ކ. މާލެ
|
16 ޖޫން 2024 | އާދީއްތަ 11:37
ނެދަލެންޑްސްގެ ކޯޗު ކޫމަން
ނެދަލެންޑްސްގެ ކޯޗު ކޫމަން
ރޮއިޓާސް
ޔޫރޯ 2024
ފުރަތަމަ މެޗުން މޮޅުވާނެ ކަމަށް ހީކޮށްގެން ނުވާނެ: ކޫމަން
މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނީ މެޗުން މޮޅުވާން، އެކަމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ ވިސްނުންތެރިކަމާއި، ރޭވުންތެރިކަމާއެކު

ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޕޮލެންޑާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނައިރު، އެ މެޗުން މޮޅުވާނެ ކަމަށް ހީކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށް ނެދަލެންޑްސްގެ ކޯޗު ރޮނާލްޑް ކޫމަން ބުނެފި އެވެ.

ނެދަލެންޑްސްގެ ކޯޗުކަމާ ކޫމަން ހަވާލުވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ. އެއީ އޭނާގެ ކުރިން އެ މަގާމުގައި ހުރި ލުއިސް ވެންހާލް ވަކިވުމުންނެވެ. ކޫމަންއާ ނެދަލެންޑްސް އިން ހަވާލު ކުރި އެންމެ ބޮޑު މަސައްކަތަކީ ވެސް ޔޫރޯ މުބާރާތުގައި އެ ޓީމަށް ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދައި ދިނުމެވެ.

ޕޮލެންޑު މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ކޫމަން ބުނީ، ނެދަލެންޑްސް ހިމެނިފަައި އޮތް ގްރޫޕް ޑީ ގައި އޮތީ ވަރުގަދަ ޓީމުތަކެއް ކަމަށެވެ. ކޮންމެ ޓީމެއް ފްރާންސްހާ ވަރުގަދަ ނޫން ނަމަވެސް، ޕޮލެންޑަކީ ރޭވުންތެރިކަމާއެކު ކުޅޭ ޓީމެއްކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރި އެވެ.

ޚާއްސަކޮށް ޕޮލެންޑުގެ ޑިފެންސްގައި ތިބޭ ކުޅުންތެރިންނަކީ ހުށިޔާރުވެ، ކޮންމެ ހަމަލާއެއް ވެސް ހުއްޓުވުމުގެ ކުޅަދާނަކަމާއި، ޤާބީލުކަން ލިބިގެންވާ ކުޅުންތެރިން ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އަނެއްކޮޅުން ޕޮލެންޑުގެ މެދު ތެރޭގައި ކުޅެން ތިބި ކުޅުންތެރިންނަކީ، ހުނަރުވެރި އަދި މޮޅެތި ކުޅުންތެރިން ތަކެއް ކަމަށް ވެސް ކޫމަން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އެހެންކަމުން، ފުރަތަމަ މެޗަށް ނެދަލެންޑްސް ނިކުންނައިރު، އެ މެޗުން މޮޅުވާނެ ކަމަށް ހީކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށް ކޫމަން ބުންޏެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނީ މެޗުން މޮޅުވާން ކަމަށާއި، އެކަމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ ވިސްނުންތެރިކަމާއި، ރޭވުންތެރިކަމާއެކު ކަމަށް ވެސް ކޫމަން ބުންޏެވެ.

ކޫމަން ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި ޕޮލެންޑު މެޗުގެ ކުރިން ނެދަލެންޑްސް އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފަރިތަކުރުން ވަރަށް ފުރިހަމަ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް ކުޅުންތެރިންގެ ރޫޙާއި، ކުޅުންތެރިން ކުރަމުން އައި މަސައްކަތާމެދު އޭނާ ވަރަށް ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ކޫމަން ބުންޏެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އެންމެ ފުރިހަމަ ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް ލިބޭނީ ފުރަތަމަ މެޗުން ތިން ޕޮއިންޓު ލިބިގެން ކަމަށް ވެސް ކޫމަން ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް