ކ. މާލެ
|
15 ޖޫން 2024 | ހޮނިހިރު 15:03
ފިތުރު އީދު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި މާލި ކުޅިވަރު
ފިތުރު އީދު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި މާލި ކުޅިވަރު
ރާއްޖެއެމްވީ
މާލެ ސިޓީގައި އީދު ފާހަގަކުރުން
މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކުލަ ގަދަކޮށް އީދު ފާހަގަކުރަން ރާވާފައި ހުރި ހަރަކާތްތައް ހާމަކޮށްފި
މާލޭގައި އީދު ސައި އޮންނާނީ އެކުވެނި ޓްރެކުގައި
އީދު ބަޑި އަދި އީދު ބޮޑުބެރު ޝޯވ ވިލިމާލޭގައި ރޭގަނޑު 8:30 ގައި ފެށިގެންދާނެ

ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން އީދު ނިމެންދެން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކުލަގަދަކޮށް އީދު ފާހަގަކުރަން ރާވާފައި ހުރި ހަރަކާތްތައް ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާއި، ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް ގުޅިގެން މާލޭގައި އަޟްހާ އީދު ފާހަގަކުރުމަށް ބާއްވާ ހަރަކާތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ ގިނަ ބަޔަކު ގުޅިގެން މާލޭގައި މިހާ ބޮޑުކޮށް އީދު ފާހަގަކުރާ މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށެވެ. އަދި އީދަކީ އެކުވެރިކަމާއި، އެއްބައިވަންތަކަމާއި، އަހުވަންތަކަމާއި، ދޭދޭ ގުޅުން އަދި މުޖުތަމައުގެ ގުޅުން އާލާކުރުމަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ފުރުސަތެއް ކަމަށެވެ. އަދި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރާއިރު، އެންސީއޭއިން ވަރަށް ފުރިހަމަ ކަމާއެކު މަސައްކަތް ރާވާ ހިންގާފައިވާ ކަމަށާއި، ރަނގަޅު ކުޅިވަރުތަކަކާއި ހަރަކާތްތައް އިންތިޒާމު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން އީދުގެ ހަރަކާތްތައް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ފެށިގެން ކުރިއަށް ދާނެކަމަށެވެ. އެގޮތުން އީދު ބަޑި އަދި އީދު ބޮޑުބެރު ޝޯވ ވިލިމާލޭގައި ރޭގަނޑު 8:30 ގައި ފެށިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ދިރާގު ގުޅިގެން އާދީއްތަ ދުވަހު ހެނދުނު އީދު ސައި އޮންނާނެ ކަމަށާއި، އީދު ސައި އޮންނާނީ އެކުވެރި ޓްރެކުގައި ކަމަށެވެ.

އެންސިއޭގެ ފަރާތުން މާލޭގެ ސަރަހައްދު ތަކުގައި އީދު ސައިގެ ކަންތައް ކުރިއަށް އެބަގެންދޭ. ވިލިމާލޭގައި އާދީއްތަ ދުވަހު ހެނދުނު އީދު ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހެދުނު ސައި އޮންނާނެ ކަޅުތުއްކަލާ މަގުގައި. އަދި ފެން ކުޅިއާއި ބީޗް ގޭމް އޮންނާނެ ހެނދުނު ވިލިމާލޭގައި. ދެން މާލޭގައި އާާޓިިފިޝިއަލް ބީޗްގައި އީދު މަޖާ އޮންނާނެ ދިރާގާއި ގުޅިގެން.
މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރ އާދަމް އާޒިމް

އާޒިމް ވިދާޅުވީ އެންސިއޭގެ ފަރާތުން އާދީއްތަ ދުވަހު މާލޭގައި ސަގާފި ހަރަކާތްތައް ރާވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި ޝޯ ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އާދީއްތަ ދުވަހުވެ ހަވީރު ވިލިމާލޭގައި ކޯޑި ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ވެދުމާއި ދިޔުމާއި، ހުޅުމާލެ އިވެންޓް ހިނގާނެ. މާދަންރޭ ހުޅުމާލޭގައި އީދު ބޮނޑިބަތް ބެހުން އެބައޮތް. ކުޑަކުދިންގެ އީދު ހަވީރު އޮންނާނެ. މާލި ޕެރޭޑް، ހަވާ އެރުވުން މާދަމާރޭ ހުޅުމާލޭގައި އެބައޮތް. 17 ވަނަ ދުވަހު ކޯޑި ކެނޑުމާއި، ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް އެބައޮތް އަދި ދިރާގު ފަރާތުން ރާވާފައިވާ އީދު ޝޯވއެއް އެބައޮތް.
މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރ އާދަމް އާޒިމް

އާޒިމް ވިދާޅުވީ، މާލެ ސިޓީގައި އީދު ފާހަގަ ކުރެވިގެންދަނީ ތަފާތު ސްކޭލެއްގައި ކަމަށާއި، މިކަމުގައި ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަންވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބިގެންދާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރިޔަމް އުހާމަތު
- ކޮމެންޓް