raajjemv logo
ފައިޒަރ ވެކްސިންގެ އަސަރުކުރާ މިންވަރު
އުމުރުން 12 އަހަރާއި 15 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިންނަށް ފައިޒަރ ވެކްސިން 100 އިންސައްތަ ކާމިޔާބު
 
ކުރިޔަށް އޮތް ހަފްތާތަކުގެ ތެރޭގައި އެމެރިކާގެ ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއަށް ކުޑަކުދިންގެ ގަޔަށް މިވެކްސިން ޖެހުމުގެ އެމަރޖެންސީ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާނެ
 
ޓްރެއަލްގެ ފޭސް ތިނެއްގައި އެމެރިކާގެ 2260 ކުދިންގެ ގަޔަށް ވެކްސިން ޖަހައިގެން ޓެސްޓްކޮށްފައިވޭ
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
9,479
ކ. މާލެ |
1 އޭޕްރިލް 2021 | ބުރާސްފަތި 09:05
ފައިޒަރ ވެކްސިންގެ ސާމްޕަލެއް
ރޮއިޓަރސް

އުމުރުން 12 އަހަރާއި 15 އަހަރުގެ ކުދިންނަށް ފައިޒަރ ވެކްސިން ޖަހައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ޓެސްޓްތަކުގައި ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް އެވެކްސިން 100 އިންސައްތަ އަށް މަސައްކަތްކުރާކަމަށް ފައިޒަރ އިން ބުނެފިއެވެ.

ފައިޒަރ އަދި ޖަރުމަނުގެ ބައޯއެންޓެކުން އުފައްދާފައިވާ ވެކްސިން ކުޑަކުދިންނަށް ޖަހައިގެން މަސައްކަތްކުރާ މިންވަރު ބަލާފައި މިވަނީ އަންނަ އަހަރު ސްކޫލްތައް ހުޅުވެންވާއިރަށް އެ އުމުރުފުރައިގެ ކުދިންނަށް ވެކްސިން ދެވިދާނެތޯ ބެލުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

އާންމު ގޮތެއްގައި އުފައްދާފައި ހުރި ވެކްސިންތައް އުފައްދާފައިވަނީ އުމުރުން 18 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންގެ ގަޔަށް ޖެހުމަށެވެ.

ފައިޒަރ ވެކްސިން ކުޑަކުދިންގެ ގަޔަށް ޖެހުން ރަނގަޅުތޯ ބެލުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ޓްރެއަލްގެ ފޭސް ތިނެއްގައި އެމެރިކާގެ 2260 ކުދިންގެ ގަޔަށް ވެކްސިން ޖަހައިގެން ވެކްސިން މަސައްކަތްކުރާ މިންވަރު ވަނީ ބަލާފައެވެ.

މިޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ހާމަކުރަމުން ފައިޒަރ އަދި ބައޯއެންޓެކުން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ, ފައިޒަރ ވެކްސިން ކޮވިޑާއި ދެކޮޅަށް 100 އިންސައްތަ މަސައްކަތްކުރި ކަމަށާއި ވައިރަސް އާ ދެކޮޅަށް އެންޓިބޮޑީސް އުފައްދައިދިންކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ކުރިޔަށް އޮތް ހަފްތާތަކުގެ ތެރޭގައި އެމެރިކާގެ ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއަށް ކުޑަކުދިންގެ ގަޔަށް މިވެކްސިން އެމަރޖެންސީކޮށް ޖެހުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާނެކަމަށް ފައިޒަރގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އަލްބަރޓް ބިއަލޯ ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެއިތުރުން އަންނަ އަހަރު ސްކޫލްތައް ހުޅުވެންވާއިރަށް ސްކޫލްތަކުގެ ކުދިންނަށް ވެކްސިން ދިނުމަށް ހުއްދައަށް އެދި އެކި ގައުމުތަކުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅާނެކަމަށް އަލްބަރޓް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖަރުމަނުގެ ބައޯއެންޓެކްގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އުރް ސަހިން ވިދާޅުވީ ފުރާވަރު އުމުރުފުރައިގެ ކުދިންނަށް ވެކްސިން މަސައްކަތްކުރާ މިންވަރު ރަނގަޅުކަން އެނގިގެންދިޔުމަކީ އުންމީދީ ޚަބަރެއްކަމަށެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ޔޫކޭ ވޭރިއަންޓްގެ ސަބަބުން ވައިރަސް ފެތުރުން އެތައް ގުނައަކަށް އިތުރުވެފައިވާއިރު މިއީ ލިބުނު ރަނގަޅު ސިގްނަލެއްކަމަށް އުރް ސަހިން ވިދާޅުވިއެވެ.

ފައިޒަރ ވެކްސިނަކީ ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިން ވެކްސިނެވެ. އެމެރިކާ އާއި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގައި ވަނީ އުމުރުން 16 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ފައިޒަރ ވެކްސިން ދިނުމުގެ ހުއްދަދީފައެވެ. ފައިޒަރ ވެކްސިން ދުނިޔޭގެ 65 ގައުމަށްވުރެ ގިނަ ގައުމުތަކުގެ އެތައް މިލިއަން ބަޔަކަށް އަންނަނީ ޖަހަމުންނެވެ.

މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ބަޔަކަށް އެންމެ އަވަހަށް ފައިޒަރ ވެކްސިން ދީފައިވާ ގައުމުކަމަށްވާ އިސްރާއީލުން ހާމަކޮށްފައިވާ ޑާޓާތަކަށް ބަލާއިރު ފައިޒަރ ވެކްސިން ވައިރަސް އާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ މިންވަރު ހުރީ 94 އިންސައްތައިގައެވެ. އެގައުމުގެ 1.2 މިލިއަން މީހުންނަށް ވަނީ ވެކްސިން ދީފައެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ފައިޒަރ އިން ބުނެފައިވަނީ މިއަހަރުތެރޭގައި 2.5 ބިލިއަން ޑޯޒް އުފައްދާނެކަމަށެވެ.

އަނެއްކޮޅުން ފައިޒަރ އިން ވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގައި އުމުރުން 5 އަހަރާއި 11 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުޑަކުދިންނަށް ވެކްސިން ދީގެން ޓެސްޓްކުރަން ފަށާފައެވެ. މިދިރާސާގައި އުމުރުން ދެ އަހަރާއި ފަސް އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިންގެ އިތުރުން އުމުރުން ހަ މަހުގެ ކުދިންވެސް ބޭނުންކުރާނެކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
42%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
42%
އުފާ ވެއްޖެ
8%
ދެރަ ވެއްޖެ
8%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް