raajjemv logo
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު
ކައުންސިލަށް އެމްޑީޕީ ހޮވައިގެން ކަންކަން ވާނެ: ނަޝީދު
 
ސަރުކާރުން މާލެ ހިންގުމަށްވުރެ ކައުންސިލުން މާލެ ހިންގަން ފަސޭހަވާނެ
 
ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ސަބަބުން މިނިސްޓްރީތަކުގެ މަސައްކަތް މަދުވާނެ
ޝުރުފާ މުހައްމަދު
28,602
ކ. މާލެ |
6 އޭޕްރިލް 2021 | އަންގާރަ 00:08
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު
ޝުރުފާ މުހައްމަދު

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީއަށް ލިބިއްޖެނަމަ ތަފާތު ފެންނާނެކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީން ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ވަމުން އަންނަ ތައްޔާރީތަކުގެ ތެރެއިން އެ ޕާޓީގެ އިސްވެރިން ވަނީ މާލެ ގަލޮޅުގެ ރައްޔިތުންނާ ހޯމަ ދުވަހު ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. އެ ބައްދަލުވުމަށް ފަހު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީން މިހާރު ކުރަމުން އަންނަނީ ކެމްޕޭންގެ އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތްތައް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ގޮވަމުން އަންނަނީ ވީހާވެސް ގިނަ ރައްޔިތުން މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ނިކުމެ ވޯޓުލުމަށްކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަނީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުމަށް ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން މިނިސްޓްރީތަކުގެ ބާރު ކުޑަވެ މަސައްކަތްތައްވެސް މަދުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ކައުންސިލެއް މެދުވެރިކޮށް މަސައްކަތްތައް ކުރަން ސަރުކާރަކުން އެކަން ކުރުމަށްވުރެ މާ ފަސޭހަވާނެ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަދިވެސް އަޅުގަނޑު މި ދައްކާ ވާހަކަ އަޑު އަހާށޭ. އަޅުގަނޑުމެން ހަދަން މިއުޅެނީ ވަކި ބާވަތެއްގެ ވަޑާމެއް. އެއަށް އަޅުގަނޑުމެން މިކިޔަނީ ތާހިރު ދިރިއުޅުމެއް އޮންނާނޭ. އަމިއްލަ ފައި މައްޗަށް ތެދުވެ ތިމާއަށް ތިމާގެ އާއިލާ ބެލެހެއްޓޭނޭ.
ރައީސް ނަޝީދު

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެއް ފުރިހަމައަށް ގާއިމްކޮށް ރާއްޖޭގެ އަދި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް މާލޭގެ ކަންކަން ލާމަރުކަޒުކޮށް ރަނގަޅުކުރަން، އެމްޑީޕީގެ މޭޔަރކަމަށް ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓް އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރަށް ވޯޓުލުމަކީ ލާޒިމް ކަމެއް ކަމަށެވެ.

މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ވޯޓުލާން ތައްޔާރުވަމުން އަންނައިރު އެމްޑީޕީންވެސް އަންނަނީ ޕާޓީގެ އެންމެ ފަހުގެ ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަމުންނެވެ. އެގޮތުން މާލެ އާއި އަތޮޅުތެރޭގައިވެސް ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، ކެމްޕޭން ނިންމާލުމަށް ބޮޑު ހަރަކާތެއްރާވާފައިވާކަމަށްވެސް އެ ޕާޓީން ބުނެއެވެ.

އެ ޕާޓީން ގަލޮޅުގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ގަލޮޅު ދެ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރާއި، އެ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުގެ އިތުރަށް މާލޭގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދާއި މޭޔަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާ ކެންޑިޑޭޓް އަނަސްގެ އިތުރަށް ޕާޓީގެ ބައެއް އެހެން އިސް ބޭފުޅުންވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
49%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
5%
އުފާ ވެއްޖެ
2%
ދެރަ ވެއްޖެ
25%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
19%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް