raajjemv logo
ފްރޮންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުން
ކޮވިޑާއެކު ފްރޮންޓްލައިންގައި އެންމެ ގިނައިން މަސައްކަތްކުރަނީ އަންހެނުން: ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ
 
ކޮވިޑާއެކު އެޗްޕީއޭގެ ޑިރެކްޓަރ އަދި އެތާނގައި ތިއްބެވި އިސް އަންހެނުން ބޭފުޅުން ކުރައްވާ މަސައްކަތް ފާހަގަކުރަންޖެހޭ
 
ކޮވިޑާއެކު ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި ދިފާއީ ވަޒީރު މާރިޔާ ކުރެއްވި މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ
 
ކޮވިޑާއެކު ލޮކްޑައުންގައި އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ގޭތެރޭގައި ކުރެވޭ އިގްތިޞާދީ މަސައްކަތްތައް އިތުރުވެގެންދިޔަ
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
1,345
ކ. މާލެ |
8 މާރޗް 2021 | ހޯމަ 13:31
ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދުދީދީ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ނިމިގެންދިޔަ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުން ފެށިގެން ފެނިފައިވާ ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ދޭންޖެހުނު އެކި ކަހަލަ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގަޔާއި ފްރޮންޓްލައިންގައި ސާބިތުކަމާއެކު އެންމެ ބޮޑަށް ހަރަކާތްތެރިވަމުންދަނީ އަންހެނުންކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދުދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ޖެންޑާރ މިނިސްޓަރ ވަނީ ބައިނަލްއަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ވާހަކަދައްކަވާފައެވެ. އެގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މިއަހަރުގެ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަމުންދާއިރު މިއަހަރުގެ ޝިއާރާމެދު ވިސްނާލުން މުހިންމުކަމަށެވެ. މިއަހަރުގެ ޝިއާރަކީ " ވިމެން އިން ލީޑަރޝިޕް: އެޗީވިންގ އެން އީކުއަލް ފިއުޗަރ އިން ކޮވިޑް-19 ވޯރލްޑް" ނުވަތަ އިސް ސަފުގައި އަންހެނުން: ކޮވިޑް-19ގެ ދުނިޔޭގައި ހަމަހަމަ މުސްތަގްބަލެއް ހޯދުން މިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މިޝިއާރު ރާއްޖޭގައި މުހިންމުވާ ސަބަބަކީ ރާއްޖޭގައިވެސް އަންހެނުން ލީޑަރޝިޕަށް ނުވަތަ ބަސްބުނުމާ ހަމައަށް އައުމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކަކީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކުގައިވެސް ހުރި ގޮންޖެހުންތައްކަމަށް ވުން ކަމަށެވެ. އަދި އެގޮންޖެހުންތައް ބިނާވެފައިވަނީ އިގްތިޞާދީގޮތުންނާއި އިޖުތިމާއީގޮތުން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ދައުރާމެދު ޒަމާނުއްސުރެ މުޖުތަމަޢުގައި ހުރި ވިސްނުންތަކާއި މުޖުތަމަޢު ދެކޭގޮތުގެ ސަބަބުންކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންކަމުން ގައުމެއް ބިނާކުރުމުގައި އަންހެނުންގެ ހިއްސާ އިތުރުވެ ދެ ޖިންސުގެ ބައިވެރިވުން އެއް ހަމައެއްގައި ލިބުމުން ދިމިގްރާތީ ނިޒާމުގައި ހެޔޮވެރިކަމުގެ ސިފަ ޖެހި މުޖުތަމައުގެ ހަމަޖެހުން ގާއިމުވެގެންދާނެ ކަމަކީ ޝައްކެއްވެސް ނެތްކަމެއްކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކޮވިޑްގެ މިހާލަތުގައި ރާއްޖޭގައި ފްރޮންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން ގިނައީ އަންހެނުންކަން ފަހުރުވެރިކަމާއި އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 24 ގަޑިއިރު ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލުކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ދިފާއީ ވަޒީރު އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވަނީ އެންމެ އިސް ސަފުގައި ސާބިތުކަމާއެކު މަސައްކަތްކޮށްފައި. އަދި ފަސް ޖެހުމެއްނެތި މިއަދާ ހަމައަށްވެސް އެޗްޕީއޭގެ ޑިރެކްޓަރ އަދި އެތަނުގައި ތިބި އިސް އިތުރު އަންހެން ބޭފުޅުން މިއާލަމީ ވަބާއިން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތައް ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ. މިފަދަ އެތައް އަންހެން ބޭފުޅެއްނެތް އެބަތިބި. ނަރުހުންނާއި ޑޮކްޓަރުން އަދި ރެޕިޑް ރެސްޕޯންސް ޓީމުގައި ތިބި ބޭފުޅުން ފާހަގަކޮށްލަން.
ޢާއިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ/ ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ

މީގެއިތުރުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމާއެކު އިޖުތިމާއީ އަސާސީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ވޭސްޓް މެނޭޖްނަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ)ގެ ހީވާގި މުވައްޒަފުން ވަރުބަލިކަމެއްނެތި ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތް ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެމީހުންނަކީ އެންމެ ނާޒުކު ވަގުތުގައި ވެސް ފްރޮންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރި މީހުންކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެބެފުޅުންނަކީ އެންމެ ފްރޮންޓްލައިންގައި އެންމެ ނާޒުކު ވަގުތުވެސް އަދި މިހާރުވެސް މަސައްކަތްކުރައްވާ ކަނބަލުން. 200ށް ވުރެ ގިނަ ކަނބަލުން ހަރަކާތްތެރިވޭ. އާއިލީ ޒިންމާ އަދާކުރައްވަމުން ރޭގަނޑުގެ ނިދި ނަގާލާ ގެއާ މަގުތައް ސާފުކުރުމަށް ކޮށްދެއްވަމުން ގެންދަވާ ހީވާގި މަސައްކަތްތަކަކީ މިއަހަރުގެ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ޝިއާރު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހާމޮށްދޭ ޝުކުރު ހައްގު މަސައްކަތް. އަދި މި ގައުމީ ޚިދުމަތުގައި ހުށިޔާރުކަމާއެކު އަންހެނުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުން އަމަލީ ގޮތުން އެދެވޭ ނަތީޖާތައް އަންނަނީ ނެރެވެމުން.
ޢާއިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ/ ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ

މިނިސްޓަރ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑާއެކު ލޮކްޑައުންގައި އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ގޭތެރޭގައި ކުރެވޭ އިގްތިޞާދީ މަސައްކަތްތައް އިތުރުވެގެންދިޔަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ގޭގައި ކުދިން ބެލުމާއި ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދިނުމުގައި އިސްދައުރެއް އަދާކުރަމުން ދިޔައިރު ގޭތެރޭގެ ކަންކަމުގައި ފިރިހެނުންގެ ހަރަކާތްތެރިވުން އެދުވަސްވަރު އިތުރުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން ކޮވިޑާއެކު ނޭދެވޭ އަސަރެއްކުރި އެއް ބަޔަކީ ކުދި ވިޔަފާރިތައް ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް އަންހެނުންގެ ފަރާތުން ފެނިގެންދިޔަ އިނޮވޭޓިވް ގޮތްތަކާއެކު ކުދި ވިޔަފާރިތައް ހުއްޓުމަކަށް ނުގެނެސް ކުރިޔަށްދިޔަކަން ފާހަގަކޮށްލެވޭކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް