޯ މޮނިޓަރ ކުރަންޖެހޭ

ރަށްރަށުގައި ކޮވިޑް ފެތުރޭ ހާލަތުގައި، ކައުންސިލްތަކުން އަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ އުސޫލު އާންމުކޮށްފިއެވެ.

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އާންމުކޮށްފައިވާ, "މާލެ ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށުގައި ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި އަމަލު ކުރާނެގޮތުގެ އުސޫލު"ގައި ބުނެފައިވަނީ, ހޮސްޕިޓަލް ނުވަތަ ޞިއްޙީ މަރުކަޒާއި ގުޅިގެން ރަށުގައި ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކުގެ މައްޗަށް ޕްލޭން އެކުލަވާލާ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްތަކުން މަސައްކަތްތައް ރާވާ ހިންގަން ޖެހޭނެކަމަށެވެ. އަދި ރަށުގައި ހުންނަ ކަމާގުޅޭ އެހެނިހެން އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން ބަލި ކޮންޓްރޯލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުމާއި، އެކި ބޭނުންތަކަށް ރަށުން ބޭރުގައި އުޅެފައި ރަށަށް އެނބުރި އަންނަ މީހުންނާއި ރަށުން ފުރާ މީހުން، ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް އަމަލުކުރުމަށް އެންގުމާއި އެކަންކަން މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރުން ހިމެނެއެވެ.

Advertisement

ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެޗް.ޕީ.އޭ.އިން އާންމުކުރާ އެންގުންތަކާއި ގައިޑްލައިންތައް ރަށުގައި ތަންފީޒުކުރުމާއި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމާއި އަހުލުވެރިކުރުން ވެސް ކައުންސިލްތަކުގެ ޒިންމާގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

އެޗް.ޕީ.އޭ.އިން އާންމުކުރާ އެންގުންތަކާއި ގައިޑްލައިންތައް ރަށުގައި ތަންފީޒުކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން

  • ގަައިޑްލައިން އާ އެއްގޮތަށް ރަށުތެރޭގައި މާސްކް އެޅުން ތަންފީޒުކުރުން.
  • މީހުން އެއްވެގެން ހިންގާ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތަކުގައި އެޗް.ޕީ.އޭ އިން އެވަގުތެއްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރޭތޯ މޮނިޓަރ ކުރުން.
  • ފިހާރަ، ރެސްޓޯރެންޓް، ހޮޓާ ކެފޭ ފަދަ ތަންތަނާއި އާންމު ޚިދުމަތްދެނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށްތޯ މޮނިޓަރ ކުރުން.

މީގެ އިތުރުން ދަތުރުކުރުމާއި ގުޅިގެން އެޗް.ޕީ.އޭއިން އެއިރަކު ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ހޯމް ކަރަންޓީން ވާންޖެހޭ ފަރާތްތައް ހޯމް ކަރަންޓީނަށް ލުމާއި، ކަރަންޓީނުގައި ތިބޭއިރު ދޭންޖެހޭ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ތިބޭ މީހުންގެ މައުލޫމާތު ހޮސްޕިޓަލަށް ނުވަތަ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް ކައުންސިލުން ދޭންޖެހެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންނާއި ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ ކޮންޓެކްޓުން ގޭގައި އެކަހެރިވުމާއި، ރަންޓީނުވުމުގައި ހޮސްޕިޓަލް ނުވަތަ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް އެހީތެރިކަންދިނުން އަދި މިގޮތަށް މީހުން އެކަހެރިވެފައި ނޫނީ ކަރަންޓީނުވެފައިވާ ގެތައް މޮނިޓަރކުރުމާއި ޚާއްޞަ ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ފަރާތްތައް ދެނެގަތުން ހިމެނެއެވެ.

އަދި ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ގޭގައި އެކަހެރިކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ކަރަންޓީނުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ޒަރޫރީ ކަންތައްތައް ކުރުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުންމާއި، ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އާންމުކުރެވޭ ގައިޑްލައިންތަކަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމާއި އަހުލުވެރިކުރުމަށް ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭކަމަށްވެސް އުސޫލުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ހޮސްޕިޓަލް ނުވަތަ ޞިއްޙީ މަރުކަޒާއި ގުޅިގެން ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުމާއި، ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލުކުރުމަށް ރަށު ލެވެލްގެ ޓާސްކްފޯސް އެކުލަވާލުމާއި ޓާސްކްފޯސްގެ މެމްބަރުންނާއި މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނު ދިނުމާއި މަސައްކަތަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކައުންސިލުން ރާވާ ހިންގަން ޖެހޭނެކަމަށް މި އުސޫލުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
75%
0%
0%
25%
0%
0%
ކޮމެންޓް