އިދާރީ
އިދާރީ ބަދަލަކުން ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ ރަގަޅުވެދާނެތަ؟
 
އަބަދުވެސް ދިވެހިން އެދެނީ ހަމަހަމަކަމަށް
 
އިދާރީ ގޮތުން ބަދަލު އައުމާއެކު މީހުންނަށްވެސް ބަދަލު އަންނަންޖެހޭ
 
ގާނޫނަކީ ކޮންމެ ކަމެއްގެ ހައްލެއް ނޫން
މުހައްްމަދު ނިޝާން އިބްރާހިމް
ކ. މާލެ |
މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކުރެވުނު މީހަކު ފާސްކުރަނީ
ޕޮލިސް

ދިވެހިންގެ މެދުގައި އަބަދުވެސް ދައްކަމުން އަންނަ ވާހަކައަކީ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއިން ހާލަތާއި ނުބައްދަލު ބާރުގެ ބޭނުންކުރާކަމުގެ ވާހަކައާއި، އިންސާފުން ބޭރުން ކަންކަން ކުރަމުން އަންނަ ވާހަކައާއި، ހަމަހަމަކަމެއް ނެތްކަމާއި، ފުލުހުން ޕްރޮފެޝަނަލް ނޫންކޮށް ކަންކަން ނިންމާކަމާއި، މުއައްސަސާ ސިޔާސީވެފައިވާ ވާހަކަ އެވެ.

ވަރަށް ފަހުން ފުލުހުންގެ ގާނޫނަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެވި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގެ މައްޗަށް ބޯޑެއް ގެނެވި ފުލުހުންގެ ރޭންކުތަކާއި މުސާރައާއި ވަޒީފާތަކުގެ އޮނިގަނޑާއި، ޑިޕާރޓްމަންޓުތަކާއި އެތަންތަނުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް މުހިންމު ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގާނޫނަކުން ގެނެވިފައިވާކަން ފެންނަން އެބައޮތެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ސުވާލަކީ އިދާރީ ގާނޫނެއްގައި ބަދަލުތަކެއް ލިޔުނަސް މުއައްސަސާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭތޯއެވެ؟ މިއުޅެނީ ގާނޫނުގެ މައްސަލައެއްތޯއެވެ؟ ރޭންކުތައް ހުރި ގޮތުން ކަންކަން ނުވެގެންތޯއެވެ؟ ޑިޕާރޓްމަންޓުތަކުގެ ނަންތަކުގެ މައްސަލައެއްތޯއެވެ؟ ފުލުހުންނަށް ދެމުން އަންނަ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކުގެ މައްސަލައެއްތޯއެވެ؟ އަރާ ބޫޓާއި ފައިވާނުގެ މައްސަލައެއްތޯއެވެ؟

2008 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ ހިންގަމުން އައީ ވަކި ގާނޫނަކުން ކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. އެއިރު އަމަލުކުރަމުން އައި ގާނޫނުގައިވެސް ފުލުހުންގެ މަސައްކަތުގެ ގޮތުން ނުކުރެވޭނެކަމެއް އޮތްތަނެއް ފެނިގެން ގޮސްފައި ނުވެއެވެ. އަދި ވަކި މާއްދާއެއް އޮތުމުން، ނުވަތަ ވަކި މާއްދާއެއް ނެތުމުން އިންސާފު ގާއިމްކުރުމަށް ހުރަހެއް އެޅުނުތަނެއް ނުފެނުނެވެ.

2008 ވަނަ އަހަރުގެ 5 ވަނަ ގާނޫނުގެ ބާރު 2021 ވަނަ އަހަރުގައި ނިމި ފުލުހުންގެ އާ ގާނޫނެއްގެ ގޮތުން 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 34 ވަނަ ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ވަނީ ފަށާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އިދާރީ ބަދަލުތައް ފިޔަވައި އިތުރު ބަދަލެއް އައިތަނެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުފެނުނެވެ. ޕޮރޮފެޝަނަލް ކަމަށް ކުރިއެރުމެއް ލިބުނުތަނެއް ނުފެނުނެވެ. އިންސާފުގެ ދުވެލި ބާރުވިތަނެއް ނުފެނެއެވެ.

ކަންކަން މިގޮތަށް ވެގެން ދިޔުމުން، ކަންކަން ހައްލު ނުވެގެން މިއުޅެނީ ގާނޫނުގެ މައްސަލައަކުން ނޫންކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގެއެވެ. އަދި މިއީ ރޭންކުތަކާއި މުސާރައިގެ މައްސަލައެއް ނޫންކަމާއި، ޑިޕާރޓްމަންޓާއި ޔުނިޓުތަކުގެ ނަމުގެ މައްސަލައެއްވެސް ނޫންކަން އެނގެއެވެ. އަދި ޔުނިފޯމްގެ މައްސަލައެއް ނޫންކަމާއި، އަރާ ބޫޓުތަކާއި، ގެންގުޅޭ ވެހިކަލުތަކުގެ މައްސަލައެއްވެސް ނޫނެވެ.

މިކަންކަން ވެގެން އުޅޭ ގޮތަށް ވިސްނާލާއިރު، ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ހަރުލާފައިވާ ބައެއް ސިފަތަކަށް ބަދަލުނައިސްގެން މިއުޅެނީ އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް ވުމަށް ހުރަސް މިއެޅެނީ، އިންސާފުން ކަންކަން ކުރުމަށް ހުރަސްއެޅޭ ސަބަބަކީ އެތަނުގައި ތިބި ބައެއް މީހުންގެ ސަބަބުން ކަމަށް ގަބޫލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ. ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ނަނގާ ކިޔަން އަބަދުވެސް ތިބީ ހަމަ އެއްބައެކެވެ. އެމީހުން ބަދަލުވާތަނެއް އެއް އިރެއްގައިވެސް ނުފެނެއެވެ.

ރައީސް ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ ރަގަޅަށް ހިނގުމުގައި އުނދަގޫތަކެއް މެދުވެރިވާކަމަށް ގަބޫލުކުރެވުމުން ބަޔާންކުރެވުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން ސަސްޕެންޑްކުރުމާއި ވަޒީފާތަކުން ވަކިކުރިތަން ފެނިގެން ދިޔައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު ފެނިގެން މިދަނީ އެމީހުން އަލުން ވަޒީފާތަކަށް ނެރެ، ވަޒީފާތަކުން ވަކިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން ވަޒީފާ ދިން ދުވަހާއި ހަމައަށް މުސާރައާއި އިނާޔަތް އެކީ އެއްފަހަރާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުން ދިންތަނެވެ.

ކަންކަން ރަގަޅުކުރުމަށް ގާނޫނަކީ ހައްލެއް ނޫންކަން ފުލުހުންގެ ތެރެ ބަލާލުމުން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގެން އެބައޮތެވެ. ކަންކަން ހައްލުވާނީ އެކަމަށް އަރަފޯދިގެންވާ އިލްމާއި ހިލްމުގެ ގާބިލު މީހުން ތަންތަނުގައި ނަނގާ ކިޔަންވެސް ތިބެގެންނެވެ. ޖަޒުބާތީ ފަނާކުރަނިވި ގަނޑުބަޑުކުރަނިވި ތައައްުސުބުން ފުރިގެންވާ މީހުން ތަންތަނުގައި ތިބިކަމުގައިވިޔަސް އަސަރެއް ނުކުރާނެއެވެ.

މާމުޔަކީ ފޮނިއެއްޗެކެވެ. އެއް އިރެއްގައިވެސް ހުތް އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ފެންނަން ހުއްޓަސް އަރުގައި ނުޖެހެންޏާ ފޮނިކަމެއް ހުތް ކަމެއް ނޭނގޭތަން އައުމަކީ ވެދާނެކަމެކެވެ. ކިތަންމެ ރަގަޅު ގާނޫނެއް ހަދާފައި އޮތްކަމުގައި ވިޔަސް އެގާނޫނުގެ ބޭނުން ރަގަޅަށް ހިފަން ނޭނގޭ ބަޔަކު ތަނެއްގައި ތިބެއްޖެނަމަ ފޮނިކަން ހުތަށް ބަދަލުވާފަދައިން ގާނޫނަކީ ކޮށި ކަނު އެއްޗަކަށް ބަދަލުވާތަން އަންނާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
100%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
17 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 02:38
ފުލުހެއް
ވަރަށް ކުރުކޮށް ބުނެފާނަން. ފުލުހުން ކަޑަވަނީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ކަޑަވީމަ. ރައީސް ކަޑަވަނީ ރައްޔިތުން ކަޑަވީމަ. ފުލުހުން ތެރޭ ތިބި ބަޔަކު ގޯސްނަމަ އެބަޔަކަށް ވަޒީފާގަ ނުތިބެވުނީސް.
16 އޭޕްރިލް 2021 | ހުކުރު 22:58
ބަކުރުބޭ
ބޮޑަތިބަދަުތައްއަންނާނެ