ކ. މާލެ
|
6 ޖޫން 2024 | ބުރާސްފަތި 16:21
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ދަސްވެނިވި ދަރިވަރަކަށް ސަނަދު ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ދަސްވެނިވި ދަރިވަރަކަށް ސަނަދު ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
އިލްމާއި ހުނަރު ތަރައްގީކުރުން
ޔުނިވަރސިޓީން ދަސްވެނިވުމާއި ހަމައިން ކިޔެވުން ނިންމާނުލާ، އިލްމާއި ހުނަރު ތަރައްގީ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ: ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން
ފާޑުކިޔުމުގެ ގާބިލުކަމާއި ކަންކަމަށް އާ ބަދަލުތައް ގެނެސް އުފެއްދުންތެރިކަން ކުރިއަށް ނެރެންޖެހޭ
އެކިކަންކަމުގައި ތިމާގެ ގާބިލުކަން އިތުރުކުރަންޖެހޭ
ދަސްވެނިކަމަކީ ހަމައެކަނި ސަނަދެއް ނޫން

ޔުނިވަރސިޓީން ދަސްވެނިވުމާއި ހަމައިން ކިޔެވުން ނިންމައިނުލައި އިލްމާއި ހުނަރު ތަރައްގީ ކުރުމަށް އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ސާޖިދާ މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވި އެ ޔުނިވަރސިޓީގެ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ޙަފްލާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ސާޖިދާ ވިދާޅުވީ ދަސްވެނިކަމަކީ ހަމައެކަނި ސަނަދެއް ނޫންކަމަށާއި އެއީ އެކިކަންކަމުގައި ތިމާގެ ގާބިލުކަން އިތުރުކުރުން ކަމަށެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔަވަމުންދާއިރު މީހުންނާ ގުޅިގެން އުޅުމާއި، މުއާމަލާތު ކުރުމުގެ ގާބިލުކަމާއި، ކަންކަން ވަޒަންކޮށް ފާޑުކިޔުމުގެ ގާބިލުކަމާއި، ކަންކަމަށް އާ ބަދަލުތައް ގެނެސް އުފެއްދުންތެރިކަން ކުރިއަށް ނެރުމުގެ ގާބިލުކަންފަދަ ކަންކަން އަށަގެންނެވުމަށް ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭންޖެހޭ ކަމަށް ސާޖިދާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ޔުނިވަރސިޓީން ދަސްވެނިވުމާއި ހަމައިން ކިޔެވުން ނިންމައިނުލައި އިލްމާއި ހުނަރު ތަރައްގީކުރުމަށް އަބަދުވެސް އަމިއްލައަށް މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދިއުމަށް އެކަމަނާ ދަސްވެނީންގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ސާޖިދާ ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަކީ ފަހުގެ ތާރީޚުގައި ދިވެހި އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢަށް އިންޤިލާބީ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްދިން ތާރީޚީ ހިޔާވައްސެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި އެ ޔުނިވަރސިޓީ ފެށިގެންއައި ގޮތުގެ ތާރީޚަށް އަލި އަޅުވާލައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރިޔަމް އުހާމަތު
- ކޮމެންޓް