ކ. މާލެ
|
22 ފެބްރުއަރީ 2021 | ހޯމަ 13:11
ސިނޮވެކް ވެކްސިން
ސިނޮވެކް ވެކްސިން
ރޮއިޓަރސް
ސިނޮވެކް ވެކްސިނަށް ފިލިޕީންސުން ހުއްދަދިނުން
ސިނޮވެކް ބައޯޓެކު ވެކްސިން އިމަރޖެންސީކޮށް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ފިލިޕީންސުން ދީފި
 
ފަހުން އާންމުކޮށްފައި ވަނީ ސިނޮވެކް ވެކްސިނަކީ 50 އިންސައްތަ ކާމިޔާބު ވެކްސިނެއް ކަމަށް
 
އެންމެ ފުރަތަމަ އާންމު ކުރީ ސިނޮވެކް ވެކްސިނަކީ 78 އިންސައްތަ ކާމިޔާބު ވެކްސިނެއް ކަމަށް
 
އެގައުމުގެ ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިންނަށް މި ވެކްސިނެއް ނުދޭނެ

ޗައިނާގެ ސިނޮވެކް ބައޯޓެކު ވެކްސިން އިމަރޖެންސީ ހާލަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ފިލިޕީންސުން ދީފިއެވެ.

ފިލިޕީންސުން މި ވެކްސިން އިމަޖެންސީ ހާލަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވީ ނަމަވެސް އެގައުމުގެ ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިންނަށް މި ވެކްސިން ނުދޭނެ ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެއެވެ. ސަބަބެއް ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފައިވަނީ ޗައިނާގެ ސިނޮވެކް ބައޯޓެކްއިން ކޮވިޑް-19 އަށް އުފެއްދި ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ނަތީޖާތަކާއި ފަހުން އާންމުކުރި ނަތީޖާތަކުގައި ބޮޑު ތަފާތެއް ހުރިކަން ހާމަވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އެގައުމުން ބުނީ މި ވެކްސިނަކީ ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިންނަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ވެކްސިނެއް ނޫން ކަަމަށެވެ.

ސިނޮވެކްއިން ބްރެޒިލްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ވެކްސިން ޓްރަޔަލްތަކަށް ފަހު ސިނޮވެކްގެ ކޮވިޑް-19 ވެކްސިނަކީ ކޮވިޑް-19އަށް 78 އިންސައްތަ ކާމިޔާބު ވެކްސިނެއްކަމަށް ހާމަކޮށްފައިވާއިރު، ފަހުން ހާމަކުރި ނަތީޖާތަކުން ދައްކާގޮތުން މިވެކްސިނަކީ 50.38 އިންސައްތަ ކާމިޔާބު ވެކްސިނެކެވެ.

މިކަމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ވެކްސިންގެ ރައްކާތެރިކަމާމެދު ޝައްކު އުފައްދަމުންނެވެ. އަދި ހާމަކޮށްފައިވާ އަދަދު ތަކަކީ ރަނގަޅު އަދަދުތަކެއްތޯ ދަނީ ސުވާލު އުފައްދަމުންނެވެ.

ކަމާގުޅޭ އެނަލިސްޓުން ވަނީ ސިނޮވެކްގެ ކޮވިޑް-19 ވެކްސިނަކީ ޗައިނާއިން އުފައްދާ ކޮވިޑް ވެކްސިންތަކުގެ ތެރެއިން ރައްކާތެރިކަން އެންމެ ކުޑަ ވެކްސިންކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އަދި ޓްރަޔަލްތަކުގެ ނަތީޖާގައި ޝައްކުކުރެވޭ ކަންތައްތައް ހުރިނަމަ، އޭގެ ސަބަބުން ޗައިނާގެ އެހެން ވެކްސިންތަކަށް ގައުމުތަކުން ކުރާ އިތުބާރު ގެއްލުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށެވެ.

ސައޯ ޕޯލޯގެ ސަރުކާރާއި ބުޓަންޓަން އިންސްޓިޓިއުޓުން ވަނީ ބްރެޒިލްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޓްރަޔަލްގެ ނަތީޖާތައް ދައްކާގޮތުން ވެކްސިންގެ އޯވަރޯލް އަސަރުކުރާވަރު ކާމިޔާބުކަމަށް ދައްކާފައި ވަނީ 50 އިންސައްތަކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި މައިލްޑް ކޭސްތަކުގައި ވެކްސިންގެ އަސަރު ކުރާނީ 78 އިންސައްތަކަމަށާއި މޮޑަރޭޓް ކޭސްތަކުގައި ވެކްސިނުން 100 އިންސައްތަ އަސަރުކުރާނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
17%
0%
17%
50%
0%
17%
ކޮމެންޓް