raajjemv logo
މަގޭ ރިޕޯޓު - އިދިކޮޅުން އިންޑިއާގެ އެހީއަށް އެދުނ
ދުރުވާން މަސައްކަތް ކުރިޔަސް އިތުރަށް ހަމަ ގާތޭވެވެނީ
 
ރައީސް ޔާމީން ވަނީ އެކި ހަފްލާތަކުގައިއާއި ޖަލްސާތަކުގައި، ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ބޭރުގެ ގައުމުތަކުން ވަދެ ހެދުމާއި ދެކޮޅު ހައްދަވާފައި
 
އިދިކޮޅުން އިންޑިއާގެ ކިބައިން އެދުނު އެންމެ ބޮޑު އެދުމަކީ ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ހަމަޖެހުމާއި ޑިމޮކްރަސީއަށް އިންޑިއާގެ އެހީ ދިނުމަށް
 
އިންޑިއާއިން ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ކަންކަމާ ބެހި ރާއްޖޭގެ އިސްތިގުލާލާއި މިނިވަންކަމަށް އަރައިގަންނަ ވާހަކައަކީ އިދިކޮޅުގެ އާންމު ވާހަކަތަކެއް
އަތޫފް އާތިފް
8,877
ކ. މާލެ |
21 ފެބްރުއަރީ 2021 | އާދީއްތަ 19:26
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރ ޑރ ޖައިޝަންކަރއާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުން
ސޯޝަލް މީޑިއާ

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ މިސްރާބެއް ނެތް ވާހަކަ އެއީ އާންމުން އަބަދުވެސް ދައްކާ ވާހަކައެކެވެ. ދެ ފަހަރު ހަމައަށް އެކައްޗެއް ނުކިޔާ ވާހަކައަކީ ވެސް އާންމު ވާހަކައެކެވެ. އެކަމުގެ ހެއްކަކީ އެއް ދުވަހު "އިންޑިއާ އައުޓް" އަނެއް ދުވަހު "އިންޑިއާ އިން" އޭ ކިޔާ ކިޔުމެވެ.

އޭރު އިންޑިއާ ގޯހެވެ. އެކަމަކު މިއަދު އިންޑިއާ އެވެރިންނަށް އޯކޭ ވެއްޖެއެވެ. އިންޑިއާއިން ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ކަންކަމާ ބެހި ރާއްޖޭގެ އިސްތިގުލާލާއި މިނިވަންކަމަށް އަރައިގަންނަ ވާހަކައަކީ އިދިކޮޅުގެ އާންމު ވާހަކަތަކެކެވެ. އިދިކޮޅުގެ މިސްރާބު މިއަދު ހަމަ ރަނގަޅަށްވެސް އޮޅިއްޖެއެވެ. އިދިކޮޅުގެ ލީޑަރުންނަކީ އޮޅިގެން ކަންކަން ކުރެވޭ ބަޔަކަށް ވުމުން އެހެން އެކަން ވެދާނެއެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ މީޑިއާތަކުގެ ފަލަ ސުރުޚީއަކަށްވީ އިދިކޮޅުގެ ލީޑަރުން އިންޑިއާގެ ހާރިޖީ ވަޒީރު ޑރ. ސުބުރަމަންޔަމް ޖައިޝަންކަރާއި ބައްދަލުކުރި ޚަބަރެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި އިދިކޮޅު ލީޑަރޝިޕްގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވިއިރު އިދިކޮޅުން އިންޑިއާގެ ކިބައިން އެދުނު އެންމެ ބޮޑު އެދުމަކީ ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ހަމަޖެހުމާއި ޑިމޮކްރަސީއަށް އިންޑިއާގެ އެހީ ދިނުމަށެވެ.

މިއީ އިދިކޮޅުގެ ލީޑަރު ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތްތޯވެސް ސުވާލު އުފެދެއެވެ. ސަބަބަކީ ރައީސް ޔާމީން ވަނީ އެކި ހަފްލާ ތަކުގައިއާއި ޖަލްސާ ތަކުގައި، ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ބޭރުގެ ގައުމުތަކުން ވަދެ ހެދުމާއި ދެކޮޅު ހައްދަވައިފައެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި އެހެން ގައުމަކުން ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ކަންކަމާއި ބެހުމުން އެގައުމަކާއި ގުޅުން ކަނޑާލާ ހިސާބަށްވެސް ދިޔައެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އިންޑިއާގެ ހާރިޖީ ވަޒީރާއިއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށުގައި ޖަލަށް ލާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ހައްގުތައް ގެއްލޭ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނު ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ނުހައްގުން ކަމަށް ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ އިސްވެރިންނަށް ނުހައްގުގެ މާނަ ވެސް އޮޅިއްޖެއެވެ. ރައީސް ޔާމީން ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށް، ހައި ކޯޓުން ތާޢީދުކޮށްފައިވާ ހުކުމެކެވެ.

"ދުރުވާން މަސައްކަތް ކުރިޔަސް އިތުރަށް ހަމަ ގާތޭ ވެވުނީ"

ތި ހަނދާން ފުހެވޭތޯ ބެލިޔަސް އިތުރަށް ހަމަ ގާތޭ ވެވުނީ"

އިދިކޮޅުގެ މަސައްކަތްތައް މިހާރު މި ފެންނަނީ ޅެންވެރިޔާ އެބުނާ ބީދައިންނެވެ. އިންޑިއާއާ ދުރުވާން ކިޔަންމެ ވަރަކަށް އިދިކޮޅުން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް މި ފެންނަނީ އިދިކޮޅުން އިންޑިއާއާ އެއް މޭޒެއްގައި ތިބެ އިންޑިއާގެ އެހީއަށް އެދޭ މަންޒަރެވެ. އިންޑިއާއިން ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތައް ހަނދާނުން ފުހެލާން ވިސްނި ނަމަވެސް އެ ހަނދާން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަށް ފުހެނުލެވޭ މަންޒަރެވެ. އަދި ދެއިރު ދެދަޅައަށް މުޒާހަރާކޮށް އިންޑިއާ މަތިން ރައްޔިތުން ފޫހިވޭތޯ މަސައްކަތް އެވެރިން ކުރިނަމަވެސް މި ފެންނަނީ އެވެރިންނަށް އިންޑިއާ ކައިރިއަށް ނުގޮސް ނުވާ މަންޒަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
13%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
13%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
69%
މޮޔަވެއްޖެ
6%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް