raajjemv logo
ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް
ޔާމީން ސަރުކާރުން ސަލްމާން މިސްކިތުގެ ބޮޑު އޮޅުވާލުމެއް، ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްފާނެ
 
މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް 24 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ޙަވާލުކުރީ ތުރުކީގެ ޓާމެކްސް ކުންފުންޏާ
 
މިސްކިތުގެ ކުރެހުމަކީ ޔާމީން ސަރުކާރުގައި އެހެން ކުންފުންޏަކުން ކުރަހާފައިވާ ކުރެހުމެއް
 
އެކަމާ ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރުވެސް ރަސްމީކޮށް ދީފައިވޭ
ލައިޝާ އަހްމަދު
61,683
ކ. މާލެ |
6 އޭޕްރިލް 2021 | އަންގާރަ 21:18
ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް - މި މިސްކިތް އިމާރަތް ކޮށްފައިވަނީ ތުރުކީގެ ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން
ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުން 2017 ވަނަ އަހަރު ތުރުކީގެ ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ބިނާކޮށްފައިވާ "ކިންގް ސަލްމާން" މިސްކިތުގެ ޑިޒައިންއަކީ މެލޭޝިއާ ކުންފުންޏެއްގެ ޑިޒައިންއެއްކަމަށް ބުނެ، އެ ކުންފުނިން އެކަމާމެދު ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މިސްކިތުގެ ކުރެހުމަކީ ޔާމީން ސަރުކާރުގައި އެހެން ކުންފުންޏަކުން ކުރަހާފައިވާ ކުރެހުމެކެވެ. އެގޮތުން މެލޭޝިއާ ކުންފުންޏަކުން މި ކުރެހުމުގެ ޑިޒައިންވެސް ރާއްޖެއާ ހިއްސާކޮށް ޕްރެޒެންޓޭޝަން މެދުވެރިކޮށްވެސް ޑިޒައިނިންގ އާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުތައް ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، ޔާމީން ސަރުކާރުން މި މަސައްކަތް ތުރުކީގެ ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު، މިސްކިތް އިމާރަތް ކޮށްފައިވަނީ މެލޭޝިއާ ކުންފުނިން ހިއްސާކުރި ކުރެހުމުގެ މައްޗަށެވެ. ކުދި ކުދި ބަދަލުތައް ގެނެސްފައި ވީނަމަވެސް، މިއީ މެލޭޝިއާގެ ކުންފުނީގެ ޑިޒައިންކަމަށް އެ ކުންފުނިން ދައުވާ ކުރެއެވެ. އަދި އޭރު މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރިއިރުވެސް މި ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު, ކުރީ ސަރުކާރަށްވެސް އެނގޭނެ ކަމަށް ރާއްޖެއެމްވީއަށް އިތުބާރު ހުރި މަސްދަރަކުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މެލޭޝިއާގެ ކުންފުނިން މިހާރު ވަނީ އެކަމާ ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރުވެސް ރަސްމީކޮށް ދީފައެވެ. އެގޮތުން ކޮޕީރައިޓްގެ ދައުވާ ކުރުމަށް ކުންފުނިން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ސައޫދީ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން މާލޭގެ އުތުރު ފަރާތު ސަރަހައްދުގައި އިމާރާތްކުރި "ކިންގް ސަލްމާން" މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް 24 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ޙަވާލުކުރީ ތުރުކީގެ ޓާމެކްސް ކުންފުންޏާއެވެ. އެގޮތުން މިސްކިތް އެޅުމަށް ޓާމެކްސް ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރީ 500 ދުވަސް ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމަން ޖެހޭ ގޮތަށް ކަމަށް އޭރުގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
54%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
3%
އުފާ ވެއްޖެ
7%
ދެރަ ވެއްޖެ
23%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
7%
މޮޔަވެއްޖެ
5%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
7 އޭޕްރިލް 2021 | ބުދަ 08:36
އަހުމަދު..ޖ
ތި ވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުން ގެ ޓެކްސް ފައިސާއިން ތޯ ދަށްކަން ޖެހޭ ނީ؟؟؟