ކ. މާލެ
|
30 މެއި 2024 | ބުރާސްފަތި 14:34
ރައީސް އޮފީހުގެ އިސްތަރުޖަމާނު ހީނާ ވަލީދު
ރައީސް އޮފީހުގެ އިސްތަރުޖަމާނު ހީނާ ވަލީދު
ރާއްޖެ އެމްވީ
އިންޑިއާ މަސް ބޯޓު
ރައީސް އޮފީހުން އެދިގެން މާފްކުރި އިންޑިއާ މަސްބޯޓުގެ ޖޫރިމަނާގެ މައުލޫމާތު ދޭން ސަރުކާރުން ދެކޮޅު ހަދައިފި
ފިޝަރީސް މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ 4.2 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން މަޢާފްކޮށްދިނީ 10 މާޗް 2024ގައި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއަކުން
މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދައުލަތުން ހިފަހައްޓާފައި އޮތް "ހޮލީ ސްޕިރިޓް" 17 މާޗް 2024 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ރާއްޖެއިން ފުރުވާލާފައި
ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން 7 މެއި 2024ގައި ސިވިލް ކޯޓަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި ވަނީ ދައުވާ އަނބުރާ ގެންގޮސްދިނުމަށް އެދިފައި

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ވަގަށް މަސްވެރިކަން ކޮށްގެން އިންޑިއާ ބޯޓަކަށް ކުރި 4.2 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާގެ މައުލޫމާތު ދޭން ސަރުކާރުން ދެކޮޅު ހަދައިފިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ވަގަށް މަސްވެރިކަން ކޮށްގެން އިންޑިއާ ބޯޓަކަށް ކުރި 4.2 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާ މަޢާފްކޮށްފައިވާކަން ހާމަވީ މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެކަން ހާމަކޮށްފައި ވަނީ މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ޙުކުމްގައެެވެ. ގާނޫނާއި ގަވައިދާ ހިލާފަށް އިންޑިއާގެ އުޅަނދެއް ކަމަށްވާ "ހޮލީ ސްޕިރިޓް" އިން ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި މަސްވެރިކަން ކުރި މައްސަލަ އެއް ފެންމަތިވުމާ އެކު އެ އުޅަނދުގެ އޮޕަރޭޓަރު އެންތަނީ ޖަޔަބަލަން ވަނީ ޖޫރިމަނާކޮށްފައެވެ. އެހެންކަމުން އެ ފައިސާ އަކީ އޭނާ ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ސާބިތު ދަރަންޏެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށް ސިވިލް ކޯޓަށް ވަނީ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައެވެ. އަދި އެ ފައިސާ ޝަރީއަތް މެދުވެރިކޮށް އެއްފަހަރާ ދައުލަތަށް ހޯދުމަށް އެ މައްސަލައިގައި އެދިފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން "ހޮލީ ސްޕިރިޓް" ދައުލަތަށް ނެގުމަށް އަންގައި އަމުރުކޮށްދިނުމަށް ފިޝަރީސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެދިފައެވެ. އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެ ކޯޓުން ބުނެފައި ވަނީ އެންތަނީ ޖަޔަބަލަންގެ މައްޗަށް ފިޝަރީސް މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ 4.2 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން މަޢާފްކޮށްދިނީ 10 މާޗް 2024 ގައި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއަކުން ކަމަށެވެ. އަދި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދައުލަތުން ހިފަހައްޓާފައި އޮތް "ހޮލީ ސްޕިރިޓް" 17 މާޗް 2024 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ރާއްޖެއިން ފުރުވާލާފައެވެ.

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން 7 މެއި 2024ގައި ސިވިލް ކޯޓަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި ވަނީ ދައުވާ އަނބުރާ ގެންގޮސްދިނުމަށް އެދިފައެވެ. ސިވިލް ކޯޓުން ވަނީ އެ މައްސަލައިގެ ދައުވާ ފޯމް ބާތިލްކުރިކަން ހާމަކޮށްފައެވެ.

މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން މަސް ބޯޓުގެ ޖޫރިމަނާ މައާފު ކުރީ ކީއްވެތޯ އެހުމުން ރައީސް އޮފީހުގެ އިސް ތަރުޖަމާނު ހީނާ ވަލީދު އެކަމަށް އެއްވެސް ޖަވާބެއް ނުދެއްވައެވެ.

އިންޑިއާގެ މަސް ބޯޓު ކޯސްޓު ގާޑުން އަތުލައިގަތީ 22 އޮކްޓޯބަރު 2023 ގައެވެ. އަދި އެ ބޯޓު 4.2 މިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރީ 28 އޮކްޓޯބަރު 2023 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް