ބަދިގެ 1442
ޕޮޓޭޓޯ ބްރެޑް ސަމޯސާ
 
މިއީ މާ ގިނަ ވަގުތު ހޭދަނުކޮށް ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެ ހެދިކާގެ ބާވަތެއް
ނާޒުމީ ސައީދު
ކ. މާލެ |
ޕޮޓޭޓޯ ސަމޯސާ
ޔޭސް އައިކެން ކުކް ޔޫޓިއުބް ޗެނަލް

ބޭނުންވާ ތަކެތި

 • 1 ސައިސަމްސާ ތެޔޮ
 • ½ ލޮނުމެދު
 • 1 ފިޔާ (ކުޑަ)
 • ލޮނު (ރަހަލާވަރަށް)
 • ½ ސަމުސާ ރެޑް ޗިލީ
 • 4/1 ސަމުސާ ކޮރިއަންޑަރ
 • ½ ސަމުސާ ދިރި
 • ރީނދޫ (ކުޑައެތިކޮޅެއް)
 • 4/1 ޗާޓް މަސާލާ
 • 2 އަލުވި ( މަޑުކޮށް މޭޝްކޮށްފައި)
 • 1 ގްރީން ޗިލީ (ޗަސްކޮށްފައި)
 • 7 މިންޓް ލީވްސް
 • 2 ސައިސަމުސާ ޕީސް
 • 1 ސަމްސާ ލެމަން
 • 1 ސައިސަމުސާ ކޮރިއަންޑަރ ލީވްސް
 • 1 ޕާން

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ތަވައެއް ނޫނީ ތެއްޔެއްގެ ތެރެއަށް ތެޔޮ އެޅުމަށްފަހު، ލޮނުމެދު ފިޔާ، ރެޑް ޗިލީ، ކޮރިއަންޑަރ، ދިރި، ރީނދޫ، ޗާޓް މަސާލާ، އަޅައިގެން ރަތްކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު އަލުވި، ގްރީން ޗިލީ، މިންޓް ލީވްސް، ޕީސް، ލެމަން، ކޮރިއަންޑަރ ލީވްސް އެޅުމަށްފަހު، ލޮނު ހެޔޮވަރުކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު ރަނގަޅަށް ހުރިހާ އެއްޗެއް އެއްކޮށްލުމަށްފަހު ކައްކާލާށެވެ.

ދެން ޕާން ފޮތީގެ ހަތަރު ފަރާތް ކެފުމަށްފަހު، ރޮށި ދަމާހެން ކުޑަކޮށް ދަމާލާށެވެ. ދެން ބަޖިޔާގެ ބައްޓަމަށް ހެދުމަށްފަހު އޭގެ ތެރެއަށް ކުރިން ތައްޔާރުކުރި އަލުވިން، ވާވަރަށް އަޅާ ބައްދާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ކަޓްލަސް ތައްޔާރުކުރާ ގޮތަށް ގިރާފައި ހުރި ބިހަށްލުމަށްފަހު، ފާރޮށި ކުނޑި ނުވަތަ ޕާން ކުޑި ހޭކުމަށްފަހު ތެލުލާށެވެ. މިހާރު މިހުރީ ބްރެޑް ޕޮޓޭޓޯ ސަމޯސާ ތައްޔާރުކޮށް ނިމިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
100%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް