ކ. މާލެ
|
8 ޖުލައި 2024 | ހޯމަ 08:39
ނެދަލެންޑްސްގެ ކޯޗު ރޮނާލްޑް ކޫމަން
ނެދަލެންޑްސްގެ ކޯޗު ރޮނާލްޑް ކޫމަން
ރޮއިޓާސް
ޔޫރޯ 2024
އެތައް ކަމެއް ތަހަންމަލު ކުރަން ޖެހުނު، މިއީ ކުޅުންތެރިންގެ ހިތްވަރު: ކޫމަން
ނެދަލެންޑްސް އަކީ ކުޑަ ޤައުމަކަށްވީ ނަމަވެސް، މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި އިންގްލެންޑު، ފްރާންސް އަދި ސްޕެއިން އާއެކު އޮތްކަން ކޫމަން ފާހަގަ ކުރި އެވެ.

ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި ތުރުކީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި އެތައް ކަމެއް ތަހަންމަލު ކުުރަން ޖެހުނު ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މެޗުން މޮޅުވީ ކުޅުންތެރިންގެ ހިތްވަރުން ކަމަށް ނެދަލެންޑްސްގެ ކޯޗު ރޮނާލްޑް ކޫމަން ބުނެފި އެވެ.

ޖަރުމަނުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ނެދަލެންޑްސް އާއި ތުރުކީ ބައްދަލު ކުރި މެޗުގައި، ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނެގީ ތުރުކީންނެވެ. ނަމަވެސް ނެދަލެންޑްސް އިން ވަނީ ފަހަތުން އަރައި ދެ ލަނޑު ޖަހައިގެން މެޗުން މޮޅުވެފަ އެވެ. ނެދަލެންޑްސްގެ ދެ ވަނަ ލަނޑަކީ ތުރުކީގެ ޑިފެންޑަރެއްގެ އަތުން ބައި ކޮޅަަށް ވަތް ލަނޑެކެވެ.

އެ މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ކޫމަން ބުނީ، ތުރުކީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗަކީ އުނދަގޫ މެޗެއް ކަމަށާއި، އެ މެޗުގައި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ތަހަންމަލު ކުރަން ޖެހުނު ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ޔޫރޯ ކަހަލަ ބޮޑު މުބާރާތަކަށް ބަލާއިރު، އެއްވެސް މެޗަކީ ފަސޭހަ މެޗެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް ކޫމަން ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފަ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، މުބާރާތުގެ މިހާ ހިސާބުގައި ދެން ޖެހޭ ކޮންމެ މެޗެއް ވެސް އުނދަގޫ ވާނެ ކަމަށް ވެސް ކޫމަން ބުންޏެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކޫމަން ބުނީ ތުރުކީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ފެނުނީ ނެދަލެންޑްސްގެ ކުޅުންތެރިން އެމީހުންގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ހިތްވަރު ލައިގެން ކުޅުނު މަންޒަރު ކަމަށެވެ. އެއީ އެތައް އިޙުސާސްތަކެއް އެކުލެވިގެންވާ މެޗެއް ކަމަށާއި، ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ފެނުނީ، ހިތާއި ރޫހުން ކަންކަން ޙާސިލު ކުރަން ބޭނުންވެފައި ތިބި މަންޒަރު ކަމަށް ވެސް ކޫމަން ބުންޏެވެ.

މިއީ ނެދަލެންޑްސް އިން މިފާއިތުވި 20 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޔޫރޯ މުބާރާތެއްގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ކުޅޭނެ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އެންމެ ފަހުން ޔޫރޯގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ނެދަލެންޑްސް ކުޅުނީ 2004 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެކަމަށް އިޝާރާތްކޮށް ކޫމަން ބުނީ، މިއީ ނެދަލެންޑްސް އަށް ވަރަށް ޚާއްސަ ކާމިޔާބެއް ކަމަށާއި، މިއީ މުޅި ޤައުމަށް ވެސް ފަޚުރުވެރި އަދި އުފާވެރި ވަގުތެއް ކަމަށެވެ.

ނެދަލެންޑްސް އަކީ ކުޑަ ޤައުމަކަށްވީ ނަމަވެސް، މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި އިންގްލެންޑު، ފްރާންސް އަދި ސްޕެއިން އާއެކު އޮތްކަން ކޫމަން ފާހަގަ ކުރި އެވެ. އެއީ ނެދަލެންޑްސް އިން ފަޚުރުވެރިވާނެ ކަމެއް ކަމަށާއި، މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި އެއްކޮޅުން ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދުމަށް ވެސް ކެތްމަދުވެފައި ތިބި ކަމަށް ކޫމަން ބުންޏެވެ.

ސެމީ ފައިނަލްގައި ނެދަލެންޑްސް އިން ނިކުންނާނީ އިންގްލެންޑާ ދެކޮޅަށެވެ. އެ މެޗަށް އިޝާރާތްކޮށް ކޫމަން ބުނީ، އިންގްލެންޑަކީ ވަރަށް މޮޅެތި އަދި ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިންގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ޓީމެއް ކަމަށެވެ. އަނެއްކޮޅުން، ނެދަލެންޑްސްގައި ވެސް ހުނަރުވެރި އަދި މޮޅެތި ކުޅުންތެރިން ތިބި ކަމަށާއި، އުންމީދު ގުޅިފައި ވަނީ އެ ކުޅުންތެރިންނާ ކަމަށް ކޫމަން ބުންޏެވެ.

މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ނެދަލެންޑްސް އާއި އިންގްލެންޑު ބައްދަލު ކުރާ މެޗު އޮންނާނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު ރާއްޖެ ގަޑިން 12 ޖަހާއިރު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް