ނާސާގެ މާސް މިޝަން
61 އަހަރު ތެރޭ މާސްއަށް 49 މިޝަން، އެންމެ ކާމިޔާބީ މި ދަތުރު!
 
މިއީ ފާއިތުވި 10 އަހަރުގެ ތެރޭގައި މާސްގައި ނާސާއިން ހިންގާ އެންމެ ކާމިޔާބު މިޝަން
 
ނާސާގެ މި މިޝަނަކީ 2.7 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ މިޝަނެއް
އަތޫފް އާތިފް
ކ. މާލެ |
ނާސާއިން މާސްގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ މިޝަންގެ ތެރެއިން އެ އިދާރާގެ ޖައްވީ އުޅަނދު ޕާސަވިއަރެންސް ރޯވާ މާސްއަށް ޖައްސަނިކޮށް
ނާސާ

"ދަތި އުނދަގޫ އެހެނަސް ކާމިޔާބު މިޝަނެއް، ނާސާގެ މުވައްޒަފުންގެ ބުރަ މަސައްކަތް" މިއީ ނާސާގެ ސިސްޓަމް އިންޖިނިއަރ އަލް ޗެއިން މާސްއަށް ނާސާގެ އުޅަނދު ކާމިޔާބުކަމާއެކު ޖެއްސުމާއި ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ މީޑިއާއަށް ދިން ބަސްދީގަތުމެއްގައި ވިދާޅުވި ވާހަކައެވެ.

ނާސާއިން 1960ހުގެ ފަހުން މާސްގައި 49 މިޝަނެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އެކަމަކު މިޝަންގެ ކޮންމެވެސް ހިސާބަކުން ނާސާއަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހެނީ ނާކާމިޔާބީއާއެވެ. މީގެ ކުރިންވެސް ނާސާގެ އުޅަނދެއް މާސްގައި ޖައްސައިފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އުޅަނދު ޖެއްސި ވަގުތު ލޭންޑިން ގިޔަރއަށް ދިމާވި މައްސަލައެއްގައި އެކަން ކާމިޔާބުވާ ގޮތް ވަނީ ނުވެފައެވެ.

މި ހަފުތާގައި ދުނިޔޭގެ މީޑިއާތަކުގެ ފަލަ ސުރުޚީއަކަށްވީ ނާސާގެ ޖައްވީ އުޅަނދު "ޕާސަވިއަރެންސް ރޯވާ" މާސްގެ ބިމުގައި ކާމިޔާބުކަމާއެކު ޖެއްސި ޚަބަރެވެ. އެއާއިއެކު ނާސާގެ މި މިޝަނަށް މުޅި ދުނިޔޭގެ ލޯ ހުއްޓުނު ކަހަލައެވެ. މާސްގައި ދިރުމެއްވޭތޯ އާއި ދުނިޔޭގެ ބިމާއި މާސްއާ ހުރި އެއްގޮތް ކަމަކީ ކޮބައިތޯ މީސްމީޑިއާގައި ސުވާލު އުފައްދަން ފެށިއެވެ. އެހުރިހާ ސުވާލެއްގެ ޖަވާބު ނާސާއިން ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ވަނީ ދީފައެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ނާސާއިން ދުނިޔޭގެ މީޑިއާއާއެކު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަމުން ނާސާގެ ސައިންސް ޓީމުގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮޖެކްޓް ސައިންޓިސްޓް ކެން ވިލްފޯޑް ވިދާޅުވީ މިއީ ފާއިތުވި  10 އަހަރުގެ ތެރޭގައި މާސްގައި ނާސާއިން ހިންގާ އެންމެ ކާމިޔާބު މިޝަން ކަމަށާއި، ނާސާގެ ޖައްވީ އުޅަނދު އެނބުރި ދުނިޔެ އަންނައިރު މާސްއިން ގައު، ވެލި އަދި ކުނޑި ފަދަ ތަކެތި ގެންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ލިބިފައިވާ ފޮޓޯތަކުން މާސްގެ ބިމާއި ދުނިޔޭގެ ބިން އެއްގޮތް ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ. އަދި މާސްގެ ބިމުގައި މީގެ އެތައް އަހަރެއް ކުރިން އަލިފާން ރޯވެފައި ހުރިކަމާއި، ފެން ހެދިފައި ހުރި ކަމުގެ ނިޝާންތައްވެސް ފޮޓޯތަކާއި ވީޑިއޯ ތަކުން އެނގެން ހުރި ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަމަވެސް މިކަމުގެ އަސްލު ޔަގީން ކުރެވޭ ވަރުވާނީ، މާސްގެ ބިމުން ސާމްޕަލްތައް ނަގައި، ދުނިޔެއަށް ގެނެސް އިތުރަށް ތަހުލީލު ކުރުމުން ކަމަށް ކެން ވިލްފޯޑް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ދެން އާންމުން އެންމެ ބޮޑަށް އުފެއްދި ސުވާލަކީ މާސްގެ ބިމުގައި ނާސާގެ އުޅަނދު ޖެއްސި ވަގުތު އުޅަނދަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއްވީތޯއެވެ. މީގެކުރިން ނާސާއިން ހިންގި މިޝަންގައި ނާސާގެ އުޅަނދުގެ ލޭންޑިން ގިޔަރުގެ މައްސަލައެއް ޖެހި މިޝަން އޮތީ ފެއިލް ވެފައެވެ. އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ނާސާގެ އިންޖިނިއަރިން ޓީމުގެ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ މާސްއަށް ޖައްވީ އުޅަނދު ޖެއްސުން އެއީ ލިބުނު ކާމިޔާބީއެއް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މުޅި މިޝަން ކާމިޔާބުވި ކަމަށް ގަބޫލު ކުރާނީ ޖައްވީ އުޅަނދު އެނބުރި ދުނިޔެ އައުމުން ކަމަށެވެ. އަދި ޖައްވީ އުޅަނދު މާސްގެ ބިމުގައި ޖެއްސިއިރު އުޅަނދަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއްވި ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައި ނުވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނާސާގެ މި މިޝަނަކީ 2.7 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ މިޝަނެކެވެ. ނާސާއިން ބުނީ މި މިޝަން ނިމޭއިރު ކުރިން ނޭނގޭ އެތައް ސުވާލެއްގެ ޖަވާބު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. ނާސާއިން ބުނީ މިހާތަނަށް އައިރު ޕާސަވިއަރެންސް ރޯވާ، މާސްގެ ބިމުގެ 80 ކިލޯމީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއް ބަލާފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި 2 ކިލޯގެ ސާމްޕަލް މިހާތަނަށް އެއްކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.  ޕާސިވިއަރެންސް ރޯވާގެ މިނީ ހެލިކޮޕްޓަރ (ޑްރޯން)ގެ ޒަރިއްޔާއިން މާސްގެ ޖައްވުން ވީޑިއޯއާ ފޮޓޯ އެއްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އާންމުންނަށް މި ފޮޓޯތައް ލައިވްކޮށް ހިއްސާ ކުރާނެ ކަމަށްވެސް ނާސާއިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް