raajjemv logo
ސިނޮފަރމް ވެކްސިން
ލަންކާގައި ސިނޮފަރމް ވެކްސިން ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ އެއް ނުދޭ – ލަންކާ ސަރުކާރު
 
ލަންކާއަށް ޗައިނާގެ ސިނޮފަރމް ވެކްސިންގެ 600،000 ޑޯޒު އަންގާރަ ދުވަހު ލިބިފައިވޭ
 
ސިނޮފަރމް ވެކްސިން ބޭނުން ކުރުމާއި މެދު ގޮތެއް ކުރިޔަށް އޮތް ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި ނިންމާނެ
އަތޫފް އާތިފް
2,761
ކ. މާލެ |
2 އޭޕްރިލް 2021 | ހުކުރު 10:10
ސިނޯފަރމް، ލަންކާގައި ވެކްސިން ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭނީ ޑަބްލިއުއެޗްއޯއާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފަހުގައި
ރޮއިޓަރސް

ލަންކާގައި، ޗައިނާގެ ސިނޮފަރމް ވެކްސިން ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދައެއް އަދި ދީފައި ނުވާ ކަމަށް އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ.

ލަންކާ ސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓުގެ ކޯރ ސްޕޯކްސްޕާސަން ޑރ. ރަނޭޝް ޕަތިރަނާ ވިދާޅުވީ ލަންކާއަށް ޗައިނާގެ ސިނޮފަރމް ވެކްސިންގެ 600،000 ޑޯޒު އަންގާރަ ދުވަހު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ލަންކާގެ ސިއްހަތާއި ބެހޭ ވުޒާރާއިން ވެކްސިން ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ މިހާތަނަށް ދީފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

ޑރ. ރަނޭޝް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ވެކްސިންގެ ހުއްދަ ދިނުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ނެޝަނަލް މެޑިސިންގ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެންއެމްއާރްއޭ) އިން ކަމަށާއި، ސިނޮފަރމް ވެކްސިން ބޭނުން ކުރުމާއި މެދު ގޮތެއް ކުރިޔަށް އޮތް ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި ނިންމާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ ކުރިން ވެކްސިނަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ހުއްދަ ދީފި ނަމަ ވެކްސިން ލަންކާގައި ބޭނުން ކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް ވެސް ރަނޭޝް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރަނޭޝް ވިދާޅުވީ އެންއެމްއާރްއޭ އިން ސިނޮފަރމް ވެކްސިން ބޭނުން ކުރުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުން ލަސްވެފައިވަނީ ފޭސް 4 ގެ ކްލިނިކަލް ޓްރައިލްސްގެ ނަތީޖާ އިނގިރޭސި ބަހުން މިހާތަނަށް ލިބިފައިނުވުމާއިއެކުގައި ކަމަށާއި، އެހެން ކަމުން ވެކްސިންގެ ހުއްދަ ދިނުމާއި މެދު މިހާތަނަށްވެސް ގޮތެއް ނިންމަން ދަތިވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގައި ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ލަފާ ހޯދާނެ ކަމަށް ވެސް ރަނޭޝް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
100%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް