ކ. މާލެ
|
24 ޖޫން 2024 | ހޯމަ 19:13
ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޒަމީރު ވަނީ އެމެރިކާއަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރާވަޑައިގެންފައި
ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޒަމީރު ވަނީ އެމެރިކާއަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރާވަޑައިގެންފައި
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
ފޮރިން މިނިސްޓަރު އެމެރިކާއަށް
އިސްރާއިލު ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރުމަށް ނިންމި މައްސަލައިގައި އެމެރިކާގެ ޕްރެޝަރު ރާއްޖެއަށް ބޮޑުވެފައި އޮއްވާ ޒަމީރު އެގައުމަށް
ޔޫއެސްއެއިޑްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ސަމަންތާ ޕަވަރގެ އިތުރުން އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ އެހެނިހެން އިސް ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާނެ
އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް އެންތަނީ ޖޭ.ބްލިންކަން ބައްދަލުކުރައްވާނެ

ނިރުބަވެރި އިސްރާއިލު ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ނިންމި މައްސަލައިގައި އެމެރިކާގެ ޕްރެޝަރު ރާއްޖެއަށް ބޮޑުވެފައި އޮއްވައި ފޮރިން މިނިސްޓަރ މޫސާ ޒަމީރު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އެގައުމަށް ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ.

އިސްރާއިލު ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރުމަށް ނިންމި ވާހަކަ ނޫސްތަކަށް އެރުމާއެކު އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ހޫނު ބަހުސްތަކެއް ކުރެވި ރާއްޖެއަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމަށާއި، އެހީތައް ކަނޑާލުމަށް ގޮވާލާފައިވެއެވެ. އަދި އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ ޕްރެޝަރުވެސް ވަނީ ރާއްޖެއަށް ބޮޑުވެފައެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މި ދަތުރާއި ގުޅިގެން ބުނެފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހާރިޖީ ވަޒީރު މޫސާ ޒަމީރު މި ޖޫން މަހުގެ 24 އިން 27 އަށް އެމެރިކާއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރާވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރޭގައި އެމެރިކާ ސަރުކާރާއި އ.ދ. ގެ އިސްބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ވަޒީރުގެ މި ދަތުރުފުޅުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކޮށް، ބައިނަލްއަގްވާމީ މައިދާނުގައި ހިނގާ ކަންކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން އަހައްމިޔަތުކަންދޭ މިންވަރު ކަށަވަރުކޮށްދިނުމެވެ.

މިދަތުރުފުޅުގައި ހާރިޖީ ވަޒީރު އެންމެ ފުރަތަމަ ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެމެރިކާގެ ވެރިރަށް ވޮޝިންގްޓަން ޑީ.ސީ. އަށެވެ. ވޮޝިންގްޓަން ގައި އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް އެންތަނީ ޖޭ. ބްލިންކަން އާއި ޔުނައިޓަޑް ސްޓޭޓްސް އޭޖެންސީ ފޮރ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (ޔޫ.އެސް.އޭ.އައި.ޑީ)ގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ސަމަންތާ ޕަވަރގެ އިތުރުން އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ އެހެނިހެން އިސް ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މީގެއިތުރުން، ކައުންސިލް އޮފް ފޮރިން ރިލޭޝަންސް ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންޓަރެކްޓިވް ޑިސްކަޝަންއެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ އިތުރުން، ވޮޝިންގްޓަންގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ރައްޔިތުންނާ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

ވޮޝިންގްޓަން އަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅަށްފަހު، އ.ދ. ގެ އިސްބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްޓަކައި ހާރިޖީ ވަޒީރު ނިއު ޔޯކް އަށް ވަޑައިގަތުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ނިއު ޔޯކް އަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރޭގައި އ.ދ. ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓެރޭސް އާއި އ.ދ. ގެ އިކޮނޮމިކް އެންޑް ސޯޝަލް އެފެއާޒްގެ އަންޑަރ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ލީ ޖުންހުއާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް