ކ. މާލެ
|
7 މާރޗް 2021 | އާދީއްތަ 23:29
ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު
ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު
ރާއްޖެ އެމްވީ
ޑރ. މުއިއްޒަށް ނަޝީދުގެ ފާޑުކިޔުން
މާލޭގައި ސަރުދާރުން ލައިގެން ހިންގި 100 އަހަރު ތެރޭގައިވެސް ނުވާ ގެއްލުން މުއިއްޒު މާލެއަށް ދިން: ނަޝީދު
 
ޑރ. މުއިއްޒު ވަނީ މީގެ ކުރިން ހަތް އަހަރު ވަންދެން ހައުސިން މިނިސްޓަރކަން ކުރައްވާފައި

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި މާލޭގެ މޭޔަރުކަމަށް އެމްޑީޕީއާ ވާދަކުރައްވަން ނިކުމެވަޑައިގެން ހުންނެވި ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒަކީ ފާއިތުވެދިޔަ ތަނުގައި ސަރުދާރުންގެ 100 އަހަރު ތެރޭގައިވެސް މާލެ ސަރަހައްދަށް ވެފައި ނުވާވަރުގެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް މާލެއަށް ދީފައިވާ ބޭފުޅެއްކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީން ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ތައްޔަރުވުމަށް ބާއްވަމުންދާ ރަށްވެހި ފަތިސް ކެމްޕޭން ބައްދަލުވުމުގައި އާދިއްތަދުވަހުގެ ރޭ ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީއާ ވާދަކުރަން ނިކުމެ ތިބި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންއަކީ އެމްޑީޕީން ރާއްޖެއަށް ގެންނަން އުޅޭ އަދި ރައްޔިތުން އެންމެ ބޭނުންވާ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު "ވަޅުލަން ބޮކަރު ކާފޫރު ހިއްޕަވައިގެން" ތިބި ބައެއް ކަމަށެވެ.

ވަކިން ހާއްސަކޮށް މާލޭގެ މޭޔަރުކަމަށް ވާދަކުރައްވާ ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިޒަށް އިޝާރާތްކުރައްވާ ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނަކީ މާލޭގެ ހަތަރު އަވަށަށް ސަރުދާރުން ލައިގެން ހިންގި 100 އަހަރުވެސް ރާއްޖެއަށް ނުވާ ގެއްލުން ގައުމަށް ދީފައިވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ.

ހާއްސަ ގޮތެއްގައި މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނާ ވާދަކުރައްވަނީ ދަންނަވަންތޯ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ، މާލެ ހަތަރު އަވަށު ސަރުދާރުން ލައިގެން މި ހަތަރު އަވަށާއި މި ފުރަމާލެ މި ހިންގި 100 އަހަރު ދުވަހު ތެރޭގައި މާލޭގެ ހިންގުމަށް ގެއްލުން ނުދޭ ވަރަށް ގެއްލުން ދެއްވާފައި ހުރި ވަޒީރެއް.

ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒަކީ ދެ ވެރިއެއްގެ ވެރިކަމުގައި ޖެހިޖެހިގެން އައި ދެ ސަރުކާރުގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވި ވަޒީރެކެވެ. އެގޮތުން ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމަށް ފަހު ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. ވަހީދާއި ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައިވެސް ހައުސިން މިނިސްޓަރކަން ކުރެއްވީ ޑރ. މުއިއްޒުއެވެ. އެ ހަތް އަހަރު ތެރޭގައި މުޅި މާލެ ސަރަހައްދުންވެސް އާންމުންނަށް ބޯހިޔަވާހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ލިޔުން ހަވާލުކުރެއްވީ ރައީސް ސޯލިހު ވެރިކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވި ދުވަހުއެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމަށް ފަހު ޑރ. މުއިއްޒު ގެންދަވަނީ ތަކުރާރުކޮށް ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އަޑުގަދަކުރައްވަމުންނެވެ. އެންމެ ފަހު ވަގުތު ދޫކުރެއްވި ފްލެޓު ލިޔުންތަކުގައި ވެސް ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ހުރެ އެ މަސައްކަތް ވެސް މި ސަރުކާރަށް އަލުން ކުރަން ޖެހުނުއިރު، އެމަނިކުފާނު މޭޔަރުކަމަށް ކެމްޕޭން ކުރައްވަނީވެސް ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
20%
40%
0%
30%
0%
10%
ކޮމެންޓް
7 މާރޗް 2021 | އާދީއްތަ 23:58
މަސްވެރިއެއް
ފިލި ނަޝީދު ހޮޅި ވާހަކަ ނުދައްކާ! 35 އަހަރުން މާލެއަށް ނުގެނެސް އޮތް ތަރައްޤީ 5 އަހަރުތެރޭ މުއިޒްގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރކަމުގައި ގެނެސްދެއްވި. ތަމެނަށް ކުޑަ އަލިފާންފޮށްޓަށްވި އައިޖީއެމްއެޗް 25 ބުރި އިމާރާތް އެއީ ރަންގަޑަކަށްވެއްޖެ. ތަމެނަށް ކޮތަރުކޮށްޓަށްވި ފުލެޓްތަކަށް ވެއްދީ ތަމެންގެ ކުދިން. ތަމެނަށް ބޮޑުއިސްރާފަކަށްވި މަހާ ޖައްރާފް މިއަދު އެންމެބޮޑު ރައުސުލްމާލަށްވެއްޖެ! ތަމެނަށް ނޭޅޭނޭ ބުނި ބުރިޖްވެސް އެޅި، އޭގެ މަތިން ތަމެން ތިޔަ ފިނިބުރުޖަހަނީ. ތަމެން ވަކި މީހަކަށް ދީފައިއޮތް ތެޔޮ، ރައްޔަތުންގެ ކުންފުނިން ގެންނަން ބޮޑު ތެޔޮބޯޓެއް ގެނައި. ތަމެނަށް ނޭޅުނުވަރަށް ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓް އެޅި. އަޑިގުޑަންވެފައި އޮތް މާލޭ ބޮޑު ޕްލޭނެއްގެ ދަށުން ރަނގަޅުކުރަން މަސައްކަތްފެށި ރިންގްރޯޑް ގައި ތާރުއަޅައި އަޑި ގުޑަން މާޒީގެ ތެރެއަށްލި. މާލޭގެ ކަރަންޓް ވިއިގައު ރަނގަޅުކުރަން އިތުރު ވަަސީލަތް ޤާއިމްކުރި. ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި މިހާތަނަށް ނުހަދާވަރަށް މާލޭގައި ހިތްފަސޭހަ މައިޒާން/ ޕާކް އެޅި (ތަމެން ތިޔަ ދަނީ އެތަންތަނަށް އަޅައިނުލައި ވީރާނާކުރަމުން) ، މަލޭގެ މަލަމަތި ތަރައްޤީ ރަމްޒުވާނެހެން ބަދަލުކޮށްލި، ސަލްމާން މިސްކިތް ބިނާކުރި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ އަލަށް އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓިއެއް ޤާއިމްކުރި، އެކަނިވެރިމައިންގެ / ދުވަސްމީވީ މީހުންގެ އެލަވަންސް ބޮޑުކުރި، މާލޭގެ ޕޯޓް އަދި މާލޭތެރެ ބާރުބޮޑުކަން ކުޑަކުރުމަށް ޕްލޭނެއްގެ ދަށުން ގުޅީފަޅު ޕްރޮޖެކްޓް ފެށި، އަދިވެސް އަދިވެސް... މިހުރިހާ ކަމެއް ކުރީ ތަމެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މައި އާމްދަނީ ލިބޭ ފަތުރުވެރިކަން ބޮއިކޮޓްކުރަން ކަރަކަރައިގައި ގޭސްޖައްސަނިކޮށް، ދުވާލު ދެ ދަޅައަށް މުޒާހަރާކުރަނިކޮށް، ބޭރުގެ ނުފޫޒު ދައުލަތަށް ކުރިމަތިކުރުވަނިކޮށް.