ކ. މާލެ
|
24 ޖޫން 2024 | ހޯމަ 16:57
އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުން އަދި ޕީއެންސީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް ފަލާހު
އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުން އަދި ޕީއެންސީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް ފަލާހު
ރާއްޖެއެމްވީ
އަމިއްލަ ޓީވީތަކަށް އިންޒާރުދިނުން
ހަގީގަތް ހާމަކޮށް ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރާ އަމިއްލަ ޓީވީތައް މަޖިލީހަށް ހާޒިރު ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ ސަރުކާރުން އިންޒާރު ދީފި
މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކޮށް ޖަވާބުދާރީކުރުވާނެ
އަމިއްލަ ޓީވީތައް ހިންގަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ކަމަށް ވިދާޅުވި

ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުން ހިންގާ ކޮރަޕްޝަނާއި، ހާމަނުކޮށް ސިއްރުންކުރާ ކަންކަމުގެ ހަގީގަތް ހާމަކޮށް ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރާ އަމިއްލަ ޓީވީތައް މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކޮށް ބިރުދައްކާނެކަމުގެ އިންޒާރު ސަރުކާރުން ދީފިއެވެ.

ރައީސް މުއިއްޒު ޕީއެންސީގެ މައި ޖަގަހަ "ޕީއެންސީ ހައުސް" ހުޅުވުމަށް އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ހ. ވެޔޮވިލާގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުން އަދި ޕީއެންސީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް ފަލާހު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ދޮގު ހަދަނީ ދައުލަތުގެ ފައިސާއިން ހަރަދުކުރާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ޓީވީތައް އުފައްދައިގެން ކަމަށެވެ.

ފަލާހު ވިދާޅުވީ ދޮގަކީ 2003 ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ އިސްތިހާރުރަން ފެށި ކަމެއް ކަމަށާއި، އެކަން ކުރީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ވެރިކަން ނިންމާލަން ވެގެން ވަރަށް ކުޑަކޮށް ކަމަށެވެ. ލެޕްޓޮޕެއް އެކަނި އޮވެގެން ގައުމު ހިންގޭނެކަމަށް ބައެއް ވެރިން ވިދާޅުވި ކަމަށާއި، އެވަރަށް ދޮގު ހަދަމުން އައިސް މިހާރު ހުރީ އިންސާނުންނަށް ނުހިފޭ ވަރުގެ 100 ކިލޯގެ ދޮގު ގޯނި ހަދާފައި ކަމަށެވެ.

އަދި ދޮގު އުފައްދަނީ ދައުލަތުގެ ފައިސާއިން ހަރަދުކުރާ ޕާޓީތަކުން ޓީވީ ޗެނަލްތައް ހަދައިގެން ހަމައެކަނި ދޮގުހެދުން އިސްތިހާރަކަށް ހަދައިގެން ކަމަށް ފަލާހު ވިދާޅުވިއެވެ. ފަލާހު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރާއި މެދު ދޮގު ހަބަރު ފަތުރާނަމަ، ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން ހާމަކޮށްދޭން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ކޮމިޓީތަކަށް ހާޒިރުކޮށްގެން ސުވާލުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ޒިންމާދާރުކަން ކުރިގޮތަކަށް ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދޭންޖެހޭނެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެބަހުރި ދައުލަތުގެ ހަޒާނާއަށް މާލިއްޔަތަށް ގެއްލުންދިނީމަ އެކަންކަމަށް ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ ކޮމިޓީތައް.
އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުން އަދި ޕީއެންސީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް ފަލާހު

ސަރުކާރުން މީޑިއާތަކަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ހުރަސް އަޅާ، ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސްއަޅާ މައުލޫމާތު ނުދީ ހިފަހައްޓާ މައްސަލައިގައި އާންމުންގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރަށް ފާޑުކިއުން އިތުރުވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ސަރުކާރަށް ސަނާ ނުކިޔާ މީޑިއާތަށް ބަންދުކުރުމަށެވެ.

ހަގީގަތް ހާމަކޮށް ރައްޔިތުންނާއި ހަމައަށް ހަބަރުތައް ގެނެސްދޭ މީޑިއާތަކަށް މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައިފަހުން ދަނީ އެކި ގޮތްގޮތުން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަަޅަމުންނެވެ. އެގޮތުން ސަރުކާރު ނުރުހޭ ހަބަރުތައް ލިޔާ މީޑިއާތަކަށް ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުންނާއި އެކިއެކި ގޮތްގޮތުން ލިބޭ ފައިސާ ހިފަހެއްޓުމާއި އިސްތިހާރުތައް ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ މީޑިއާތަކަށް ދީ އައު ނޫސްތައް އުފައްދާ ސަރުކާރު ޕްރޮމޯޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ފަލާހު މީޑިއާތަކަށް އިންޒާރު ދީފައިވާއިރު ޕީޕީއެމްގެ ފުރަތަމަ ވެރިކަމުގައި ފަލާހުމެން އެއިރު ތިއްބަވައިގެން އެތައް ނޫހެއް ހުއްޓުވާ މީޑިއާތަށް ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ޖޫރިމަނާކޮށް ބައެއް ނޫސްތައް ހުއްޓުވާލިއެވެ. އަނެއްކާވެސް މިހާރު އޮތް ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ސަރުކާރުން ދަނީ މައުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ގާނޫނަށް ހުރަސްއަޅާ މައުލޫމާތު ހިފަހައްޓާ އަދި ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސްއެޅޭގޮތަށް ގާނޫނުތައް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

- ކޮމެންޓް