raajjemv logo
ޑެރެކް ޝޯވިންގެ ޝަރީއަތް
ޖޯޖް ފްލޮއިޑްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް: ފުލުސް މީހާގެ ކަކޫ ދަށުގައި އޭނާ ދިޔައީ 'މަޑުމަޑުން ނެތެމުން'
 
ދިރޭ މަހެއް ތެޅޭހެން ތެޅެމުން ގޮސް މަޑުވާހެން، އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގެ ތެޅުން ވެސް މަޑުވަމުން ދިޔަކަމަށް ހެކިވެރިޔާ ބުނި
 
ޖޯޖް ފްލޮއިޑްގެ ވިންދު ބަލައިދިނުމަށް އެދި، ފުލުހުންގެ ގާތު ކެނޑިނޭޅި ހެކިވެރިޔާ އާދޭސް ކުރި
 
މަންޒަރު ވީޑިއޯކޮށް ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ދޫކޮށްލި ކުއްޖާގެ ހެކިބަސް ވެސް މިހާރު ނަގައިފި
ނަހުފާ މުހައްމަދު
3,260
ކ. މާލެ |
1 އޭޕްރިލް 2021 | ބުރާސްފަތި 07:44
ޖޯޖް ފްލޮއިޑް
ބީބީސީ

ޖޯޖް ފްލޮއިޑްގެ ކަނދުރާއަށް ފުލުސްމީހާގެ ކަކުލުން އެރި ވަގުތުން ފެށިގެން އޭނާ ދިޔައީ 'މަޑުމަޑުން ނެތެމުން' ކަމަށް ސިފަކޮށް، ޕްރޮސެކިއުޝަންގެ ފަރާތުން ހެކިބަސް ދީފިއެވެ.

އެމެރިކާގެ ކަޅު ނަސްލުގެ ޖޯޖް ފްލޮއިޑް، ހުދު ނަސްލުގެ ފުލުހެއް ކަމަށްވާ ޑެރެކް ޝޯވިން ގެ ކަކޫ ދަށުގައި ހޭދަކުރި ބިރުވެރި ނުވަ މިނިޓުގެ ވާހަކަ، ހެކިވެރިޔާ ވަނީ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހަށް ކިޔައިދީފައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ މެއި މަހު ހިނގި މިހާދިސާގެ މަންޒަރުދުއް މީހަކުވަނީ، ވީޑިއޯކޮށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އެއާއެކު އެ ހާދިސާ ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސް، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ނަސްލީ ތަފާތުކުރުމާ ދެކޮޅަށް، ގިނަ މުޒާހަރާތަކެއް ކުރެވުނެވެ. ފުލުހުންގެ ހަރުކަށިކަމާއި ދެކޮޅަށް އެއްވުން ތަކެއް ބޭއްވުނެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުމުގައި ހެކިބަސްދެމުން، ޑޮނަލްޑް ވިލިއަމް 33، ބުނިގޮތުގައި، ޖޯޖް ފްލޮއިޑް ހިފެހެއްޓިތަން އޭނާއަށް ފެނުނީ، ފިހާރައަކަށް ވަންނަން ދިޔަ މަގުމަތީގައި ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ފެނުނު މަންޒަރުގެ ސަބަބުން ޚިޔާލު ބަދަލުވެ، ޖޯޖް ފްލޮއިޑް ހައްޔަރުކުރި ފުލުހުންނާ ވާހަކަދައްކަން ފެށީކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އަދި ޖޯޖް ފްލޮއިޑްގެ ވިންދު ބަލައިދިނުމަށް އެދި، ފުލުހުންގެ ގާތު ކެނޑިނޭޅި އާދޭސް ކުރިކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ޖޯޖް ފްލޮއިޑްގެ ފަހު ވަގުތުކޮޅު ސިފަކޮށްދެމުން، ޑޮނަލްޑް ވިލިއަމް ބުނީ، ކޮތަޅަކަށް ލުމުން ދިރޭ މަހެއް ތެޅޭހެން ތެޅެމުން ގޮސް މަޑުވާހެން، އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގެ ތެޅުން ވެސް މަޑުވަމުން ދިޔަކަމަށެވެ. އަދި އޭނާގެ ފުރާނަ ހަށިގަނޑުން ވަކިވެގެން ދަންދެން، ލޮލުގެ ކަޅި މަޑުމަޑުން ދިޔަކަމަށް ވެސް ހެކިވެރިޔާ ބުންޏެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުން ފެށުމުން، ދައުލަތަށް ލިބުނު ފުރުސަތުގައި، ދައްކާލީ، ޖޯޖް ފްލޮއިޑްގެ ކަނދުރާއަށް، ޑެރެކް ޝޯވިންގެ ކަކުލުން އަރައިގެން ހުރި މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ވީޑިއޯއެކެވެ. އެއަށްފަހު، ޕްރޮސެކިއުޝަންގެ ވަކީލު ޖެރީ ބެކްވެލް ބުނީ، ނޭވާ ނުލެވޭ ވާހަކަ ޖޯޖް ފްލޮއިޑް 27 ފަހަރު ބުނިކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ޖޯޖް ފްލޮއިޑްގެ ހަށިގަނޑަށް އެއްވެސް ފަރުވާލެއް ނެތި ދީފައިވާ ލާއިންސާނީ އަނިޔާއެއް ކަމަށް އޭނާ ސިފަކުރިއެވެ.

އެކަމަކު މި މައްސަލައިގައި، ދިފާއީ ވަކީލު ބުނަމުންދަނީ، ބަލައިލަން ފަސޭހަ ނޫން ނަމަވެސް، ޑެރެކް ޝޯވިން ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ، ޒަރޫރީ މިންވަރަށް ކަމަށެވެ.

ދިފާއީ ވަކީލު ހޯމަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި ބުނީ، އެންމެ ނުވަ މިނިޓު 29 ސިކުންތުގެ ވީޑިއޯ އަކަށްވުރެ ލިބިފައިވާ ހެކީގެ ބާރު މާގަދަކަމަށެވެ.

ޖޯޖް ޕްލޮއިޑްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ ދެވަނަ އަޑުއެހުމެއް ބާއްވާފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ.

 މި އަޑުއެހުމުގައި, ހާދިސާ ހިނގިއިރު 18 އަހަރު ނުފުރޭ 4 ކުދިންގެ ހެކިބަސް ނަގާފައިވެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި، މަންޒަރު ވީޑިއޯކޮށް ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ދޫކޮށްލި ކުއްޖާ ވެސް ހިމެނެއެވެ.

ހެކި ބަސްދެމުން، އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި، އޭނާއަށް ފެނުނީ، ގޮތް ހުސްވެފައިވާ ހާލު ފުރާނައަށް ސަލާން ޖަހަމުން ދިޔަ މީހެއްކަމަށެވެ. އަދި އެހިނދުކޮޅު ނޭވާ ނުލެވޭ ކަމަށް ޖޯޖްފްލޮއިޑް ބުނަމުން ދިޔަ ކަމަށާއި، ގޮވަމުން ދިޔައީ މަންމައަށް ކަމަށްވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ. ރޮވިފައިހުރެ ހެކިބަސްދެމުން އޭނާ ބުނީ، ޖޯޖް ފްލޮއިޑްގެ މަރު، އޭނާގެ މުޅި ހަޔާތް ބަދަލު ކޮށްލި ކަމަށެވެ. އަދި ފަހުވަގުތު އެދެވޭ ގޮތެއްގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ނުދެވުނީތީ، އަބަދަށް މާފަށް އެދޭކަމަށެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި، ދިފާއީ ވަކީލު ބުނީ، ޖޯޖް ފްލޮއިޑް ހައްޔަރު ކުރި ދުވަހު، ފުލުހުންނަށް ބާރުގެ ބޭނުން ކުރަންޖެހުނީ، މަސްތުވާތަކެތި ދިރުވާލާފައި ހުރުމުން، އެތަކެތި ހޯދުމަށް ކުރި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ.

ޖޯޖް ފްލޮއިޑްގެ މަރާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ޑެރެކް ޝޯވިންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވަނީ ގަސްތުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ދައުވާއާއި، މަރާލުމުގެ ގަސްތެއް ނެތި، މީހަކު މަރުވާފަދަ އަމަލެއް ކުރުމުގެ ދައުވާއެވެ. އޭނާ މި ދެ ދައުވާއަށް ވެސް ވަނީ އިންކާރުކޮށްފައެވެ. މި ދައުވާ އޭނާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ 40 އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އޭނާގެ މައްޗަށް އަންނާނެއެވެ.    

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
33%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
17%
މޮޔަވެއްޖެ
50%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް