ޝުރުފާ މުހައްމަދު

478

Articles

 

7,612,856

Article Views

 

Follow

ފުރާވަރަށް އެޅުނީވެސް ނޫސްވެރިކަމުގެ ތެރެއިންނެވެ. ފީޗާ ދާއިރާއާއި އިޖްތިމާއީ މައްސަލަތަކަށް ޚާއްސަ ޝައުގުވެރިކަމެއް ދެއެވެ. ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ދާއިރާގެ ކުރީ ސަފަށް ޖެހިލި ނޫސްވެރިއެކެވެ. ނޫސްވެެރިކަމުގެ އެވޯޑްވެސް ވަނީ ހާސިލްކޮށްފައެވެ.