ކ. މާލެ
|
27 މާރޗް 2021 | ހޮނިހިރު 20:58
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ރާއްޖެއެމްވީ
ވެންޓިލޭޓަރުގެ މައްސަލާގައި ސަރުކާރުގެ ބަސް
ވެންޓިލޭޓަރުތަކުގެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަން އިސްވެ އެންގީ ސީދާ ސަރުކާރުން - ރައީސް އޮފީސް
 
މުއައްސަސާތަކުން ކުރާ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒެއް ނެތި މުސްތަޤިއްލުކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ކުރާނެ
 
އެމައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވުނު ސަރުކާރުގެ އެންމެހައި މުވައްޒަފުން، ތަޙްޤީޤް ނިމެންދެން މަސައްކަތުން އެކަހެރި ކުރެވުނު
 
ތަޙްޤީޤަށް ބޭނުންވި އެންމެހައި މަޢުލޫމާތުތަކާއި، ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ސަރުކާރުން ދީފައިވާނެ

ކޮވިޑް-19ގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށް މަސައްކަތްކުރި ވެންޓިލޭޓަރުތަކުގެ މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް އޮތްތޯބެލުމަށް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށާއި ފުލުހުންނަށް އިސްވެ އެންގީ ސީދާ ސަރުކާރުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ވިދާޅުވެއެޖެއެވެ.

ވެންޓިލޭޓަރުގެ މައްސަލާގައި ދައުވާކުރެވެން ނެތް ކަމަށް ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) ވިދާޅުވުމާއެކު އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ގެންދަވަނީ އެކަމާއި މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާ ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. ސަރުކާރުގެ މައި ޕާޓީގެ ގޮތުގައި އެމްޑީޕީ އޮތްއިރު ވެންޓިލޭޓަރުގެ މައްސަލާގައި ސަރުކާރުގެ ބައިވެރިވުން އޮންނަތަން ފެންނަކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލާގައި ރައީސް އޮފީހުން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ވަނީ ނޫސްބަޔާނެއް ނެރުއްވާފައެވެ. މިނޫސްބަޔާނުގައި ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖެއަށް ހޯދުމަށް ބޭނުންވާކަމަށް ޞިއްޙީ މާހިރުން ލަފާދެއްވި ވެންޓިލޭޓަރތައް އަވަހަށް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުޢާމަލާތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން "ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅޭ ޚަރަދުތަކުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް- މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް"ގެ ނަމުގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނެރުއްވި ރިޕޯޓް ގައި ބައެއް ކަންކަން ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވާކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ނުވަތަ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ލިބޭގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމަށް ސަރުކާރުން އިސްވެ އޭސީސީއަށާއި، ފުލުހުންނަށް އެމައްސަލަ އަވަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ތަޙްޤީޤު ކުރުމަށް ސީދާ ސަރުކާރުން އަންގަވާފައިވާނެކަމަށެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން، މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން، ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވޭތޯ ބެއްލެވީ، ޤާނޫނު އަސާސީއިން އެކަން މަތިކޮށްފައިވާ މުސްތަޤިއްލު ކޮމިޝަން، "އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން"އިންކަން ރައީސް އޮފީހުގެ ބަޔާނުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި އެމުއައްސަސާއިން ކުރެއްވި ތަޙްޤީޤަށް ބޭނުންވި އެންމެހައި މަޢުލޫމާތުތަކާއި، ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ސަރުކާރުން ދެއްވާފައިވާނެކަމަށްވެސް އެބަޔާނުގައި ވެއެވެ. އަދި ތަޙްޤީޤް ހިނގަމުން ދިޔައިރު، ވީހާވެސް އިންސާފުވެރިކަމާއި އެކު މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން އެމައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވުނު ސަރުކާރުގެ އެންމެހައި މުވައްޒަފުން، ތަޙްޤީޤް ނިމެންދެން މަސައްކަތުން އެކަހެރި ކުރެއްވިކަންވެސް ރައީސް އޮފީހުގެ ބަޔާނުގައި ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ދައުލަތުން އުފުލާ ދަޢުވާ ތަކުގެ ކަންކަމުގައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއާއި، ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނައިބަށް މުސްތަޤިއްލުކަން ޤާނޫނު އަސާސީއިން ދީފައިވަނީ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ސިޔާސީ ނުފޫޒެއް އަދި ޒާތީ ތަޢައްޞުބެއް ނެތި މިނިވަންކަމާއި، ޢަދުލުވެރިކަމާއި އެކު ދަޢުވާތައް ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގޮތުންކަމަށްވާތީ، ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ ހައިސިއްޔަތުން، ޤާނޫނު އަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިފަދަ އުޞޫލުތައް ނަގަހައްޓައި، އެންމެހައި މީސްތަކުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރި ކުރުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޤާނޫނު އަސާސީއިން ލާޒިމް ކުރާ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން ދިވެހި ދައުލަތާއި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ނަގަހައްޓައި އެ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރު ކުރުމުގައި، ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން ކުރާ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒެއް ނެތި މިނިވަންކަމާއި މުސްތަޤިއްލުކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ކުރައްވާނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވައެވެ.
ރައީސް އޮފީހުގެ ބަޔާން

ރައީސް އޮފީހުން ބަޔާން ނެރެފައިމިވަނީ ޕީޖީ އާއި އޭސީސީގެ މެމްބަރުން މަގާމުން ވަކިކުރުމުގެ ވާހަކަތަކެއް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމަންޓްރީ ގްރޫޕުން ދައްކަމުންދަނިކޮށެވެ. އަނެއްކޮޅުން އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމަންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ބައްދަލުވުމެއް އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު އެބައްދަލުވުމުގައި އޭސީސީގެ މެމްބަރުން ވަކިކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުމުގެ މައްސަލަ ވަނީ އެޖެންޑާކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
80%
0%
0%
0%
20%
ކޮމެންޓް
28 މާރޗް 2021 | އާދީއްތަ 12:42
ރައްޔިތު މީހާ
ކަޑައެޅިގެން ދޮގު، މަޖިލީހުގެ އެންގުމަށް އޮޑިޓް އޮފީހުން އެކަންކުރީ
27 މާރޗް 2021 | ހޮނިހިރު 23:18
ސޮނިބެ
އެކަމު މަޖްލިސްރައީސްމިކިޔަނީ ސަރުކާރުވައްކަންކުރިއްޔޭ މިކަލޭގެ އަނގަގަނޑާހުރެމިގައުމުގަނެތްރަގަޅުވެރިކަމެއް ކުރެވޭކަށް ބޮއިހަލާކު