ކ. މާލެ
|
6 މާރޗް 2021 | ހޮނިހިރު 12:22
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއްގެ ތެރެއިން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއްގެ ތެރެއިން
ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް
ޗައިނީޒް ގަވަރމަންޓް ސްކޮލަރޝިޕް
ޗައިނީޒް ގަވަރމަންޓް ސްކޮލަރޝިޕަށް ކުރިިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި
 
10 މަރޗް ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 1:30ގެ ކުރިން ފޯމް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ
 
މިއީ އޯއައިސީ މެމްބަރު ގަައުމުތަކަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތެއް
 
ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ، މާސްޓަރސް އަދި ޕީއެޗްޑީގެ ލެވަލްގެ ކޯސްތަކަށް އެޕްލައި ކުރެވޭނެ

ޗައިނީޒް ގަވަރމަންޓް ސްކޮލަރޝިޕަށް ކުރިިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް ދި އިސްލާމިކް ކޮންފަރެންސް (އޯއައިސީ) މެމްބަރު ގަައުމުތަކަށް ހުޅުވާލި މިފުރުސަތުގައި ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ، މާސްޓަރސް އަދި ޕީއެޗްޑީގެ ލެވަލްގެ ކޯސްތަކަށް އެޕްލައި ކުރެވޭނެއެވެ. ކޯސް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ޗައިނާގައެވެ.

މި ސްކޮލަރޝިޕާއި ގުޅޭ ގޮތުން ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ތައުލީމު ހާސިލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން އެހީ ލިބިފައިވާނަމަ ފުލް ސްކޮލަރޝިޕެއްނަމަ މަދުވެގެން 2 އަހަރު، ޕާޝަލް ސްކޮލަރޝިޕެއްނަމަ މަދުވެގެން 1.5 އަހަރު އަދި ލޯނު އެހީއެއްނަމަ މަދުވެގެން 1 އަހަރު މުއްދަތަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ވާން ޖެހެއެވެ.

ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ބުނީ އެމިނިސްޓްރީ މެދުވެރިވެގެން ކިޔެވުމަށް ލޯނެއް ނަގާފައިވާނަމަ ޑިޕޯލްޓެއް ނެތި އެލޯނެއް ގަވާއިދުން ދައްކަމުންދާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވާން ޖެހޭ ކަމަށާއި، އެދިފައިވާ ކޯހަކީ މިހާރު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކޯހަކަށްވުރެ މަތީ ފެންވަރުގެ ކޯހަކަށްވާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެދިފައިވާ ކޯހާއި އެއް ފެންވަރެއްގެ ކޯހެއް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި މިހާރު ފުރިހަމަ ކުރައްވަމުންދާ ދަރިވަރެއް ކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ބުނެއެވެ.

Advertisement

ކެންޑިޑޭޓުން ކިޔަވަންދާން ކަނޑައެޅޭ ޔުނިވަރސިޓީއެއް އެނގޭނީ ސްކޮލަރޝިޕް ދޭ ފަރާތުން ޕްލޭސްމަންޓް ހަމަޖެހުމުން ކަމަށާއި، މާސްޓަރސް / ޕީއެޗްޑީ އަށް ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުން ކިޔަވަންޖެހޭ ބަހެއް ކަނޑައެޅޭނީ ސްކޮލަރޝިޕްދޭ ފަރާތުން ޕްލޭސްމަންޓް ފޮނުވުމުން ކަމަށް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ބުނެއެވެ. ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ބުނީ ޕްލޭސްމަންޓް ލިބޭ ޔުނިވަރސިޓީގެ ގޮތުން ބައެއް ފަހަރު މުޅި ކޯސް ޗައިނީޒް ބަހުންވެސް ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހިދާނެ ކަމަށާއި، ޗައިނީޒް ބަހުން ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ ނަމަ 1 ނުވަތަ 2 އަހަރު ދުވަހުގެ ޗައިނީސް ލެންގްއޭޖް ކޯހެއް ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ބުނީ މި ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ޓިއުޝަން ފީ އެކޮމޮޑޭޝަން އަދި ސްޓައިޕެންޑް ކޯސް އިންތިޒާމް ކުރާ ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ކަމަށާއި، އެހެން ޚަރަދުތައް ހަމަޖައްސަންޖެހޭނީ ކެންޑިޑޭޓުން އަމިއްލައަށް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ބުނީ ކޯހަކަށް އެދި ހުށަހެޅުއްވުމަށްފަހު، މަދުވެގެން 6 މަސްދުވަސް ވަންދެން މި މިނިސްޓްރީން ގުޅަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ގުޅޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަވާފައި އޮންނަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، ކޯހަށް ނޮމިނޭޓްވެއްޖެކަން މިނިސްޓްރީން އަންގާފަހުން ކޯސް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، "މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހާސިލުކުރުމަށް ލިބޭ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ނުހިފައި ދޫކޮށްލާ ފަރާތްތަކާ މެދުގައްޔާއި ޚިދުމަތް ނުކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު" ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށެވެ.

ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ބުނީ 10 މަރޗްގެ 1:30ގެ ކުރިން ފޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ފޯމް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި އިތުރު މައުލޫމާތު ވެބްސައިޓުން ލިބޭނެ ކަމަށް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް