ކ. މާލެ
|
31 މެއި 2024 | ހުކުރު 06:24
ޞިއްޙަތާ ބެހޭ ވުޒާރާ ހުންނަ އިމާރާތް
ޞިއްޙަތާ ބެހޭ ވުޒާރާ ހުންނަ އިމާރާތް
ފަރުވާ ދިނުމުގައި އިހުމާލުވި މައްސަލައެއް
ކުޅުދުއްފުށި ހޮސްޕިޓަލުން ޑެންގީ ހުން ޖެހިފައިވާ ތުއްތު ކުއްޖަކަށް އިހުމާލުވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ބަލަނީ
ފަރުވާ ދިނުމުގައި އިހުމާލުވެފައިވާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން
އެކުއްޖާގެ ހާލު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބޭ
އިތުރު ފަރުވާއަށް އެ ކުއްޖާ ވަނީ އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެނެސްފައި

ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ހޮސްޕިޓަލުން ޑެންގީ ހުން ޖެހިފައިވާ ތުއްތު ކުއްޖަކަށް އިހުމާލުވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ކުޅުދުއްފުށި ހޮސްޕިޓަލުން ޑެންގީ ހުން ޖެހިފައިވާ ތުއްތު ކުއްޖަކަށް ފަރުވާ ދިނުމުގައި އިހުމާލުވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ މައްސަލަ ބަލަމުންދާ ކަމަށާއި، އިހުމާލުވެފައިވާ ކަމަށްވާނަމަ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތެއް ހިއްސާކޮށްފައިނުވެއެވެ.

Advertisement

މިމައްސަލައަށް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބިފައިވަނީ ތުއްތު ކުއްޖާގެ އާއިލާއިން އެ މައްސަލަ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކުރުމުންނެވެ.

ފޭސްބުކްގައި ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓުގައި ބުނެފައިވަނީ 8 މަހުގެ ތުއްތު ކުއްޖާ ހުން އައިސްގެން މިދިޔަ ތިން ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ފަސް ފަހަރަށް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާފައިވާ ކަމަށާއި، ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް އާދައިގެ ހުމެއް ކަމަށް ބުނެ ގެއަށް ފޮނުވާ ކަމަށެވެ. ކުއްޖާ ޑެންގޫ އަށް ޕޮޒިޓިވްކަން އެނގުނީ އާއިލާއިން އެކަމަށް އެދިގެން ހެދި ޓެސްޓުތަކުން ކަމަށާއި، ޓެސްޓު ކޮށްދިނުމަށް ވެސް އާދޭސް ކުރަންޖެހުނު ކަމަށެވެ. ހުމުގެ ސަބަބުންނާއި އިންފެކްޝަންގެ ސަަބަބުން އެހެން ސިއްހީ މައްސަލަތައް ދިމާވެ ކުއްޖާގެ ހާލު ސީރިއަސްވި ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ކުއްޖާއަށް ފަރުވާދެމުން ދިޔައީ ކުޅުދުއްފުށި ހޮސްޕިޓަލުގެ އައިސީޔޫގައި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އައިސީޔޫގައި ވެސް ކުއްޖާއަށް ރަނގަޅަށް ފަރުވާ ދީފައިނުވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވެއެވެ.

ފޭސްބުކްގައި ދައުރުވަމުންދާ ޕޯސްޓް

މި ކުއްޖާ އިތުރު ފަރުވާއަށް މެއި 27 ވީ ހޯމަ ދުވަހު ވަނީ އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެނެސްފައެވެ. އެކުއްޖާގެ ހާލު ރަނގަޅުވާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ކުޅުދުއްފުށި ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ ހެލްތް މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން ހޮސްޕިޓަލްގެ އިންޓާނަލް ރިވިއުއެއް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށާއި، މައްސަލަ ބެލުމުގައި ފުރިހަމަ އެއްބާރުުލުން ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް