ކ. މާލެ
|
23 ޖޫން 2024 | އާދީއްތަ 19:25
މަސްވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ގުޅިގެން އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން
މަސްވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ގުޅިގެން އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން
މަޖުލިސް
މަސްވެރިންގެ މުޒާހަރާ
މަހަށް ދިއުމުގެ ބަދަލުގައި މަސްވެރިން އިހުތިޖާޖަށް ނުކުންނަން މަޖުބޫރުވީ ސަރުކާރުގެ ސަބަބުން - ދީދީ
ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން އައްޑޫ އަތޮޅުގައި މުޒާހަރާ ކުރަމުންދާ މަސްވެރިން ޑރ. މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރަށް 3 ކަމެއް ވަނީ ހުށަހަޅާފަ

މަހަށް ދިއުމުގެ ބަދަލުގައި އިހުތިޖާޖަށް ނުކުންނަން މަޖުބޫރުވީ ސަރުކާރުގެ ސަބަބުން ކަމަށް މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޭނާ އެފަދައިން ވިދާޅުވީ އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.

މަރަދޫގެ އިގްތިޞާދުގެ 90% ހިއްސާކުރަނީ މަސްވެރިން ކަަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މަސްވެރިންނަށް ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާ ނުލިބުމަކީ އިގްތިޞާދަށް އޮތް ގޮންޖެހުމެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި މަސްވެރިންނަށް ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާ ނުލިބި ގިނަ ދުވަސް ވުމަކީ މަސްވެރިންނަށް ލިބޭ ބޮޑު ނިކަމެތިކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވަނީ ސަރުކާރުން ބަހަނާ ނުދައްކާ މަސްވެރިންނަށް ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ ދިނުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

މަސް ނުބާނާ މުޒާހަރާ އަށް މަސްވެރިން ދާން ޖެހުނީ ވެސް ސަރުކާރުގެ ސަބަބުން. އެހެންވީމަ ސަރުކާރުން ބަހަނާ ނުދައްކާ ފައިސާ ދެންވީ. 90% ފައިސާ ނުދެވޭ. ދެން މި ވިދާޅުވަނީ ކުރީ ސަރުކާރުތަކުންނޭ މަސްވެރިން ހައްޔަރު ކުރީ. ހައްޔަރުކުރާ ވާހަކައެއް ނޫން. މި ދައްކަނީ މަސްވެރިން ބާނާ މަހަށް ފައިސާ ނުދޭ ވާހަކަ. އައްޑޫގެ އިގްތިޞާދު ވަރަށް ބޮޑަށް ބަރޯސާ ވޭ މަސްވެރިންނަށް. މިކަމުގެ ސަބަބުން މުޅި އިގްތިޞާދު ވަޅު ޖެހިދާނެ. ފަސްނުޖެހި ފައިސާދޭން އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން.
މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ދީދީ

ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން އައްޑޫ އަތޮޅުގައި މުޒާހަރާ ކުރަމުންދާ މަސްވެރިން ޑރ. މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރަށް 3 ކަމެއް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި މަސްވެރިކަމާ ބެހޭ ވަޒީރު އަހުމަދު ޝިޔާމް އައްޑޫ އަށް ވަޑައިގެން މަސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވާ މަސްވެރިންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވުން ހިމެނެއެވެ.

ދެވަނަ ކަމަކަށް ކެޔޮޅު ފާހަގަ ކުރީ މަސްވެރިން ބޭނުންވަނީ މަސްކިރާ ދުވަހުން ފެށިގެން 15 ދުވަސް ތެރޭގައި ފައިސާ ޖަމާ ކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީން ކަން ސަރުކާރުން އެމީހުންނަށް ދޭންވާނެ ކަމަށް މަސްވެރިން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

ތިންވަނަ ކަމަކަށް މަސްވެރިން ބޭނުންވަނީ އީދު ބަންދާ ހަމަ އަށް ނުދީ ހުރި ފައިސާ މަސްވެރިންނަށްި އެއްކޮށް ދީ ޚަލާސް ކުރުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް